Ορισμός ορκωτού λογιστή-ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου ετών 2015-2016

                                                                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 389/2016
 

 

 

Θέμα 38ο Η.Δ.: «Ορισμός ορκωτού λογιστή – ελεγκτή με τον αναπληρωτή του, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου ετών 2015 – 2016».
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

7.       Φαρμάκης Γεώργιος

8.       Παππάς Αντώνιος

9.       Σταυρέλης Νικόλαος

10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να

11.   Παρτσινέβελος Κων/νος

12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)

13.   Λαμπρινός Παναγιώτης

14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

15.   Βλάσσης Δημήτριος

16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

18.    Νανόπουλος Βασίλειος

19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

20.    Κορδώσης Χρήστος

21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

22.    Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)

23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)

 

1.  Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)

2.  Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)

3.  Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)

4.  Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)

5.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)

6.  Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)

7.  Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)

8.   Σούκουλης Ανδρέας

9.   Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

 

 

 

.

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

 Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 38ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ορισμός ορκωτού λογιστή – ελεγκτή με τον αναπληρωτή του, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου ετών 2015 – 2016» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Βάσει της παραγράφου 3β του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 114/τ.Α΄/08-06-2006, οι Δήμοι που εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο οικονομικών  καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή και τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού.
Για τον παραπάνω λόγο μας υποβλήθηκαν τέσσερις (4) προσφορές ως κατωτέρω:
1) Από την Ksi Greece Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με έδρα την Αθήνα, η οποία κοστολογεί τις υπηρεσίες της που θα μας προσφέρει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κατ΄ έτος στο συνολικό ποσό των 6.120,00€ συν ΦΠΑ 24% δηλ. 6.120,00 +1.468,80=7.588,80ευρώ, χωρίς άλλη πρόσθετη επιβάρυνση, με τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Νίκου με ΑΜ ΣΟΕΛ 21841 και αναπληρωτή του τον κ. Δημήτριο Παπάζη με ΑΜ ΣΟΕΛ 22381.
2) Από την RKF Ευρωελεγκτική ΑΕ  Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, με έδρα την Αθήνα, η οποία κοστολογεί τις υπηρεσίες της που θα μας προσφέρει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κατ΄ έτος στο συνολικό ποσό των 8.400,00€ συν ΦΠΑ 24% δηλ. 8.400,00 +2.016,00=10.416,00ευρώ, χωρίς άλλη πρόσθετη επιβάρυνση, χωρίς να ορίζει τακτικό και αναπληρωματικό Ορκωτό Λογιστή.
3) Από την ΣΟΛ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές, με έδρα την Αθήνα, η οποία κοστολογεί τις υπηρεσίες της που θα μας προσφέρει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κατ΄ έτος στο συνολικό ποσό των 5.600,00€ συν ΦΠΑ 24% δηλ. 5.600,00 +1.344,00=6.944,00ευρώ, χωρίς άλλη πρόσθετη επιβάρυνση, με τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Διονυσόπουλο Άγγελο με ΑΜ ΣΟΕΛ 39101 και αναπληρωτή του τον κ. Μανώλη Ιωάννη με ΑΜ ΣΟΕΛ 13871.
4) Από την Διεθνή Ελεγκτική ΑΕΣΟΕΛ  με έδρα την Αθήνα, η οποία κοστολογεί τις υπηρεσίες της που θα μας προσφέρει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κατ΄ έτος, στο συνολικό ποσό των 5.850,00 € συν ΦΠΑ 24% δηλ.    5.850,00 + 1.404,00 =7.254,00ευρώ,  χωρίς καμία άλλη πρόσθετη επιβάρυνση, με τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Γεώργιο Μποζίκα με Α.Μ. ΣΟΕΛ 29711 και αναπληρωτή τον κ. Τριαντάφυλλο Κωσταλά με Α.Μ. ΣΟΕΛ 21361,
Η πιο συμφέρουσα οικονομικά προσφορά είναι από την  ΣΟΛ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές με έδρα την Αθήνα, η οποία κοστολογεί τις υπηρεσίες της που θα μας προσφέρει για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων κατ΄ έτος στο συνολικό ποσό των 5.600,00€ συν ΦΠΑ 24% δηλ. 5.600,00 +1.344,00=6.944,00ευρώ, χωρίς άλλη πρόσθετη επιβάρυνση
Παρακαλούμε να αποφασίσετε για τον ορισμό Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή και αναπληρωτή του, προκειμένου να προβούν στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οικονομικών  ετών  2015  – 2016».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει τον κ. Διονυσόπουλο Άγγελο, με ΑΜ ΣΟΕΛ 39101 τακτικό ορκωτό ελεγκτή και αναπληρωτή τον κ. Μανώλη Ιωάννη με ΑΜ ΣΟΕΛ 13871 της ΣΟΛ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές με έδρα την Αθήνα, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου έτους 2015 και έτους 2016.
Η παροχή υπηρεσιών από τον ανωτέρω για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 ανέρχεται στο ποσό των 6.944,00ευρώ  μαζί με Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 10/6142.0004 και τίτλο “Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2015 ποσού 12.500,00€.
Η παροχή υπηρεσιών από τον ανωτέρω για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους  2016 ανέρχεται στο ποσό των 6.944,00ευρώ  μαζί με Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 10/6142.0005 και τίτλο “Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016 ποσού 7.200,00€.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 389 / 2016.
 
 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 08 – 11 – 2016

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης

 

 

Leave a Comment