Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό της αγωγής κατά του Δήμου

                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                             
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 24/15.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 445/2016
 
Θέμα 1ο Ε.Η.Δ.: «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό της αγωγής κατά του Δήμου από την Κοινοπραξία ΄΄ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ Γ.  – ΠΙΣΤΕΥΟΣ Δ.΄΄»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 50677/09-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία  (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Παρτσινέβελος Κων/νος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
12.   Βλάσσης Δημήτριος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
15.     Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,(αποχώρησε στο τέλος του 8ουΗΔΘ)        
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο μέσον του 5ου  
        ΕΗΔΘ)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Σούκουλης  Ανδρέας, (αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 8ου  ΗΔΘ)  
23.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 5ουΕΗΔΘ)
 
1.                  Μελέτης Χρήστος 
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Οικονόμου Γεώργιος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ)
5.       Μπάκουλης  Δημήτριος, (προσήλθε στην αρχή του 5ου ΕΗΔΘ)
6.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
7.       Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
8.       Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε πριν την ψήφιση του ιδίου θέματος)
9.      Κορδώσης Χρήστος,(προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ)      
10. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό της αγωγής κατά του Δήμου από την Κοινοπραξία ΄΄ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ Γ. – ΠΙΣΤΕΥΟΣ Δ.΄΄» επειδή  η υπόθεση εκδικάζεται την 20-12-2016. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο δέχεται να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, το ανωτέρω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη  του συμβουλίου τα εξής:
1.       Τις διατάξεις της περίπτωσης ιε της παρ 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 που ορίζουν ότι η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να αναθέσει κατ΄ εξαίρεση σε δικηγόρο, τον εξώδικο ή δικαστικό χειρισμό, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη  γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006.
2.       Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 281  του Ν. 3463/2006 που ορίζουν ότι: “Για την εξώδικη αντιμετώπιση ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία ή σπουδαιότητα και απαιτούν εξειδικευμένη νομική γνώση ή εμπειρία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά παρέκκλιση των προηγούμενων παραγράφων του ανωτέρω άρθρου και η απόφαση λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των  παρόντων μελών του (άρθρο 36 § 7 του Ν. 3801/2009).
3.       Την υπ΄ αριθμ. 323/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  σύμφωνα με την οποία όρισε πληρεξούσιο δικηγόρο τον κ. Γκότση Γεώργιο προκειμένου να υποστηρίξει τα συμφέροντα του Δήμου κατά της με αριθμό κατάθεσης 60/2012 αγωγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης της Κ/Ξ «Πατρινέλης Γ. – Πιστεύος Δ.» κατά του Δήμου  Κορινθίων για το έργο «Ανάπλαση – Διαμόρφωση οδού Εθνικής Αντίστασης».
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η αμοιβή των δικηγόρων για υποθέσεις που αφορούν το Δήμο γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα  περί δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά. Επειδή, όμως, η ανωτέρω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του Δήμου και απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, κάλεσε το Σώμα  να καθορίσει το ύψος αμοιβής του δικηγόρου κ. Γεωργίου Γκότση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006, εξειδικευμένου δικηγόρου σε τέτοιου είδους ζητήματα και με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοιες υποθέσεις.
Η αμοιβή του δικηγόρου για τη συγκεκριμένη υπόθεση ανέρχεται σε 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 50985/2016 αίτηση του την οποία θέτω υπόψη σας.
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη, την αριθμ. 323/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το γεγονός ότι πρόκειται για ζήτημα η δικαστική αντιμετώπιση του οποίου έχει ιδιαίτερη  σημασία και σπουδαιότητα για το Δήμο και επίσης απαιτεί εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία, την αριθμ. πρωτ. 50985/2016 αίτηση του δικηγόρου κ. Γεωργίου Γκότση, εξειδικευμένου δικηγόρου σε τέτοιου είδους ζητήματα και με μεγάλη εμπειρία σε παρόμοιες υποθέσεις, τις διατάξεις της περίπτωσης ιε παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1. Εγκρίνει τις ενέργειες της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων για την υπόθεση που αφορά την με αριθμό κατάθεσης 60/2012 αγωγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης της Κ/Ξ «Πατρινέλης Γ. – Πιστεύος Δ.» κατά του Δήμου  Κορινθίων για το έργο «Ανάπλαση – Διαμόρφωση οδού Εθνικής Αντίστασης».
2. Καθορίζει την  αμοιβή του  δικηγόρου κ.  Γεωργίου Γκότση, για την παράσταση και υποβολή υπομνήματος, προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου,  στον οποίο έχει ανατεθεί  από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων, στο ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00 €) πλέον Φ.Π.Α., ένεκα των ιδιαίτερων νομικών θεμάτων, της ογκοδέστατης  δικογραφίας προς διερεύνηση  και των εν γένει νομικών ιδιαιτεροτήτων της εν λόγω υπόθεσης.
Η ανωτέρω υπόθεση έχει ιδιαίτερη  σημασία και σπουδαιότητα για το Δήμο, απαιτεί εξειδικευμένη νομική γνώση και εμπειρία.
3. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 6111.0001 του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με τίτλο “Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων”.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  24 / 445 / 2016.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 – 12 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment