Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου

                                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 401/2016

 

 

Θέμα 51ο Η.Δ.: «Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου»

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

 

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

7.       Φαρμάκης Γεώργιος

8.       Παππάς Αντώνιος

9.       Σταυρέλης Νικόλαος

10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να

11.   Παρτσινέβελος Κων/νος

12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)

13.   Λαμπρινός Παναγιώτης

14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

15.   Βλάσσης Δημήτριος

16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

18.    Νανόπουλος Βασίλειος

19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

20.    Κορδώσης Χρήστος

21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

22.    Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)

23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)

 

1.  Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)

2.  Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)

3.  Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)

4.  Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)

5.  Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)

6.  Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)

7.  Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)

8.   Σούκουλης Ανδρέας

9.   Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

 

 

 

.

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

   

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 51ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κάτωθι:

 

 

Α.  τις διατάξεις του άρθρου 140 § 1 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες: “Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι Κοινοτήτων και οι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι μπορούν να μετακινούνται εκτός της έδρας του Δήμου ή της Κοινότητας για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή ο πρόεδρος Κοινότητας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στις περιπτώσεις αυτές το συμβούλιο αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι”.

Β. το γεγονός ότι ο κ. Δήμαρχος πραγματοποίησε δύο (2) μετακινήσεις, κατά το χρονικό διάστημα από 14-09-2016 έως 26-09-2016, ως εξής :

  1. στις 14/09/2016 στην Αθήνα στο Ζάππειο Μέγαρο για συμμετοχή στην συνεδρίαση της Ένωσης των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης 
  2. στις 26/10/2016 στην Αθήνα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για υπηρεσιακούς λόγους.

Οι μετακινήσεις του Δημάρχου στην Αθήνα ήταν επιβεβλημένες για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δήμου και την ταχύτερη διευθέτηση των ζητημάτων του.

 

Γ. το γεγονός ότι η προετοιμασία και η διεξαγωγή συνεδρίασης κάθε φορά με ένα και μοναδικό θέμα επιβαρύνει οικονομικά τον Δήμο και αντιτίθεται στην προσπάθεια για περιορισμό των δαπανών, δεδομένου βέβαια ότι ο Νόμος επιτρέπει την εκ των υστέρων έγκριση των μετακινήσεων του Δημάρχου ως επιβεβλημένες.

 

Δ. την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Θα πρέπει να εγκρίνετε σύμφωνα με τα άρθρα 7,8 & 11 της υποπαραγράφου Δ.9 του Κεφαλαίου Α’  του N.4336/2015, τις δαπάνες για τη καταβολή οδοιπορικών εξόδων, χιλιομετρικής αποζημίωσης και ημερήσιας αποζημίωσης για τις μετακινήσεις για υπηρεσιακούς λόγους του Δημάρχου, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

 ΔΙΟΔΙΑ -ΝΑΥΛΑ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

   14/9/2016

ΑΘΗΝΑ

     7,80 €

25,50 €

10 €

43,30 €

26/10/2016

ΑΘΗΝΑ

     7,80 €

25,50 €

10 €

43,30 €

 

ΣΥΝΟΛΟ:

   15,60 €

     51,00

       20 €

       86,60 €

Η ημερήσια αποζημίωση & τα οδοιπορικά έξοδα του Δημάρχου Αλέξανδρου Πνευματικού ποσού 86,60 € θα βαρύνουν την πίστωση του προϋ/σμού με ΚΑ: 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 10.000,00 €.   

Ζητάμε την έγκριση των δαπανών μετάβασης & την καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης στον Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό

 

Ε. την αριθ. πρωτ.  3936/14-10-2016 πρόσκληση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΕΥΔ.Ε.Π.), με την οποία καλούνται τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014-2020 στην 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016 στο Δήμο Μονεμβασιάς (Αγ. Στέφανος Μονεμβασιάς) στο ξενοδοχείο KΙNSTERNA. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημέρωσε ότι με την αριθ. 141/2015 Α.Δ.Σ. ορίστηκε ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος “Πελοπόννησος 2014 – 2020’’ ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, αναπληρούμενος από τον κ. Χαράλαμπο Καμπούρη. Στην ανωτέρω συνεδρίαση  της Επιτροπής θα συμμετάσχει ο Αντιδήμαρχος Κορινθίων κ. Χαράλαμπος Καμπούρης και παρακαλώ για την έγκριση μετάβασής του>> .

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 140 § 1 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 7, 8 και 11 της υποπαραγράφου Δ.9 του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4336/2015, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

            

                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α. Κρίνει επιβεβλημένες λόγω κατεπείγοντος και προς το συμφέρον του Δήμου και εγκρίνει τις πραγματοποιηθείσες εκτός έδρας μετακινήσεις του Δημάρχου κ. Αλέξανδρου Πνευματικού κατά το χρονικό διάστημα από 14-09-2016 έως 26-10-2016, ως εξής:

  1. στις 14/09/2016 στην Αθήνα στο Ζάππειο Μέγαρο για συμμετοχή στην συνεδρίαση της Ένωσης των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης 
  2. στις 26/10/2016 στην Αθήνα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για υπηρεσιακούς λόγους.

 

 

Β. Εγκρίνει τις δαπάνες των εκτός έδρας μετακινήσεων και ημερήσιας αποζημίωσης του Δημάρχου κ. Αλέξανδρου Πνευματικού, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 86,60 € και αναλύονται ως εξής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

 ΔΙΟΔΙΑ -ΝΑΥΛΑ

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΗΜΕΡ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΟ

   14/9/2016

ΑΘΗΝΑ

     7,80 €

25,50 €

10 €

43,30 €

26/10/2016

ΑΘΗΝΑ

     7,80 €

25,50 €

10 €

43,30 €

 

ΣΥΝΟΛΟ:

    15,60 €

        51,00

           20 €

            86,60 €

 

Η ημερήσια αποζημίωση και τα οδοιπορικά έξοδα του Δημάρχου κ. Αλέξανδρου Πνευματικού ποσού 86,60€ θα βαρύνουν την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 10.000,00 €.   

Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 86,60 €.

 

Δ. Εγκρίνει τη μετάβαση του Αντιδημάρχου κ. Χαράλαμπου Καμπούρη, αναπληρωματικό μέλος του Δημάρχου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Πνευματικού στην Επιτροπή Παρακολούθησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’Πελοποννήσου 2014-2020’’ στη Μονεμβασιά (Αγ. Στέφανος Μονεμβασιάς) στο ξενοδοχείο KΙNSTERNA, προκειμένου να συμμετάσχει στην 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014-2020 την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Καμπούρης θα μεταβεί στη Μονεμβασιά οδικώς, με ημέρα αναχώρησης την Δευτέρα 07-11-2016 και ημέρα επιστροφής την Τρίτη 08-11-2016 (μία διανυκτέρευση).

Η εκτιμώμενη δαπάνη για τη μετακίνηση του Αντιδημάρχου για τη μετακίνηση και τη διαμονή του ανέρχεται στο ποσό των 240,00 €.

Η συνολική δαπάνη για τη μετακίνησή του θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 10.000,00 €.     

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 401 / 2016.

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 03 – 11 – 2016

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment