Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης των εκπροσώπων του Δήμου στο σύνδεσμο της ΚΕΔΕ

                                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 400/2016

 

Θέμα 50ο Η.Δ.: «Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης των εκπροσώπων του Δήμου στο σύνδεσμο της ΚΕΔΕ»

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

7.       Φαρμάκης Γεώργιος

8.       Παππάς Αντώνιος

9.       Σταυρέλης Νικόλαος

10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να

11.   Παρτσινέβελος Κων/νος

12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)

13.   Λαμπρινός Παναγιώτης

14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

15.   Βλάσσης Δημήτριος

16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

18.    Νανόπουλος Βασίλειος

19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

20.    Κορδώσης Χρήστος

21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

22.    Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)

23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)

 

1.  Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)

2.  Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)

3.  Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)

4.  Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)

5.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)

6.  Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)

7.  Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)

8.   Σούκουλης Ανδρέας

9.   Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

 

 

 

.

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

   

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 50ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης των εκπροσώπων του Δήμου στο σύνδεσμο της ΚΕΔΕ», υπενθύμισε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθ. 342/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίναμε τη μετάβαση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου στο Βόλο, προκειμένου να συμμετάσχει στο διήμερο Συνέδριο με θέμα «Αλλαγή του Καλλικράτη – Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους» που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε από την 17-10-2016 έως την 18-10-2016.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών , η οποία καθ΄  όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Σύμφωνα με την με αρ 342/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η μετάβαση του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλειου Νανόπουλου στον Βόλο με σκοπό να συμμετέχει στο διήμερο συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα: «Αλλαγή του Καλλικράτη – Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους» στις 17-10-2016 και στις 18-10-2016.
 Η μετάβασή του πραγματοποιήθηκε οδικώς (Ιδιόκτητο Όχημα) για Βόλο με ημέρα  αναχώρησης την 17-10-2016 και ημέρα επιστροφής την 18-10-2016.
Η διαμονή  του έγινε στο Ξενοδοχείο Valis στο Βόλο.

Εσείς θα πρέπει να εγκρίνετε σύμφωνα με την  παρ. 1 του  άρθρου 5, άρθρο 7 & 8, άρθρο 10 & άρθρο 11 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.9 του Ν. 4336/2015 τις δαπάνες για τη καταβολή εξόδων: α) οδοιπορικά έξοδα β) ημερήσια αποζημίωση και γ) έξοδα διανυκτέρευσης:      

  – ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ)                       ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ : 218 € 

                                                                                     ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Α)  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

      Ολόκληρη αποζημίωση : 40 € / ημέρα 

    

      Αναλυτικά:

      2 ημέρες (17/10-18/10/2016 )  Χ  40 € = 80 €

      Συνολικό ποσό ημερήσιας αποζημίωσης =  80 €

 

Β)  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

      Αντίτιμο Εισιτηρίου : Κόρινθος – Αθήνα  9 * 2 = 18 €

      Αντίτιμο Εισιτηρίου : Αθήνα – Βόλος  30 * 2 = 60 €

      Συνολικό ποσό οδοιπορικών εξόδων =  78 €

 

Γ) ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ  Πληρωμή Ξενοδοχείου: 60 € (αρθρ 10 της υποπαρ.Δ.9 του Ν.4336/2015, παρ. 2, Κατηγορία ΙΙ, για τις 17/10/2016.

Συνολικό ποσό εξόδων διανυκτέρευσης =  60 €

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ : 80 € + 78 € + 60 € =   218 €   

Η ημερήσια αποζημίωση, τα οδοιπορικά έξοδα  και τα έξοδα διανυκτέρευσης του Δημοτικού Συμβούλου Νανόπουλου Βασίλειου ποσού  218 € θα βαρύνουν την πίστωση του προϋ/σμού με ΚΑ 00/6421.0001  και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 10.000 €. 

 Ζητάμε την έγκριση της δαπάνης για οδοιπορικά έξοδα, έξοδα διανυκτέρευσης & καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νανόπουλο Βασίλειο>>.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθμ. 342/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις Ν. 4336/2015,  μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του

                                    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

– Εγκρίνει τα οδοιπορικά έξοδα, τις δαπάνες διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης, συνολικού ποσού 218,00 € του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου για τη συμμετοχή του στο διήμεερο Συνέδριο με θέμα: «Αλλαγή του Καλλικράτη – Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και Διοίκησης του Κράτους», που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και διεξήχθη στο Βόλο,  από 17-10-2016 έως 18-10-2016.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 218,00€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 10.000 €. 
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 218,00 €.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 400 / 2016.

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 03 – 11 – 2016

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment