Ορισμός ενός εκπροσώπου για τη συγκρότηση Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων -Κινηματογράφων

                                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/29.11.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 410/2016

 

Θέμα 4ο Η.Δ.: «Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων Ν. Κορινθίας για τα έτη 2017-2018»

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48610/25-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

7.       Φαρμάκης Γεώργιος

8.       Σταυρέλης Νικόλαος

9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,

10.    Οικονόμου Γεώργιος

11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να

12.    Παρτσινέβελος Κων/νος

13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

14.   Βλάσσης Δημήτριος

15.    Μπάκουλης  Δημήτριος,

16.    Λαμπρινός Παναγιώτης, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

19.     Νανόπουλος Βασίλειος

20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος

21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος         

22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)

23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου  

        ΗΔΘ)

24.    Καρασάββας Ιωάννης

25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)  

 

1.      Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε    

       στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

2.       Παππάς Αντώνιος

3.       Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 2ου ΕΗΔΘ)

4.      Κορδώσης Χρήστος      

5.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

6.      Σούκουλης  Ανδρέας

7.      Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

7.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

 

 

 

1.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

4.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

5.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

6.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων Ν. Κορινθίας για τα έτη 2017-2018», έθεσε υπόψη των μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. 5007/19-10-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το οποίο ο Δήμος πρέπει να ορίσει εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του, ως μέλος του Α/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης  Θεάτρων – Κινηματογράφων  Ν. Κορινθίας για τα έτη 2017 – 2018.

Στη συνέχεια, ο κ. Δήμαρχος πρότεινε ως εκπρόσωπο του Δήμου τον κ. Γεώργιο Φαρμάκη Δημοτικό Σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Χαράλαμπο Καμπούρη Δημοτικό Σύμβουλο στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων – Θεάτρων για τα έτη 2017- 2018.  Ως γραμματέα πρότεινε τον κ. Δημήτριο Λυγάκη  δημοτικό υπάλληλο αναπληρούμενο από την κα Αμαλία Σούκουλη δημοτική υπάλληλο.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του κ. Δημάρχου και το υπ’ αριθ. πρωτ. 5007/19-10-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κορινθίας, Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α) Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Κορινθίων τον κ. Γεώργιο Φαρμάκη  Δημοτικό Σύμβουλο, αναπληρούμενο από τον κ. Χαράλαμπο Καμπούρη Δημοτικό Σύμβουλο στο Α/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων -  Κινηματογράφων  για τα έτη  2017 – 2018.

 

Β) Ορίζει ως γραμματέα τον κ. Δημήτριο Λυγάκη  δημοτικό υπάλληλο αναπληρούμενο από την κα Αμαλία  Σούκουλη δημοτική υπάλληλο.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 410 / 2016.

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 02 – 12 – 2016

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης 

Leave a Comment