Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων

                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                     ορθή επανάληψη            
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 24/15.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 448/2016
 
Θέμα 4ο Ε.Η.Δ.: «Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 50677/09-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία  (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Παρτσινέβελος Κων/νος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
12.   Βλάσσης Δημήτριος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
15.     Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,(αποχώρησε στο τέλος του 8ουΗΔΘ)        
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο μέσον του 5ου  
        ΕΗΔΘ)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Σούκουλης  Ανδρέας, (αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 8ου  ΗΔΘ)  
23.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 5ουΕΗΔΘ)
 
1.                  Μελέτης Χρήστος  
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Οικονόμου Γεώργιος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ)
5.       Μπάκουλης  Δημήτριος, (προσήλθε στην αρχή του 5ου ΕΗΔΘ)
6.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
7.       Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
8.       Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε πριν την ψήφιση του ιδίου θέματος)
9.      Κορδώσης Χρήστος,(προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ)       
10. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον του θέματος «Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων» επειδή  οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 19 και 23 Δεκεμβρίου 2016. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, το ανωτέρω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Κατόπιν ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι με την αριθ. 427/2016 ΑΔΣ εγκρίναμε την διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στη πλατεία Παναγή Τσαλδάρη (Περιβολάκια) από 17-12-2016 έως και 23-12-2016 και την δαπάνη ποσού 5.208,00 € για την πραγματοποίησή τους. Οι εν λόγω εκδηλώσεις δεν θα πραγματοποιηθούν διότι απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες. Ως εκ τούτου θα πρέπει να ανακληθεί η ανωτέρω απόφαση.   
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. πρωτ 51462/15-12-2016 εισήγηση του κ. Κεφάλα Σταύρου, αρμόδιου Αντιδημάρχου Δήμου Κορινθίων η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
<< Ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να διοργανώσει στην πόλη μας χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 19 και 23 Δεκεμβρίου ως εξής:
·      Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου  2016:
               Συναυλιακό αφιέρωμα στους δρόμους και τις πλατείες, με τίτλο «Εν Κορίνθω».
·     Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016:
               «Τζαζ με σιτάρ και μπουζούκι»
       Σύμφωνα με τα ανωτέρω προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1.   Δαπάνη μουσικής κάλυψης (αμοιβές μουσικών και τεχνικού προσωπικού, ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, πνευματικά δικαιώματα), ποσού έως 3.100,00€ συμπ. ΦΠΑ.
2.   Ηχητική – φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων, ποσού έως 1.239,00€ συμπ. ΦΠΑ.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 4.339,00€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με Κ.Α. 15/6471.0102 και τίτλο «Δαπάνες για εορτές Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και Αγιασμό Υδάτων».
Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω διοργάνωση και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 4.339,00€ σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0102 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους>> .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006, την αριθ. πρωτ. 51462/15-12-2016 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 
Α)Ανακαλεί την αριθ. 427/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Β)Εγκρίνει τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στη πόλη της Κορίνθου στις 19-12-2016 και 23-12-2016.
 Γ)Εγκρίνει δαπάνη ποσού 4.339,00€ για την διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην πόλη της Κορίνθου στις 19 και 23 Δεκεμβρίου 2016. Με το εν λόγω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για :
1.  Μουσική κάλυψη (αμοιβές μουσικών και τεχνικού προσωπικού, ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων και δαπάνες διαμονής και μετακίνησης, πνευματικά δικαιώματα), ποσού έως 3.100,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
2.      Ηχητική – φωτιστική κάλυψη των εκδηλώσεων ποσού έως 1.239,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού 4.339,00€ θα βαρύνει την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 15/6471.0102 και τίτλο «Δαπάνες για εορτές Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και Αγιασμό Υδάτων».
 
Δ) Ψηφίζει την διάθεση της ανωτέρω πίστωσης ποσού 4.339,00€.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  24 / 448 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16 – 12 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment