Γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ “Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων της Π. Πελοποννήσου

                                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 22/11.11.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 404/2016

 

Θέμα 1ο Η.Δ.: «Γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ  του σχεδίου ΄΄Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου΄΄»

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 45698/07-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα  (21) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

7.       Παππάς Αντώνιος

8.       Σταυρέλης Νικόλαος

9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να

10.    Παρτσινέβελος Κων/νος, (αποχώρησε στο μέσον του 1ου  ΗΔΘ)

11.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

12.   Βλάσσης Δημήτριος

13.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος

14.    Πανταζής Βασίλειος, (αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΕΗΔΘ)

15.    Κορδώσης Χρήστος, (αποχώρησε στο μέσον του 1ου  ΗΔΘ)

16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος, (αποχώρησε στο μέσον του 1ου  ΗΔΘ)

17.     Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,

18.  Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,(αποχώρησε στο μέσον του 1ου  ΗΔΘ)

19.     Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα),

20.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

21.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας

 

1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος,

2.     Φαρμάκης Γεώργιος,(προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

3.    Οικονόμου Γεώργιος,(προσήλθε στο μέσον του 1ου  ΗΔΘ)

4.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,

5.       Μπάκουλης  Δημήτριος,

6.       Λαμπρινός Παναγιώτης

7.       Κοντογιώργος Αναστάσιος

8.       Νανόπουλος Βασίλειος

9.      Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος

10.  Καρασάββας Ιωάννης,(προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

11.  Σούκουλης  Ανδρέας

12.  Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

7.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

8.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

12.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

   

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση επί της ΣΜΠΕ του σχεδίου ΄΄Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου΄΄» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι  το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ Περιφέρειας Πελοποννήσου  ανέθεσε στο κ. Λάμπρο Καρούντζο, Χημικό Μηχανικό ΕΜΠ, μέλος της 5μελούς Μ.Ε. Περιβάλλοντος του ΤΕΕ Πελοποννήσου – Περιφερειακού Επιπέδου, Επιμελητή της Μ.Ε. Περιβάλλοντος του ΤΕΕ Πελοποννήσου –Ν. Αργολίδας και Τεχνικό Σύμβουλο της ΠΕΔ ως προς την παρακολούθηση μελετών που εκπονούνται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από το ΦΟΔΣΑ για την διαχείριση των α.σ.α., την εξέταση της ΣΜΠΕ , η οποία έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση από την αδειοδοτούσα υπηρεσία  (ΔΙΠΑ) και το ΦοΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Ο κ. Καρούντζος Λάμπρος μετά από ενδελεχή μελέτη των κειμένων της ΣΜΠΕ και του προτεινόμενου ΠΕΣΔΑ κατέθεσε την τεχνική του άποψη , η οποία έχει ως εξής:

 

Α. Ως προς την συμφωνία του προτεινόμενου ΠΕΣΔΑ και της ΣΜΠΕ που τον το συνοδεύει (Συμφωνία ΠΕΣΔΑ-ΣΜΠΕ):

Ο προτεινόμενος ΠΕΣΔΑ Περ. Πελ/νησου έχει διαμορφωθεί στην τελική του μορφή μετά από:

-την απόφαση 3/2016 της Γενικής Συνέλευσης του ΦΟΔΣΑ (ΑΔΑ:ΩΜΙΥΟΞΝΒ-66Ζ),

-την 36/2016 απόφαση της Ε.Ε. του ΦΟΔΣΑ (ΑΔΑ: 7ΜΧΗΟΞΝΒ-ΑΘΖ) και την αποστολή του στις αρμόδιες υπηρεσίες προς γνωμοδότηση και

-την απόφαση 44/2016 της Ε.Ε. του ΦΟΔΣΑ (ΑΔΑ: 6ΘΣΛΟΞΝΒ-ΑΞΜ) και την αποστολή πίνακα τροποποιήσεων του προτεινόμενου ΠΕΣΔΑ Περ. Πελ/νησου ώστε να συμβαδίζει το κείμενο με την ομόφωνη απόφαση 3/2016 του οργάνου (αρ. πρωτ. 306/12-9-2016 του ΦΟΔΣΑ Περ. Πελ/νησου).

Η ΣΜΠΕ του προτεινόμενου ΠΕΣΔΑ Περ. Πελ/νησου στάλθηκε στις αρμόδιες προς έγκριση υπηρεσίες με την 36/2016 απόφαση της Ε.Ε. του οργάνου ενώ η τελική της μορφή είναι αυτή που προκύπτει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις με την ένδειξη: «Συμπληρωματικά στοιχεία.docx» (εμφανίζονται ανυπόγραφες) όπως έχουν αναρτηθεί.

Όπως είναι προφανές από τα παραπάνω η ΣΜΠΕ όπως έχει αναρτηθεί στη φάση διαβούλευσης δεν συμβαδίζει πλήρως με τον προτεινόμενο ΠΕΣΔΑ και αυτό κυρίως διότι δεν λαμβάνει υπ’ όψη την υπ’ αριθμ. 44/2016 απόφαση της Ε.Ε. του ΦΟΔΣΑ, ενσωματώνοντας όλες τις παρατηρήσεις που έχουν επέλθει στο υπό πρόταση ΠΕΣΔΑ με αυτή την απόφαση.

Στο προτεινόμενο ΠΕΣΔΑ Περ. Πελ/νησου έχουν μεταξύ άλλων ενσωματωθεί:

22.                9 μονάδες τοπικής διαχείρισης (σημ: ολοκληρωμένης διαχείρισης του συνόλου των ρευμάτων είτε αυτά αφορούν ανακυκλώσιμα υλικά, προδιαλεγμένα ρεύματα είτε σύμμεικτο ρεύμα) μετά τη βούληση των κ.κ. Δημάρχων με τις αποστολές τεχνικών εγγράφων. Αυτή δε η βούληση των Δημάρχων αποτυπώνεται πλέον στο προτεινόμενο ΠΕΣΔΑ ως «Προσάρτημα» το οποίο περιλαμβάνει τις προτάσεις των ΟΤΑ.

23.                Τοπικές μονάδες κομποστοποίησης είτε μεμονωμένες είτε ενσωματωμένες στις παραπάνω 9 μονάδες αποκεντρωμένης διαχείρισης οι οποίες απουσιάζουν από τη ΣΜΠΕ.

24.                Η πρόβλεψη της ομόφωνης απόφασης 3/2016 του οργάνου (ΦΟΔΣΑ Περ. Πελ/νησου): «Όποιος Δήμος ή ομάδα Δήμων το επιθυμεί μπορεί να αναπτύξει τοπική μονάδα μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων. Η ανάπτυξη τοπικών μονάδων μεταβατικής διαχείρισης με χρήση τεχνολογιών μηχανικής διαλογής, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, οι οποίες μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά από το πέρας της μεταβατικής διαχείρισης, επιτρέπεται από το ΠΕΣΔΑ. Μετά την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ οι μονάδες αυτές μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν, εφόσον οι Δήμοι που τις αναπτύξουν το επιθυμούν, με τρόπο λειτουργίας που θα συνάδει με τα οριζόμενα στον ΕΣΔΑ και την κείμενη νομοθεσία. Καθώς δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ασφάλεια τα χαρακτηριστικά τους, οι λεπτομέρειες λειτουργίας και ένταξης τους στο συνολικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα καθοριστούν κατά περίπτωση, εκτιμώντας την δυναμικότητα, τον τρόπο λειτουργίας τους και τα συνολικά δεδομένα στην διαχείριση απορριμμάτων της Περιφέρειας, με μεταγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ όταν προκύπτει η σχετική ανάγκη» η οποία πρόβλεψη έχει ενσωματωθεί στα κείμενα του ΠΕΣΔΑ (ΑΔΑ: 6ΘΣΛΟΞΝΒ-ΑΞΜ).

Στη ΣΜΠΕ αντίθετα αναφέρεται το εξής (Σελ. 4-134 – Κεφ. 4.6.11) δημιουργώντας αναντιστοιχία με το προτεινόμενο ΠΕΣΔΑ το εξής:

Οι τοπικές μονάδες μεταβατικής διαχείρισης θα μπορούν μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για τη διαχείριση του περιεχομένου των κάδων ανακύκλωσης με μηχανική διαλογή και τη διαχείριση του περιεχομένου του κάδου διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων για βιολογική επεξεργασία (κομποστοποίηση).

Τίθεται δηλαδή στη ΣΜΠΕ περιορισμός ως προς το τι θα διαχειρίζονται τοπικές μονάδες διαχείρισης και κυρίως υπάρχει αναντιστοιχία με το προτεινόμενο ΠΕΣΔΑ με βάση το οποίο οι τοπικές μονάδες μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά το πέρας των έργων υλοποίησης και για το σύμμεικτο ρεύμα ανακτώντας περαιτέρω ανακυκλώσιμα υλικά. Επίσης με βάση την απόφαση 3/2016 του ΦΟΔΣΑ ζητήθηκε από Δήμους ή ομάδες Δήμων να αναφέρουν την πρόθεσή τους και συγκεκριμένοι Δήμοι δήλωσαν ότι επιθυμούν την υλοποίηση τοπικών μονάδων διαχείρισης του συνόλου των α.σ.α. Η παραπάνω φράση-πρόβλεψη στη ΣΜΠΕ έρχεται σε αντίθεση με τη βούληση της απόφασης 3/2016 καθώς και της πρόθεσης συγκεκριμένων ΟΤΑ, αλλά και με τα κείμενα του ΠΕΣΔΑ τον οποίο η ΣΜΠΕ συνοδεύει.

Τέλος θα πρέπει να ελεγχθεί πως ότι ενσωματώθηκε τελικώς στο σώμα των κειμένων του υπό πρόταση ΠΕΣΔΑ είτε στη φάση διαβούλευσης, είτε στη φάση ελέγχου από το ΦΟΔΣΑ, είτε στη φάση γνωμοδοτήσεων – παρατηρήσεων έχει ενσωματωθεί και στην υπό διαβούλευση ΣΜΠΕ και οι δύο μελέτες συμβαδίζουν στο σύνολο.

 

Β. Ως προς τη στοχοθεσία του ΕΣΔΑ (Συμφωνία ΣΜΠΕ-ΕΣΔΑ):

Οι στόχοι που τίθενται στο Εθνικό σχέδιο αφορούν μεταξύ άλλων τα εξής:

Τη στοχοθεσία χωριστής συλλογής – ανάκτησης τουλάχιστον του 50% του συνόλου των α.σ.α. τοπικά με ή χωρίς τοπικές μονάδες επεξεργασίας

Τη στοχοθεσία ως προς την τελική ταφή σε ποσοστό 26% ως μέγιστο έπειτα από οποιαδήποτε μορφή ανάκτησης, επεξεργασίας κ.λπ.

Την ενθάρρυνση τοπικών ή δια-Δημοτικών συνεργασιών ως προς τις μονάδες επεξεργασίας.

Δεν είναι ξεκάθαρο πως τηρείται ο στόχος της ανάκτησης σε τοπικό επίπεδο είτε με συστήματα ΔσΠ είτε με συνδυασμό ΔσΠ και τοπικών μονάδων όταν ο όγκος που προτείνεται να καταλήξει στις κεντρικές μονάδες διαχείρισης αφορά ελάχιστη δυναμικότητα 78.000 + 49.000 + 23.000 =  150.000 τν/έτος με βάση τον Πίνακα 4.75 – Σελ 4-124 της ΣΜΠΕ ήτοι το 150/264=56% του συνόλου.

Επίσης με βάση τον πίνακα 4.76 της ΣΜΠΕ οι κεντρικές μονάδες διαχείρισης διαχειρίζονται τελικώς 88.000 τν/έτος Βιοαπόβλητα, 41.000τν/έτος ανακυκλώσιμα υλικά και 30.000τν/έτος λοιπά ρεύματα ήτοι 159.000 τν/έτος στο σύνολο ή το 60.2% του συνόλου των α.σ.α. Τέλος η μέγιστη δυναμικότητα των κεντρικών ΜΕΑ που προτείνονται αφορά ένα μέγεθος της τάξης των 105.000+65.000+30.000=200.000 τν/έτος, ξεκάθαρα εκτός των βασικών απαιτήσεων που τίθενται ως στόχοι στο νέο ΕΣΔΑ.

Δημιουργείται ασάφεια καθώς ο μοναδικός τρόπος να ισχύσουν οι παραπάνω (ελάχιστες/μέγιστες) δυναμικότητες είναι οι ΟΤΑ να αποστέλλουν στις κεντρικές μονάδες και προδιαλεγμένα ρεύματα ξεχωριστά του σύμμεικτου με ανεξάρτητα μέσα μεταφοράς. Αυτό δε, δεν υπολογίζεται στο κόστος διαχείρισης το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο επιλογής σεναρίου με βάση τη ΣΜΠΕ. Αποτελεί δε αντικίνητρο για συστήματα ΔσΠ και γενικά τους στόχους του ΕΣΔΑ.

Δεν είναι ξεκάθαρο στη ΣΜΠΕ πως διασφαλίζεται με βάση το σχεδιασμό η μέγιστη ποσότητα 26% επί του συνόλου που καταλήγει προς ταφή.

Προτείνεται τουλάχιστον η ενσωμάτωση στη ΣΜΠΕ του Σχ. 3 του ΕΣΔΑ ώστε να είναι ξεκάθαρο και εμφανές ποιο ποσοστό προδιαλέγεται τοπικά (με υποστηρικτική χρήση μονάδων ή μη), ποιο ανακτάται περαιτέρω σε μονάδες και σε ποιες μονάδες (τοπικές ή κεντρικές) και κυρίως ποιο ποσοστό καταλήγει προς ταφή τελικά της διαχείρισης.  Σημειώνεται πως στα «συμπληρωματικά στοιχεία.docx» της ΣΜΠΕ έχει ενσωματωθεί μόνο ο πίνακας του σχήματος 3 και όχι το ίδιο το Σχ. 3 ως ισοζύγιο. Το σχήμα 3 του ΕΣΔΑ έχει αποσταλεί δε στις υπηρεσίες με βάση το 308/19-9-2016 έγγραφο του ΦΟΔΣΑ και κυρίως το Β μέρος του.

Επίσης μονάδες τις μεταβατικής περιόδου οι οποίες θα διαχειριστούν και το σύμμεικτο ρεύμα έως την ολοκλήρωση του συνόλου των έργων του ΠΕΣΔΑ δεν είναι εμφανές γιατί πρέπει να σταματήσουν την διαχείριση αυτή μετά την ολοκλήρωση. Αυτό ειδικά για μονάδες αδειοδοτημένες ή μονάδες εγκατεστημένες έως σήμερα καθώς έτσι ακυρώνεται η μέχρι σήμερα προσπάθεια των ΟΤΑ για εξεύρεση λύσης και απαξιώνεται ο μέχρι τώρα κόπος τους (φάσεις ωρίμανσης έργων, διαγωνισμοί).

Τέλος δεν προκύπτει με ποιο τρόπο διαστασιολογούνται οι χώροι ασφαλούς διάθεσης. Προτείνονται τρεις (3) ενώ η δυναμικότητά τους αναφέρεται στο Κεφ. 4.5.1 ως υφιστάμενος σχεδιασμός (βλ. προηγούμενο ΠΕΣΔΑ). Δεν είναι ξεκάθαρο εάν η δυναμικότητα των ΧΥΤΥ είναι η ίδια που προτείνεται και στο προηγούμενο ΠΕΣΔΑ ή αν αυτή πρόκειται να τροποποιηθεί με βάση το νέο ΠΕΣΔΑ, τη ΣΜΠΕ και τη στοχοθεσία του μέγιστου 26% προς ταφή όπως τίθεται από τον ΕΣΔΑ.

Σε κάθε περίπτωση στο ΠΕΣΔΑ ή τη ΣΜΠΕ θα πρέπει να τεκμαίρεται η δυναμικότητα των έργων με βασικές παραμέτρους τον όγκο των α.σ.α. που πρόκειται να δεχθούν (μέγιστο 26% του συνόλου), τη διάρκεια ζωής των και το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας. Αυτοί δε, τελούν μετά την κατασκευή τους υπό την αρμοδιότητα του ΦΟΔΣΑ Περ. Πελ/νησου και μαζί με το ΧΥΤ Ξυλοκάστρου θα αποτελούν τους μοναδικούς χώρους υγ. ταφής στην Πελοπόννησο εξυπηρετώντας κάθε εγκατάσταση στην Περιφέρεια και όχι μεμονωμένα τις ανάγκες μόνο κεντρικών ή μόνο τοπικών μονάδων.

Τέλος θα πρέπει να τεκμηριωθεί ποιο ποσοστό οδηγείται προς ταφή με βάση τις ΑΕΠΟ των κεντρικών ΜΕΑ που προτείνονται (εφόσον πρόκειται για ήδη αδειοδοτημένα έργα) και να τεκμαίρεται ο στόχος που τίθεται στο ΕΣΔΑ (μέγιστο 26%).

 

Γ. Ως προς τις υφιστάμενες δομές:

Ιδίως στην περιοχή της Αργολίδας συγκεκριμένα έργα διαχείρισης α.σ.α. έχουν τύχει περιβαλλοντικής αδειοδότησης όπως αυτό του Άργους – Μυκηνών.

Το έργο έχει αδειοδοτηθεί με βάση την ΑΔΑ: 64Ω8ΟΡ1Φ-ΙΓΠ , κατατάσσεται περιβαλλοντικά στα συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών (Κατηγορία 4, α/α: 13). Την ίδια κατάταξη έργων (ως προς τον α/α 13, ΥΑ 1958/12, όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 20741/12 και την ΥΑ οικ. 173829/14) τυγχάνουν και οι κεντρικές ΜΕΑ που προτείνονται στο επιλεγμένο σενάριο εφόσον όμως περιλάμβαναν και ΧΥΤΥ αδειοδοτήθηκαν ως ΟΕΔΑ.

Παρ’ όλα αυτά οι ΑΕΠΟ των έργων είτε για τοπικές μονάδες, είτε για κεντρικές μονάδες δεν θα πρέπει να δεσμεύει τον σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ-ΣΜΠΕ). Στην ΣΜΠΕ προωθείται μονοσήμαντα η λύση κεντρικών ΜΕΑ με βάση την ΑΕΠΟ για αυτές. Εάν κάτι τέτοιο συμβαίνει κυρίως ως λύση για την ταχεία αντιμετώπιση του ασφυκτικού προβλήματος της διαχείρισης των α.σ.α. στην Περ. Πελ/νησου δεν είναι ξεκάθαρο γιατί δεν λαμβάνεται υπ’ όψη και η παραπάνω ΑΕΠΟ τοπικής μονάδας. Τα έργα αυτά κρίνονται ως άμεσα υλοποιήσιμα εξαιτίας του χρόνου ωρίμανσης (έκδοση ΑΕΠΟ, μελέτες έργων) για τις κεντρικές μονάδες. Όμοια όμως χρονοδιαγράμματα ισχύουν και για τις αδειοδοτημένες τοπικές μονάδες.

Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί τίθεται περιορισμός διαχείρισης των υπολειμματικών συμμείκτων με στόχο την περαιτέρω ανάκτηση σε τοπικές αδειοδοτημένες μονάδες αυτής της μορφής (Μονάδα Άργους-Μυκηνών) και δεν τίθεται ο ίδιος περιορισμός για τις κεντρικές ΜΕΑ.

Συμπληρωματικά γιατί αυτή η μονάδα δεν λαμβάνεται υπ’ όψη στο συνολικό ισοζύγιο έχοντας αδειοδοτηθεί με τον ίδιο α/α. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει για κάθε προσωρινή μονάδα διαχείρισης η οποία αδειοδοτήθηκε ή πρόκειται να αδειοδοτηθεί. Τέλος στον πίνακα 5.4 της ΣΜΠΕ, Σελ 5-12 η αποκεντρωμένη διαχείριση (Σενάριο ΕΔ-2) αναφέρεται με ελάχιστο χρόνο υλοποίησης 4-5 έτη όταν η παραπάνω μονάδα βρίσκεται σε φάση οριστικών μελετών με εγκεκριμένη ΑΕΠΟ. Πέραν του συνολικού κόστους κατασκευής ο χρόνος υλοποίησης είναι το μοναδικό κριτήριο που κρίνει τα 2 σενάρια (ΕΔ-1 και ΕΔ-2) τελικά και οδηγεί σε εσφαλμένο συμπέρασμα.

 

Δ. Ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

Στον πίνακα 4.78 η αποκατάσταση των ενεργών ΧΑΔΑ στην Περ. Πελ/νησου προηγείται της υλοποίησης των έργων διαχείρισης όποια και αν τελικά επιλεγούν. Δεν είναι ξεκάθαρο πως αυτό μπορεί να υλοποιηθεί. Οι χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων μπορούν να αποκατασταθούν εφόσον τα ρεύματα που οδηγούνται εκεί (σύμμεικτα) μειωθούν (ΔσΠ), εκτραπούν προς διαχείριση (ανάκτηση-αξιοποίηση) και τελικά σταματήσουν πραγματικά να δέχονται απορρίμματα.  Αυτό έχει επισημανθεί ήδη από το 2011 με βάση την Εγκύκλιο 19/2011 (αρ. πρωτ. Οικ. 134468/7096) ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: 456Μ0-ΗΑΞ). Με βάση την παραπάνω πρώτα θα πρέπει να υποκατασταθούν οι ΧΑΔΑ από έργα διαχείρισης και έπειτα να αποκατασταθούν. Στο χρονοδιάγραμμα των έργων υλοποίησης: η υλοποίηση των έργων της μεταβατικής περιόδου και η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ δεν μπορεί πρακτικά να συμπίπτει χρονικά και σίγουρα έπεται της υλοποίησης των έργων.

Επίσης όπως φαίνεται και παραπάνω με βάση το [Γ] σημείο το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τοπικών αποκεντρωμένων μονάδων στην περίπτωση που αυτές επιλεγούν διαφέρει καθώς δεν υπολογίζεται ότι η φάση ωρίμανσης (μελέτες, ΑΕΠΟ) έχει ήδη παρέλθει.

 

Ε. Ως προς την κοινή αποδοχή και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις:

Κυρίως εξαιτίας της φύσεως του προβλήματος των απορριμμάτων τα τελευταία χρόνια κρίνεται σκόπιμο τα έργα που σχεδιάζονται να έχουν την κοινή αποδοχή των κατοίκων της Περ. Πελ/νησου καθώς οι κοινωνικοί παράμετροι αποτελούν μέρος μιας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη τα εξής:

1.Έργα μικρότερης δυναμικότητας, τοπικά – αποκεντρωμένα έχουν την κοινή αποδοχή σε χώρους που έχουν επιλεγεί τα τελευταία έτη. Αντίθετα νέα έργα μεγάλης δυναμικότητας – κεντρικά – στα οποία θα καταλήγουν ρεύματα α.σ.α. από διάφορες περιοχές και από διάφορους Νομούς μπορεί να δημιουργήσουν κοινωνικά φαινόμενα τα οποία δεν λαμβάνονται υπ’ όψη στη ΣΜΠΕ.

2.Έργα μικρότερης δυναμικότητας σε σύγκριση με μεγάλης δυναμικότητας μονάδες δημιουργούν μικρότερες οχλήσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, περιορίζουν ατυχήματα μεγάλης έκτασης, μειώνουν τις μεταφορές α.σ.α. στην Περιφέρεια (ως κόστος και ως όχληση). Οι βέλτιστες διαδρομές των μέσων μεταφοράς ανεξάρτητα αν παρεμβάλλεται σταθμός μεταφόρτωσης ή όχι αποτελούν βασικό στοιχείο σχεδιασμού. Σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη σε επίπεδο περιφέρειας παρά μόνο ως προς τις ενδιάμεσες «στάσεις» (ΣΜΑ) και δεν λαμβάνεται υπ’ όψη στη ΣΜΠΕ η όχληση που προκαλείται από αυτές τις μεταφορές.

 

 Ζ. Ως προς την κανονιστική πράξη:

Ως προς τη λύση που επιλέγεται τελικά συνοψίζοντας τα παραπάνω:

18.    Στον πίνακα της Σελ. 8-5 αναφέρεται συνολική δυναμικότητα ΧΥΤΥ 3.780.000m3 χωρίς να τεκμαίρεται η δυναμικότητα και να προσδιορίζεται το βάθος χρόνου λειτουργίας τους. 

19.    Στον πίνακα της Σελ. 8-6 αναφέρεται συνολική δυναμικότητα μονάδων 200.000τν/έτος σε πλήρη ανακολουθία με την στοχοθεσία του ΕΣΔΑ.

20.    Απουσιάζουν τοπικές μονάδες κομποστοποίησης όπως έχουν ενσωματωθεί στο υπό πρόταση ΠΕΣΔΑ και οι προσωρινές μονάδες διαχείρισης μετά από τις προτάσεις των ΟΤΑ με την πρόβλεψη του (1) σχετικού της απόφασης 3/2016 του ΦΟΔΣΑ.

21.    Απουσιάζει πρόβλεψη για τη διαχείριση της ιλύος παρά μόνο η αναφορά ότι ο ΦΟΔΣΑ σε συνεργασία με τις ΔΕΥΑ, αρμόδιες για τις ΕΕΛ, θα προχωρήσουν σε μέτρα για την ασφαλή διάθεση. Δεδομένου του προβλήματος που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια στην διάθεση της ιλύος και τη στοχοθεσία στο νέο ΕΣΔΑ κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνη η απουσία μέτρων στο νέο ΠΕΣΔΑ και συνεπεία στη ΣΜΠΕ που το συνοδεύει.

 

Η. Ως προς το ιστορικό εκπόνησης των μελετών:

Σημειώνεται εδώ μικρό ιστορικό ως προς το προτεινόμενο ΠΕΣΔΑ όπως έχει κατατεθεί στην ΠΕΔ Περ. Πελ/νησου από 25-9-2016:

6.       Στις 22/8/2016 με το υπ’ αριθμ. 289/22-8-2016 έγγραφο ο Περιφερειακός σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελ/νησου απέστειλε τη μελέτη αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Περ. Πελ/νησου στις αρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδότηση

7.       Στις 9/9/2016 συντάχθηκε κείμενο παρατηρήσεων – τροποποιήσεων της μελέτης του ΠΕΣΔΑ, για λογαριασμό της ΠΕΔ, το οποίο απεστάλη στο ΦΟΔΣΑ Περ. Πελ/νησου με στόχο την εναρμόνιση του κειμένου του ΠΕΣΔΑ με την ομόφωνη απόφαση 3/2016 του ΦΟΔΣΑ.

8.       Στις 12/9/2016 με το υπ’ αριθμ. 306/12-9-2016 έγγραφο ο Περιφερειακός σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελ/νησου απέστειλε τροποποιήσεις της μελέτης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Περ. Πελ/νησου στις αρμόδιες υπηρεσίες για γνωμοδότηση.

9.       Στις 14/9/2016 με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. οικ. 43986/4027/14-9-2016 η γνωμοδοτούσα υπηρεσία και συγκεκριμένα η «Δ/νση προστασίας Βιοποικιλότητας, εδάφους και διαχείρισης αποβλήτων, τμήμα διαχείρισης αστικών και βιομηχανικών και συναφών αποβλήτων» του ΥΠΕΚΑ ζήτησε από το ΦΟΔΣΑ Περ. Πελ/νησου επιπλέον διευκρινήσεις πριν την έκδοση της γνωμοδότησής της

10.    Στις 16/9/2016 ο μελετητής του ΠΕΣΔΑ Περ. Πελ/νησου απέστειλε ηλεκτρονικά τις απόψεις του και στην παραπάνω γνωμοδοτούσα υπηρεσία και στο ΦΟΔΣΑ Περ. Πελ/νησου.

11.    Στις 18/9/2016 έχοντας υπ’ όψη και τις απόψεις του μελετητή του ΠΕΣΔΑ συντάχθηκε τεχνική μελέτη για λογαριασμό της ΠΕΔ η οποία απεστάλη στο ΦΟΔΣΑ Περ. Πελ/νησου ως η άποψη της ΠΕΔ Πελ/νησου επί των ζητούμενων διευκρινήσεων της γνωμοδοτούσας υπηρεσίας (σχ. 4 του παρόντος) με στόχο να είναι πλήρως εναρμονισμένη η απάντηση με την ομόφωνη απόφαση 3/2016 του ΦΟΔΣΑ.

12.    Στις 19/9/2016 με το υπ’ αριθμ. 308/19-9-2016 έγγραφό του, ο Περιφερειακός σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ  Περ. Πελ/νησου απέστειλε στις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες τις απόψεις του μελετητή του ΠΕΣΔΑ (Α του εγγράφου) και τις απόψεις της ΠΕΔ Πελ/νησου (Β του εγγράφου). 

13.    Στις 22/9/2016 γνωμοδότησε  το τμ. Διαχείρισης αστικών, βιομηχανικών & συναφών αποβλήτων, της Δ/νσης προστασίας βιοποικιλότητας, εδάφους & διαχείρισης αποβλήτων της Γενικής διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΚΑ με το υπ’ αριθμ. 40831/3782/22-9-2016 έγγραφο.

14.    Στις 22/9/2016 γνωμοδότησε η το Υπουργείο Εσωτερικών και διοικητικής ανασυγκρότησης, Γενική γραμματεία συντονισμού διαχείρισης αποβλήτων.

Με βάση το (7) παραπάνω, στις 19/9/2016, ο ΦΟΔΣΑ  Περ. Πελ/νησου απέστειλε με έγγραφό του στις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες και στην υπηρεσία αρμόδια για την αδειοδότηση (ΔΙΠΑ), τροποποιήσεις του ΠΕΣΔΑ για 2η φορά εξαιτίας των ζητούμενων με βάση το (4) σχετικό παραπάνω  με το οποίο η γνωμοδοτούσα υπηρεσία ζητά την αποσαφήνιση των έργων που προτείνονται τελικά στο ΠΕΣΔΑ καθώς αυτά δεν ήταν ξεκάθαρα.

Σας επισυνάπτω το έγγραφο (6 σχετικό) το οποίο αποτελεί τεχνικό κείμενο διόρθωσης του ΠΕΣΔΑ σε συμφωνία με την 3/2016 απόφαση του ΦΟΔΣΑ και τη βούληση των ΟΤΑ (προτάσεις Δήμων προς το ΦΟΔΣΑ).

Στο έγγραφο λαμβάνεται υπ’ όψη η άποψη των ΟΤΑ που δήλωσαν την πρόθεσή τους να προχωρήσουν σε αποκεντρωμένες μονάδες, κεντρικές μονάδες διαχείρισης για τους ΟΤΑ που δεν δήλωσαν πρόθεση υλοποίησης τέτοιων δομών και κεντρικοί ΧΥΤΥ για την εξυπηρέτηση του συνόλου της Περ. Πελ/νησου περιγράφοντας και την εναρμόνιση με τη στοχοθεσία του ΕΣΔΑ. Προτείνεται η ενσωμάτωση αυτού του κειμένου στη ΣΜΠΕ.

 

Θ. Συμπερασματικά:

1.       Η ΣΜΠΕ θα πρέπει να διορθωθεί – επικαιροποιηθεί ώστε να συμβαδίζει στο σύνολό της αλλά κυρίως στα έργα που προτείνονται με τον προτεινόμενο ΠΕΣΔΑ Περ. Πελ/νησου όπως αυτός έχει προκύψει – επικαιροποιηθεί έως σήμερα.

2.       Η ΣΜΠΕ μονοσήμαντα στα κείμενά της θα πρέπει να ορίζει τα νέα έργα με πλήρη διαστασιολόγηση, τα έργα προσωρινής-μεταβατικής διαχείρισης (βλ. προσάρτημα ΠΕΣΔΑ) λαμβάνοντας υπ’ όψη και τη βούληση των ΟΤΑ, τα έργα που μπορούν να συνεχιστούν στο μέλλον (βλ. σχ. 1 της απόφασης 3/2016 του ΦΟΔΣΑ).

3.       Η ΣΜΠΕ, ως προς τα έργα που προτείνει στα επιλεγμένα σενάρια, θα πρέπει να τεκμαίρεται η εναρμόνισή τους με τη στοχοθεσία του ΕΣΔΑ ως προς το ισοζύγιο διαχείρισης (είσοδος, διαχείριση, ανάκτηση) και το ποσοστό που καταλήγει προς ταφή. 

4.       Στη ΣΜΠΕ θα πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά στις προβλέψεις της ομόφωνης απόφασης 3/2016 του ΦοΔΣΑ Περ. Πελ/νησου ως αρμοδίου για τη διαχείρισης των α.σ.α. στην Περ. Πελ/νησου.

5.       Η ΣΜΠΕ θα πρέπει να εκτιμά όλες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με βάση αυτό το σχεδιασμό όπως αναλύθηκε παραπάνω και να εκτιμά τη βέλτιστη λύση ή να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τα οποία απουσιάζουν.

6.       Η αρμοδιότητα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας θα πρέπει να ασκείται αποκλειστικά από το ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, ως αρμόδιο φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. (Προστέθηκε έπειτα από συζήτηση του θέματος στην ΠΕΔ Πελ/νησου)

Ο κ. Παναγιώτης Ψηλογιαννόπουλος, μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι δεν μπορούμε ν΄ αφήνουμε ένα θέμα τόσο σοβαρό στη τύχη του. Από τη μελέτη της ΣΜΠΕ δεν συμφωνούμε με το ιβ΄ σενάριο. Νομίζουμε ότι ο ΦοΔΣΑ και η ΠΕΔ έπρεπε να μείνουν στην 3η λύση. Το παράλογο της μελέτης είναι ότι περιλαμβάνει ένα μεγάλο όγκο σελίδων και καταλήγει σε απόφαση άσχετη με το σχεδιασμό. θεωρώ ότι πρέπει να στραφούν  στην αποκεντρωμένη διαχείριση. Πρόκειται για μια προχειρότητα της μελέτης που δεν μπορεί να εξάγει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι οι παρατηρήσεις του κ. Καρούντζου Λάμπρου είναι σωστές, παρόλη τη διαφωνία μας στο συνολικό προσανατολισμό της πρότασης ΠΕΣΔΑ από το ΦοΔΣΑ.  Μετά από τα ανωτέρω καταψηφίζουμε τη μελέτη.

Ο κ. Κων/νος Δημητρόπουλος  μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι συμφωνώ με την τοποθέτηση της Πρωτοβουλίας Πολιτών.  Η μελέτη είναι ογκώδης. Δεν είναι δυνατόν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να μπορέσουν να την καταλάβουν.  Η άποψή μου  είναι ότι πρέπει να επικρατήσει ο τοπικός σχεδιασμός. Ως μέλος και του ΦοΔΣΑ καταψηφίζω τη μελέτη.

 

Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι η ΣΜΠΕ που έρχεται προς γνωμοδότηση δεν περιλαμβάνει το σχεδιασμό  ΠΕΣΔΑ όπου έχουν συμπεριληφθεί οι προτάσεις των Δήμων.

Κατόπιν ενδελεχούς μελέτης της ΣΜΠΕ και του αντίστοιχου ΠΕΣΔΑ Πελ/σου παρατηρούμε σημαντικές ανακολουθίες, αναντιστοιχίες, ασυμφωνίες και παραλήψεις. Η ΣΜΠΕ δεν συμβαδίζει πλήρως με τον προτεινόμενο ΠΕΣΔΑ και αυτό κυρίως διότι δεν λαμβάνει υπ’ όψη την υπ’ αριθμ. 44/2016 απόφαση της Ε.Ε. του ΦΟΔΣΑ, μη ενσωματώνοντας όλες τις παρατηρήσεις που έχουν επέλθει στο υπό πρόταση ΠΕΣΔΑ με την συγκεκριμένη  απόφαση.

Στο ΠΕΣΔΑ Περ. Πελ/σου έχουν μεταξύ άλλων ενσωματωθεί:

·         9 μονάδες τοπικής ολοκληρωμένης διαχείρισης (σημ: ολοκληρωμένης διαχείρισης του συνόλου των ρευμάτων είτε αυτά αφορούν ανακυκλώσιμα υλικά, είτε προδιαλεγμένα ρεύματα, είτε σύμμεικτο ρεύμα) μετά τη διατυπωμένη βούληση είτε των κ.κ. Δημάρχων με τις αποστολές τεκμηριωμένων τεχνικών εγγράφων, είτε μετά τις αποφάσεις Τοπικών Δημοτικών Σχεδίων Διαχείρισης. Αυτή δε η βούληση των Δημάρχων αποτυπώνεται πλέον στο προτεινόμενο ΠΕΣΔΑ με τον χαρακτηρισμό  «Προσάρτημα» το οποίο και περιλαμβάνει τις προτάσεις των ΟΤΑ.

·         Τοπικές μονάδες κομποστοποίησης, είτε μεμονωμένες, είτε ενσωματωμένες στις παραπάνω 9 μονάδες αποκεντρωμένης διαχείρισης οι οποίες όμως απουσιάζουν  από το κείμενο,  της υπό διαβούλευση  ΣΜΠΕ και οφείλουμε να τις  συμπεριλάβουμε.

·         Η πρόβλεψη της ομόφωνης απόφασης 3/2016 του οργάνου (ΦΟΔΣΑ Περ. Πελ/σου): «Όποιος Δήμος ή ομάδα Δήμων το επιθυμεί μπορεί να αναπτύξει τοπική μονάδα μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων. Η ανάπτυξη τοπικών μονάδων μεταβατικής διαχείρισης με χρήση τεχνολογιών μηχανικής διαλογής, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, οι οποίες μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά από το πέρας της μεταβατικής διαχείρισης, επιτρέπεται από το ΠΕΣΔΑ. Μετά την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ οι μονάδες αυτές μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν, εφόσον οι Δήμοι που τις αναπτύξουν το επιθυμούν, με τρόπο λειτουργίας που θα συνάδει με τα οριζόμενα στον ΕΣΔΑ και την κείμενη νομοθεσία. Καθώς δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ασφάλεια τα χαρακτηριστικά τους, οι λεπτομέρειες λειτουργίας και ένταξης τους στο συνολικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα καθοριστούν κατά περίπτωση, εκτιμώντας την δυναμικότητα, τον τρόπο λειτουργίας τους και τα συνολικά δεδομένα στην διαχείριση απορριμμάτων της Περιφέρειας, με μεταγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ όταν προκύπτει η σχετική ανάγκη» η οποία πρόβλεψη έχει ενσωματωθεί στα κείμενα του ΠΕΣΔΑ (ΑΔΑ: 6ΘΣΛΟΞΝΒ-ΑΞΜ).

Τέλος θα πρέπει να γίνει λεπτομερής έλεγχος για να εξασφαλιστεί πως, ό,τι ενσωματώθηκε τελικώς στο σώμα των κειμένων του ΠΕΣΔΑ, έχει προσεκτικά ενσωματωθεί και στην ΣΜΠΕ, ώστε και οι δύο μελέτες  να συμβαδίζουν στο σύνολο.

Για τον Δήμο Κορινθίων δεν υπάρχει σαφήνεια ως προς την ένταξη της Μονάδας λιπασματοποίησης, και τον εναρμονισμό με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Ενώ σύμφωνα με το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης του Δήμου προκρίνεται η τοπική ολοκληρωμένη διαχείριση

Επισημαίνουμε ότι οι ΟΤΑ που επιλέγουν την Αποκεντρωμένη Διαχείριση καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και με συνέργιες με μικρότερους Δήμους θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην λύση χωρίς κεντρικές μονάδες διαχείρισης σύμμεικτων απορριμμάτων, με σαφή μικρότερο οικονομικό κόστος για τους δημότες.

Εμείς θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη ΣΜΠΕ. Σε κάθε περίπτωση τόσο εγώ όσο και πολλοί άλλοι Δήμαρχοι είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο για να ισχύσει η Αποκεντρωμένη Διαχείριση, σύμφωνα με τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης των Δήμων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, την ΣΜΠΕ του σχεδίου «Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου», τις τοποθετήσεις μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

( Με την κα Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) να απέχει από τη ψηφοφορία)

Γνωμοδοτεί αρνητικά  επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του σχεδίου «Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου», γιατί: 

1.Η ΣΜΠΕ θα πρέπει να αναδιορθωθεί ώστε να συμβαδίζει στο σύνολό της αλλά κυρίως στα έργα που προτείνονται με τον προτεινόμενο ΠΕΣΔΑ Περ. Πελ/νησου όπως αυτός έχει προκύψει – επικαιροποιηθεί έως σήμερα.

2.Η ΣΜΠΕ μονοσήμαντα στα κείμενά της θα πρέπει να ορίζει τα νέα έργα με πλήρη διαστασιολόγηση, τα έργα προσωρινής-μεταβατικής διαχείρισης (βλ. προσάρτημα ΠΕΣΔΑ) λαμβάνοντας υπ’ όψη τη βούληση των ΟΤΑ, τα έργα που μπορούν να συνεχιστούν στο μέλλον (βλ. σχ. 1 της απόφασης 3/2016 του ΦΟΔΣΑ).

3.Η ΣΜΠΕ, ως προς τα έργα που προτείνει στα επιλεγμένα σενάρια, θα πρέπει να τεκμαίρεται η εναρμόνισή τους με τη στοχοθεσία του ΕΣΔΑ ως προς το ισοζύγιο διαχείρισης (είσοδος, διαχείριση, ανάκτηση) και το ποσοστό που καταλήγει προς ταφή. 

4.Στη ΣΜΠΕ θα πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά στις προβλέψεις της ομόφωνης απόφασης 3/2016 του ΦοΔΣΑ Περ. Πελ/νησου ως αρμοδίου για τη διαχείριση των α.σ.α. στην Περ. Πελ/νησου.

5.Η ΣΜΠΕ θα πρέπει να εκτιμά όλες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με βάση αυτό το σχεδιασμό όπως αναλύθηκε παραπάνω και να εκτιμά τη βέλτιστη λύση ή να προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τα οποία απουσιάζουν.

6.Η αρμοδιότητα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας θα πρέπει να ασκείται αποκλειστικά από το ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, ως αρμόδιο φορέα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αφού προκριθεί η Αποκεντρωμένη Διαχείριση, οι τυχόν κεντρικές μονάδες πρέπει να είναι πολύ μικρότερης δυναμικότητας και με πολύ μικρότερο κόστος κατασκευής και λειτουργίας για να καλύψουν μόνο τις ανάγκες των Δήμων που δεν εντάσσονται στην διαδικασία της Αποκεντρωμένης Διαχείρισης.

Δεν πρέπει να υπάρχει εγγυημένη ποσότητα παράδοσης που ακυρώνει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση με διαλογή στην πηγή και τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης.

Η μίξη δύο αντίθετων σχεδίων (Κεντρικής – Αποκεντρωμένης) διαχείρισης με προειλημμένη απόφαση υλοποίησης και χρηματοδότησης της Κεντρικής  – χωρίς ουσιαστική αλλαγή των όρων –   οδηγεί με διολίσθηση σε Κεντρική Διαχείριση και θάβει οποιαδήποτε προσπάθεια Αποκεντρωμένης σε βάθος χρόνου.

Γι αυτό χρειάζεται ριζική αναδιάρθρωση της ΣΜΠΕ και προσαρμογή του ΠΕΣΔΑ, ώστε να εναρμονιστεί με τον ΕΣΔΑ και τα Τ.Σ.Δ. των Δήμων.

                Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  22 / 404 / 2016.

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 15 – 11 – 2016

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης