Συμμετοχή του Δήμου στο 6ο Συνέδριο Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 3-5/11/2016

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 393/2016
 

 

 

 

Θέμα 42ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στο 6ο Συνέδριο Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 3-5/11/2016»

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
 
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
13.   Λαμπρινός Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)
 
1.  Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)
2.  Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
3.  Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
4.  Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)
5.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
6.  Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
7.  Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
8.   Σούκουλης Ανδρέας
9.   Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
.
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
   
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 42ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στο 6ο Συνέδριο Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 3-5/11/2016» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι το 6ο ετήσιο συνέδριο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης λαμβάνει χώρα από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου 2016 στο Ναύπλιο με το κεντρικό σύνθημα “Η αυτοδιοίκηση ενωμένη με το βλέμμα στο μέλλον της Ευρώπης”.
Η Ελληνογερμανική Συνέλευση έχει εδραιώσει την παρουσία της ως δίκτυο ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών μεταξύ Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού των δύο χωρών. Αποτελεί έκφραση συνεργασίας και καλλιέργειας φιλικών σχέσεων των δύο πλευρών. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι σημαντικός στην σύγχρονη κοινωνία και διασφαλίζει τη σταθερότητα και την ανάπτυξη των Δήμων και των Περιφερειών. Στόχος της ετήσιας συνέλευσης είναι η αναδρομική παρουσίαση των πεπραγμένων και μέσω αυτών, η βελτιστοποίηση των κοινών μελλοντικών δράσεων.
Η συμμετοχή στο ανωτέρω Συνέδριο είναι σημαντική, μιας και οι εργασίες του φετινού συνεδρίου θα οδηγήσουν στην εξεύρεση κατάλληλων προσεγγίσεων για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης της Ελλάδας και της Γερμανίας και θα συζητηθούν θέματα, όπως η διαχείριση απορριμμάτων,  η αγροτική ανάπτυξη και Συνεταιρισμοί, η τουριστική ανάπτυξη, η μετανάστευση και ένταξη στην τοπική κοινωνία και η ενέργεια.
 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τον Δήμαρχο και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής. Ο Δήμαρχος εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Η μετακίνηση του Δημάρχου θα πραγματοποιηθεί οδικώς από 03-11-2016 έως και 05-11-2016. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τ’ ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν. 3463/2006 και της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του N.4336/2015

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούσης της κας Μ. Δημητριάδη – Κακούρου, διότι διαφωνεί γενικότερα με τις δράσεις της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης)

 

Εγκρίνει την μετακίνηση του Δημάρχου Κορινθίων κου Αλέξανδρου Πνευματικού στο Ναύπλιο, για να συμμετάσχει στο 6ο ετήσιο συνέδριο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου 2016 με το κεντρικό σύνθημα “Η αυτοδιοίκηση ενωμένη με το βλέμμα στο μέλλον της Ευρώπης”. Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα συζητηθούν θέματα όπως η διαχείριση απορριμμάτων, η αγροτική ανάπτυξη και Συνεταιρισμοί, η τουριστική ανάπτυξη, η μετανάστευση και ένταξη στην τοπική κοινωνία και η ενέργεια.

Η μετακίνηση του Δημάρχου θα πραγματοποιηθεί οδικώς από 03-11-2016 έως και 05-11-2016.  

Η εκτιμώμενη δαπάνη για τη μετακίνηση του Δημάρχου ανέρχεται στο ποσό των 200,00 € και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».

 

 

                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 393 / 2016.

 

 

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02 – 11 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 

 

 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης
 

 

Leave a Comment