Τροποποίηση της αριθ. 335/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού διαπαραταξιακής επιτροπής

                                                                                                                                 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                              
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 377/2016
 
Θέμα 27ο Η.Δ.: «Τροποποίηση της αριθ. 335/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού διαπαραταξιακής επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
13.   Λαμπρινός Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)
 
1. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)
2. Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
4. Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
6. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
8.  Σούκουλης Ανδρέας
9.  Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
.
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
   
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Τροποποίησης της αριθ. 335/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού διαπαραταξιακής επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων», έθεσε υπόψη των Μελών τα παρακάτω :
Στο Δήμο Κορινθίων ιδρύθηκε και λειτουργεί Κοινωνικό Παντοπωλείο με την αριθμ. 305/3-9-2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου εποπτεύεται από επιτροπή  διαχείρισης στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά με τη δύναμή τους οι δημοτικές παρατάξεις και στην οποία συμμετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο Δήμαρχος ή ο οριζόμενος από αυτόν Αντιδήμαρχος.
Με την υπ’ αριθμ. 335/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτήθηκε η Διαπαραταξιακή ΕπιτροπήΔιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, που η λειτουργία της  διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 §§ 1,2 του Ν. 4071/11-4-2012 (ΦΕΚ 85Α) 
Με την ανωτέρω απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η κα Χρισταρά Αθανασία δημοτική σύμβουλος του Δήμου Κορινθίων εκ της πλειοψηφίας ορίστηκε ως μέλος της Επιτροπής.
Με την από 20-09-2016 αίτησή της η κα Χρισταρά Αθανασία υπέβαλλε την παραίτησή της από δημοτική σύμβουλος για προσωπικούς λόγους. Η αίτηση παραίτησης έγινε αποδεκτή με την αριθ. 38231/22-09-2016 Απόφαση Δημάρχου του Δήμου Κορινθίων. 
Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος, πρότεινε την άμεση αντικατάστασή της.
Ο κ. Δήμαρχος αφού πήρε το λόγο πρότεινε ως μέλος, τηςΔιαπαραταξιακής ΕπιτροπήςΔιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου τον δημοτικό σύμβουλο εκ της πλειοψηφίας κ. Ζώγκο Ανδρέα.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 2  Ν. 4071/2012 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Αντικαθιστά, το μέλος της Διαπαραταξιακής ΕπιτροπήςΔιαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείουκα Χρισταρά Αθανασία, με τον κ. Ζώγκο Ανδρέα, λόγω παραίτησης της πρώτης. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 335/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 377 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03 – 11 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

 

Leave a Comment