Έγκριση μετακίνησης των εκπροσώπων του Δήμου για τη συμμετοχή τους στην Έκθεση PHILOXENIA 2016

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 396/2016
 
Θέμα 46ο Η.Δ.: «Έγκριση μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη των εκπροσώπων του Δήμου στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, για τη συμμετοχή τους στην Τουριστική Έκθεση PHILOXENIA 2016»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
13.   Λαμπρινός Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)
 
1. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)
2. Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
4. Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
6. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
8.  Σούκουλης Ανδρέας
9.  Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
.
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
   
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 46ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης μετακίνησης στη Θεσσαλονίκη των εκπροσώπων του Δήμου στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, για τη συμμετοχή τους στην Τουριστική Έκθεση PHILOXENIA 2016», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 5226/12-10-2016 πρόσκληση του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας να συμμετάσχει ο Δήμος Κορινθίων ως μέλος του Συνδέσμου, στην Τουριστική Έκθεση PHILOXENIA 2016 προκειμένου να υπάρχει προβολή και διαφήμιση του Ελληνικού Ιαματικού Τουρισμού και των Δήμων Μελών του Συνδέσμουπου θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ – HELEXPOστη Θεσσαλονίκη το διάστημα 18 – 20 Νοεμβρίου 2016.
Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου στις 16:00 – 19:00 θα πραγματοποιηθεί εντός του περιπτέρου 13 σεμινάριο (workshop) με θέμα  “ThermalTourismandSpaManagementinSpain”” και στις 19 Νοεμβρίου 10:00 – 13:00 στην αίθουσα Cτου περιπτέρου 8 θα πραγματοποιηθεί Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα. Ο Σύνδεσμος θα καλύψει την διαμονή των μελών του Δ.Σ. στο ξενοδοχείο «Φιλίππειο» περιοχή Σέιχ – Σου  την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου.
Κατόπιν, ο Δήμαρχος πρότεινε να συμμετάσχουν στην Έκθεση οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζώγκος Ανδρέας και Παππάς Αντώνιος ως εκπρόσωποι του Δήμου στο Σύνδεσμο.
Οι συμμετέχοντες θα μεταβούν στη Θεσσαλονίκη με ημέρα αναχώρησης την 18-11-2016 και ημέρα επιστροφής την 20-11-2016 (δύο διανυκτερεύσεις).
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 5226/12-10-2016 πρόσκληση του Συνδέσμου και μετά από διαλογική συζήτηση
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τη μετάβαση των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ζώγκου Ανδρέα και Παππά Αντωνίου ως εκπρόσωποι του Δήμου στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Τουριστική Έκθεση PHILOXENIA 2016 το διάστημα από 18 έως 20 Νοεμβρίου  2016  για την προβολή και διαφήμιση του Ελληνικού Ιαματικού Τουρισμού και των Δήμων – Μελών του, που διοργανώνει oΣύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ – HELEXPOστη Θεσσαλονίκη. 
Οι συμμετέχοντες θα μεταβούν στη Θεσσαλονίκη αεροπορικώς, με ημέρα αναχώρησης την 18-11-2016 και ημέρα επιστροφής την 20-11-2016 (δύο διανυκτερεύσεις). Τη διαμονή της 18ης Νοεμβρίου καλύπτει ο Σύνδεσμος. Η εκτιμώμενη δαπάνη για τη μετακίνηση και διαμονή των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Ζώγκου Ανδρέα και Παππά Αντωνίου ανέρχεται στο ποσό των 800,00€ και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 396 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14 – 11 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment