Χορήγηση άδειας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

                                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 371/2016

 
Θέμα 21ο Η.Δ.: «Χορήγηση άδειας «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
13.   Λαμπρινός Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)
 
1. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)
2. Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
4. Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
6. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
8.  Σούκουλης Ανδρέας
9.  Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
.
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
   
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Χορήγηση άδειας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου & Ανάπτυξης της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου, με την οποία διαβιβάζεται  η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  του Οικονόμου Κωνσταντίνου του Παναγιώτη, ο οποίος διατηρεί κατάστημα υγειονομικού  ενδιαφέροντος επί της οδού Νικηταρά  23 στην Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου του Δήμου Κορινθίων και ζητά χορήγηση άδειας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου  (με δυνατότητα ανάπτυξης δέκα τριών (13)  Η/Υ)
Έχοντας υπ’ όψη: 
Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Δ/./σης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» καθώς και των άρθρων 80 και 285 του Ν. 3463/2006 περί «Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος», παρ. 2 για την ίδρυση και λειτουργία των κατ/των υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Δήμαρχο και την μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου  (ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/2120/01-11-2011 (ΦΕΚ 2496/τ. Β/4.11.2011).
Το αριθμ. 74-54301/03 + 57278/28-01-2004 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης , βάσει του οποίου κοινοποιήθηκε στους Δήμους της Χώρας η αριθμ. 1107414/1491/Τα&Ε.Φ/26-11-2003 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, «περί καθορισμού των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.  Σύμφωνα με την ανωτέρω ΚΥΑ, η άδεια της ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, εγκρίνεται από το δημοτικο συμβούλιο, με σχετική απόφασή του.
Η ανωτέρω ΚΥΑ εκδόθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Ν. 3037/2002.
Για την ανωτέρω αδειοδότηση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση, στην οποία δηλώνει την ακριβή διεύθυνση, το είδος κατ/τος, αίθουσας ή του χώρου γενικά στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το πλήθος αυτών για το οποίο ζητείται η άδεια,  και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας, Οποιαδήποτε έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται η κυριότητα, ή η μίσθωση του καταστήματος, Σχεδιάγραμμα κάτοψης του καταστήματος με βεβαίωση κύριας χρήσης από τον αρμόδιο, πιστοποιητικό πυρασφάλειας, βεβαίωση της αρμοδίας ΔΟΥ, περί έναρξης επιτηδεύματος, ή μεταβολής, γνωμάτευση της Υγειονομικής Υπηρεσίας περί καταλληλότητας του καταστήματος, Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ» κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ΄ ονόματί του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ, ότι έχουν παρέλθει τρία έτη από την ημερομηνία έκτισης της ποινής αυτής. 
 
 

Σας διαβιβάζω την κατωτέρω αίτηση καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά του :ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (13 Η/Υ), , επί της οδού  Νικηταρά 23, στη Τοπική Κοινότητα Χιλομοδίου, του Δήμου Κορινθίων.

 

 

 

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και μετά τον προέλεγχο του φακέλου του ενδιαφερομένου, εισηγούμεθα τη χορήγηση άδειας ίδρυσης της ανωτέρω επιχείρησης, σύμφωνα και με την αριθμ. 230963/49526/23-09-2016 γνωμοδότηση του Τμήματος Υγείας Νομού Κορινθίας και κρίνεται κατάλληλο για να λειτουργήσει ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (με δυνατότητα ανάπτυξης δέκα τριών (13) Η/Υ)>>.

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 3 παρ.2 του Ν.3037/02, τα άρθρα 2 και  3 της ΚΥΑ 1107414/1491/03, την αίτηση του κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  και την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με την πληρότητα των δικαιολογητικών και των απαιτούμενων προϋποθέσεων, μετά από διαλογική συζήτηση
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Εγκρίνει την έκδοση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, για το κατάστημα  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» του κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, το οποίο βρίσκεται στην οδό Νικηταρά 23, στη Τοπική Κοινότητα Χιλιομοδίου του Δήμου Κορινθίων, για την τοποθέτηση δέκα τριών  (13)  ηλεκτρονικών υπολογιστών.
               
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 371 / 2016.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 09 – 11 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

 

Leave a Comment