Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016

                                                                                                                               

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 372/2016

 
Θέμα 22ο Η.Δ.: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
13.   Λαμπρινός Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)
 
1. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)
2. Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
4. Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
6. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
8.  Σούκουλης Ανδρέας
9.  Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
.
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις υπ’ αριθμ. 27/323/2016 (σε ορθή επανάληψη Β΄) και 28/341/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με τις οποίες εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 και τις από 23-09-2016 (σε ορθή επανάληψη) και 19-10-2016 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006  και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016, όπως αναφέρεται στις  υπ΄ αριθμ. 27/323/2016 (σε ορθή επανάληψη Β΄) και 28/341/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
Α΄
ΜΕΡΟΣ Α΄
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2016
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει τον Κ.Α 30/6232.0001 με τίτλο: “Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων” προϋπολογισμού 31.871,28€ κατά το ποσό των 29.451,28€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 2.420,00€
Μεταφέρει το ποσό των 29.451,28€  στο αποθεματικό και από το αποθεματικό λαμβάνει το ποσό των 6.220,00 € συνολικά προκειμένου να δημιουργηθούν -ενισχυθούν οι κάτωθι πιστώσεις:
Ενισχύει τον Κ.Α 30/6231.0001 με τίτλο: «Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών», προϋπολογισμού 2592,00€ με το ποσό των 220,00€ και τελική πίστωση 2.812,00€
        Εντάσσει στον Κ.Α 30/7112.0001 με τίτλο:«Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων», πίστωση 6.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 6.000,00€
ΜΕΡΟΣ Β΄
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2016
-Καταργεί το έργο με τίτλο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού 2015» με  Κ.Α. 20/7325.0004 και Κωδικό Έργου 1042 προϋπολογισμού  41.708,59 € (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2015)
-Καταργεί το έργο με τίτλο «Αποπεράτωση δημοτικής αποθήκης στο Κεραμιδάκι πόλης Κορίνθου» με  Κ.Α. 30/7311.0005  και  Κωδικό Έργου 1019 προϋπολογισμού  4.261,30 €. (Πηγή χρηματοδότησης: Π.Δ.) [έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου]
-Καταργεί το έργο με τίτλο «Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας» με  Κ.Α.30/7323.0080 και Κωδικό Έργου 823 προϋπολογισμού 72.246,72€. (Πηγή χρηματοδότησης: Π.Δ.) [έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου]
-Καταργεί το έργο με τίτλο «Δασική μελέτη Δημιουργίας Πεζοπορικής Διαδρομής Μονοπατιού από το Σοφικό Κορινθίας στον Κόρφο Κορινθίας Δ.Ε. Σολυγείας» με Κ.Α 30/7413.0005 και Κωδικό Έργου 1024, προϋπολογισμού 5.166,00 € (Πηγή χρηματοδότησης: Π.Δ.) [έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της μελέτης]
-Μειώνει το έργο με τίτλο «Κατασκευή μικρού υπαίθριου θεάτρου -ανακατασκευή δημοτικού αναψυκτήριου Αγίου Βασιλείου Τενέας» με Κ.Α. 35/7322.0016 και Κωδικό Έργου 916  κατά  10.000,00 € (Πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2011)
-Καταργεί το έργο με τίτλο «Βελτίωση αθλητικών υποδομών στο Τ.Δ. Χιλιομοδίου Δ. Τενέας» με Κ.Α. 15/7326.0009 και Κωδικό Έργου 789 προϋπολογισμού 11.880,00 € (Πηγή χρηματοδότησης: Π.Δ.)
-Καταργεί το έργο με  τίτλο «Διανοίξεις οδών στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στην πόλη της Κορίνθου» με Κ.Α. 30/7323.0004 και Κωδικό Έργου 1074 προϋπολογισμού 80.000,00 € (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2016) [νέο έργο του Τ.Π. που δεν έχει ανατεθεί]
-Καταργεί το έργο με τίτλο «Επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου» με Κ.Α.15/7326.0022 και Κωδικό Έργου 1078 προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ (Πηγή Χρηματοδότησης: Π.Δ.)
-Ενισχύει το έργο με τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού 24.770,40 € με το ποσό των 245.491,18 € (Πηγή Χρηματοδότησης: 10.000,00 από ΣΑΤΑ 2011, 76.737,16 από ΣΑΤΑ 2015, 80.000,00 από ΣΑΤΑ 2016 και 78.754,02 από Π.Δ.)  με Κ.Α. 30/7323.0108 και Κωδικό Έργου 1065, τελικού προϋπολογισμού 270.261,58 € (Πηγή Χρηματοδότησης: 25.058,61 από ΣΑΤΑ 2011, 2.048,77 από ΣΑΤΑ 2012, 84.400,18 από ΣΑΤΑ 2015, 80.000,00 από ΣΑΤΑ 2016 & 78.754,02 από Π.Δ. ) .
-Εντάσσει νέο έργο με τίτλο «Επισκευαστικές εργασίες γηπέδων Δ.Ε. Τενέας» με Κ.Α. 30/7326.0010 και προϋπολογισμό 24.800,00 ευρώ (Πηγή Χρηματοδότησης : Π.Δ.)
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2016
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
1. Μειώνει τη πίστωση του Κ.Α .20/6262.0001 με τίτλο «Δαπάνη  για μετατόπιση στύλων, παραλλαγή & βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλεκτρικών εγκ/σεων & λοιπές προσωρινές παροχές» προϋπολογισμού 40.000,00€ κατά 35.028,57 € (Πηγή χρηματοδότησης : ΣΑΤΑ 2015) και τελική πίστωση 4.971,43 € (Πηγή χρηματοδότησης : ΣΑΤΑ 2015)
2. Καταργεί τη πίστωση του Κ.Α. 20/7325.0004 με τίτλο «Επέκταση δημοτικού φωτισμού 2015» ποσού  41.708,59 € (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2015)
3. Καταργεί τη πίστωση του Κ.Α. 30/7311.0005 με  τίτλο «Αποπεράτωση δημοτικής αποθήκης στο Κεραμιδάκι πόλης Κορίνθου» ποσού 4.261,30 € (Πηγή χρηματοδότησης: Π.Δ.) [έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου]
4.Καταργεί τη πίστωση του Κ.Α. 30/7323.0080 με  τίτλο «Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας» ποσού 72.246,72 € (Πηγή χρηματοδότησης: Π.Δ.) [έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του έργου]
5.Καταργεί τη πίστωση του Κ.Α.30/7413.0005 με  τίτλο «Δασική μελέτης Δημιουργίας Πεζοπορικής Διαδρομής  Μονοπατιού από το Σοφικό Κορινθίας στον Κόρφο Κορινθίας Δ.Ε. Σολυγείας» ποσού 5.166,00 € (Πηγή χρηματοδότησης: Π.Δ.) [έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της μελέτης]
6. Μειώνει τη πίστωση του Κ.Α. 35/7322.0016, προϋπολογισμού 13.973,72€ με τίτλο «Κατασκευή μικρού υπαίθριου θεάτρου -ανακατασκευή δημοτικού αναψυκτήριου Αγίου Βασιλείου Τενέας» κατά 10.000,00 € (Πηγή χρηματοδότησης ΣΑΤΑ 2011) και τελική πίστωση 3.973,72 €
7. Καταργεί τη πίστωση του Κ.Α.15/7326.0009 με  τίτλο «Βελτίωση αθλητικών υποδομών στο Τ.Δ. Χιλιομοδίου Δ. Τενέας» ποσού 11.880,00 € (Πηγή χρηματοδότησης: Π.Δ.)
8. Καταργεί τη πίστωση του Κ.Α. 30/7323.0004 με  τίτλο «Διανοίξεις οδών στην περιοχή Αγίου Γεωργίου στην πόλη της Κορίνθου» ποσού 80.000,00 € (Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ 2016) [νέο έργο του Τ.Π. που δεν έχει ανατεθεί]
9. Καταργεί τη πίστωση του έργου με τίτλο «Επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου» με Κ.Α. 15/7326.0022  προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ (Πηγή Χρηματοδότησης: Π.Δ.)
Μεταφέρει το ποσό των  270.291,18€  στο αποθεματικό και από εκεί το λαμβάνει ισόποσα προκειμένου να ενισχύσει -δημιουργήσει τις κάτωθι πιστώσεις:
1.                   Ενισχύει τη πίστωση του Κ.Α. 30/7323.0108 με Κωδικό Έργου 1065 και τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου»προϋπολογισμού 24.770,40 € με το ποσό των 245.491,18 € (Πηγή Χρηματοδότησης: 10.000,00 από ΣΑΤΑ 2011, 76.737,16 από ΣΑΤΑ 2015, 80.000,00 από ΣΑΤΑ 2016 και 78.754,02 από Π.Δ.) και τελική πίστωση 270.261,58 € (Πηγή Χρηματοδότησης: 25.058,61 από ΣΑΤΑ 2011, 2.048,77 από ΣΑΤΑ 2012, 84.400,18 από ΣΑΤΑ 2015 , 80.000,00 από ΣΑΤΑ 2016 & 78.754,02 από Π.Δ. ) .
 
Δεσμεύεται το Δημοτικό Συμβούλιο ότι το υπόλοιπο ποσό των  229.738,40€  (ήτοι 500.000,00 – 270.261,60 = 229.738,40 ) της μελέτης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» που έχει εκπονηθεί από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων με Προϋπολογισμό 500.00,00€, θα προβλεφθεί και θα εγγραφεί στον Κ.Α. 30/7323.0108 στο υπό σύνταξη Τεχνικό Πρόγραμμα και Προϋπολογισμό έτους 2017.
2. Εντάσσει τη πίστωση του  Κ.Α. 30/7326.0010 με τίτλο «Επισκευαστικές εργασίες γηπέδων Δ.Ε. Τενέας» με το ποσό των 24.800,00 ευρώ (Πηγή Χρηματοδότησης : Π.Δ.)
 
Β΄
ΜΕΡΟΣ Α’
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2016
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
1.                   Μειώνει τον Κ.Α 15/6482.0001με τίτλο: “Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών” προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά το ποσό των 7.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 8.000,00€
2.Μειώνει τον Κ.Α 00/6492.0001 με τίτλο: “Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων” προϋπολογισμού 800.000,00€ κατά το ποσό των 47.200,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 752.800,00€
Από τις ανωτέρω μειώσεις λαμβάνει το ποσό των 54.200,00€ μεταφέρει αυτό στο  αποθεματικό και από το αποθεματικό ενισχύει και δημιουργεί ισόποσα τις  κάτωθι πιστώσεις:
 
Ενισχύει:
  • τον Κ.Α 00/6441.0001 με τίτλο: “Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις” προϋπολογισμού 7.500,00€ κατά το ποσό των 7.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 14.500,00€
·         τον Κ.Α 00/6111.0001 με τίτλο:«Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», προϋπολογισμού 144.422,00€ κατά το ποσό των 40.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 184.422,00€
 
Δημιουργεί  τον Κ.Α 10/6142.0005 με τίτλο “Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016” με το ποσό των 7.200,00€ , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 ,παρ. 3β, του Ν. 3463/2006 περί ελέγχου οικονομικών καταστάσεων του Δήμου
 
ΜΕΡΟΣ Β’
Για την κάλυψη ανάγκης ενίσχυσης κρατήσεων τροποποιεί το Δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2016 ως εξής:
 
Ως προς το μέρος των εσόδων:
ως προς την ανάγκη ενίσχυσης κρατήσεων
Ενισχύει:
-το έσοδο με Κ.Α 4131.0010 με τίτλο:”Μ.Τ.Π.Υ” προϋπολογισμού 15.000,00€ με το ποσό των 5.000,00€ και διαμορφώνεται τελικά σε 20.000,00€
-το έσοδο με Κ.Α 4131.0011 με τίτλο:”ΤΠΔΥ” προϋπολογισμού 10.000,00€ με το ποσό των 3.000,00€ και διαμορφώνεται τελικά σε 13.000,00€
Μεταφέρει από τα έσοδα το ποσό των 8.000,00€ από τις παραπάνω ενισχύσεις στο αποθεματικό  και μέσω αυτού ενισχύει :
Ως προς το μέρος των εξόδων:
1.τον Κ.Α 8231.0010 με τίτλο ”Μ.Τ.Π.Υ” προϋπολογισμού 15.000,00€ με το ποσό των 5.000,00€ και διαμορφώνεται τελικά σε 20.000,00€
2.τον Κ.Α  8231.0011  με τίτλο:”ΤΠΔΥ” προϋπολογισμού 10.000,00€ με το ποσό των 3.000,00€ και διαμορφώνεται τελικά σε 13.000,00€
 
ΜΕΡΟΣ Γ’
Λαμβάνοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του Ν. 3463/2016 , άρθρο 75 σύμφωνα με τις οποίες : ….οι αρμοδιότητες των Δήμων  και Κοινοτήτων αφορούν κυρίως τους τομείς:α) εκπόνηση, υλοποίηση και συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και τη δημιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.
Την έλλειψη στελέχωσης της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης με επιστημονικό προσωπικό, προκειμένου να εκπονηθεί σχέδιο διερεύνησης καταγραφής και στόχευσης ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος και να συνταχθεί πρόταση στρατηγικής του Δήμου για την τουριστική ανάπτυξη.
Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό και συγκεκριμένα :
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
Μειώνει τον Κ.Α 00/6492.0001 με τίτλο: “Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων” προϋπολογισμού 752.800,00€ κατά το ποσό των 13.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 739.800,00€
Μεταφέρει το ποσό των 13.000,00€  από την παραπάνω μείωση στο αποθεματικό  και μέσω αυτού δημιουργεί τον Κ.Α 00/6431.0006 με τίτλο “Συμβουλευτικές υπηρεσίες στα θέματα τουρισμού Μάρκετινγκ” με το ποσό των 13.000,00 €.
 
ΜΕΡΟΣ Δ’
Σύμφωνα  με τα υπ’ αριθμ. 194 και 195/20-10-2016 έγγραφά της η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης ζητάει την έκτακτη επιχορήγηση για την εκτέλεση των κάτωθι εργασιών:
·         Επισκευή και συντήρηση λεβητοστασίου του 12ου Δημοτικού σχολείου Κορίνθου ποσού 5.133,60 συμπ/νου ΦΠΑ
·         Αντικατάσταση δικτύου κεντρικής θέρμανσης και θερμαντικών σωμάτων Νηπιαγωγείου Άσσου ποσού 7.154,80 συμπ/νου ΦΠΑ
 
Επίσης κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση του Κ.Α.  00/6735.0001 με τίτλο: “Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία” με το ποσό των 1.000,00 € καθώς και η ενίσχυση του Κ.Α 00/6736.0001 με τίτλο: “Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς  συλλόγους και σωματεία” με το ποσό των 3.000,00€
 
Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό ως εξής:
Ως προς το μέρος των εξόδων:
 
·       Μειώνει τον Κ.Α 00/6731.0002 με τίτλο:”Προαιρετικές εισφορές σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς και οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας” προϋπολογισμού  15.000,00 κατά το ποσό των 9.288,40 € και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 5.711,60€
Μεταφέρει το ποσό των 9.288,40€  από την παραπάνω μείωση στο αποθεματικό από το οποίο λαμβάνει συνολικά το ποσό των 16.288,40€ και  δημιουργεί:
·         τον Κ.Α  00/6731.0012 με τίτλο: “Έκτακτη επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης” με πίστωση 12.288,40€,
και να ενισχύει:
  • τον  Κ.Α 00/6735.0001 με τίτλο: “Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία” προϋπολογισμού 17.000,00€ με το ποσό των 1.000,00 € και η πίστωση διαμορφώνεται σε 18.000,00€
  • τον Κ.Α 00/6736.0001 με τίτλο: “Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία” προϋπολογισμού 35.000,00€  με το ποσό των 3.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται σε 38.000,00€
Με την παρούσα τροποποίηση δεν ξεπερνά η συνολική πίστωση του Κ.Α 673 το 1,5% των τακτικών εσόδων του Προϋπολογισμού.
 
ΜΕΡΟΣ Ε’
Λαμβάνοντας υπόψη το υπόλοιπο των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2016 καθώς και το ύψος των προνοιακών επιδομάτων όπως θα διαμορφωθούν για το Ε’ δίμηνο 2016 τροποποιεί το προϋπολογισμό
Ως προς το μέρος των εσόδων :
Ενισχύει τον Κ.Α. εσόδων 0621.0001 με τίτλο:  “Καταβολή προνοιακών επιδομάτων” κατά 247.000€
Μεταφέρει αυτό στο αποθεματικό και από αυτό ενισχύει τις κάτωθι πιστώσεις:
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Ενισχύει:
  • τον κ.α 15/6741.0001 με τίτλο: ”Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας”, προϋπολογισμού 2.841.795,68 € με το ποσό των 95.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 2.936.795,68€
  • τον κ.α 15/6741.0002 με τίτλο:”Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS”, προϋπολογισμού  377.216,88 € με το ποσό των 45.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 422.216,88€
  • τον κ.α 15/6741.0005 με τίτλο: ”Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους”, προϋπολογισμού  216.789,14 € με το ποσό των 4.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 220.789,14€
  • τον κ.α 15/6741.0006 με τίτλο:”Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής”, προϋπολογισμού 60.245,96 € με το ποσό των 7.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 67.245,96€
  • τον κ.α 15/6741.0007 με τίτλο:”Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών”, προϋπολογισμού  233.779,40 € με το ποσό των 21.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 254.779,40€
  • τον κ.α 15/6741.0009 με τίτλο:”Επίδομα Τυφλότητας”, προϋπολογισμού  819.634,48 € με το ποσό των 35.000,00€   και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 854.634,48€
  • τον κ.α 15/6741.0010 με τίτλο:”Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα”, προϋπολογισμού  211.890,12 € με το ποσό των 40.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 251.890,12€
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 372 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 07 – 11 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment