Τροποποίηση της αριθ. 511/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπου

                                                                                                                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                             
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 378/2016
 
Θέμα 28ο Η.Δ.: «Τροποποίηση της αριθ. 511/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
13.   Λαμπρινός Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)
 
1. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)
2. Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
4. Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
6. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
8.  Σούκουλης Ανδρέας
9.  Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
.
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
   
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 28ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Τροποποίησης της αριθ. 511/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας», έθεσε υπόψη των Μελών τα παρακάτω :
Ο Δήμος μας είναι μέλος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας από το 2007. Για την καλύτερη αξιοποίηση της συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Δικτύου ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ένας πολιτικός εκπρόσωπος (αιρετός), ο οποίος θα είναι υπεύθυνος σε ότι αφορά στο ΕΔΔΥΠΠΥ για τις πολιτικές αποφάσεις που αφορούν στο Δίκτυο (δύναται να είναι και ο ίδιος ο Δήμαρχος) καθώς και ένας συντονιστής, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος του Δήμου. Ο ρόλος του συντονιστή είναι να ενημερώνεται σε τακτική βάση από την ιστοσελίδα του Δικτύου για όλες τις δράσεις και για τα προγράμματα, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον συμμετοχής του Δήμου με την υποβολή στο Δίκτυο της αντίστοιχης αίτησης.
Με την υπ’ αριθμ. 511/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε η Δημοτική Σύμβουλος κα Αθανασία Χρισταρά εκπρόσωπος του Δήμου, στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο  Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, η οποία είναι υπεύθυνη σε ότι αφορά στο ΕΔΔΥΠΠΥ για τις πολιτικές αποφάσεις που αφορούν στο Δίκτυο.
Με την από 20-09-2016 αίτησή της η κα Χρισταρά Αθανασία υπέβαλλε την παραίτησή της από δημοτική σύμβουλος για προσωπικούς λόγους. Η αίτηση παραίτησης έγινε αποδεκτή με την αριθ. 38231/22-09-2016 Απόφαση Δημάρχου του Δήμου Κορινθίων. 
Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος, πρότεινε την άμεση αντικατάστασή της.
Ο κ. Δήμαρχος αφού πήρε το λόγο πρότεινε ως μέλος, τον δημοτικό σύμβουλο εκ της πλειοψηφίας κ. Χασικίδη Χρήστο.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου και τις διατάξεις του Ν. 3463/2007 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Αντικαθιστά, την εκπρόσωπο του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, κα Χρισταρά Αθανασία με τον κ. Χασικίδη Χρήστο, λόγω παραίτησης της πρώτης. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 511/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 
                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 378 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03 – 11 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment