Έκδοση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κορινθίων

                                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/29.11.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 409/2016

 

Θέμα 3ο Η.Δ.: «Έκδοση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κορινθίων»

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48610/25-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

7.       Φαρμάκης Γεώργιος

8.       Σταυρέλης Νικόλαος

9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,

10.    Οικονόμου Γεώργιος

11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να

12.    Παρτσινέβελος Κων/νος

13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

14.   Βλάσσης Δημήτριος

15.    Μπάκουλης  Δημήτριος,

16.    Λαμπρινός Παναγιώτης, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

19.     Νανόπουλος Βασίλειος

20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος

21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος         

22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)

23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου  ΗΔΘ)

24.    Καρασάββας Ιωάννης

25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)  

 

1.      Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε     

       στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

2.       Παππάς Αντώνιος

3.       Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 2ου ΕΗΔΘ)

4.      Κορδώσης Χρήστος      

5.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

6.      Σούκουλης  Ανδρέας

7.      Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

7.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

 

 

 

1.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

4.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

5.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

6.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έκδοση κανονισμού λειτουργίας Λαϊκών αγορών Δήμου Κορινθίων ”, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2007, σύμφωνα με τις οποίες οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας κανονιστικές αποφάσεις.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 Β (ν) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ΔΚΚ.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 94 περ. 6.32 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»

5. Τις διατάξεις του Ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»

6. Την αριθμ. 4/4/2016 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Κορινθίων

7. Την αριθμ. 9/53/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών Αγορών Δήμου Κορινθίων και ζήτησε από το Σώμα να τοποθετηθεί επ΄ αυτού.

Ο κ. Βασίλειος Νανόπουλος μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι μετά από την μελέτη του σχεδίου του κανονισμού λειτουργίας λαϊκών αγορών, προτείνω τα εξής:

Η εποπτεία στις λαϊκές αγορές να γίνεται από μονίμους υπαλλήλους του Δήμου, οι πάγκοι των παραγωγών και πωλητών  να καταλαμβάνουν μήκος 3 μέτρα και για τα υπόλοιπα είδη  που πωλούνται στις λαϊκές αγορές οι πάγκοι να έχουν  6 μέτρα μήκος και αν δεν υπάρχει χώρος να αξιοποιηθούν και οι κάθετοι δρόμοι.  Επίσης, στο άρθρο 11 δεν αναφέρεται η σύνθεση της 3μελούς Επιτροπής, καθώς και στο άρθρο 14  περ. στ. δεν αναφέρονται αναλυτικά ποιες είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και ποιες οι αρμοδιότητές τους.

Οι κ.κ. Μαρία Δημητριάδη και Βασίλειος  Πανταζής ανέφεραν μεταξύ των άλλων ότι στο σχέδιο του κανονισμού δεν αναφέρονται ο αριθμός  των αδειών παραγωγών και εμπόρων  καθώς και το όριο αυτών, δεν υπάρχει ο καθορισμός του ημερήσιου τέλους,  δεν προβλέπεται συγκεκριμένος χώρος στάθμευσης  και οι επόπτες να είναι  μόνιμοι υπάλληλοι.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη του τ’ ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο και τους Δημοτικούς Συμβούλους

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(των κ.κ. 1. Βασιλείου Πανταζή, 2. Αλέξανδρου Γκουργιώτη, 3. Κων/νου Δημητρόπουλου, 4. Σπύρου Ζαχαριά και 5. Βασιλείου Νανόπουλου, οι οποίοι εμμένουν στις παρατηρήσεις –προτάσεις)

 

 

Εκδίδει  κανονισμό λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κορινθίων, ο οποίος αποτελείται από δέκα οκτώ (18) άρθρα και ολόκληρο το  περιεχόμενο  κατά άρθρο έχει ως εξής:

                             

Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

Άρθρο 1ο: Αντικείμενο κανονισμού

 Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων λειτουργίας των έξι (6) Λαϊκών Αγορών στις Δημοτικές Ενότητες: α)Κορίνθου (Κορίνθου & Ιωνίας), β)Σολυγείας (Λαϊκή Αγορά Σοφικού), γ)Τενέας (Λαϊκή Αγορά Χιλιομοδίου), δ)Σαρωνικού (Λαϊκή Αγορά  Γαλατακίου), ε)Σαρωνικού (Λαϊκή Αγορά Αθικίων).

  Άρθρο 2ο: Νομικό πλαίσιο

1.      Ο Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

2.     Το άρθρο 94 περ.6.32 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3.       Το άρθρο 79  του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4.       Η αρ. Α2-639/14(ΦΕΚ 1806 Β/02-07-2014) Κ.Υ.Α. «Σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και τρόπος κατανομής των θέσεων-Κριτήρια κατ΄εφαρμογή της παρ.3 του άρ.5 του Ν.4264/2014: Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

5.       Η αρ. Α2-704/14(ΦΕΚ 2126 Β/04-08-2014) Κ.Υ.Α. «Σύσταση τριμελών επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ΄εφαρμογή της παρ.1 του άρ.11 του Ν.4264/2014: Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.

6.       Η αρ. Α2-718/2014(ΦΕΚ 2090/Β/31-07-2014) Υ.Α. «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

7.      H αρ. Α2-797/29.08.2014(ΦΕΚ 2398/09.09.2014, τ.Β΄) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση της παράβασης σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4264/2014, αναπροσαρμογή των ποσών και κάθε άλλη λεπτομέρεια».

8.   Η αρ. 63039/25.11.2014(ΦΕΚ 3286/09.12.2014 τ.Β΄) Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Προσθήκη πωλούμενου προϊόντος από παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών κατ΄εφαρμογή της παρ.4 του άρ.9 του Ν.4264/2014:Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

9.       Ο Ν.4314/2014(ΦΕΚ 265/23.12.2014 τ.Α΄) «Α)Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β)Ενσωμάτωση της οδηγίας 201/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL 156/16.6.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005(Α΄297) και άλλες διατάξεις».

10.   O N. 4328/2015 (ΦΕΚ 51Α/14.05.2015): «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α’ 35) και άλλες διατάξεις.

 Άρθρο 3ο: Πλαίσιο λειτουργίας

 Η λαϊκή αγορά ΚΟΡΙΝΘΟΥ θα συνεχίσει να λειτουργεί στο κέντρο της Κορίνθου για τους χειμερινούς μήνες, ως εξής: επί της οδού ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ από Κωστή Παλαμά έως Αχιλλέως κάθε Σάββατο. Για τους θερινούς μήνες (από 1ης Μαίου έως 31ης Οκτωβρίου) στην οδό Κολιάτσου από Κροκιδά έως τέρμα Κολιάτσου (θάλασσα) κάθε Σάββατο. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική) η λειτουργία επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα.

Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής :

α. Για τη χειμερινή περίοδο από 06.00 μέχρι 14.00

β. Για την θερινή περίοδο από 06.00 μέχρι 14.00

 Η λαϊκή αγορά ΙΩΝΙΑΣ (ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ) θα συνεχίσει να λειτουργεί εκ περιτροπής, ως εξής: Για τους χειμερινούς μήνες (από 1ης Νοεμβρίου έως 30ης Απριλίου), στις οδούς:-Απόλλωνος (όπισθεν Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου, ήτοι από Άρεως έως Έβρου), -Σμύρνης(από Απόλλωνος έως πλατεία Χρ.Σμύρνης), -Περίμετρος πλατείας Χρ.Σμύρνης, -Νικομήδειας (από κυκλική πλατεία στην πλατεία Στ.Ηλιόπουλου έως Απ.Παύλου), κάθε Τετάρτη. Για τους θερινούς μήνες (από 1ης Μαϊου έως 31ης Οκτωβρίου), στις οδούς: -Σμύρνης (αρχή έως πλατεία Σμύρνης), -Περίμετρος πλατείας Χρ.Σμύρνης, -Νικομήδειας(από πλατεία Χρ.Σμύρνης έως Απ.Παύλου), -Απ.Παύλου(όσο η πρόσοψη του Δημοτικού Σχολείου), κάθε Τετάρτη.  Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική) η λειτουργία επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα.

Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής :

α. Για τη χειμερινή περίοδο από 06.00 μέχρι 13.30

β. Για την θερινή περίοδο από 06.00 μέχρι 13.30

 Η λαϊκή αγορά ΣΟΦΙΚΟΥ θα συνεχίσει να λειτουργεί στο τμήμα της οδού κατά μήκος του μαντρότοιχου του αύλειου χώρου του Δημοτικού Σχολείου Σοφικού κάθε Σάββατο. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική) η λειτουργία επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα.

Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής :

Για τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο από 06.00 μέχρι 13.00

 Η λαϊκή αγορά ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ θα συνεχίσει να λειτουργεί επί της οδού Νικηταρά από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου έως τη διασταύρωση της Φανερωμένης, κάθε Δευτέρα. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική) η λειτουργία επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα.

Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής :

Για τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο από 06.00 μέχρι 13.00

 Η λαϊκή αγορά ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ θα συνεχίσει να λειτουργεί από το σημείο διασταύρωσης της Εθνικής οδού Επιδαύρου με δημοτικό δρόμο, από Λουτρά προς Γαλατάκι κατά μήκος δεξιά και αριστερά του δρόμου σε απόσταση περίπου 100 μέτρων εντός του οικισμού Λουτρών Ωραίας Ελένης, κάθε Τρίτη. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική) η λειτουργία επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα.

Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής :

Για τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο από 06.00 μέχρι 13.00

 Η λαϊκή αγορά ΑΘΙΚΙΩΝ θα συνεχίσει να λειτουργεί στον χώρο έμπροσθεν του Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων στη θέση «Σιούρι» κάθε Τρίτη. Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει με αργία (επίσημη ή τοπική) η λειτουργία επιτρέπεται την προηγούμενη αυτής εργάσιμη ημέρα.

Καθορίζονται οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς ως εξής :

Για τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο από 06.00 μέχρι 13.00

 Το σημείο όπου θα αναπτύσσονται οι θέσεις σε κάθε μία λαϊκή αγορά από τις παραπάνω, ορίζεται ως εξής: εκατέρωθεν του οδοστρώματος, αφήνοντας ελεύθερο το κεντρικό τμήμα αυτού καθώς επίσης και τα πεζοδρόμια.

 Η προσέλευση των πωλητών (επαγγελματιών-παραγωγών) στους χώρους των λαϊκών αγορών προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να μεταφέρουν πάγκους, εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται μία ώρα το πολύ νωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας κάθε λαϊκής αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται μία ώρα το πολύ αργότερα από την ώρα λήξης κάθε λαϊκής αγοράς.

Απαγορεύεται η  διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο κάθε λαϊκής αγοράς την ημέρα της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών, εξαιρουμένων όσων η νομοθεσία ορίζει.

Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία κάθε λαϊκής αγοράς από το προηγούμενο βράδυ.

 Άρθρο 4ο:Διατιθέμενα προϊόντα

 Παραγωγοί

Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι παραγωγοί και τα οποία πρέπει να είναι αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, και να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, στις διατάξεις της κείμενης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, στους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις, είναι τα εξής:

(α) αβγά σφραγισμένα με το διακριτικό αριθμό του παραγωγού,

(β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα που δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία καθώς και πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου), υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο Ν.1564/1985 (Α 185) όπως ισχύει, και οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ΄εξουσιοδότησή του.

(γ) ελιές,

(δ) οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα με την κείμενη ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία,

(ε) ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στην απόφαση 323902/18.09.2009 (Β’2026) «Συμπληρωματικά μέτρα του Κανονισμού 1019/2002»,

(στ) μέλι τυποποιημένο,

(ζ) ξηροί καρποί,

(η) οπωροκηπευτικά,

(θ) όσπρια,

(ι) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

(ια) μεταποιημένα ή συσκευασμένα ή τυποποιημένα προϊόντα οικοτεχνίας, ιδίως μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, προϊόντα ντομάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα και αρτύματα,

(ιβ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας,

(ιγ) λοιπά αγροτικά προϊόντα,

(ιδ) τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004, έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση και κατά τη μεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, και

(ιε) αλλαντικά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και πιστοποιημένες μονάδες παραγωγών και τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

 Επαγγελματίες Πωλητές

Οι άδειες επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών διακρίνονται στις κατωτέρω δέκα (10) κατηγορίες:

α) νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων ανθέων,

β)βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, που φέρουν το ειδικό σήμα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων,

γ) νωπών αλιευτικών προϊόντων (θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας),

δ) κατεψυγμένων ειδών αλιείας-αλιευμάτων, λαχανικών, σφολιάτας και παρασκευασμάτων ζύμης,

ε) ειδών κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις),

στ) μέσων συσκευασίας (χάρτινες – πλαστικές σακούλες), εκμετάλλευση χημικών τουαλετών,

ζ) ειδών ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών, ψιλικών, καθώς και ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια),

η) ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών παντοπωλείου (μη εδώδιμα),

θ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώμα), καλλωπιστικών φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου). Ειδικά, η πώληση πολλαπλασιαστικού υλικού, επιτρέπεται μόνον από τους πωλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ν. 1564/1985 (Α’ 164), ως ισχύει, και των υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότησή του,

ι) ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά), χαρτιού ατομικής ή οικιακής φροντίδας, καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου καφέ.

 

Κάθε πωλητής κάτοχος επαγγελματικής άδειας επιτρέπεται να πωλεί προϊόντα από περισσότερες κατηγορίες, και ειδικότερα ως εξής:

α) κατηγορίες α’, β’ και ι’

β) κατηγορίες ε’ και στ’και

γ) κατηγορίες ζ’, η’ και θ’.

 Αλλαγή κατηγορίας επιτρέπεται μόνο από τις κατηγορίες στ’, ζ’, η’, θ’ και ι’, στις κατηγορίες α’, β’, γ’, δ’, και ε’ καθώς και μεταξύ των κατηγοριών α’,β’,γ’,δ’  και ε’.

 Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορεί να προστίθενται και άλλα προϊόντα από αυτά που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρ.9 του Ν.4264/2014. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων.

  Άρθρο 5ο:Συμμετοχή ενδιαφερομένων

 Δικαίωμα συμμετοχής σε όλες τις παραπάνω λαϊκές αγορές του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ έχουν:

1.Οι επαγγελματίες πωλητές εφόσον έχουν την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή τους στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας επαγγελματία πωλητή που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

2.Οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται ή έχουν την έδρα τους στα διοικητικά όρια του δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας παραγωγού πωλητή που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.

3.Συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εφόσον κατέχουν άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

4.- Επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί από όλους τους Δήμους της χώρας.

 Άρθρο 6ο:Όροι λειτουργίας

 Α. Στους χώρους που θα λειτουργεί κάθε λαϊκή αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Οι θέσεις που θα διαγραμμιστούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές – εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους εισόδων γκαράζ και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία καταστημάτων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση των θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας.

Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, για την ομαλή διενέργεια της λαϊκής αγοράς.

Β. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες –πωλητές της λαϊκής αγοράς, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης  των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων, η  δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας, η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.

Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων τους, απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα, μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.

Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία των όπισθεν αυτών ευρισκομένων καταστημάτων καθώς επίσης και των πεζοδρομίων για την ελεύθερη διέλευση των πεζών.

Η παρουσία των κατόχων αδειών είναι υποχρεωτική, σε κάθε άλλη περίπτωση και όπου δημιουργείται η ανάγκη περί υποβοήθησης, αντικατάστασης,  αναπλήρωσης κ.λ.π. απαιτείται η τροποποίηση της αρχικής άδειας με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Κατά τις ημέρες που δε λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε εμπορία και κάθε άλλη δραστηριότητα μέσα στους χώρους της από τους κατόχους αδειών(επαγγελματικών και παραγωγικών).

Απαγορεύεται η εγκατάσταση πωλητών στους διαδρόμους των χώρων πώλησης, οι οποίοι πρέπει να είναι ελεύθεροι για την διέλευση των καταναλωτών, καθώς επίσης και η είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.

Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται Δημοτικό Τέλος για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου, το ύψος του οποίου θα καθορισθεί με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 Άρθρο 7ο: Θέσεις πωλητών

 1.Ο Δήμος Κορινθίων υποχρεούται να παρέχει κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς όλης της χώρας θέσεις στις λαϊκές αγορές ευθύνης του.

2. Κάθε λαϊκή αγορά χωρίζεται σε τομέα παραγωγών πωλητών και σε τομέα επαγγελματιών πωλητών.

Ο τομέας των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών διακρίνεται σαφώς με κάθε πρόσφορο τρόπο από τον τομέα των επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών. Την ευθύνη υλοποίησης της ανωτέρω διάκρισης έχει η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια.

3.Οι παραγωγοί τοποθετούνται εμφανώς διακριτά από τους επαγγελματίες και κατά την κατανομή των θέσεων μεταξύ τους προκρίνονται οι παραγωγοί.

4.Οι επαγγελματίες πωλητές, που δεν διαθέτουν τρόφιμα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε μορφή ή άνθη, τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών, με τρόπο που τους καθιστά απολύτως διακριτούς από τους υπόλοιπους.

5. Για την κατανομή των δικαιούχων στις θέσεις των λαϊκών αγορών λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια (παλαιότητα της άδειας, ηλικία του δικαιούχου, τυχόν αναπηρία του και ποσοστό αυτής, αριθμός τέκνων, ημέρες συμμετοχής σε λαϊκή αγορά) τα οποία δίνουν στον δικαιούχο μόρια. Αναλόγως με το πλήθος των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε δικαιούχος κατατάσσεται στον οικείο πίνακα κατάταξης. Ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια ανά λαϊκή αγορά κατατάσσεται στην πρώτη θέση του πίνακα και οι λοιποί σε φθίνουσα σειρά. Ο πρώτος στην κατάταξη δικαιούχος επιλέγει την θέση του στην λαϊκή αγορά στον οικείο τομέα. Ο δεύτερος και οι λοιποί επιλέγουν την θέση τους αναλόγως με τις λοιπές διαθέσιμες θέσεις και την σειρά τους στον οικείο πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση. Ο δικαιούχος που κληρώνεται επιλέγεται πρώτος μεταξύ των ισοβαθμούντων.

6. Για κάθε έτος παλαιότητας της άδειας ο δικαιούχος λαμβάνει 1 μόριο. Δικαιούχος κάτω των τριάντα (30) και άνω των εξήντα (60) ετών λαμβάνει 15 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία έως 67% λαμβάνει 10 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 67% και έως και 80% λαμβάνει 20 μόρια. Δικαιούχος με αναπηρία άνω του 80% λαμβάνει 30 μόρια. Για κάθε τέκνο ο δικαιούχος λαμβάνει 10 μόρια. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας τα μόρια της συγκεκριμένης κατηγορίας προσαυξάνονται κατά 50%. Για κάθε μία από τις έξι ημέρες (σε εβδομαδιαία βάση) που δεν συμμετέχει σε λαϊκή αγορά λαμβάνει 15 μόρια.

7.- Οι πωλητές αλιευτικών προϊόντων τοποθετούνται χωριστά από τους υπόλοιπους παραγωγούς ή επαγγελματίες πωλητές και σε σημεία όπου υπάρχει αποχέτευση.

8.Για τις νέες άδειες που θα διατίθενται σε κενούμενες θέσεις θα διενεργείται κλήρωση. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και σε περίπτωση προσθήκης νέων θέσεων – αδειών

9. Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν.

10. Τα παραχωρούμενα μέτρα μήκους των πάγκων στις λαϊκές αγορές είναι τα εξής:

 Για επαγγελματίες πωλητές και παραγωγούς, ανά λαϊκή αγορά, ως εξής:

 

-Για την λαϊκή αγορά Κορίνθου, 2 ½ μ.

-Για την λαϊκή αγορά Ιωνίας(Συνοικισμού), 3 μ.

-Για την λαϊκή αγορά Σοφικού, 4 μ.

-Για την λαϊκή αγορά Χιλιομοδίου, 4 μ.

-Για την λαϊκή αγορά Γαλατακίου, 4 μ.

-Για την λαϊκή αγορά Αθικίων, 4 μ.

 

Σημείωση: Όποια διάταξη αναφέρεται στο παρόν άρθρο, σχετικά με το σύστημα διακριτότητας μεταξύ παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και τον τρόπο κατανομής των θέσεων – κριτήρια κατ’εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρ. 5 του Ν.4264/2014 και έχει συμπεριληφθεί στον παρόντα κανονισμό βάσει των εκδοθεισών Υπουργικών Αποφάσεων σε εφαρμογή του Ν.4264/2014, θα τροποποιηθεί αντίστοιχα, μετά την έκδοση της Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, η οποία θα εκδοθεί σε εφαρμογή του Ν.4328/2015 και θα ισχύει ως έχει. 

 Άρθρο 8ο:Υποχρεώσεις πωλητών

 1. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους και σε εμφανές σημείο μεταλλική πινακίδα (διαστάσεων 35 x 25) που θα φέρει φωτογραφία τους και θα αναγράφει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου, τον αριθμό της άδειας, τον αριθμό μητρώου, την ιδιότητα (παραγωγός, επαγγελματίας), τον τόπο παραγωγής και την τιμή πώλησης των προϊόντων τους.

2. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής καθαριότητας αυτών.

3. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρμοστη συμπεριφορά των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς (φωνές, αντεγκλήσεις, διαλάληση των εμπορευμάτων κ.τ.λ)

3. Οι πωλητές οφείλουν να φροντίζουν για την εξασφάλιση της τάξης και της καθαριότητας, να αποφεύγουν την ενόχληση των περιοίκων, την ρύπανση και την πρόκληση ζημιών στις κατοικίες της περιοχής μετά τη λήξη του χρόνου λειτουργίας της λαϊκής, ειδικότερα υποχρεούνται αμέσως μετά τη λήξη του χρόνου της λαϊκής αγοράς να φροντίζουν οι ίδιοι (ο καθένας χωριστά) για την καθαριότητα του χώρου των καθώς και την συγκέντρωση των απορριμμάτων που έχει δημιουργήσει ο καθένας σε σακούλες ή δοχεία τα οποία θα συλλέγουν στην συνέχεια οι υπάλληλοι του Δήμου.

4. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στους ιχθυοπώλες ακριβώς λόγω της φύσης της εργασίας τους οι οποίοι και υποχρεούνται να μην καθαρίζουν τα ψάρια, να συλλέγουν τα απορρίμματα με επιμέλεια και να απομακρύνουν τα νερά από το λιώσιμο του πάγου που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των ψαριών.

5. Με την ίδια ευθύνη πρέπει οι πωλητές να μεταφέρουν από τους χώρους της αγοράς τα εμπορεύματα που δεν διατέθηκαν, τα κενά είδη συσκευασίας και γενικά κάθε είδους εργαλείου μετά τη λήξη της αγοράς και το αργότερο μέχρι την ώρα της αποχώρησης, απαγορευμένης της  εγκατάλειψης όλων αυτών.

6. Για την τήρηση της Καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η λαϊκή αγορά (από την έναρξη και μέχρι την λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις) έστω και αν αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές καθώς και το προσωπικό που απασχολούν.

Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν:

·      Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.

·  Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.

·  Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

·  Να μην ρυπαίνουν τον περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.λπ.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.).

·   Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της λαϊκής αγοράς συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των οργάνων της παραπάνω υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης επιβάλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά.

·         Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της.

·    Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, διαφορετικά οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται η ανάκληση της άδειας. Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νομίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού «κοινοχρήστων χώρων».

 Άρθρο 9ο

 Τα αυτοκίνητα των πωλητών (φορτηγά) πρέπει να σταθμεύουν υποχρεωτικά εντός ειδικού χώρου οι δε εποχιακοί παραγωγοί θα τακτοποιούνται στους χώρους με τη φροντίδα των αρμόδιων υπαλλήλων. Μετά την αποχώρηση όλων θα γίνεται από συνεργείο του Δήμου η καθαριότητα (πλύσιμο κλπ) της λαϊκής αγοράς.

 Άρθρο 10ο-Άδειες πωλητών

   Στις λαϊκές αγορές επιτρέπεται να δραστηριοποιούνται φυσικά πρόσωπα που είναι παραγωγοί ή επαγγελματίες πωλητές αυτοπροσώπως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συνεταιριστικές οργανώσεις και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εφόσον κατέχουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών.

  Αρμόδια Αρχή για τη χορήγηση της σχετικής άδειας, είναι: Το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, για μεν τον παραγωγό και την συνεταιριστική οργάνωση ή την αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών, εφόσον δραστηριοποιείται ή έχει την έδρα του στα διοικητικά όρια του οικείου Δήμου, για δε τον επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, εφόσον έχει την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή του στον οικείο Δήμο και για τις θέσεις που προκηρύσσονται σε αυτόν.

  Η άδεια πωλητή λαϊκών αγορών – πέραν των απαιτούμενων προϋποθέσεων και δικαιολογητικών που προβλέπονται και ορίζονται από το Νόμο- θα χορηγείται υπό τη ρητή προϋπόθεση της μη ύπαρξης οφειλών προς το Δήμο, η οποία αποδεικνύεται με δημοτική ενημερότητα (άρ. 285 Ν.3463/2006).  

 Άρθρο 11ο-Άδειες παραγωγών πωλητών   

 Άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών δικαιούνται:

1.- Τα φυσικά πρόσωπα που είναι επαγγελματίες αγρότες, όπως ορίζεται και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με το Ν.3874/2010 καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, δηλαδή ασχολούνται προσωπικά με την καλλιέργεια γης ιδιόκτητης ή μισθωμένης ή είναι αλιείς ή υδατοκαλλιεργητές και διαθέτουν προϊόντα αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, όπως αναλυτικά αυτά αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν.4264/2014.

2.- Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, προκειμένου να διακινήσουν προϊόντα των μελών τους τα οποία δεν κατέχουν άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. Κάθε Συνεταιριστική Οργάνωση και αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών διαθέτει τα προϊόντα της μέσω υπαλλήλου της, τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στο φορέα έκδοσης της άδειας και αναγράφονται μαζί με τα λοιπά στοιχεία στην άδεια και ο οποίος φέρει υποχρεωτικά την κάρτα που προβλέπεται στο άρθρο 13 του Ν.4264/2014.

  Κάθε δικαιούχο φυσικό πρόσωπο λαμβάνει μία  μόνο άδεια πωλητή λαϊκών αγορών, η οποία ισχύει για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας και δύναται να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊόντα.

  Κάθε συνεταιριστική οργάνωση ή αναγνωρισμένη ομάδα παραγωγών λαμβάνει μία μόνο άδεια ανά δέκα (10) παραγωγούς και μέχρι δέκα πέντε (15) άδειες, η οποία ισχύει για τις λαϊκές αγορές όλης της χώρας και δύναται να αναφέρεται σε περισσότερα του ενός προϊόντα.

  Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών φέρει την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», έχει σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ύψους 0,14 μ. και πλάτους 0,20 μ., χρώμα πράσινο  και φέρει τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Ν.4264/2014.

  Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στη βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής για κάθε προϊόν, με ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δύο(2) μήνες και μέγιστο τους δώδεκα(12) μήνες.

  Η άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών ανανεώνεται μία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο κάθε φορά, για κάθε προϊόν.

  Σε περίπτωση απώλειας της άδειας, αυτή αντικαθίσταται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα ισχύος της.

  Κατά τη διάρκεια ισχύος της παραγωγικής άδειας, είναι δυνατή η προσθήκη νέων προϊόντων, με προσκόμιση της βεβαίωσης της Τριμελούς Επιτροπής.

  Με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται μία μόνο φορά η μεταβίβαση της άδειας παραγωγού κατά σειρά προτεραιότητας στον/στην σύζυγο, στα τέκνα και στα αδέλφια, υπό τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ν.4264/2014. 

  Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειούχου παραγωγού πωλητή μόνο από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού και από τον/την σύζυγο, από αδυναμία προσέλευσης του αδειούχου για λόγους υγείας, με την υποβολή στο φορέα έκδοσης της άδειας όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που ο αδειούχος στερείται συγγενικών προσώπων ως ανωτέρω, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωσή του από δηλωμένο υπάλληλο.

  Επιτρέπεται η αναπλήρωση αδειούχου παραγωγού για λόγους μητρότητας ή πατρότητας μόνο από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού και από τον/την σύζυγο, για χρονικό διάστημα που ορίζουν οι κείμενες περί προστασίας της μητρότητας και πατρότητας διατάξεις.

Η προσωρινή αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαμβάνει όσα αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 12 του Ν.4264/2014.

  Οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών μπορούν να προσλαμβάνουν υπαλλήλους εφόσον προσκομισθούν στον φορέα χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 του Ν.4264/2014.Η πρόσληψη και διαγραφή υπαλλήλου υπόκειται σε έγκριση του οργάνου που χορήγησε την άδεια.

 Άρθρο 12ο: Άδεια επαγγελματία πωλητή

    Κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν είναι παραγωγός, μπορεί να αποκτήσει άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών μετά από σχετική προκήρυξη η οποία εκδίδεται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίνεται με Απόφαση του Περιφερειάρχη. Με την ίδια Απόφαση καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία δικαιούχων και κάθε άλλη λεπτομέρεια  και συγκροτείται τριμελής επιτροπή για τη διενέργεια κλήρωσης ανά κατηγορία δικαιούχων.

  Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής, χορηγείται σε ανέργους για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος και μεταξύ αυτών κατά προτεραιότητα με βάση κοινωνικά κριτήρια, σε πρόσωπα που ανήκουν στις κατηγορίες που προβλέπει το άρθρο 14 του Ν.4264/2014. Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται με τη διαδικασία της κλήρωσης της παρ.1 του ιδίου άρθρου και Νόμου.

  Δεν δικαιούται νέας άδειας ο επαγγελματίας πωλητής ο οποίος μεταβιβάζει την άδειά του καθώς και ο επαγγελματίας πωλητής που συνταξιοδοτείται λόγω γήρατος ή αναπηρίας.

  Επαγγελματίας πωλητής ο οποίος με αίτησή του παραιτείται της άδειάς του, διαγράφεται οριστικά με Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου και δεν δικαιούται νέα άδεια.

   Η διάρκεια της άδειας είναι αόριστη και ανακαλείται αυτοδίκαια μόλις εκλείψει ο λόγος για τον οποίον χορηγήθηκε. Για τον σκοπό αυτό ο αδειούχος καταθέτει ετησίως, σε κάθε ετήσια επέτειο χορήγησης της άδειας, προς την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την άδεια, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρ.14 του Ν.4264/2014.

  Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών φέρει την ονομασία «ΑΔΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΠΩΛΗΤΗ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ», έχει σχήμα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο ύψους 0,11 μ. και πλάτους 0,08 μ., χρώμα γαλάζιο και φέρει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14 του Ν.4264/2014.

 Η άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστη.  Κατ’εξαίρεση, με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται μία μόνο φορά η μεταβίβαση κατά σειρά προτεραιότητας στον/στη σύζυγο ή σε ένα εκ των συνοικούντων τέκνων με ταυτόχρονη παραίτηση από το δικαίωμα των λοιπών και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για κατοχή άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών, που αποδεικνύονται με την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 15 του Ν.4264/2014.

  Επίσης, επιτρέπεται μία φορά η μεταβίβαση στα τέκνα ή στον/στην σύζυγο ή στα αδέλφια, εφόσον τα πρόσωπα αυτά αποδεδειγμένα εργάζονται μαζί με τον αδειούχο πωλητή.

  Τα φυσικά πρόσωπα επαγγελματίες πωλητών λαϊκών αγορών μπορούν να προσλαμβάνουν υπαλλήλους, εφόσον προηγουμένως προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπει το άρθρο 16 του Ν.4264/2014. Η πρόσληψη και η διαγραφή υπαλλήλου εγκρίνεται με Απόφαση του οργάνου που χορήγησε την άδεια.  

  Eπιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειούχου επαγγελματία πωλητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.12 του Ν.4264/2014, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.

 Άρθρο 13ο: Αλλαγή λαϊκής αγοράς.

 Αλλαγή λαϊκής αγοράς επιτρέπεται μόνο μετά την πάροδο έξι(6) μηνών από την έναρξη ισχύος ή ανανέωσης της άδειας και μία μόνο φορά κάθε χρόνο. Η αλλαγή αυτή γίνεται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου. Μεταξύ των αιτούντων για αλλαγή λαϊκής αγοράς, προκρίνονται τα αιτήματα των αδειούχων με παλαιότερη ημερομηνία έκδοσης.

Αμοιβαία αλλαγή λαϊκής αγοράς μεταξύ παραγωγών πωλητών ή μεταξύ επαγγελματιών πωλητών, επιτρέπεται πάντοτε με δήλωση των πωλητών στο φορέα που χορήγησε την άδεια. Σε περίπτωση αμοιβαίας αλλαγής θέσεων, οι κάτοχοι των αδειών οφείλουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους για τα επόμενα τρία χρόνια. Σε αντίθετη περίπτωση η αμοιβαία αλλαγή θέσεων ανακαλείται.

 Άρθρο 14ο: Έλεγχος

 Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια και να την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί.

Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των ανωτέρω είναι:

 (α) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

 (β) οι υπηρεσίες και τα όργανα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,

 (γ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Περιφερειών,

 (δ) οι υπηρεσίες και τα όργανα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων,

 (ε) οι υπηρεσίες και τα όργανα του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων,

(στ) οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων,

(ζ) οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους,

(η) η Ελληνική Αστυνομία,

(θ) το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και οι Τελωνειακές Αρχές.

 Άρθρο 15: Ημερήσιο δικαίωμα προσέλευσης

   Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κορινθίων, κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών, υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στο Δήμο, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών.

 Θέματα σχετικά με την καταβολή, το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του ημερήσιου δικαιώματος προσέλευσης των πωλητών στην λαϊκή αγορά θα καθορισθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις κείμενες διατάξεις.

  Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των δύο(2)μηνών, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή ισχύος της άδειας, η οποία διαπιστώνεται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης των οφειλών, η αναστολή αίρεται αμέσως αυτοδίκαια.

 Άρθρο 16ο:Κυρώσεις

 1.Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, τιμωρείται με φυλάκιση. Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται και η απόκρυψη των απαιτούμενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους.

2.Όποιος χωρίς άδεια ασκεί δραστηριότητα του Ν.4264/14, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

3.α) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή ακατάλληλα για την ανθρώπινη κατανάλωση τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

β) Όποιος διαθέτει τρόφιμα μη ασφαλή ή επιβλαβή για την υγεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

γ) Όποιος αναμιγνύει παράνομα και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων τιμωρείται με φυλάκιση.

4.Όποιος παραποιεί ή νοθεύει άλλα είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίμων ή εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία ή πωλεί τέτοια είδη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

5.Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 13 και 16 (περί πρόσληψης υπαλλήλου) τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

6.Σε περίπτωση που η βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής του άρθρου 11 περιέχει αναληθή ή ανακριβή στοιχεία, καθένα από τα υπογράφοντα μέλη τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.

7. Επιβάλλονται τα εξής διοικητικά πρόστιμα:

α) για έλλειψη άδειας, πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και για μη κατοχή της τη στιγμή του ελέγχου πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ,

β) για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ,

γ) για αυθαίρετη αλλαγή χώρου, μη τήρηση ωραρίου, μη αυτοπρόσωπη προσέλευση, μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, καθώς και μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης αυτού και μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό της άδειας, το όνομα του κατόχου και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, για καθεμία από τις ανωτέρω παραβάσεις,

δ) για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, ή συνοδεύονται από παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ,

ε) για χρήση ελαττωματικών ή μη εγκεκριμένων μέτρων, σταθμών και ζυγών, κατά τη ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων, για την με οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ,

στ) για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ,

ζ) για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου ωραρίου της λαϊκής αγοράς, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο, με απόφαση της αρχής που χορηγεί τη συγκεκριμένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

8.Σε περίπτωση που επιβληθεί πρόστιμο περισσότερες από τρεις φορές στον ίδιο αδειούχο, εντός τριών (3) ετών, η αρμόδια αρχή ανακαλεί οριστικά την άδεια. 

9.Σε περίπτωση που για τρεις (3) συνεχείς μήνες δεν αποσταλούν τα στοιχεία στη βάση δεδομένων υπαίθριου εμπορίου (στο Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παραεμπορίου, του άρ.40 του Ν.4155/2013), ο Δήμαρχος υπέχει πειθαρχική ευθύνη, σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)

10. Πωλητής λαϊκών αγορών, επαγγελματίας ή παραγωγός, που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν του τριμήνου από τη λαϊκή αγορά, στερείται της θέσης του.

 Άρθρο 17°

 Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης.

Η   ισχύς   του   κανονισμού   αυτού   είναι  υποχρεωτική   για   όλους   γενικά   τους συναλλασσόμενους  (πωλητές του Δήμου).

 Άρθρο 18°: Ισχύς

 Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ότι δεν έχει συμπεριληφθεί στον παρόντα κανονισμό, προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις νόμων όπως ισχύουν κάθε φορά και οι οποίες υπερισχύουν.

Κάθε άλλη προηγούμενη σχετική απόφαση καταργείται.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 409 / 2016.

 Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 02 – 12 – 2016

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

  

Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment