Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 391/2016
 

Θέμα 40ο Η.Δ.: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων»

 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

7.       Φαρμάκης Γεώργιος

8.       Παππάς Αντώνιος

9.       Σταυρέλης Νικόλαος

10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να

11.   Παρτσινέβελος Κων/νος

12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)

13.   Λαμπρινός Παναγιώτης

14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

15.   Βλάσσης Δημήτριος

16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

18.    Νανόπουλος Βασίλειος

19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

20.    Κορδώσης Χρήστος

21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

22.    Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)

23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)

 

1.  Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)

2.  Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)

3.  Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)

4.  Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)

5.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)

6.  Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)

7.  Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)

8.   Σούκουλης Ανδρέας

9.   Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

 

 

 

.

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

   

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 40ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις από 18/10/2016 και 29/09/2016 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, οι οποίες καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχουν ως εξής:
Α. << Λαμβάνοντας υπόψη
  1. το άρθρο 26 του ν.δ.318/1969 σύμφωνα με το οποίο χρηματικά ποσά αχρεωστήτως καταβληθέντα από τους Δήμους αναζητούνται σε βάρος των υπόχρεων με σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. το άρθρο 2 του Α.Ν.344/1968 περί αποσβεστικής προθεσμίας αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
  3. το άρθρο 6 του ν.1483/84 περί γονικής άδειας ανατροφής χωρίς αποδοχές.
  4. το άρθρο 24 του ν.4354/2015 περί διαδικασίας επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών .
  5. Την υπ’ αριθμ.5926/23-8-2010 απόφαση Δημάρχου Άσσου – Λεχαίου για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών για το διάστημα από 05-10-2010 έως 19-01-2011.
  6. Την υπ’ αριθμ.1183/19-1-2011 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων για χορήγηση άδειας για διευκόλυνση υπαλλήλου με οικογενειακές υποχρεώσεις(άρθρο 60 παρ.1 Ν.3584/2007).
  7. Την 2/54400/0022/09.8.2011ΚΥΑ υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί καταβολής των κατ’ αποκοπή εξόδων κίνησης υπαλλήλων ΟΤΑ α’ βαθμού.
  8. Τα εξοφλημένα από την ταμειακή υπηρεσία του τέως Δήμου Άσσου-Λεχαίου και του Δήμου Κορινθίων ΧΕΠΕ όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω :
                     i.          το υπ’ αριθμ.481/2010 ΧΕΠΕ Δήμου Άσσου Λεχαίου που αφορά μισθοδοσία μηνός Νοεμβρίου 2010 προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας με προσωρινή πρόσληψη,
                   ii.          το υπ’ αριθμ.482/2010 ΧΕΠΕ Δήμου Άσσου Λεχαίου που αφορά τα έξοδα κίνησης μηνός Νοεμβρίου 2010 προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας με προσωρινή πρόσληψη,
                  iii.          το υπ’ αριθμ.587/2010 ΧΕΠΕ Δήμου Άσσου Λεχαίου που αφορά μισθοδοσία μηνός Δεκεμβρίου 2010 προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας με προσωρινή πρόσληψη,
                  iv.          το υπ’ αριθμ.588/2010 ΧΕΠΕ Δήμου Άσσου Λεχαίου που αφορά τα έξοδα κίνησης μηνός Δεκεμβρίου 2010 προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας με προσωρινή πρόσληψη,
                    v.          το υπ’ αριθμ.580/2010 ΧΕΠΕ Δήμου Άσσου Λεχαίου που αφορά το Δώρο Χριστουγέννων 2010 προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας με προσωρινή πρόσληψη,
                  vi.          το υπ’ αριθμ.26/2011 ΧΕΠΕ που αφορά την τακτική μισθοδοσία μηνός Ιανουαρίου μισθωτών ορισμένου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας με προσωρινή πρόσληψη (πρώην Δήμου Άσσου Λεχαίου),
                 vii.          το υπ’ αριθμ. 27/2011ΧΕΠΕ που αφορά έξοδα κίνησης μηνός Ιανουαρίου 2011 μισθωτών ορισμένου χρόνου υπηρεσίας καθαριότητας,
               viii.          το υπ’ αριθμ.65/2011ΧΕΠΕ που αφορά έξοδα κίνησης μηνός Φεβρουαρίου 2011 προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας με προσωρινή πρόσληψη,
                  ix.          το υπ’ αριθμ.182/2011 ΧΕΠΕ που αφορά έξοδα κίνησης μηνός Μαρτίου 2011 προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας με προσωρινή πρόσληψη,
                   x.          το υπ’ αριθμ.251/2011 ΧΕΠΕ που αφορά Δώρο Πάσχα έτους 2011 προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας με προσωρινή πρόσληψη.
9.Την 29236/12-07-2011 αίτησή της περί επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
10.Την 29236/2011 απόφαση Δημάρχου .
11.Την 16/1/2012 αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού .
12.Το γεγονός ότι η εν ενεργεία υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων Κανιάρη Ζωή του Ανδρέα με ΑΦΜ   124208343 έλαβε αχρεωστήτως αναλυτικά τα παρακάτω ποσά.
1.       Αποδοχές Νοεμβρίου 2010 ποσού 1.340,00€
2.       Έξοδα κίνησης Νοεμβρίου 2010 ποσού 295,50€
3.       Αποδοχές Δεκεμβρίου 2010 ποσού 1.340,00€
4.       Έξοδα κίνησης Δεκεμβρίου 2010 ποσού 295,50€
5.       Μέρος Δώρου Χριστουγέννων 2010 ποσού 165,32€
6.       Αποδοχές από 01 έως 19-01-2011 ποσού 840,12€
7.       Έξοδα κίνησης μηνός Ιανουαρίου 2011 ποσού 295,50€
8.       Έξοδα κίνησης μηνός Φεβρουαρίου 2011 ποσού 295,50€
9.       Έξοδα κίνησης από 01 έως 23/03/2011 ποσού 214,91€
10.   Μέρος του δώρου Πάσχα 2011 ποσού 73,12€
                   
Συνολικά αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό 5.155,47€.
Από το παραπάνω ποσό η υπάλληλος έχει ήδη καταβάλλει με την 29236/12-07-2011 αίτησή της από 01/07/2011 έως 31/01/2012 ποσό 1.505,00€.Το ποσό που υπολείπεται να επιστραφεί είναι 3.650,47€.
Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης για την επιστροφή των παραπάνω ποσών με σχετική παρακράτηση από την τακτική της μισθοδοσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4354/2015>> .
 
Β. <<Με την αρ. πρωτ. 32828/9-8-2016 αίτησή της, η κα Ζαφείρη Μαριάννα του Παύλου, ζητά την επιστροφή χρηματικού ποσού λόγω διπλής είσπραξης του τέλους ανόρυξης τάφου της κηδείας του Κεζέπη Κυριάκου του Αντωνίου στο Κοιμητήριο του Αγ. Σπυρίδωνα στις 4/8/2016. Το ποσό εισπράχθηκε με τα υπ’ αριθ. Λ-3548/8.8.2016 ποσού 150,00€ και ΠΕΙΡ 319/12.8.2016 ποσού 150,00€ οίκοθεν γι’ αυτό εισηγούμαστε να επιστραφούν τα 150,00€.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 26 παρ. 3 του Β.Δ. 17-5/15-6/1959 χρηματικά ποσά αχρεωστήτως εισπραχθέντα από δήμους, επιστρέφονται στους δικαιούχους ύστερα από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η επιστροφή θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ 00/8261.0001 και τίτλο «Λοιπές επιστροφές>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και τις διατάξεις των άρθρων 11,12,13,14 & 15 του από 17/5/59 Β.Δ/τος
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Την είσπραξη συνολικού ποσού 3.650,47€.από την κα Κανιάρη Ζωή του Ανδρέα για τους λόγους που  αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
 

 

Β. Την επιστροφή συνολικού ποσού 150,00 € στη κα Ζαφείρη Μαριάννα του Παύλου για διπλή είσπραξη τέλους ανόρυξης τάφου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
Η ανωτέρω δαπάνη ποσού 150,00 € θα βαρύνει την  εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 00/8261.0001 και τίτλο  «Λοιπές επιστροφές».

            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 391 / 2016.

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 03 – 11 – 2016

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment