Έγκριση σχεδίου σύμβασης δεσμευμένου Λογαριασμού

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 21/31.10.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 398/2016
 
Θέμα 48ο Η.Δ.: «Έγκριση σχεδίου σύμβασης δεσμευμένου Λογαριασμού στο πλαίσιο του Προγράμματος ‘’Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους, στον Δήμο Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 31η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 44268/27-10-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Παππάς Αντώνιος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
11.   Παρτσινέβελος Κων/νος
12.   Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
13.   Λαμπρινός Παναγιώτης
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.   Βλάσσης Δημήτριος
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καρασάββας Ιωάννης, (αποχώρησε στο τέλος του ΕΗΔΘ)
23.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)
 
1. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του   ΕΗΔΘ)
2. Οικονόμου Γεώργιος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
3. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
4. Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του ιδίου θέματος)
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (προσήλθε στο  μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
6. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα), (προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ)
7. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 20ου ΗΔΘ)
8.  Σούκουλης Ανδρέας
9.  Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
7.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
.
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
   
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 48ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκριση σχεδίου σύμβασης δεσμευμένου Λογαριασμού στο πλαίσιο του Προγράμματος ‘’Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους, στον Δήμο Κορινθίων’’», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 27-10-2016  εισήγηση  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με την οποία το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να επιχορηγεί τους Ο.Τ.Α. ή τα Ν.Π.Δ.Δ. που συστήθηκαν από Ο.Τ.Α.  και μετέχουν στα προγράμματα με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης  μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους (θύλακες ανεργίας), τα οποία έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με σκοπό την κάλυψη του κόστους προμήθεια υλικών ή υπηρεσιών αναγκαίων για την υλοποίηση έργων και εργασιών μικρής εμβέλειας  στα οποία απασχολούνται οι ωφελούμενοι  των άνω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, δυνάμει του άρθρου 61 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149/τ.Α.΄/09.08.2016) και της εκδοθείσας 2/75333/ΔΠ/ΔΑ 22-09-2016 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 3108/τ.Β.΄/28-9-2016) για την εφαρμογή του ως άνω άρθρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με την υπ΄αριθμ. 3592/29-09-2016 απόφασή του ενέκρινε τη σύσταση, στο δεσμευμένο τομέα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 325 § 2 α,β του ν. 4072/2012 και της υπ΄αριθμ. 2/35349/8-5-2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, άτοκου δεσμευμένου λογαριασμού (escrowaccount) δι΄ ειδικής σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και των ενταγμένων Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. αυτών στο ως άνω Πρόγραμμα.
Η σύμβαση αφορά μόνο σε δικαιούχους Δήμους που δεν έχουν εκκαθαρισμένες οφειλές προς το Τ.Π.& Δανείων.
 Με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 424/22-2-2016 Β’) «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του  ΕΣΠΑ 2014−2020» καταρτίστηκε η Δράση «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014−2020», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Η Δράση αυτή αποσκοπεί:
α) στην επανασύνδεση των μακροχρονίων ανέργων και ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας
β) στη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ανέργων,
γ) στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών
δ) στη σύζευξη των παραγωγικών ικανοτήτων των ανέργων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.
Ο Δήμος  Κορινθίων  με το αριθμ.2532 /5-4-2016 έγγραφό του προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπέβαλε προς έγκριση την παρακάτω συνοπτική περιγραφή και προϋπολογισμό των έργων που θα υλοποιηθούν κατά το Α΄ οκτάμηνο στα πλαίσια του προγράμματος επανένταξης μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας. Με  το προσωπικό που θα προσλάβει θα υλοποιήσει δράσεις στο σύνολο των Δημοτικών ενοτήτων του. Οι πυλώνες δράσεων θα είναι:
ü      Κοινωνικός  Τομέας  – πρόνοια
ü      Πολιτισμός  – Αθλητισμός
ü      Αστικό Περιβάλλον – Φυσικό Περιβάλλον
ü      Υποστήριξη υπηρεσιών
Στόχος είναι να συνδυάσει το κοινωνικό όφελος των δημοτών με το εκπαιδευτικό και εργασιακό όφελος των εργαζομένων καθώς και την αξιοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των τελευταίων.
 
        I.            Κοινωνικές Υπηρεσίες – Πολιτισμός – Αθλητισμός
Οι  δράσεις που θα υλοποιηθούν μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου περιλαμβάνουν :
ü      Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ,Πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας και κοινωνικής ένταξης   των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού του Δήμου Κορινθίων , στον Δημοτική ενότητα Κορινθίων  και ανάλογα με τις ανάγκες στις κατά τόπους Δημοτικές ενότητες (παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης , κοινωνικής ένταξης , ψυχολογικής υποστήριξης)
ü      Προώθηση και δικτύωση δράσεων εθελοντισμού σε κοινωνικά θέματα
ü      Εκπαιδευτική υποστήριξη  παιδιών βρεφονηπιακών σταθμών  
ü      Προληπτική ιατρική και φυσική αγωγή ατόμων τρίτης ηλικίας  των Κέντρων Ανοικτής προστασίας Ηλικιωμένων του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής  του Δήμου Κορινθίων .
ü      Διοργάνωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών -επιμορφωτικών δράσεων πολιτιστικού περιεχομένου για μαθητές, ενήλικες και άτομα Τρίτης ηλικίας στην τοπική κοινωνία ».
ü      Διοργάνωση και υποστήριξη αθλητικών προγραμμάτων δραστηριοτήτων για  ενήλικες  .
      II.            Τεχνικά έργα
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν μέσω των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου θα περιλαμβάνουν τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επισκευές  δημοτικών χώρων σε όλες τις δημοτικές ενότητες εντός των οικισμών, περιφράξεις δημοτικών χώρων (παιδικές χαρές, πλατείες κλπ.), διαμόρφωση μικρών χώρων πρασίνου όπου προβλέπονται από το σχέδιο πόλης καθώς και επισκευές στο δημοτικό φωτισμό και τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των δημοτικών κτιρίων. Θα γίνουν  χρωματισμοί, επιδιόρθωση κουφωμάτων, υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε σχολεία του Δήμου. Στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων και η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου. Αναλυτικά οι δράσεις θα είναι:
ü      Υποστήριξη συστήματος Ελεγχόμενης στάθμευσης  ,Έλεγχος της σήμανσης (πινακίδες – διαγραμμίσεις)
ü      Συντήρηση με εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων προσαγωγής λυμάτων στην ΕΕΛ, καθαρισμός και συντήρηση δικτύων όμβριων υδάτων, αισθητική αποκατάσταση κτιριακών υποδομών. (Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων, Αντλιοστάσια Λυμάτων, Δίκτυα Όμβριων)
ü      Συντήρηση  δημοτικών κτιρίων (ενοτήτων , δημοτικών καταστημάτων , σχολικών κτιρίων κ.λ.π.)
ü      Κατασκευή , Συντήρηση πλακόστρωση πεζοδρομίων  και Διαμόρφωση  κοινόχρηστων χώρων  Δήμου Κορινθίων  .
ü      Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και αναβάθμιση της αισθητικής του αστικού τοπίου φυτεύσεις  ,Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων Πρασίνων κ.λ.π
ü      Αποκατάσταση , συντήρηση και επισκευή   σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαιδευσης.   
   Λειτουργική αναβάθμιση υπηρεσιών του Δήμου
Οι  δράσεις που θα υλοποιηθούν μέσω των υπηρεσιών του Δήμου περιλαμβάνουν
ü       Οργάνωση αρχείου – Μεταφορά εγγράφων
ü      Υποστήριξη βοηθητικών εργασιών Δημοτικού καταστήματος ,
ü       λειτουργική αναβάθμιση υπηρεσιών – Ενίσχυση  και υποστήριξη υπηρεσιών (ψηφιοποίηση και οργάνωση αρχείων)
ü      Καθαρισμός επίπλων , τακτοποίηση εσωτερικών χώρων δημοτικού καταστήματος  -συντήρηση.
ü      Διοικητική – Γραμματειακή Υποστήριξη Προγράμματος
Οι παραπάνω δράσεις , με τα απαιτούμενα υλικά – τεχνολογικό εξοπλισμό , τον προϋπολογισμό δαπάνης υλικών , το αριθμό των ωφελούμενων και το μισθολογικό κόστος ωφελούμενων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
.//.
 
.//.
 
.//.
 
.//.
 
.//.
 
.//.
 
.//.
 
.//.
 
.//.
 
.//.
 
.//.
 
.//.
 
 
 
 
 
A/A
ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΡΓΟ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΥΛΙΚΑ –
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
 1
 
 
 
 
Πλακόστρωση πεζοδρομίων
 
 
 
 
πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm
19.493,40
 34
 
 
 
 
 204884,00 
 
 
 
κυβόλιθοι, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχήματος,  κατασκευασμένοι από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20
4.050,00
Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμακατηγορίας C 12/15, διατομής 0.15Χ0.30 μ.
3.860,00
Δομικά πλέγματα σύμφωνα με τις διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ 1422-2 / 1423-3 : 2006 και του Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Σκυροδέματος
5.600,00
Τσιμέντα μαύρα σε σάκκους
5.185,00
Δομικός σίδηροςS220s   διαφόρων διατομών
2.462,01
Σύνολο με ΦΠΑ
50.000,00
 2
 
 
 
 
 
 
 
 Σχολεία συντήρηση
 
 
 
 
 
 
 
Ασβέστης σε σάκκους των 20 Kg
1.080,00
 20
 
 
 120520,00
 
 
Μαρμαρόσκονη σε σάκκους των 25 Kg
967,29
Τσιμεντόλιθοι
225,00
Τούβλα 12οπα
52,80
Πλαστικά χρώματα 
4.500,00 €
βερvικόχρωμα vτoύκo απo συvθετικές ρητίvες
150,00 €
τσιμεντόχρωμα ακρυλικό
125,00 €
διαλυτικό κοινό
45,00 €
διαλυτικό νίτρου
60,00 €
βερvικόχρωμα ριπολίνης
175,00 €
χρώμα διαγραμμίσεων
750,00 €
Σύνολο  με ΦΠΑ
10.000,00
3
Διοργάνωση και υποστήριξη αθλητικών προγραμμάτων δραστηριοτήτων για ενήλικες
0,00
0,00
1
6026,00
 
 

A/A

ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΕΡΓΟ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

ΥΛΙΚΑ –

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

  ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

4

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη ,Πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας πληθυσμού του Δήμου Κορινθίων

0,00

3

18078,00

5

Προώθηση και δικτύωση δράσεων εθελοντισμού σε κοινωνικά θέματα..

0,00

1

6026,00

6

Εκπαιδευτική υποστήριξη παιδιών βρεφονηπιακών σταθμών

0,00

7

42182,00

7

Διοργάνωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών -επιμορφωτικών δράσεων

0,00

5

30130,00

8

Διοργάνωση και υποστήριξη αθλητικών προγραμμάτων δραστηριοτήτων για ενήλικες

0,00

4

24104,00

9

Υποστήριξη συστήματος Ελεγχόμενης στάθμευσης ,Έλεγχος της σήμανσης (πινακίδες – διαγραμμίσεις

0,00

1

6026,00

10

Συντήρηση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και αντλιοστασίων , δικτύων όμβριων υδάτων, αποκατάσταση κτιριακών υποδομών.

0,00

7

42182,00

11

Αποκατάσταση τομών από βλάβες ύδρευσης, αντικατάσταση υδρομέτρων, και δεξαμενών πόσιμου νερού σε όλο τον Καλλικρατικό Δήμο.

0,00

3

18078,00

12

Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και αναβάθμιση της αισθητικής του αστικού τοπίου

Προμήθεια 1.Μηχανημάτων (θαμνοκοπτικό ,Φυσητήρας κλ.π.)

2.Προμήθεια Εργαλείων  (πριόνια, ψαλίδια , χτένες  κ.λ.π.)

10.916,25

19

114494,00

 

 

Μέσα ατομικής προστασίας ΜΑΠ

2.299,65

13

Aποκατάσταση , συντήρηση και επισκευή σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαιδευσης.

0,00

3

18078,00

14

Οργάνωση αρχείου   – Μεταφορά εγγράφων – Υποστήριξη βοηθητικών εργασιών Δημοτικού καταστήματος

0,00

7

42182,00

15

Διοικητική στήριξη -Γραμματειακή Υποστήριξη Ωφελουμένων

0,00

8

42182,00

 

Συνολο

 

73215,90

123

 

 
Οι ειδικότητες των 123  ωφελούμενων που ζητήθηκαν για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων είναι:
Αρ.ωφελούμενων
Εκπαιδευτικό επίπεδο
Ειδικότητα
2
ΔΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
2
ΔΕ
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
2
ΠΕ
ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ
2
ΠΕ
ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
2
ΤΕ
ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
4
ΔΕ
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ
3
ΔΕ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
15
ΔΕ
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
4
ΔΕ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
6
ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
5
ΤΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1
ΔΕ
ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β
1
ΔΕ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
1
ΔΕ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
1
ΔΕ
ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ(ΜΕ ΆΔΕΙΑ ΟΔΉΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑΣ Δ’)
1
ΔΕ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
1
ΠΕ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
1
ΠΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
1
ΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3
ΠΕ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ
1
ΠΕ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1
ΠΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
2
ΠΕ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
1
ΤΕ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ
1
ΤΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
2
ΤΕ/ΠΕ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
57
ΥΕ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
123
 
 
 
Για την υλοποίηση των ανωτέρω έργων μικρής κλίμακας  πρέπει να συνάψουμε σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του εν θέματι προγράμματος,  με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σχέδιο της οποίας σας παραθέτω και παρακαλώ για την έγκρισή του.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από το Πρόεδρο, την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας, το σχέδιο της σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’ ), την αριθμ. 2/5333/ΔΠ/ΔΑ 22.9.2016 απόφαση των Υπουργών  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 3108 Β΄), του άρθρου 325 § 2 α,β του ν. 4072/2012 και την αριθμ. 2/35349/΄2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Εγκρίνει την υπογραφή  ειδικής σύμβασης του Δήμου Κορινθίων με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  δεσμευμένου λογαριασμού  (escrowaccount) για την υλοποίηση της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης  της κατάρτισης των συμμετεχόντων) Α΄ κύκλος ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Οι όροι  της εν λόγω σύμβασης  αναλυτικά  κατά άρθρον,  έχουν ως εξής:
 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 
«Στην Αθήνα σήμερα, την…………………………………………………………………… , στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Τ.Π. και Δανείων (Ακαδημίας 40) οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
 
Α. Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων»,
που εδρεύει στην Αθήνα, Ακαδημίας 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, για την υπογραφή της παρούσας, από τ………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….  ,   δυνάμει   της   υπ’ αριθμ
3592/29.9.2016 απόφασης του Δ.Σ. (ΑΔΑ:6ΗΒΚ469ΗΗ7-Ε0Γ) αυτού, καλούμενο εφεξής «Καταθέτης» και «Μεσεγγυούχος» και
 
Β. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, καλούμενοι εφεξής «δικαιούχοι», ήτοι:
1. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Περάματος», που εδρεύει στο Πέραμα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Γεώργιο Λαγουδάκη,
2. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Άργους – Μυκηνών», που εδρεύει στο Αργος και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Δημήτρη Καμπόσο,
3.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αρταίων», που                               εδρεύει στην Αρτα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Χρήστο Τσιρογιάννη,
4.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σαλαμίνος», που εδρεύει στη Σαλαμίνα και εκπροσωπείται νόμιμα από την Δήμαρχο Ισιδώρα Νάννου – Παπαθανασίου,
5.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αγίων Αναργύρων -Καματερού στους Αγίους Αναργύρους και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Νικόλαο Σαράντη,
6.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Φυλής», που εδρεύει στη Φυλή και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Χρήστο Παππού,
7.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Ασπροπύργου», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Νικόλαο Μελετίου,
8.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αγρινίου», που εδρεύει στο Αγρίνιο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Γιώργο Παπαναστασίου,
9.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Κορινθίων», που εδρεύει στο Κόρινθο και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό,
10.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Κερατσινίου -Δραπετσώνας», που εδρεύει στο Κερατσίνι και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Χρήστο Βρεττάκο,
11. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης» και εκπροσωπείται νόμιμα απο τον Δήμαρχο…………………
12.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Θερμαϊκού»  και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο………………………..
13.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Καλαμαριάς» και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο………………………..
14.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Παύλου Μελά» και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο………………………..
15.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Παιονίας»  και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο………………………..
16.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου»  και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο………………………..
17.Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Σιντίκης»  και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο………………………..
 
συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα άρθρα που ακολουθούν :
έχοντας λάβει υπόψη:
5.1 Το άρθρο 61 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149/τ.Α.’/09-08-2016) «Ενίσχυση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Ο.Τ.Α. από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης»
5.2. Την με αρ. 2/75333/ΔΠΔΑ/2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, (ΦΕΚ 3108/28-9-2016 Τ. β), στην οποία καθορίζεται το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης για το έτος 2016, το ποσοστό χρηματοδότησης ανά Ο.Τ.Α., ο τρόπος πληρωμής καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.
5.3. Την με αρ. 3589/2/25-8-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. & Δανείων για τον καθορισμό πλαισίου εισήγησης για την έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης
5.4. Το Π.Δ 95/1996 «Οργανισμός του Τ.Π. και Δανείων» (Φ.Ε.Κ. 76Α)
5.5. Το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.3965 το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 3965/18-05-2011 «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρ/κων και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, ΔημοσίωνΕπιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ113/τ.Α’/18-5-2011), την υπ’ αριθ. 34/13-1-2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί «έγκρισης της υπ’αρ. 3427/22-12-2011 απόφασης του Δ.Σ. του Τ.Π. και Δανείων με την οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία του Ενεργητικού και Παθητικού που εντάσσονται στον εμπορικό κλάδο του Ταμείου» (Φ.Ε.Κ. 55/τ. Β’/24-1-2012) και την υπ’ αριθ. 2/23510/0094/9-4-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κανονισμός του Τ.Π. και Δανείων» κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν.3965/2011.
5.6. Το άρθρο 325 παρ. 2 α,β του ν. 4072/2012 και την υπ’ αριθμ. 2/35349/8-5-2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός σκοπών, όρων και λοιπών θεμάτων λειτουργίας λογαριασμών ειδικού σκοπού (escrowaccount) στο Ταμείο Παρ/κων και Δανείων (Β’ 1547) ,
5.7. Την με αρ 3592/29.9.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων με θέμα «Σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού (Δεσμευμένου) Λογαριασμού (EscrowAccount)» στο πλαίσιο του προγράμματος ««Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες υψηλής ανεργίας) Α’ κύκλος»,
5.8. Την ανάγκη επίτευξης της μέγιστης δυνατής διευκόλυνσης για την απορρόφηση της επιχορήγησης από τους δικαιούχους Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού,
Το γεγονός ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελεί αυτόνομο χρηματοπιστωτικό διαχειριστικό οργανισμό (Ν.Π.Δ.Δ.) , ο οποίος λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών για την εξυπηρέτηση του Δημόσιου και Κοινωνικού συμφέροντος.
 
ΑΡΘΡΟ 1: ΠΡΟΟΙΜΙΟ
5.9. Με την υπ’αρ. πρωτ. 7662/14-6-2016 Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, η πράξη με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας)», συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», δυνάμει της υποπαραγράφου ΙΔ1 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5.10. Η εν λόγω πράξη αφορά στον α’ κύκλο των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στους 17 Δήμους θύλακες ανεργίας και έχει ως διττό στόχο αφενός την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, σε περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Πρόκειται για νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας οκτάμηνης διάρκειας που απευθύνονται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους και υλοποιούνται σύμφωνα με την 6.1714/5.1504 ΚΥΑ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΦΕΚ 424/22-2-2016), όπως ισχύει κάθε φορά.
5.11. Το Τ.Π. και Δανείων, δυνάμει του άρθρου 61 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149/τ.Α. /9-8-2016), δύναται να επιχορηγεί τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τυχόν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών που συμμετέχουν, ως επιβλέποντες φορείς, στα προγράμματα με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας)».
5.12. Η ανωτέρω χρηματοδότηση προέρχεται από έσοδα του Τ.Π.Δ. και δεν δύναται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του μισθολογικού κόστους των ωφελουμένων που απασχολούνται δυνάμει των παραπάνω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ανέργων στο συγκεκριμένο Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.
5.13. Η ως άνω επιχορήγηση προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους του κόστους των υλικών ή υπηρεσιών που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση των έργων και εργασιών μικρής κλίμακας (συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού εξοπλισμού υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας), στους οποίες θα απασχολούνται οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων αυτών.
5.14. Με την 2/75333/ΔΠΔΑ/2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 3108/28-9-2016 Τ. β), μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. και Δανείων, καθορίστηκε :
 
>το συνολικό ποσό της επιχορήγησης, το οποίο ανέρχεται σε 7.500.000 ΕΥΡΩ. Το ποσό αυτό έχει προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του Τ.Π. και Δανείων οικονομικής χρήσης 2016 και προέρχεται από έσοδα του Τ.Π. και Δανείων.
>το ποσοστό χρηματοδότησης ανά Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του μισθολογικού κόστους των ωφελουμένων που απασχολούνται δυνάμει των παραπάνω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ανέργων στο συγκεκριμένο Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ αυτού.
>ο τρόπος πληρωμής της επιχορήγησης καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 61 του Ν. 4414/2016.
5.15. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Τ.Π. και Δανείων με την υπ’αριθμ. 3592/29.9.2016 απόφασή του ενέκρινε τα παρακάτω, ήτοι :
■ Τους όρους της παρούσας σύμβασης για τη σύσταση , άτοκου δεσμευμένου λογαριασμού (escrowaccount) στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4414/2016 και της υπ’αριθμ. 2/75333/ΔΠΔΑ/2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, (ΦΕΚ 3108/28-9-2016 Τ. β), για την υλοποίηση της πράξης υπ’αριθμ. 7662/14.6.2016 της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτωνκοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων)» Α’ ΚΥΚΛΟΣ, ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Η σύμβαση θα αφορά μόνο σε όσους από τους ανωτέρω 17 Δήμους δεν έχουν εκκαθαρισμένες οφειλές προς το Τ.Π. & Δανείων.
>Τη σύσταση του σχετικού δεσμευμένου-καταπιστευτικού λογαριασμού (escrowaccount), σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης , με μεταφορά του ποσού από τον Κωδικό ΚΑΕ 2499/ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ του προϋπολογισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
>Την παρακράτηση ποσού από το Τ.Π. και Δανείων, για το λειτουργικό του κόστος (σε ποσοστό 0,15%) επί του ποσού της επιχορήγησης προς τον εκάστοτε δικαιούχο ΟΤΑ, από τα διερχόμενα έσοδα του (ΚΑΠ)
>Την ανάθεση στην Δ/νση Δ7 Δανείων Τ.Ν. & Π.Α., Ν.Π. & Επιχειρήσεων, του έργου των επιχορηγήσεων του άρθρου 61 του Ν. 4414/2016, λόγω συνάφειας αυτού με τις αρμοδιότητες της και τους σκοπούς που εξυπηρετεί, σύμφωνα με τα άρθρα 15 & 2   παρ. 1 του Π.Δ. 95/96.
 
 
ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
 
Ήδη με την παρούσα οι Δικαιούχοι αποδέχονται να ορισθεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστής και μεσεγγυούχος του ποσού της επιχορήγησης, το οποίο θα καλείται χάριν συντομίας «προϊόν» και χορηγούν σε αυτό την ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβεί στις ενέργειες που θα συμφωνηθούν ειδικότερα στην σύμβαση αυτή.
>Προς εξυπηρέτηση της παραπάνω συμφωνίας Καταθέτης και οι Δικαιούχοι συμφωνούν ότι το προϊόν θα κατατεθεί σε ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό (escrowaccount) του Μεσεγγυούχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 325 παρ. 2 α, β του ν. 4072/2012 και της υπ’ αριθμ. 2/35349/8.5.2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός σκοπών, όρων και λοιπών θεμάτων λειτουργίας λογαριασμών ειδικού σκοπού (escrowaccount) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Β’ 1547)», το οποίο δεν θα δύναται να αναληφθεί ή να μεταφερθεί μονομερώς από τον Καταθέτη, παρά μόνο θα αποδεσμεύεται και θα εκταμιεύεται προς ένα έκαστο τον Δικαιούχων σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
>Για τον σκοπό αυτό ο Καταθέτης συστήνει τον υπ’ αριθμ. 33410002 ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό (εφεξής καλούμενο «Λογαριασμός»), τον οποίο θα πιστώσει αρχικά με το ποσό των δύο εκατομμυρίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (2.084.393,40€), που αφορά στον Α’ κύκλο του προγράμματος. Δικαιούχοι της επιχορήγησης είναι οι Οργανισμοί Τοπικής αυτοδιοίκησης και τυχόν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών που έχουν ενταχθεί στην εν λόγω πράξη με τίτλο «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες υψηλής ανεργίας).
>Η Πράξη «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους Α’ κύκλος,που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΣΠΑ 2014-2020, σε συνδυασμό με την με αρ. Πρωτ. 7662/14-6-2016 Απόφαση Ένταξης και τη Δημόσια Πρόσκληση Νο 7/2016 του Ο.Α.Ε.Δ., αφορά τους παρακάτω 17 Δήμους και απευθύνεται σε 6.918 ωφελουμένους ( 3.737 για τον πρώτο κύκλο και 3.181 για το Β’ κύκλο), οι οποίοι θα καλύψουν αντίστοιχες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης για οκτώ (8) μήνες, ενώ μία (1) μέρα την εβδομάδα θα συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης
>Οι Δικαιούχοι του Α’ κύκλου και το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στον καθένα, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου του μισθολογικού κόστους των ωφελουμένων που απασχολούνται δυνάμει των παραπάνω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας ανέργων στο συγκεκριμένο δικαιούχο, περιγράφονται κατωτέρω :
 
 
 
A/A
ΔΗΜΟΙ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ Ι
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
47
2.868.376,00 €
143.418,80 €
2
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠ ΩΝ –
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
818
4.929.268,00 €
246.463,40 €
3
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ ΟΥ
270
1.627.020,00 €
81.351,00 €
4
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
230
1.385.980,00 €
69.299,00 €
5
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
464
2.796.064,00 €
139.803,20 €
6
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ
334
2.012.684,00 €
100.634,20 €
7
ΔΗΜΟΣ
ΠΑΥΛΟΥ
ΜΕΛΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
797
4.802.722,00 €
240.136,10 €
8
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
153
921.978,00 €
46.098,90 €
9
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ –
ΑΤΤΙΚΗΣ
341
2.054.866,00 €
102.743,30 €
 
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
 
 
 
 
10
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
269
1.620.994,00 €
81.049,70 €
11
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
165
994.290,00 €
49.714,50 €
12
ΔΗΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ
Υ
ΑΤΤΙΚΗΣ
206
1.241.356,00 €
62.067,80 €
13
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ -ΕΥΟΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
753
4.537.578,00 €
226.878,90 €
14
ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
100
602.600,00 €
30.130,00 €
15
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
795
4.790.670,00 €
239.533,50 €
16
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣ ΟΥ
243
1.464.318,00 €
73.215,90 €
17
ΔΗΜΟΣ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ Σ
ΑΤΤΙΚΗΣ
504
3.037.104,00 €
151.855,20 €
 
 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ
6.918,00
41.687.868,00 €
2.084.393,40 €
 
 
 
 
>Η επόμενη πράξη που αφορά στην Β’ φάση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας αφορά σε 34 Δήμους – Θύλακες Ανεργίας και απευθύνεται σε 12.656 ωφελουμένους (σε δύο κύκλους).
>Οι Δικαιούχοι προσχωρούν στους όρους της ειδικής σύμβασης δια της υπογραφής σχετικής δήλωσηςπροσχώρησης.
>Με την προσχώρηση των δικαιούχων στον ανοιχτό καταπιστευτικό λογαριασμό (escrowaccount) δημιουργείται σε αυτόν λογαριασμός (μερίδα) του δικαιούχου μέσω του οποίου θα εκταμιεύονται οι πληρωμές προς τους παρόχους / προμηθευτές του δικαιούχου για λογαριασμό του δικαιούχου.
>Η επιχορήγηση αφορά τα απαιτούμενα υλικά (συμπεριλαμβανομένου και του τεχνικού εξοπλισμού υγιεινής και ασφάλειας στον εκάστοτε χώρο εργασίας) για την υλοποίηση έργων ή εργασιών μικρής κλίμακας, οι οποίες κατά κανόνα έχουν το χαρακτηρισμό του επείγοντος ή αποτελούν περιοδικές εργασίες τακτικής συντήρησης, οι οποίες υποδεικνύονται από τους δικαιούχους .
Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
α) επαναλαμβανόμενες σταθερά εργασίες οργανισμών κοινής ωφέλειας (συντήρησης δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, συνδέσεις, τηλεφωνικές γραμμές κ.λ.π. )
β) επαναλαμβανόμενες σταθερά εργασίες συντήρησης εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών οδών (επούλωσης λάκκων, συντήρηση κρασπεδορείθρων, συντήρησης διαγράμμισης κ.λ.π.),
γ) εργασίες άμεσης επέμβασης μετά από έκτακτα και απρόβλεπτα γεγονότα (π.χ. αποκατάσταση συνεπειών θεομηνιών, λειτουργία εγκαταστάσεων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης κ.λ.π.) δ) μικρά κοινωφελή δημοτικά έργα, έργα συντήρησης παραδοσιακών κτιρίων, έργα πρασίνου
>    Τα έργα ή οι εργασίες εκτελούνται υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δικαιούχου.
>Η ολοκλήρωση των έργων / εργασιών για την εκτέλεση των οποίων επιχορηγείται το κόστος των απαιτούμενων υλικών καθώς και η αποπληρωμή των ποσών προς τους προμηθευτές / παρόχους πιστοποιείται αρμοδίως από τους δικαιούχους.
 
 
ΑΡΘΡΟ 3: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
5.16. Ο Καταθέτης και οι Δικαιούχοι παρέχουν ήδη με την παρούσα τις ειδικές ακόλουθες εντολές και εξουσιοδοτήσεις προς τον Μεσεγγυούχο για την κίνηση του λογαριασμού σύμφωνα με τους παρακάτω ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, οι οποίες συμφωνούνται ως ανέκκλητες λόγω της φύσεως και του σκοπού τους.
5.17. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα χορήγησης της επιχορήγησης στον Καταθέτη, ήτοι:
>Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το αποδεικτικό δημοσίευσης αυτής και το έγγραφο με το οποίο κοινοποιείται στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία θα περιλαμβάνει:
 
>τα ενταγμένα στο πρόγραμμα έργα/ εργασίες
>τα υλικά που απαιτούνται για την εκτέλεσή τους
>την κοστολόγηση αυτών (προϋπολογισμός δαπάνης)
>το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό (αριθμός και ειδικότητες) και το μισθολογικό κόστος αυτού, ανά έργο, όπως έχει προσδιορισθεί από την Πράξη Ένταξης.
>συναίνεση αυτών ότι ποσό από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ίσο με το κόστος των επιχορηγούμενων υλικών εκχωρείται προς εξασφάλιση της απαίτησης του Τ.Π. και Δανείων από την επιχορήγηση, σε περίπτωση μη υλοποίησης των έργων ή των εργασιών ή μη αποπληρωμής των δικαιούχων προμηθευτών.
>Προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων τρέχοντος έτους θεωρημένο από το αρμόδιο όργανο και τυχόν αναμορφώσεις αυτού, στον οποίο να αναγράφεται το ποσό της επιχορήγησης από το Τ.Π. και Δανείων καθώς και η απόφαση έγκρισής τους.
>Tα δικαιολογητικά πληρωμής του κόστους των υλικών (συμβάσεις ανάθεσης των προμηθειών, δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο , πρακτικό παραλαβής της προμήθειας κ.λ.π.) δεν θα προσκομίζονται στις Υπηρεσίες του Μεσεγγυούχου αλλά θα τηρούνται και θα διατίθενται με ευθύνη του Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του δικαιούχου, για την διενέργεια κάθε νόμιμου ελέγχου.
3.3. Μετά τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών από τις Υπηρεσίες του Καταθέτη (Διεύθυνση Δανείων Τ.Ν & Π.Α, ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ) δίνεται εντολή στο Μεσεγγυούχο (Διεύθυνση Ειδικών Παρ/κων) αποδέσμευσης / εκταμίευσης από το λογαριασμό του δικαιούχου συγκεκριμένου ποσού υπέρ εκάστου παρόχου / προμηθευτή του δικαιούχου και για λογαριασμό του και μέχρι το ανώτατο ύψος της επιχορήγησης ανά δικαιούχο.
3.4 Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των έργων / εργασιών, η οποία βεβαιώνεται από το δικαιούχο ή διαπιστώνεται από τον Καταθέτη κατόπιν ελέγχου που διενεργείται από μηχανικούς του ή συνεργαζόμενους με αυτό, ή μη αποπληρωμής των δικαιούχων /προμηθευτών, η οποία βεβαιώνεται από την Οικονομική Υπηρεσία του δικαιούχου, ο δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό (όλο ή μέρος) ως αχρεωστήτως καταβληθέν, άλλως παρακρατείται από τις Υπηρεσίες του Καταθέτη από τα διερχόμενα έσοδα του δικαιούχου.
 
ΑΡΘΡΟ 4: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.18. Η διάρκεια της σύμβασης του ανωτέρω καταπιστευτικού λογαριασμού (escrowaccount) συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι ανέρχεται σε δεκαοχτώ μήνες, από την υπογραφή της, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι έξι μήνες με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. και Δανείων.
5.19. Τυχόν έξοδα χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που διενεργούνται από το Ταμείο ή έξοδα προς τρίτους βαρύνουν αποκλειστικά τον εκάστοτε δικαιούχο ΟΤΑ και θα παρακρατούνται από τις Υπηρεσίες του Καταθέτη από τα διερχόμενα έσοδα του.
5.20. Για το λειτουργικό του Τ.Π. και Δανείων θα παρακρατείται από τα διερχόμενα έσοδα (ΚΑΠ) του εκάστοτε δικαιούχου ΟΤΑ , ποσοστό 0,15% επί του ποσού της επιχορήγησής του.
5.21. Σε περίπτωση λήξης του συμβατικού χρόνου, το παρόν συμφωνητικό λύεται αυτοδικαίως και το τυχόν υπολειπόμενο δεσμευμένο προϊόν θα αποδεσμεύεται άνευ άλλου τινός και θα μεταφέρεται στον Κωδικό ΚΑΕ 2499/ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ του προϋπολογισμού του Καταθέτη.
 
 
ΑΡΘΡΟ 5: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
5.22. Ο Μεσεγγυούχος δεν δύναται να εκτελέσει οποιεσδήποτε οδηγίες ή εντολές από τους Δικαιούχους, παρά μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα σύμβαση.
5.23. Ο Μεσεγγυούχος δεν φέρει καμία ευθύνη, εκτός εάν αποδεικνύεται βαριά αμέλεια ή δόλος, για πράξεις ή παραλείψεις που τυχόν συμβούν κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, τα δε λοιπά συμβαλλόμενα μέρη τον απαλλάσσουν και αναγνωρίζουν ότι λειτουργεί καλή τη πίστη για την εκπλήρωση του σκοπού του παρόντος.
5.24. Η παρούσα σύμβαση ολοκληρώνεται ως προς κάθε Δικαιούχο Δήμο με την δια της υπογραφής της σύμβασης προσχώρηση εκάστου εξ αυτών στους ειδικότερους όρους και συμφωνίες αυτής .
5.25. Όλοι οι όροι της παρούσας συνομολογούνται ως ουσιώδεις και κάθε τροποποίησή τους θα γίνει αποκλειστικά εγγράφως.
5.26. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τα μέρη συμφωνούν ότι αποκλειστική αρμοδιότητα για κάθε διαφορά από το παρόν έχουν τα Δικαστήρια των Αθηνών.
 
Η παρούσα συντάσσεται σε δύο (2) αντίτυπα και, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται, όπως ακολουθεί.
 
Εξουσιοδοτεί  τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό – Δήμαρχο Κορινθίων  να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες  για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης .
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  21 / 398 / 2016.
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15 – 11 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment