Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 22/11.11.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 402/2016
 
Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 45698/07-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα  (21) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Παππάς Αντώνιος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Παρτσινέβελος Κων/νος, (αποχώρησε στο μέσον του 1ου  
        ΗΔΘ)
11.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
12.   Βλάσσης Δημήτριος
13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
14.    Πανταζής Βασίλειος, (αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΕΗΔΘ)
15.    Κορδώσης Χρήστος, (αποχώρησε στο μέσον του 1ου  ΗΔΘ)
16.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (αποχώρησε στο μέσον του 1ου   ΗΔΘ)
17.     Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
18. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,(αποχώρησε στο μέσον του 1ου  
        ΗΔΘ)
19.     Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),
20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
21.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
1.     Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος,
2.    Φαρμάκης Γεώργιος,(προσήλθε στο τέλος του2ουΕΗΔΘ)
3.  Οικονόμου Γεώργιος,(προσήλθε στο μέσον του 1ου   
        ΗΔΘ)
4.      Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
 5.      Μπάκουλης  Δημήτριος,
 6.      Λαμπρινός Παναγιώτης
 7.     Κοντογιώργος Αναστάσιος
  8.    Νανόπουλος Βασίλειος
9.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
10. Καρασάββας Ιωάννης,(προσήλθε στο     τέλος του2ουΕΗΔΘ)
11. Σούκουλης  Ανδρέας
12. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
.
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
   
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος», επειδή πρέπει μέχρι 14-11-2016 να επιστραφεί το ποσό στο Υπουργείο Εσωτερικών.  Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα  δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον το παραπάνω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 10-11-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<<Έχοντας υπόψη :
Το άρθρο 26 παρ 13 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α’) σύμφωνα με το οποίο ,προκειμένου να επιστραφούν χρηματικά ποσά ως αχρεωστήτως  εισπραχθέντα, απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 1633 7/11/2016 αίτημα του Υπουργείου Εσωτερικών
( Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ) θα πρέπει να επιστραφεί το ποσό των 473,56 ευρώ έως και την Παρασκευή 11.11.2016 (με μια μικρή παράταση έως την Δευτέρα)  προκειμένου να συμπεριληφθεί το έργο μας  με τίτλο  «Ανάπτυξη δομών & υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  προς όφελος των γυναικών & για την καταπολέμηση της βίας  – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης  Γυναικών  Θυμάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο  » στην απόφαση ολοκλήρωσης της πράξης και να μην επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου μας  με το σύνολο του έργου .
Η επιστροφή αυτή προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του συνόλου των πληρωμών από ΤτΕ & του συνόλου των επιλέξιμων Δαπανών. Λόγω της λήξης του προγράμματος τον Νοέμβριο του 2015 κάποιες τρέχουσες δαπάνες όπως ενοίκια, λογαριασμοί  ΟΤΕ κρίθηκαν μη επιλέξιμες από το συγκεκριμένο φορέα.
Οι παραπάνω δαπάνες θα είναι επιλέξιμες της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης  Γυναικών θυμάτων βίας  σε τοπικό επίπεδο  στο Δήμο Κορινθίων» με με κωδικό ΟΠΣ 5000978 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» το οποίο αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου  .
   Η Ταμειακή υπηρεσία  εισηγείται την επιστροφή του ποσού και ο δημοτικός ταμίας βεβαιώνει την εισαγωγή του αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στο δημοτικό ταμείο.
                                                                                                                    
Για αυτό θα πρέπει να δεσμεύουμε πίστωση ποσού  473,56 € σε βάρος του Κ.Α. 8261.0001 στο σκέλος των εξόδων με τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών »,προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους του Δήμου>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 26 § 13 του Β.Δ/τος  17-5/15.6.59 (ΦΕΚ 114 Α΄) και το αριθμ. 1633/7.11.2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών , μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
            
                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος, ποσού 473,56 € στο Υπουργείο Εσωτερικών (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ), προκειμένου να συμπεριληφθεί το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη δομών & υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο» στην απόφαση ολοκλήρωσης της πράξης και να μην επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου μας με το σύνολο του έργου.  
Η ανωτέρω επιστροφή θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 8261.0001και τίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών»
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  22 / 402 / 2016.
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14 – 11 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης