Τροποποίηση της αριθ. 334/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Δ.Ε.Π.

                                                                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                             
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 376/2016

 
Θέμα 26ο Η.Δ.: «Τροποποίηση της αριθ. 334/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
13.   Λαμπρινός Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)
 
1. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)
2. Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
4. Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
6. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
8.  Σούκουλης Ανδρέας
9.  Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
.
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
   
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Τροποποίησης της αριθ. 334/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας», έθεσε υπόψη των μελών τα παρακάτω :
Με τις διατάξεις του Νόμου  1566/85 σε κάθε Δήμο λειτουργεί Δημοτική Επιτροπή Παιδείας που εισηγείται στο Δήμαρχο ή στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των Σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων, την ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση σχολείων, παρακολουθεί την ανέγερση σχολικών κτιρίων κλπ.
Επίσης με το άρθρο 50 του νόμου 1566/85, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ορίσει έναν δημοτικό σύμβουλο και τους εκπροσώπους δύο παραγωγικών τάξεων της περιφέρειας του Δήμου μας.
Η θητεία είναι δυόμισι έτη (2014-2017) .
Με την υπ’ αριθμ. 334/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ως παραγωγικές τάξεις προτάθηκαν: α) Ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου και β) Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κορίνθου.
Τα υπόλοιπα μέλη (διευθυντές, συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών, κ.λ.π.) ορίστηκαν με απόφαση Δημάρχου, αφού προηγουμένως προτάθηκαν από τους φορείς τους.
Με την ανωτέρω απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η κα Χρισταρά Αθανασία, δημοτική σύμβουλος, του Δήμου Κορινθίων εκ της πλειοψηφίας, ορίστηκε ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής.
Με την από 20-09-2016 αίτησή της η κα Χρισταρά Αθανασία υπέβαλλε την παραίτησή της από δημοτική σύμβουλος για προσωπικούς λόγους. Η αίτηση παραίτησης έγινε αποδεκτή με την αριθ. 38231/22-09-2016 Απόφαση Δημάρχου του Δήμου Κορινθίων. 
Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος, πρότεινε την άμεση αντικατάστασή της.
Ο κ. Δήμαρχος αφού πήρε το λόγο πρότεινε ως αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας τον δημοτικό σύμβουλο εκ της πλειοψηφίας κ. Φαρμάκη Γεώργιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου, τις διατάξεις του Ν. 1566/85 και του Ν.3463/06, μετά από διαλογική συζήτηση
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Αντικαθιστά το αναπληρωματικό μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας κα Χρισταρά Αθανασία, με τον κ. Φαρμάκη Γεώργιο,  λόγω παραίτησης της πρώτης. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 334/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
 Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 376 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02 – 11 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment