Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης προσωρινών λυόμενων κατασκευών διαμόρφωσης μη στεγασμένου χώρου γι

                                                                                                                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/29.11.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 406/2016
 
Θέμα 2ο Ε.Η.Δ.: «Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης προσωρινών λυόμενων κατασκευών διαμόρφωσης μη στεγασμένου χώρου για ψυχαγωγικές παιδειές»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48610/25-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος,
16.    Λαμπρινός Παναγιώτης, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.  Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
19.   Νανόπουλος Βασίλειος
20.   Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
21.   Γκουργιώτης Αλέξανδρος         
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)
23. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου  
        ΗΔΘ)
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)  
 
1. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
2.    Παππάς Αντώνιος
3.   Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 2ου ΕΗΔΘ)
4.      Κορδώσης Χρήστος      
5.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
6.      Σούκουλης  Ανδρέας
7.      Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
 
1.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
5.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
6.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε στο Σώμα την συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Χορήγηση ή μη άδειας εγκατάστασης προσωρινών λυόμενων κατασκευών διαμόρφωσης μη στεγασμένου χώρου για ψυχαγωγικές παιδειές», διότι η εγκατάσταση των κατασκευών θα είναι από 1-12-2016 έως 15-01-2017. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε την πρόταση του Προέδρου να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον  και ν΄ αποφασίσει επ’ αυτού.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το ανωτέρω 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Υπηρεσίας, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
« ΣΧΕΤ.: 1.- Άρθρο 80 του Ν. 3463/2006.
                                  2.- Η αριθμ. 76936/3992/7-12-87 (ΦΕΚ 783/31-12-87) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ
                                  3.- Το άρθρο 6 του Π.Δ. 12/95 (ΦΕΚ Α’ 10)
                                  4.- Η από 28-11-2016 αίτηση του ενδιαφερομένου
 
Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με τις κείμενες Διατάξεις σας διαβιβάζουμε την ανωτέρω (4) σχετική αίτηση με την οποία ο ενδιαφερόμενος ζήτησε την άδεια εγκατάστασης κατασκευής προσωρινών λυόμενων κατασκευών διαμόρφωσης μη στεγασμένου για ψυχαγωγικές παιδειές, (Παγοδρόμιο –Λούνα Παρκ), που θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών, σε κοινόχρηστο χώρο (εντός πλατείας Ελευθερίου Βενιζέλου) στην Κόρινθο για περιορισμένο χρονικό διάστημα (από 1-12-2016 έως 15-01-2017) στον ΜΑΡΙΝΑΤΟ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου.
Πριν την έκδοση της αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας, με απόφαση Δημάρχου ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει διπλότυπο πληρωμής τελών χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, το ύψος του οποίου θα καθορισθεί από το δημοτικό συμβούλιο και εγγυητική επιστολή για τη δαπάνη αποκατάστασης του κοινόχρηστου χώρου όπως ήταν πριν την τοποθέτηση των λυόμενων κατασκευών κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επίσης να διενεργηθεί έλεγχος των κατασκευών από άποψη ασφάλειας της κατασκευής από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου (Υ.Α. 76936/3992/07-12-1987).
Επίσης σύμφωνα με το ανωτέρω (4) σχετικό και με βάση τον αναφερόμενο εξοπλισμό στην συγκεκριμένη αίτηση, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να καταθέσει:
1.- Βεβαίωση Μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης Σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών.
2.- Βεβαίωση ηλεκτρολόγου-μηχανικού ανώτατης Σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
3.- Άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων, κατά τις Διατάξεις του Α.Ν.207/1967 (Α΄216).
4.- Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού από την αρμόδια Υπηρεσία Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, για εγκαταστάσεις των οποίων η κινητήρια ισχύς υπερβαίνει τα 4 KW, ή θερμική ισχύς τα 8 KW.
5.- Για τις κατασκευές οι οποίες χρησιμοποιούνται για συγκέντρωση ατόμων κάτω ή πάνω σε αυτές απαιτείται και δήλωση αντοχής της κατασκευής από διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό.
6.- Άδεια έναρξης επιτηδεύματος από την Δ.Ο.Υ.
Για την ανέγερση προσωρινών λυόμενων κατασκευών έχουν εφαρμογή οι εκάστοτε ισχύοντες κανονισμοί πυρασφάλειας – πυροπροστασίας, καθώς και οι διατάξεις του από 15-05-1956 Β.Δ./τος “περί κανονισμού θεάτρου-κινηματογράφου (ΦΕΚ 123/Δ), καθώς και του Ν.Δ/τος 917/1971 “περί εγκαταστάσεως δημοσίων εν γένει θεαμάτων εις κοινόχρηστους χώρους (ΦΕΚ 140/Α/1971)”.
Τέλος για τη χορήγηση αδείας εγκατάστασης και λειτουργίας ο αιτών δεν πρέπει να είναι οφειλέτης του Δήμου (άρθρο 285 του Δ.Κ.Κ.). 
Παρακαλούμε για λήψη σχετικής απόφασης περί:
1.- χορήγησης ή μη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας για ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΙΔΕΙΕΣ σε κοινόχρηστο χώρο, εντός της πλατείας “Ελευθερίου Βενιζέλου” στην Κόρινθο, για περιορισμένο χρονικό διάστημα από 1-12-2016 έως 15-01-2017, στον ΜΑΡΙΝΑΤΟ ΙΩΑΝΝΗ.
2.- καθορισμού της έκτασης που θα παραχωρηθεί εντός του κοινόχρηστου χώρου, η οποία και θα χωροθετηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, πριν την έκδοση της σχετικής αδείας.
3.- καθορισμού ύψους του τέλους κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου (τιμή κατάληψης Δημοτικού χώρου για ψυχαγωγικές παιδειές)
4.- καθορισμού ύψους εγγυητικής επιστολής για τη δαπάνη αποκατάστασης του κοινόχρηστου χώρου όπως ήταν πριν την τοποθέτηση των λυόμενων κατασκευών».
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι πρόκειται για ένα αίτημα που θα λειτουργήσει την επόμενη μέρα. Να έχουμε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της νομιμότητας (προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, την καταβολή του μισθώματος, εγγυητική επιστολή κ.λ.π.) για τη χορήγηση της σχετικής άδειας από το Δήμο.
Ο κ. Δήμαρχος Κορινθίων μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι φυσικά θα τηρηθούν τα νόμιμα και να ορίσουμε κάποιους Συμβούλους να παρευρίσκονται κατά την έναρξη λειτουργίας. Από την πλειοψηφία ορίζουμε τον κ. Φαρμάκη Γεώργιο.
Ο κ. Νανόπουλος πρότεινε τον κ. Δημητρόπουλο Κων/νο
                                
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη  τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο και τις διατάξεις:
1.       του από 15-05-1956 Β.Δ/τος (ΦΕΚ 123Δ),
2.       του Ν.Δ/τος  917/1971 (ΦΕΚ 140/Α/1971),
3.       του άρθρου 80 του ν. 3463/2006
4.       την αριθμ. 76936/3992/7-12-1987 (ΦΕΚ 783/31-12-87) απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ 
5.       την αριθμ. 95/2016 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου Δήμου Κορινθίων
6.       το άρθρο 6 του Π.Δ. 12/95 (ΦΕΚ 10Α΄)
μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
1.- Τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΜΑΡΙΝΑΤΟ ΙΩΑΝΝΗ για ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΙΔΕΙΕΣ (Παγοδρόμιο –Λούνα Παρκ) σε κοινόχρηστο χώρο εντός της πλατείας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ για το χρονικό διάστημα από 1-12-2016 έως 15-01-2017.
2.- Τη παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου εντός της πλατείας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, εκτάσεως 200 τ.μ., ο οποίος θα χωροθετηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, πριν την έκδοση της σχετικής άδειας.
3.- Καθορίζει το τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου στο ποσό των 720,00 € εφάπαξ για το χρονικό διάστημα από 1-12-2016 έως 15-01-2017.
 
4.- Καθορίζει ως ύψος εγγυητικής επιστολής το ποσό των 1.000,00 €, για την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χώρου στη προτέρα κατάσταση.  
 
5.- Ορίζει τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Γεώργιο Φαρμάκη και Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο, για να παρευρεθούν στο παραπάνω χώρο κατά την έναρξη λειτουργίας
 
Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια λειτουργίας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να υποβληθούν  όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον ενδιαφερόμενο, για τη χορήγηση της παραπάνω άδειας λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο για τις απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες.
               
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 406 / 2016.
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 11 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 

Leave a Comment