Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Ποντίων Ν. Κορινθίας

                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                             
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 24/15.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 447/2016
 
Θέμα 3ο Ε.Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Ποντίων Ν. Κορινθίας»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 50677/09-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία  (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Παρτσινέβελος Κων/νος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
12.   Βλάσσης Δημήτριος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
15.     Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,(αποχώρησε στο τέλος του 8ουΗΔΘ)        
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο μέσον του 5ου  
        ΕΗΔΘ)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Σούκουλης  Ανδρέας, (αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 8ου  ΗΔΘ)  
23.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 5ουΕΗΔΘ)
 
1.      Μελέτης Χρήστος 
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Οικονόμου Γεώργιος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ)
5.       Μπάκουλης  Δημήτριος, (προσήλθε στην αρχή του 5ου ΕΗΔΘ)
6.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
7.       Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
8.       Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε πριν την ψήφιση του ιδίου θέματος)
9.      Κορδώσης Χρήστος,(προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ)      
10. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Ποντίων Ν. Κορινθίας» επειδή  η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 28 Δεκεμβρίου 2016. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, το ανωτέρω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Κατόπιν ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. πρωτ 51111/15-12-2016 εισήγηση του κ. Κεφάλα Σταύρου, αρμόδιου Αντιδημάρχου Δήμου Κορινθίων η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
 
<< O Σύλλογος των Ποντίων Ν. Κορινθίας αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. 51111/13.12.2016 έγγραφό του, τη συμμετοχή του Δήμου μας στην  εκδήλωση που διοργανώνει την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 18:00 στο θέατρο του Δημαρχείου Κορίνθου.
 
Πρόκειται για μια εκδήλωση στα πλαίσια της ανακήρυξης του έτους 2016 ως έτος Ελλάδας – Ρωσίας, στην οποία θα τιμηθεί το φιλανθρωπικό ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη για τη μεγάλη προσφορά του στον ελληνισμό. H εκδήλωση θα είναι αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες μορφές της ιστορίας μας, τον Ιωάννη Καποδίστρια και τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και θα περιλαμβάνει σχετικές ομιλίες, καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ποντιακούς χορούς, τραγούδια και παράλληλη έκθεση φωτογραφίας. 
 
Θεωρούμε σημαντικό ο Δήμος μας να είναι αρωγός της εν λόγω εκδήλωσης που συμβάλλει στην προώθηση των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων της περιοχής μας, για την πραγματοποίηση της οποίας προτείνουμε να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
 
1.        Hχητική-φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 375,00€ συμπ. ΦΠΑ.
2.        Προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι 22 αφίσες και 10 προσκλήσεις  για τις ανάγκες της εκδήλωσης, ποσού έως 85,00€ συμπ. ΦΠΑ.
3.        Παράθεση μπουφέ για τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, ήτοι 150 άτομα, ποσού έως 930,00€ συμπ. ΦΠΑ.
4.        Μεταφορά με πούλμαν των μελών των χορευτικών συγκροτημάτων που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση, ποσού έως 375,00€ συμπ. ΦΠΑ.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.765,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω εκδήλωση και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.765,00 € σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους >> .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006, την αριθ. πρωτ. 51462/15-12-2016 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Ποντίων Ν. Κορινθίας στις 28 Δεκεμβρίου 2016 στο θέατρο του Δημαρχείου Κορίνθου .
Β) Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού 1.765,00 για την συμμετοχή του Δήμου στις εκδηλώσεις του Συλλόγου Ποντίων στις 28 Δεκεμβρίου 2016. Με το εν λόγω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για :
1.      Hχητική-φωτιστική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 375,00€ συμπ. ΦΠΑ.
2.      Προμήθεια έντυπου υλικού, ήτοι 22 αφίσες και 10 προσκλήσεις  για τις ανάγκες της εκδήλωσης, ποσού έως 85,00€ συμπ. ΦΠΑ.
3.      Παράθεση μπουφέ για τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, ήτοι 150 άτομα, ποσού έως 930,00€ συμπ. ΦΠΑ.
4.      Μεταφορά με πούλμαν των μελών των χορευτικών συγκροτημάτων που θα συμμετέχουν στην εκδήλωση, ποσού έως 375,00€ συμπ. ΦΠΑ.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού 1.765,00€ θα βαρύνει την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
 
Δ) Ψηφίζει την διάθεση της ανωτέρω πίστωσης ποσού 1.765,00 €
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  24 / 447 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 20 – 12 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment