Εφαρμογή προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

                                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 394/2016
 
Θέμα 43ο Η.Δ.: «Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.      Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.      Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.      Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.      Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.      Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
6.      Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.      Φαρμάκης Γεώργιος
8.      Παππάς Αντώνιος
9.      Σταυρέλης Νικόλαος
10. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11. Παρτσινέβελος Κων/νος
12. Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
13. Λαμπρινός Παναγιώτης
14. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15. Βλάσσης Δημήτριος
16. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17. Κοντογιώργος Αναστάσιος
18. Νανόπουλος Βασίλειος
19. Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
20. Κορδώσης Χρήστος
21. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22. Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
23. Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24. Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)
 
1. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)
2. Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
4. Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
6. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
8.  Σούκουλης Ανδρέας
9.  Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.      Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.      Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.      Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.      Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.      Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.      Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.      Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
.
1.      Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.      Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.      Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.      Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.      Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.      Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.      Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.      Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.      Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10. Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13. Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15. Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
   
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 43ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ. Δράκου Παναγιώτη, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
<<Σύμφωνα με τον Ν.2939/01 εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ειδικότερα των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), έτσι ώστε να μειώνονται κατά το δυνατόν οι αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Στο πλαίσιο αυτό οι ΟΤΑ έχουν υποχρέωση για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών στερεών αποβλήτων συμμετέχοντες στην κατάρτιση σχετικών προγραμμάτων συνεργαζόμενοι με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και άλλους αρμόδιους φορείς. Πιο συγκεκριμένα η ΚΥΑ που αφορά στον καθορισμό κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΚΥΑ 23615/2014 αναφέρει στο άρθρο 6:
παρ. 2. «ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης : Η χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης πραγματοποιείται σε σημεία συλλογής που φέρουν κατάλληλη επισήμανση και ειδικότερα: α)σε δημοτικά σημεία συλλογής που καθορίζονται από τους ΟΤΑ σε συνεργασία με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της υποπαραγράφου 2.1».
παρ. 2.1: Για τη πραγματοποίηση της χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες ειδικότερες απαιτήσεις : 2.1.1) Οι ΟΤΑ από κοινού με τα ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ υποχρεούνται : α) κατά τον καθορισμό των σημείων συλλογής να λαμβάνουν υπόψη κυρίως την πληθυσμιακή πυκνότητα και να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα των σημείων συλλογής ώστε οι τελικοί χρήστες και οι διανομείς να μπορούν να επιστρέφουν τα απόβλητα αυτά δωρεάν και β) να οργανώνουν τη συλλογή και μεταφορά των ογκωδών και βαρέων ΑΗΗΕ από το χώρο του τελικού χρήστη.
Προς υλοποίηση του στόχου της ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ, σύμφωνα με την 105134/04 Υπουργική απόφαση συστήθηκε η εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» η οποία ξεκίνησε την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος συλλογής, μεταφοράς προσωρινής αποθήκευσης, απορρύπανσης, αξιοποίησης και ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ σε όλη την Ελλάδα, είναι δε το μοναδικό συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης ΑΗΗΕ αδειοδοτημένο στην Ελλάδα για όλες τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και λαμπτήρες και φωτιστικά είδη.
Ο Δήμος προτείνει τη συνεργασία με την εν λόγω εταιρεία για τη συλλογή από τα όριά του των ΑΗΗΕ που προκύπτουν.
Η μεταφορά των ΑΗΗΕ θα γίνεται από τα αυτοκίνητα του Δήμου που χρησιμοποιούνται για την αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση ή από τους ίδιους τους δημότες προς ένα ασφαλές φυλασσόμενο σημείο που ο Δήμος θα υποδείξει.
Θεωρούμε ότι η προαναφερόμενη πρόταση θα βοηθήσει στην ελάττωση των ογκωδών απορριμμάτων που τώρα μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ, θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας καθώς και στην επίτευξη του εθνικού στόχου 4kg ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης ανά κάτοικο και ανά χρόνο (κοινοτική οδηγία 2002/96).
Η εταιρεία για κάθε τόνο των ΑΗΗΕ που θα παραλαμβάνει από το Δήμο θα καταβάλλει τα ποσά που αναφέρονται στη σύμβαση.
Κατόπιν τούτου το Δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο πρόγραμμα ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ και συγκεκριμένα :
α) να εγκρίνει την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Δήμου Κορινθίων με τη συνεργασία της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω.
β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο την υπογραφή της σχετικής σύμβασης συνεργασίας το πλήρες κείμενο της οποίας ακολουθεί>>  .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τ’ ανωτέρω και τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184/2014) το άρθρου 30 του N.3536/2007 και το σχέδιο της Σύμβασης
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.-Εγκρίνει τη συμμετοχή στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Δήμου Κορινθίων με τη συνεργασία της εταιρείας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.».
2.- Την σύναψη σύμβασης  του Δήμου Κορινθίων με την Εταιρεία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» της οποίας το περιεχόμενο έχει ως εξής:
ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα την ………………… μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
αφενός
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑNAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN ANΩNYMH ETAIPEIA» και το διακριτικό τίτλο «ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN A.E.», που εδρεύει στην Καλλιθέα, επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 196 και της οδού Χαροκόπου αρ. 2 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Μάριο Ιντζελέρ και τον Οικονομικό Διευθυντή κ. Δημήτριο Σκορπιδέα (στο εξής καλούμενη η «Εταιρεία» ή το «Σύστημα»)
αφετέρου
του Δήμου ……………………… (οδός ………………..…………. ΤΚ ..….., ΑΦΜ ……..………, ΔΟΥ ………..…….. ) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον Δήμαρχο κ. …………………………….… , κάτοικο …………….……… (στο εξής καλούμενος ο «Δήμος»).
 
ΠPOOIMIO
 
A. H Εταιρεία έχει οργανώσει το εγκεκριμένο από το Y.ΠE.XΩ.ΔE ήδη ΥΠΕΝ συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE) σύμφωνα με το N. 2939/2001 και την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 (ΦΕΚ 1184 9/5/2014), με την υπ’ αριθ. οικ. 105134/10.6.2004 απόφαση του Υπουργού ΠE.XΩ.ΔE (ΦEK 905 B’/17.6.2004), και έχει λάβει εκ νέου έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων πλέον ΕΟΑΝ (Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης) με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου (ΑΔΑ 457Ξ46Ψ8ΟΖ-ΚΨ4) στις 14/06/2011.
B. Οι Δήμοι και οι κοινότητες ως αρμόδιες για τη συλλογή και διαχείριση των απορριμμάτων εντός των ορίων, όπου εκτείνεται η αρμοδιότητα τους, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α’/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», την ΚΥΑ 50910/2003, το Ν. 3463/2006, καθώς και την ΚΥΑ 2527/2009 (Τεύχος Β’) σχετικά με ειδικότερα ζητήματα και θέματα αναφορικά με τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση τιμολογιακής πολιτικής των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) προς διευκρίνιση του άρθρου 30 του Ν. 3536/2007 και τέλος την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 οφείλουν να εντάξουν το δικό τους σύστημα διαχείρισης που ήδη εφαρμόζουν στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε». Δυνάμει του άρθρου 6 παρ. 2.1.1 της ΚΥΑ 23615, οι ΟΤΑ υποχρεούνται κατά τον καθορισμό των σημείων συλλογής να λαμβάνουν υπόψη κυρίως την πληθυσμιακή πυκνότητα και να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα των σημείων συλλογής, ώστε οι τελικοί χρήστες και οι διανομείς να μπορούν να επιστρέφουν τα απόβλητα αυτά δωρεάν και να οργανώνουν τη συλλογή και μεταφορά των ογκωδών και βαρέων ΑΗΗΕ από το χώρο του τελικού χρήστη.
Γ. Ο Δήμος διαθέτει τα απαιτούμενα μέσα, προσωπικό και εξοπλισμό και έχει την απαιτούμενη υποδομή και εμπειρία για τη συλλογή και μεταφορά των δημοτικών αποβλήτων.
Δ. H συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, και μεταφορά των ΑΗΗΕ απαγορεύεται από κοινού με τα οικιακά απόβλητα, σύμφωνα με την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 ΚΕΦ. Β άρθρο 6. Η χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης είναι υποχρεωτική και ως εκ τούτου απαγορεύεται η συλλογή και μεταφορά των ΑΗΗΕ από κοινού με τα λοιπά οικιακά απόβλητα. Πραγματοποιείται σε σημεία συλλογής που φέρουν κατάλληλη επισήμανση και ειδικότερα σε δημοτικά σημεία συλλογής που καθορίζονται από τους ΟΤΑ σε συνεργασία με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ.
Ε. Λαμβάνοντας υπ’ όψη, ότι η κοινοτική οδηγία 19/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 (άρθρο 7) όπως και η ΚΥΑ 23615/2014 (άρθρο 7) θέτουν ως εθνικό στόχο τη χωριστή συλλογή 4 kg ΑΗΗΕ κατά μέσο όρο ανά κάτοικο ανά έτος, ο Δήμος με τη σειρά του συμμετέχει λαμβάνοντας υπόψη κυρίως την πληθυσμιακή πυκνότητα της περιφέρειας αυτού, στην επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου.
 
Ζ. OPIΣMOI
Όπου στην παρούσα Σύμβαση απαντώνται οι πιο κάτω όροι, αυτοί θα έχουν την ακόλουθη έννοια:
Ζ1. «AHHE» νοούνται τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ήτοι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 1 του ν. 4042/2012, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά το χρόνο απόρριψής του (βλέπε άρθρο 3 της ΚΥΑ 23615/2014).
Ζ2. Κατηγορίες ΑΗΗΕ νοούνται οι κατηγορίες που προδιαγράφονται στο Παράρτημα Ι και Παράστημα ΙΙ της νέας ΚΥΑ 23615/2014.
Ø       Κατηγ. 1: Μεγάλες Οικιακές Συσκευές
Ø       Κατηγ. 2: Μικρές Οικιακές Συσκευές
Ø       Κατηγ. 3: Εξοπλισμός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Ø       Κατηγ. 4: Καταναλωτικά είδη και φωτοβολταϊκά πλαίσια (panels)
Ø       Κατηγ. 5: Είδη Φωτισμού
Ø       Κατηγ. 6: Ηλεκτρικά – Ηλεκτρονικά Εργαλεία εξαιρουμένων των σταθερών βιομηχανικών εργαλείων μεγάλης κλίμακας
Ø       Κατηγ. 7: Παιγνίδια και Εξοπλισμός Ψυχαγωγίας και αθλητισμού
Ø       Κατηγ. 8: Ιατρικά βοηθήματα εξαιρουμένων όλων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων προϊόντων
Ø       Κατηγ. 9: Όργανα Παρακολούθησης και Ελέγχου
Ø       Κατηγ. 10: Συσκευές αυτόματης διανομής
 
Ζ3. Υποκατηγορίες ΑΗΗΕ νοούνται οι παρακάτω:
Ø       Κατηγ. 1α: Ψυγεία
Ø       Κατηγ. 1β: Συσκευές κλιματισμού
Ø       Κατηγ. 1γ: Μεγάλες λευκές συσκευές
Ø       Κατηγ. 2: Μικρές Οικιακές Συσκευές
Ø       Κατηγ. 3α: Οθόνες Η/Υ
Ø       Κατηγ. 3β1 : Η/Υ
Ø       Κατηγ. 3β2 : Εκτυπωτές
Ø       Κατηγ. 3β3 : Τηλέφωνα
Ø       Κατηγ. 3β4 : Φωτοτυπικά
Ø       Κατηγ. 3β5 : Εξοπλισμός Τ/Κ
Ø       Κατηγ. 4α: Τηλεοράσεις
Ø       Κατηγ. 4β : Λοιπός καταναλωτικός εξοπλισμός
Ø       Κατηγ. 5α: Φωτιστικά
Ø       Κατηγ. 5β: Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας
Ø       Κατηγ. 6: Ηλεκτρικά – Ηλεκτρονικά Εργαλεία
Ø       Κατηγ. 7α: Παιχνίδια και Εξοπλισμός Ψυχαγωγίας με οθόνη
 
Ø       Κατηγ. 7β: Παιχνίδια και Εξοπλισμός Ψυχαγωγίας χωρίς οθόνη
Ø       Κατηγ. 8α : Μεγάλος Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός με οθόνη
Ø       Κατηγ. 8β : Μεγάλος Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός χωρίς οθόνη
Ø       Κατηγ. 8γ : Μικρός Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός με οθόνη
Ø       Κατηγ. 8δ : Μικρός Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός χωρίς οθόνη
Ø       Κατηγ. 9: Όργανα Παρακολούθησης και Ελέγχου
Ø       Κατηγ. 10α: Αυτόματοι Διανομείς με ψύξη
Ø       Κατηγ. 10β: ΑΤΜ
Ø       Κατηγ. 10γ: Λοιπές συσκευές κατηγορίας 10
 
Οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που ορίζονται στην ΚΥΑ 50910/2003, το Ν. 4042/2012 και την ΚΥΑ 23615/2014
 
Ζ4. Συλλογή νοείται η συγκέντρωση αποβλήτων συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης αποβλήτων με σκοπό τη μεταφορά τους σε εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων (βλ. Άρθρο 11 του Ν. 4042/2012)
 
Ζ5. Μεταφορά νοείται το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα ή τους χώρους συλλογής στους χώρους διάθεσης, αξιοποίησης ή μεταφόρτωσης (βλ. Άρθρο 2 της ΚΥΑ 50910/2003)
 
Ζ6. Μεταφόρτωση νοείται το σύνολο των εργασιών μετακίνησης των αποβλήτων από τα μέσα ή χώρους συλλογής σε άλλα μέσα μεταφοράς με ενδεχόμενη συμπίεσή τους (στην έννοια αυτή περιλαμβάνεται κινητός ή σταθερός σταθμός μεταφόρτωσης) (βλ. Άρθρο 2 της ΚΥΑ 50910/2003)
 
Ζ7. Προσωρινή αποθήκευση νοείται η αποθήκευση των αποβλήτων για ορισμένο χρόνο σε εγκεκριμένο χώρο ή εγκατάσταση, μέχρι να πραγματοποιηθεί η μεταφορά τους σε εγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργασίας ή τελικής διάθεσης (βλ. Άρθρο 2 της ΚΥΑ 50910/2003)
 
Ζ8. Επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία που δεν είναι απόβλητα χρησιμοποιούνται εκ νέου για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν (βλ. Άρθρο 11 του Ν. 4042/2012),
 
Ζ9. Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση: κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία προϊόντα ή συστατικά στοιχεία προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη προ επεξεργασία (βλ. Άρθρο 11 του Ν. 4042/2012),
 
Ζ10. Διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) νοείται η συλλογή, η μεταφορά, η ανάκτηση και η διάθεση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών καθώς και της επίβλεψης των χώρων διάθεσης (disposal sites) και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι και οι μεσίτες (βλ. Άρθρο 11 του Ν. 4042/2012)
 
Ζ11. Ανακύκλωση νοείται οποιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης (βλ. Άρθρο 11 του Ν. 4042/2012).
 
Συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
 
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
1.1 Με την παρούσα η Εταιρεία αναθέτει στον Δήμο και ο Δήμος δυνάμει της ………. απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του και στη βάση του προγράμματος του «Συλλογή Ογκωδών» ή άλλων δράσεων που θα προωθήσει, αναλαμβάνει, για την περιφέρεια της αρμοδιότητας του την συλλογή, φόρτωση και μεταφορά των ΑΗΗΕ προς το σημείο συλλογής του Δήμου.
Το σημείο συλλογής του Δήμου είναι το σημείο που έχει επιλέξει ως κατάλληλο σύμφωνα με τις απαραίτητες προδιαγραφές (όπως ρητά αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσης) ο Δήμος κατά χρήση μόνο στην εταιρεία, για την απόρριψη από τους τελικούς χρήστες των αποβλήτων ΗΗΕ. Η Εταιρεία δύναται να τοποθετεί container στο σημείο συλλογής κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών, εφόσον ο Δήμος δε διαθέτει χώρο κατάλληλων προδιαγραφών. Επιπρόσθετα στο σημείο συλλογής τοποθετούνται τα συλλεχθέντα από το δήμο ΑΗΗΕ, ανεξαρτήτως κατηγορίας.
1.2 Η εταιρεία, σε κάθε περίπτωση, θα παραλαμβάνει με δικά της μέσα και βάσει ενός δικτύου νόμιμων συλλεκτών-μεταφορέων τα απορριφθέντα ΑΗΗΕ από τα δημοτικά σημεία συλλογής, προκειμένου να τα μεταφέρει είτε σε κέντρα διαλογής/ταξινόμησης είτε σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας είτε σε μονάδες/επιχειρήσεις προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.
1.3 Ο Δήμος δύναται, κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας με την Εταιρεία, να δημιουργήσει εντός του σημείου συλλογής κέντρο διαλογής/ταξινόμησης, όπου θα γίνεται ο διαχωρισμός των ΑΗΗΕ κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 (εδάφιο ιθ) του άρθρου 3 της ΚΥΑ 23615/2014 προκειμένου στη συνέχεια να μεταφέρονται με μέσα της Εταιρείας είτε σε μονάδες/επιχειρήσεις προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση είτε σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ μπορεί να γίνεται και στο κέντρο διαλογής – δημοτικό σημείο συλλογής, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και πληρούν τις απαιτήσεις της υποπαραγράφου 2.4.2. του άρθρου 5Α της ΚΥΑ 23615/2014.
 
2. ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΗΗΕ
 
2.1 Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους δημότες ως προς τα σημεία συλλογής και το χρόνο παραλαβής των αποβλήτων, το προσωπικό του Δήμου θα συλλέγει τα AHHE, θα τα φορτώνει στα μεταφορικά οχήματα που διαθέτει ο Δήμος, με προορισμό το χώρο συγκέντρωσης εφεξής δημοτικό σημείο συλλογής που θα διαθέτει ο Δήμος στην Εταιρεία για τους σκοπούς αυτούς, ο οποίος θα αποτελεί το δημοτικό χώρο συγκέντρωσης των ΑΗΗΕ (εφεξής «δημοτικός χώρος συγκέντρωσης ΑΗΗΕ»). Ειδικά για τους απόβλητους λαμπτήρες (ΑΗΗΕ κατηγορίας 5β), η Εταιρεία θα προμηθεύσει το Δήμο με ειδικά μέσα συλλογής. Συμφωνείται μεταξύ των μερών, ότι για τις εργασίες διαχείρισης των ΑΗΗΕ θα ακολουθούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως παρατίθενται στο Παράρτημα Α του παρόντος.
2.2 Ως χώρος συγκέντρωσης και προσωρινής αποθήκευσης των ΑΗΗΕ ορίζεται ο δημοτικός χώρος, που βρίσκεται…………………..………………………… και ο οποίος καλύπτει τις οριζόμενες από τη νομοθεσία και το Παράρτημα της παρούσης, απαραίτητες προδιαγραφές ή αλλιώς επαρκεί για την τοποθέτηση container εφόσον αυτό συμφωνηθεί. O Δήμος δηλώνει δια του εκπροσώπου του και εγγυάται, ότι τηρουμένου του άρθρου 178 του Ν. 3463/2006 έχει τη νομή και κατοχή αλλά και τη εν γένει εξουσία διαχείρισης και εκμετάλλευσης του χώρου συγκέντρωσης, ο χώρος δεν είναι κοινόχρηστος και είναι ελεύθερος από κάθε δικαίωμα τρίτου και κάθε εν γένει διεκδίκηση.
2.3 Ο δημοτικός χώρος συγκέντρωσης ΑΗΗΕ θα πρέπει να είναι φυλασσόμενος και να λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται και οι πολίτες που θέλουν να μεταφέρουν με δικά τους μέσα τα προς ανακύκλωση ΑΗΗΕ.
 
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
 
3.1 Για την εκτέλεση των εργασιών από το Δήμο συμφωνείται, ότι η Εταιρεία θα καταβάλλει στο Δήμο :
(α) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε έως 1 kg ανά κάτοικο, το ποσό των εξήντα 60 € ανά τόνο.
(β) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε άνω του 1kg και έως 2 kg ανά κάτοικο, το ποσό των εκατό 100 € ανά τόνο.
(γ) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε άνω του 2 kg και έως 3 kg ανά κάτοικο, το ποσό των εκατόν σαράντα 140 € ανά τόνο.
(δ) Για την ετήσια συλλογή από το Δήμο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε 3 kg και πλέον ανά κάτοικο, το ποσό των εκατόν εξήντα 160 € ανά τόνο.
Στα ως άνω ποσά περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του Δήμου, όπως δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, μισθώσεως ή άλλης χρήσεως των μεταφορικών μέσων και το εργατικό κόστος.
3.2 Το Δήμο βαρύνουν όλες οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, ασφαλιστικών εισφορών κυρίων και επικουρικών ασφαλιστικών ταμείων του προσωπικού που θα απασχολεί για την εκτέλεση των εργασιών.
3.3 H καταβολή της αμοιβής θα πραγματοποιείται εντός ενός μηνός από το τέλος εκάστου μηνός, οπότε ο Δήμος εξέδωσε τα σχετικά παραστατικά προς την Εταιρεία συμπεριλαμβανομένου του τιμολογίου πώλησης.
3.4 Οι ως άνω αμοιβές θα αναπροσαρμόζονται κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης από την Εταιρεία, η οποία θα λαμβάνει χώρα με την κοινοποίηση ταχυδρομικά ή/και μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) ή/και μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail), επιστολής της Εταιρείας προς το Δεύτερο Συμβαλλόμενο.
 
4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ
 
4.1 Σε συνεργασία με το Σύστημα ο Δήμος θα μεριμνά για την κατάρτιση και εκπαίδευση του απασχολούμενου από αυτόν προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και γνώσης χειρισμού, συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης των AHHE για την αποφυγή κάθε κινδύνου για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. «Στην περίπτωση που από τις εργασίες του Δήμου / Εργολάβου προκληθεί ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 (άρθρο 7 της οδηγίας 2008/99/ΕΚ) του Νόμου 4042/2012 θα είναι ο Δήμος / Εργολάβος.»
4.2 O Δήμος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς φύλαξης του χώρου συγκέντρωσης των ΑΗΗΕ για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στα μέσα συλλογής ΑΗΗΕ και ανάφλεξης ή πρόκλησης πυρκαγιών ή εκρήξεων των ΑΗΗΕ που συλλέγονται μέσα σε αυτούς.
4.3 O Δήμος υποχρεούται να εξοπλίζει τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιεί με τα κατάλληλα μέσα και να διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες.
4.4 Ο Δήμος υποχρεούται να ενημερώνει τους δημότες μέσω προωθητικών ενεργειών για την ύπαρξη και λειτουργία των Σημείων Συλλογής στην περιφέρειά του καθώς και για τη συνεργασία του με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
4.5 Ο Δήμος δεσμεύεται ότι τα ΑΗΗΕ θα τοποθετούνται με ευθύνη του προσωπικού του μέσα στα μέσα συλλογής με τέτοιο τρόπο ώστε η Εταιρεία να εκμεταλλεύεται πλήρως το μέγιστο επιτρεπτό όγκο και θα παραδίδονται ακέραια, υπό την έννοια ότι δεν έχουν υποστεί μερική ή ολική καταστροφή.
4.6 Σε περίπτωση παράδοσης άσχετων με ΑΗΗΕ αντικειμένων (όπως αστικά απορρίμματα, οργανικά απόβλητα, ξένες ύλες) το μέσο συλλογής (container) θα επιστρέφεται, με κόστος του Δήμου, στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης του Δήμου με σκοπό το διαχωρισμό των ΑΗΗΕ και αφαίρεση των ξένων υλών από το Δήμο.
 
5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 
5.1 Η Εταιρεία δύναται να τοποθετήσει container καθώς και πλαστικούς κάδους των 240lt για τη συλλογή μικρών ΑΗΗΕ ή οποιουσδήποτε άλλους κάδους συλλογής ΑΗΗΕ κρίνει σκόπιμο, στα σημεία συλλογής εντός του Δήμου που θα καθοριστούν κατόπιν συμφωνίας με το Δήμο.
5.2 Η Εταιρεία υποχρεούται να απομακρύνει τα συλλεχθέντα ΑΗΗΕ από το τελικό σημείο συλλογής των ΑΗΗΕ ήτοι τον προκαθορισμένο στην παρούσα δημοτικό χώρο συγκέντρωσης αυτών .
5.3 Η Εταιρεία υποχρεούται να μεταφέρει με δικά της μεταφορικά μέσα και δαπάνες τα συλλεχθέντα ΑΗΗΕ είτε σε μονάδες/επιχειρήσεις προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση είτε σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
5.4 Η Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο κάθε δυνατή συνδρομή για την κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού του σε θέματα ασφάλειας και γνώση χειρισμού, συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης των AHHE.
5.5 Η Εταιρεία δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να αναλάβει την κάλυψη μέρους των δαπανών διαφήμισης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τα θέματα ανακύκλωσης, το έργο του Συστήματος και τον τρόπο λειτουργίας του καθώς και τις δράσεις του Δήμου για την προώθηση των σκοπών του Συστήματος αποκλειστικά και μόνο κατόπιν συνεννόησης με τον εν λόγω Δήμο και έγγραφης συμφωνίας
5.6 Η Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει κάθε τρίμηνο αναφορά παραληφθέντων ΑΗΗΕ στον Δήμο, είτε με μορφή ηλεκτρονικής αναφοράς είτε με επιστολή στον υπεύθυνο που θα ορίσει ο Δήμος.
 
6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 
6.1 Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται για ένα (1) έτος αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής της.
6.2 H παρούσα σύμβαση θα ανανεώνεται αυτόματα ανά έτος, εκτός εάν ένα από τα μέρη γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο καταγγελία της σύμβασης όχι αργότερα από ένα (1) μήνα πριν τη λήξη της διάρκειάς της ή τη λήξη κάθε ανανεούμενης περιόδου.
 
7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
 
7.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δε θα ευθύνονται σε περίπτωση υπερημερίας ή αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών τους για λόγους ανωτέρας βίας, όπως είναι ενδεικτικά οι απεργίες ή άλλες εργατικές αναταραχές, οι θεομηνίες, φυσικές καταστροφές, πόλεμος, επιβολή στρατιωτικού νόμου, υπό την προϋπόθεση, ότι το μέρος που επιθυμεί να κάνει χρήση της ρήτρας αυτής, οφείλει να ειδοποιεί το άλλο μέρος για την επέλευση του γεγονότος.
7.2. Το μέρος που επικαλείται το γεγονός της ανωτέρας βίας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποτρέψει τις δυσμενείς επιπτώσεις του γεγονότος αυτού, και αμέσως μετά την παρέλευσή του θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα, εφόσον η σύμβαση δεν έχει καταγγελθεί από το άλλο μέρος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.
7.3. Εάν το γεγονός ανωτέρας βίας διαρκεί περισσότερο από ένα (1) μήνα από την ημερομηνία που το μέρος, το οποίο επικαλείται αυτό το γεγονός, θα έπρεπε να είχε ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση με έγγραφη ειδοποίηση προς το άλλο μέρος.
 
8. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ
 
8.1 Στην περίπτωση που η Εταιρεία διαπιστώσει ότι κατά παράβαση της παρ. 4.2 του άρθρου 4 της παρούσης έχουν προκληθεί φθορές στο container ή / και στους μικρούς πλαστικούς κάδους των 240lt ή οποιουσδήποτε άλλους κάδους συλλογής ΑΗΗΕ έχει διαθέσει στο Δήμο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση για τον παρασχεθέντα κάδο στον οποίο έχει προκληθεί φθορά.
 
9. KATAΓΓEΛIA
 
9.1 Καθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση μόνο για σπουδαίο λόγο, κοινοποιώντας προς το άλλο μέρος έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία από την οποία επιθυμεί να επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή το μέρος που καταγγέλλει τη σύμβαση έχει επιπλέον δικαίωμα να ζητήσει από το άλλο μέρος την καταβολή αποζημίωσης για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας που θα έχει υποστεί εξαιτίας της παράβασης των όρων της παρούσας.
9.2 Σε περίπτωση μη συλλογής ικανοποιητικής ποσότητας από το Δήμο εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης, το Σύστημα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει τη λύση της συνεργασίας, να απομακρύνει τους κάδους συλλογής (container, μικρούς κάδους ή/και οποιουσδήποτε άλλους κάδους συλλογής ΑΗΗΕ έχει διαθέσει στο Δήμο) εάν υπάρχουν και να προβεί σε ενημέρωση των αρμοδίων αρχών.
 
10.   MH ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
 
Συμφωνείται ρητά με το παρόν, ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα εντός της περιφερείας του Δήμου να αναθέτει τις εργασίες συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης AHHE σε οποιαδήποτε άλλο πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103.
 
11. TPOΠOΠOIHΣH – IΣXYΣ OPΩN ΣYMBAΣHΣ
 
11.1 Οι όροι της παρούσας σύμβασης δύναται να τροποποιηθούν μόνο κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών αποκλειομένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου.
11.2 Σε περίπτωση που κάποιος όρος κηρυχθεί άκυρος ή για οποιονδήποτε λόγο ανίσχυρος, αυτό κατά κανόνα δεν θα επηρεάσει τη σύμβαση η οποία παραμένει ισχυρή, εκτός εάν η μη
εφαρμογή του όρου αυτού καθιστά αδύνατη την εφαρμογή της και συνιστά λόγο καταγγελίας υπέρ οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη.
 
11.   ΔΩΣIΔIKIA – EΦAPMOΣTEO ΔIKAIO
 
Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
Σε πίστωση των ανωτέρω το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό αφού ανεγνώσθη από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφτηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και κάθε μέρος έλαβε από ένα.
Έκαστος των συμβαλλομένων έχει την ευθύνη υποβολής της σύμβασης στην αρμόδια Δ.O.Y με τη μορφή κατάστασης.
 
TA ΣYMBAΛΛOMENA MEPH
        
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εκτέλεση από τον Δήμο των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με τους όρους που συμφωνούνται στην παρούσα σύμβαση. Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση των ΑΗΗΕ θα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι εργασίες ως κατωτέρω:
 Συλλογή ΑΗΗΕ με οχήματα του Δήμου (εφόσον προβλέπεται) μέσω της Υπηρεσίας ογκωδών
 Μεταφορά των συλλεχθέντων ΑΗΗΕ στο χώρο που έχει οριστεί από κοινού και περιγράφεται στο προοίμιο της παρούσης
 Φόρτωση ΑΗΗΕ στα προτεινόμενα από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. μέσα συλλογής (container, παλετοκιβώτια, πλαστικοί κάδοι, μεταλλικά κουτιά για λαμπτήρες, χαρτοκιβώτια για λαμπτήρες κλπ)
 Προσωρινή αποθήκευση μέχρι την παραλαβή από συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία για την παράδοση του φορτίου στο κέντρο επεξεργασίας
 
Οι κατηγορίες των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που θα παραλαμβάνει ο Δήμος με βάση την παρούσα σύμβαση είναι οι εξής:
 
Κατηγορία
ΠΔ 117
Υποκατηγορία
Ονομασία
1
Ψυγεία
1
Κλιματιστικά
1
Μεγάλες Οικιακές Συσκευές εκτός
Ψυγείων και κλιματιστικών
2
                                     Μικρές Οικιακές Συσκευές
3
Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
– Οθόνες Η/Υ
3
Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
πλην οθονών
4
Καταναλωτικός εξοπλισμός – Τηλεοράσεις
4
Καταναλωτικός εξοπλισμός πλην τηλεοράσεων
5
Φωτιστικά είδη
5
Λαμπτήρες
6
Ηλεκτρικά – Ηλεκτρονικά εργαλεία
7
Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας
8
Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα
9
Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου
10
10α
Αυτόματοι διανομείς με ψύξη
10
10β
ΑΤΜ
10
10γ
Λοιπές συσκευές κατηγορίας 10
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
 
Οι γενικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τις εργασίες διαχείρισης ΑΗΗΕ που εκτελεί ο Δήμος και οι οποίες δεν εξαρτώνται από τον μηχανολογικό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί ανά περίπτωση, είναι οι εξής:
 Ασφαλής τοποθέτηση των ΑΗΗΕ με γνώμονα την ασφάλεια του εργατικού δυναμικού και του μεταφερόμενου φορτίου
 Τοποθέτηση ΑΗΗΕ με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση κατά την μεταφορά τους στην μονάδα επεξεργασίας
 Αξιοποίηση του χώρου του container με την μέγιστη δυνατή πληρότητα.
 
ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΗΗΕ
 
Γενικά, για την τήρηση των γενικών αρχών και για την καλύτερη αξιοποίηση του χώρου και την ασφαλέστερη τοποθέτηση των ΑΗΗΕ συνιστάται η τοποθέτηση των μεγάλων ΑΗΗΕ στο κάτω μέρος του container. Η πληρότητα του φορτίου πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος μετακίνησης των ΑΗΗΕ μέσα στο φορτίο, δεδομένου ότι κατά την παραλαβή του φορτίου από το σημείο συλλογής και κατά την απόθεσή του στο χώρο παραλαβής του κέντρου επεξεργασίας το container ανυψώνεται σε γωνία μεγαλύτερη των 45 μοιρών.
Σε περίπτωση που αποθηκευτούν στο φορτηγό 2 συσκευές ή περισσότερες (η μία πάνω στην άλλη) αυτό να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ανατροπής των υπερκείμενων συσκευών κατά την μεταφορά.
 
Μέσα συλλογής ΑΗΗΕ
Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. θα προτείνει κατά περίπτωση στο Δήμο τα κατάλληλα μέσα συλλογής που στην συνέχεια θα συμφωνούνται και από τα δύο μέρη.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στο παρόν παράρτημα τα μέσα συλλογής για ορισμένα είδη ΑΗΗΕ (μεταλλικά παλετοκιβώτια, χαρτοκιβώτια για λαμπτήρες και μεταλλικά κουτιά για λαμπτήρες). Τα μεταλλικά παλετοκιβώτια – εφόσον παρέχονται – ενδείκνυνται για την συλλογή, μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση οθονών, τηλεοράσεων ή μικροσυσκευών.
 
 
Απαιτήσεις ανά ομάδες ΑΗΗΕ
Ειδική και ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τις εργασίες διαχείρισης από τον Δήμο σε ομάδες ΑΗΗΕ, λόγω της απαιτούμενης επιλεκτικής περιβαλλοντικής επεξεργασίας τους. Οι ομάδες αυτές ακολουθούν παρακάτω:
 
·         Ψυγεία, κλιματιστικά, ψυκτικοί μηχανισμοί, διανομείς με ψύξη (Συσκευές Ανταλλαγής Θερμότητας)
·         Οθόνες και τηλεοράσεις
·         Λαμπτήρες εκκένωσης αερίων
 
Ψυγεία, κλιματιστικά, ψυκτικοί μηχανισμοί, διανομείς με ψύξη (Συσκευές Ανταλλαγής Θερμότητας)
Η μεταφορά και η φόρτωσή τους πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε μηχανική καταπόνηση (π.χ. συμπίεση / κόψιμο), που μπορεί να έχει ως συνέπεια την έκλυση των ελεγχόμενων ουσιών στην ατμόσφαιρα (αέρια τα οποία μπορεί να καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος ή να παρουσιάζουν δυναμικό αύξησης της θέρμανσης του πλανήτη, GWP). Ειδικότερα:
 
·         Πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε μηχανική καταπόνηση στα σημεία όπου βρίσκεται το ψυκτικό υγρό και στα πλευρικά τοιχώματα όπου περιέχεται το μονωτικό υλικό.
·         Συνιστάται να τοποθετούνται σε όρθια θέση κατά την μεταφορά και φόρτωσή τους, ώστε να αποφευχθεί η διαρροή ελαίου ή ψυκτικού υγρού σε περίπτωση καταστροφής του ψυκτικού κυκλώματος.
·         Σε περίπτωση παραλαβής ψυγείου με οθόνη, η διαχείριση θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκληθεί θραύση της οθόνης.
 
Οθόνες, τηλεοράσεις
·         Οθόνες και τηλεοράσεις με καθοδικές λυχνίες (CRT)
 
Η μεταφορά και η φόρτωσή τους πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην προκληθεί θραύση της οθόνης της καθοδικής λυχνίας. Ειδικότερα δεν επιτρέπεται:
·         η αποσυναρμολόγηση,
·          η συμπίεση των καθοδικών λυχνιών μέσα στα μέσα συλλογής,
·         η τοποθέτηση των τηλεοράσεων με το γυαλί προς τα κάτω, για να μην ασκείται πίεση πάνω στο γυαλί και
·         η ανεξέλεγκτη ανατροπή του γεμάτου φορτίου ή παλετοκιβωτίου.
·         Τέλος, οι οθόνες / τηλεοράσεις δεν θα πρέπει να εξέχουν της ανοιχτής διάστασης του παλετοκιβωτίου, ώστε να είναι δυνατή η στοίβαξη δύο παλετοκιβωτίων χωρίς να προκληθεί σπάσιμο των οθονών / τηλεοράσεων.
 
Ο ενδεδειγμένος τρόπος φόρτωσης είναι μέσα σε παλετοκιβώτια ή επάνω σε παλέτες με περιτύλιξη stretch film (εφόσον αυτά διατίθενται).
 
·         Επίπεδες οθόνες και τηλεοράσεις (Flat Panel Displays)
 
Η μεταφορά και η φόρτωσή τους πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προκληθεί θραύση της οθόνης. Ειδικότερα:
·         Δεν επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση και η συμπίεσή τους.
·         Θα πρέπει να τοποθετούνται μία – μία όρθιες μέσα σε παλετοκιβώτια (εφόσον αυτά διατίθενται) και εάν κρίνεται απαραίτητο στην μικρότερη πλευρά τους.
·         Συνιστάται να μην τοποθετούνται αντικριστά (οθόνη με οθόνη) και, εάν είναι δυνατόν, να αφαιρείται οι βάσεις στήριξής τους (χωρίς την χρήση εργαλείου) και να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των κενών μέσα στο παλετοκιβώτιο.
·         Οι οθόνες / τηλεοράσεις δεν θα πρέπει να εξέχουν της ανοιχτής διάστασης του παλετοκιβωτίου, ώστε να είναι δυνατή η στοίβαξη δύο παλετοκιβωτίων χωρίς να προκληθεί σπάσιμο των οθονών / τηλεοράσεων.
·         Θα πρέπει να γίνεται προσπάθεια τοποθέτησης τηλεοράσεων ιδίου μεγέθους μέσα στο ίδιο παλετοκιβώτιο.
·         Σε περίπτωση παραλαβής τηλεόρασης με διάσταση μεγαλύτερη από αυτήν του παλετοκιβωτίου, συνιστάται η τοποθέτησή της σε οριζόντια θέση πάνω από τις άλλες όρθια τοποθετημένες τηλεοράσεις μέσα στο παλετοκιβώτιο και εφόσον κρίνεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος θραύσης της.
 
Λαμπτήρες εκκένωσης αερίων
Η διαχείρισή τους θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην προκληθεί θραύση. Σχετικά με την διαχείριση των λαμπτήρων εκκένωσης αερίων πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
·         Οι λαμπτήρες εκκένωσης αερίων (δηλαδή οι λαμπτήρες φθορισμού, ατμών νατρίου υψηλής ή χαμηλής πίεσης, ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσης καθώς και αερίων με προσμίξεις αλογονιδίων μετάλλων) δεν επιτρέπεται να φορτώνονται «χύμα», διότι είναι πολύ εύκολη η καταστροφή τους λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας που παρουσιάζουν σε οποιαδήποτε μηχανική καταπόνηση.
·         Η τοποθέτησή τους πρέπει να γίνεται μόνο στα ενδεδειγμένα μέσα συλλογής (π.χ. χαρτοκιβώτια συλλογής λαμπτήρων ή μεταλλικά κουτιά ειδικά για λαμπτήρες) απαλλαγμένοι από κάθε είδους συσκευασία.
·         Η αποθήκευσή τους θα πρέπει να γίνεται σε σημεία προφυλαγμένα από καιρικά φαινόμενα, μακριά από σημεία πτώσης υλικών και πάνω σε αδιαπέρατο έδαφος.
·         Οι ευθύγραμμοι λαμπτήρες τοποθετούνται είτε στα ειδικά σχεδιασμένα για αυτήν την χρήση μεταλλικά κουτιά (ανάλογα με το μήκος τους) ή στα ειδικά χαρτοκιβώτια (συγκεκριμένα σε αυτό με την μεγαλύτερη διάσταση). Οι υπόλοιποι λαμπτήρες τοποθετούνται είτε στο μικρότερο χαρτοκιβώτιο ή σε οποιοδήποτε από τα δύο μεταλλικά κουτιά.
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι λαμπτήρες πυράκτωσης δεν παραλαμβάνονται για ανακύκλωση.
 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΗΗΕ
 
Γενικά, για την τήρηση των παραπάνω γενικών αρχών και σχετικά με την προσωρινή αποθήκευση των ΑΗΗΕ ορίζονται τα ακόλουθα:
·         Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες προδιαγραφές σύμφωνα με την ΚΥΑ 23615/651/Ε.103 Παράγραφος 1 / Παράρτημα. VΙΙΙ (με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της αριθ. 29407/3508/2002 ΚΥΑ (Β’1572):
·         Να είναι στεγανές επιφάνειες στα κατάλληλα σημεία, με πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής υπερχειλιζόντων, και, οσάκις ενδείκνυται, διαχωριστών, εγκαταστάσεων καθαρισμού και συστημάτων απολίπανσης
·         Κάλυψη των κατάλληλων σημείων για προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, όπου πρέπει
·         Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης στην συγκεκριμένη περίπτωση του Δήμου θα είναι:
·         είτε ο ενδεδειγμένος διακριτός χώρος κατάλληλων προδιαγραφών όπως ορίζεται παραπάνω
·         είτε μέσο συλλογής κατάλληλων προδιαγραφών, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται όλες οι απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας (Container κλειστού τύπου), οι προδιαγραφές του οποίου θα ορίζονται από την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
 
Ο χώρος στον οποίο θα βρίσκεται το container πρέπει να είναι περιφραγμένος και να διαθέτει στοιχειώδη ασφάλεια, λόγω του ότι τα ΑΗΗΕ είναι συσκευές που έχουν οικονομική αξία.
·         Ενδεικτικά θα πρέπει να υπάρχει ο παρακάτω εξοπλισμός:
·         Χειροκίνητοι ή ηλεκτρικοί παλετοφόροι για την μεταφορά παλετών
·         Παλετοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλάρκ)
·         Παλετοκιβώτια για αποθήκευση των μη ογκωδών ΑΗΗΕ
·         Χώροι γραφείων – έκδοσης σχετικών παραστατικών
·         Ασφαλές κλείσιμο εισόδου
·         Πιστοποιημένοι περιέκτες αποθήκευσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 
2.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό – Δήμαρχο Κορινθίων ή το νόμιμο αναπληρωτή του για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» .
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 394 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29 – 11 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment