Έγκριση δαπάνης για τα εγκαίνια πλατείας στην Τ.Κ. Κουταλά

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 392/2016
 
Θέμα 41ο Η.Δ.: «Έγκριση δαπάνης για τα εγκαίνια της πλατείας στην Τ.Κ. Κουταλά»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
13.   Λαμπρινός Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)
 
1. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)
2. Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
4. Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
6. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
8.  Σούκουλης Ανδρέας
9.  Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
.
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
   
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 41ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση δαπάνης για τα εγκαίνια της πλατείας στην Τ.Κ. Κουταλά» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. πρωτ. 44302/27-10-2016 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, η  οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 158 § 3 του N.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να διοργανώσει εκδήλωση για τα εγκαίνια της πλατείας στην Τ.Κ. Κουταλά, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11:00π.μ.
Η χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κουταλά», προϋπολογισμού 200.000€, προήλθε από πόρους του Δήμου. Οι εργασίες ξεκίνησαν τοv Φεβρουάριο του 2014 και το έργο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2015. Η πραγματοποίηση από το Δήμο μας της εκδήλωσης των εγκαινίων στα πλαίσια της παράδοσης σε κοινή χρήση της πλατείας στην Τ.Κ. Κουταλά, συμβάλλει στην προώθηση των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων της περιοχής μας. Επίσης, επιτυγχάνει την εκπλήρωση των σκοπών του Δήμου μας, καθώς συνδέεται με την καλλιέργεια κοινωνικών σχέσεων στην τοπική κοινωνία και συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών για την προαγωγή των τοπικών υποθέσεων και δραστηριοτήτων.
Για τη διοργάνωση της εκδήλωσης των εγκαινίων προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1.       Παράθεση μπουφέ για τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, ήτοι 150 άτομα, ποσού έως 470,00€ με  Φ.Π.Α.
2.       Προμήθεια μαρμάρινης πλακέτας, ποσού έως 360,00€ με Φ.Π.Α.
3.       Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 250,00 € με  Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.080,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με ΚΑ 00/6443.0001 και τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».
Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω διοργάνωση και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.080,00€ σε βάρος του ΚΑ 00/6443.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/06, μετά από διαλογική συζήτηση.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1.080,00 € για τη διοργάνωση από το Δήμο Κορινθίων εκδήλωσης για τα εγκαίνια της πλατείας στην Τ.Κ. Κουταλά, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου 2016.
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες:
1.       Παράθεση μπουφέ για τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, ήτοι 150 άτομα, ποσού έως 470,00€ με  Φ.Π.Α.
2.       Προμήθεια μαρμάρινης πλακέτας, ποσού έως 360,00€ με Φ.Π.Α.
3.       Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 250,00 € με  Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.080,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 00/6443.0001 και τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».
 
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 1.080,00€ .
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 392 / 2016.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 01 – 11 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 
 

Leave a Comment