Έκδοση κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Κορινθίων

                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 24/15.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Αριθμός Απόφασης 450/2016
 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Έκδοση κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Κορινθίων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 50677/09-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία  (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Παρτσινέβελος Κων/νος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
12.   Βλάσσης Δημήτριος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
15.     Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,(αποχώρησε στο τέλος του 8ου ΗΔΘ)         
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής,(αποχώρησε στο μέσον του 5ου  ΕΗΔΘ)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Σούκουλης  Ανδρέας, (αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 8ου  ΗΔΘ) 
23.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου ΕΗΔΘ)
 
1.      Μελέτης Χρήστος 
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Οικονόμου Γεώργιος
4.       Δράκος Παναγιώτης–Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο
5.       τέλος του 4ου ΕΗΔΘ)
6.       Μπάκουλης  Δημήτριος, (προσήλθε στην αρχή του 5ου ΕΗΔΘ)
7.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
8.       Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
9.       Πανταζής Βασίλειος,(προσήλθε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε πριν την ψήφιση του ιδίου θέματος)
10. Κορδώσης Χρήστος,(προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ
και αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ)      
11. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας «Έκδοση κανονισμού καθαριότητας του Δήμου Κορινθίων» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι  ο Δήμος Κορινθίων σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 3463/2006 και το Σύνταγμα της Χώρας είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων μέσω των προσφερόμενων υπηρεσιών στον τομέα καθαριότητας και περιβάλλοντος και  συνέταξε σχέδιο κανονισμού Καθαριότητας, το οποίο σας επιδόθηκε με την πρόσκληση και επιδιώκει:
·   Την καθαριότητα του Δήμου.
·   Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
·   Τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
·   Την προστασία των κατοίκων από κάθε είδους ρύπανση.
·   Την αποτροπή των ενεργειών που βλάπτουν το φυσικό περιβάλλον.
·   Την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας του Δήμου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
·   Την αναβάθμιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.
·   Την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εμπορικών περιοχών.
·   Την προώθηση εναλλακτικών μορφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων με μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.
·   Τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών.
·   Την ενίσχυση νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.
·   Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
·   Την ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή των δημοτών.
 
Ο Κανονισμός και η πολιτική συνεργασίας του Δήμου με τους δημότες, τους κατοίκους και τους εν γένει χρήστες των υπηρεσιών καθαριότητας, διέπεται από τις εξής βασικές αρχές:
§   Το φυσικό περιβάλλον είναι μέγιστο αγαθό, που χρήζει συνεχούς φροντίδας και προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό.
§   Η ποιότητα ζωής, η δημόσια υγεία, η ασφαλής διαβίωση των κατοίκων του Δήμου, η προστασία των πολιτών από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών, αποτελούν δικαίωμα των πολιτών και υποχρέωση της Κεντρικής Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
§   Η κάθε είδους ρύπανση της ατμόσφαιρας αποτελεί παράγοντα που απειλεί τη δημόσια υγεία, υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών, τη διατήρηση των μνημείων και του φυσικού κάλους.
§   Η παραγωγή αποβλήτων αποτελεί μορφή ρύπανσης και ταυτόχρονα πραγματική ή εν δυνάμει σπατάλη φυσικών πόρων, που πρέπει με κάθε μέσο να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό.
§   Η πρόληψη και η μείωση παραγωγής αποβλήτων (ποσοτική μείωση), καθώς και η μείωση της περιεκτικότητας σε επικίνδυνες ουσίες (ποιοτική βελτίωση), μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των συνθηκών δημόσιας υγιεινής.
§   Η αξιοποίηση των υλικών από τα απόβλητα με την προώθηση της ανακύκλωσης και σε ειδικές περιπτώσεις της ανάκτησης ενέργειας ή της παραγωγής εδαφοβελτιωτικού, περιορίζει την σπατάλη ενεργειακών πόρων.
§   Οι εναλλακτικές και περιβαλλοντικά ορθολογικές μέθοδοι διαχείρισης των απορριμμάτων συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
§   Οι υπηρεσίες καθαριότητας είναι ανταποδοτικές. Οι πολίτες και οι κάθε είδους χρήστες των υπηρεσιών συμμετέχουν με αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.
§   Η λήψη μέτρων από τους παραγωγούς των προϊόντων, καθώς και από τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες και τους εμπόρους τόσο για την πρόληψη, όσο και για την παραγωγή, χρήση και διάθεση συσκευασιών πρόσφορων για ανάκτηση ή επαναχρησιμοποίηση.
§   Η ενεργός συμμετοχή των δημοτών, κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου στα προγράμματα ανακύκλωσης και εθελοντισμού και η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.
§   Οι ζημιές προς το περιβάλλον πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα.
§   Ο ρυπαίνων τιμωρείται με διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις.
Στόχος και επιδίωξη του παρόντος Κανονισμού είναι:
1.   Η μεγιστοποίηση της ορθολογικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ώστε να μειωθεί κατά το δυνατόν η σπατάλη φυσικών πόρων, να μειωθεί το κόστος διαχείρισης και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος συλλογής, αποκομιδής και μεταφοράς αυτών.
2.        Η ενίσχυση της προσπάθειας βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών στους κατοίκους, τους επισκέπτες και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του Δήμου καθώς και η αναβάθμιση των εργασιακών συνθηκών των εργαζομένων.
 Ειδικότερα με την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, την ανανέωση των κάθε είδους μέσων και την ενίσχυση του εξοπλισμού, την καθιέρωση τακτικής επικοινωνίας και ενημέρωσης των πολιτών και την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού επιδιώκεται:
ü                  Η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής καθαριότητας του Δήμου.
ü                  Η προστασία του περιβάλλοντος και η αποτροπή κινδύνων και αρνητικών επιπτώσεων από την κάθε είδους ρύπανση.
ü                  Η προστασία της δημόσιας υγείας και των συνθηκών υγιεινής, καθώς και η διασφάλιση της προστασίας πολιτών και εργαζομένων από την ανάμειξη οικιακών απορριμμάτων με επικίνδυνα  απόβλητα, από την έκθεση απορριμμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, τη διασπορά και τη διάχυσή τους στο περιβάλλον.
ü                  Ο περιορισμός της σπατάλης φυσικών πόρων και η αξιοποίηση των υλικών που μπορούν να ανακυκλωθούν.
ü                   Η μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των πολιτών, με τον περιορισμό των δαπανών αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, ειδικών απορριμμάτων και άλλων κατηγοριών αποβλήτων, τα οποία δεν εντάσσονται στα οικιακά απορρίμματα και δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις του Δήμου.
ü                  Η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών με την παροχή κινήτρων, την ενημέρωση και την κατάρτιση.
ü                  Η παροχή στοιχείων στη Διοίκηση, ώστε να καταστεί δυνατή η ορθολογική κατανομή των οικονομικών βαρών με αντικειμενικά κριτήρια.
ü                   Η ευταξία και η αποτελεσματική τήρηση των νόμων και των κανονιστικών διατάξεων.
 
Αντικείμενο της κανονιστικής είναι:
α.Η ρύθμιση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των δημοτών και του Δήμου, που αφορούν  την τήρηση της καθαριότητας και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
β.Η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση κ.α.)
γ. Η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών σε θέματα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από τη σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση.
δ. Η προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, της αισθητικής της πόλης, των χωριών και των οικισμών και γενικά τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων γι’ αυτούς τους σκοπούς.
ε. Η ενημέρωση και συμμόρφωση του κοινού με τις σχετικές δημοτικές διατάξεις, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη και τις Τοπικές Κοινότητες.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα εξής:
·      Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2007, σύμφωνα με τις οποίες οι δημοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας κανονιστικές αποφάσεις.
·     Τις διατάξεις της παραγράφου 1 Β (ν) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του ΔΚΚ.
·      Την αριθμ. 9/54/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας  Δήμου Κορινθίων.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη του τ’ ανωτέρω
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Καταρτίζει τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Κορινθίων, του οποίου ολόκληρο το  περιεχόμενο  κατά άρθρο έχει ως εξής:
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Σελ.2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ Σελ.4
Άρθρο 1: Αντικείμενο του Κανονισμού Σελ.4
Άρθρο 2: Εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Σελ.4
Άρθρο 3: Προσδιορισμός και ταξινόμηση αποβλήτων Σελ.5
Άρθρο 4: Χώροι παραγωγής αποβλήτων και υπεύθυνοι τήρησης των δια-
Τάξεων Σελ.7
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Σελ.9
Άρθρο 5: Υποχρεώσεις του Δήμου Σελ.9
Άρθρο 6: Εξαιρέσεις των υποχρεώσεων του Δήμου Σελ.10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Σελ.12
Άρθρο 7: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά
Απόβλητα Σελ.12
Άρθρο 8: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ογκώδη αστικά απόβλητα Σελ.13
Άρθρο 9: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ειδικά απόβλητα Σελ.14
Άρθρο 10: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα τοξικά – επικίνδυνα απόβλητα Σελ.17
Άρθρο 11: Υποχρεώσεις υπευθύνων για την ανακύκλωση αποβλήτων Σελ.18
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Σελ.22
Άρθρο 12: Υποχρεώσεις πεζών – οδηγών και ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων Σελ.22
Άρθρο 13: Ρύπανση από διαφημίσεις Σελ.22
Άρθρο 14: Αγάλματα, μνημεία, δημόσια κτίρια, αστικός εξοπλισμός Σελ.23
Άρθρο 15: Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος Σελ.23
Άρθρο 16: Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις Σελ.24
Άρθρο 17: Καθαριότητα οδών Σελ.25
Άρθρο 18: Λαϊκές αγορές, δημοτικές αγορές, υπαίθριο εμπόριο Σελ.26
Άρθρο 19: Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων Σελ.27
Άρθρο 20 Ρύπανση ακάλυπτων χώρων, δασών, ακτών, θαλασσών, κ.λπ. Σελ.27
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Σελ.28
Άρθρο 21: Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη) Σελ.28
Άρθρο 22: Καθαριότητα οικοπέδων Σελ.28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ Σελ.30
Άρθρο 23: Γενικά για οικοδομικές εργασίες, δημόσια έργα Σελ.30
Άρθρο 24: Οικοδομικές εργασίες Σελ.30
Άρθρο 25: Δημόσια έργα Σελ.31
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Σελ.33
Άρθρο 26: Βεβαίωση παραβάσεων Σελ.33
Άρθρο 27: Επιβολή, Αναπροσαρμογή Προστίμων Σελ.33
Άρθρο 28: Ενστάσεις, Προσφυγές Σελ.33
Άρθρο 29: Ισχύς Κανονισμού Σελ.34
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Σελ.36
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Σελ.46
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Σελ.47
 
Άρθρο 1: Αντικείμενο του Κανονισμού
Ο παρόν Κανονισμός έχει το εξής αντικείμενο:
α) Τη ρύθμιση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των δημοτών και του Δήμου, που αφορούν την τήρηση της καθαριότητας και την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
β) Την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (διαλογή στην πηγή, συσκευασία, συλλογή, αποκομιδή, επεξεργασία, ανακύκλωση, διάθεση)
γ) Την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών σε θέματα καθαριότητας και προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από τη σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση.
δ) Την προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, της αισθητικής της πόλης, των χωριών και των οικισμών και γενικά τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων γι’ αυτούς τους σκοπούς.
ε) Την ενημέρωση και συμμόρφωση του κοινού με τις σχετικές δημοτικές διατάξεις, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη και τις Τοπικές Κοινότητες.
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν θίγουν, δεν υποκαθιστούν, και δεν αντικαθιστούν τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή. Απεναντίας, εναρμονίζονται πλήρως με τις διατάξεις αυτές και επιπλέον εξειδικεύουν τον τρόπο και τα μέσα εφαρμογής τους στο Δήμο Κορινθίων.
 
Άρθρο 2: Εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού
Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ανήκει στη Δημοτική Αρχή και στις εμπλεκόμενες, καθ’ ύλη και περίπτωση, Υπηρεσίες του Δήμου (Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών).
Η εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας αποτελεί υποχρέωση όλων των εμπλεκόμενων μερών (αιρετά όργανα διοίκησης, υπάλληλοι του Δήμου, πολίτες) και δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση ή παρέκκλιση χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), στην αρμοδιότητα των Δήμων ανήκει ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την καθαριότητα. Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει στην Υπηρεσία Καθαριότητας. (Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού αναφέρεται ως Υπηρεσία Καθαριότητας η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα επιπέδου Τμήματος ή Διεύθυνσης, με όποια ονομασία έχει, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου). Αρμόδια υπηρεσία για την διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων ή άλλων διοικητικών μέτρων και κυρώσεων και την υποβολή μηνύσεων σε βάρος των παραβατών είναι η Υπηρεσία Καθαριότητας μέσω των αρμοδίων υπαλλήλων της (προϊστάμενοι, επόπτες καθαριότητας, κλπ). Αρμόδιο για την εφαρμογή του Κανονισμού είναι επίσης και οποιοδήποτε άλλο, κατά νόμο αρμόδιο και εντεταλμένο όργανο (π.χ. υγειονομικές, αστυνομικές αρχές).
Σε κάθε περίπτωση ο Δήμαρχος μπορεί, με αποφάσεις του, να αναθέτει σε δημοτικούς υπαλλήλους την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων.
Η γενική εποπτεία ανήκει στον Δήμαρχο και τον επί της καθαριότητας αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
 
Άρθρο 3: Προσδιορισμός και ταξινόμηση αποβλήτων
Ως απορρίμματα – στερεά απόβλητα στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους.
Παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικά χώρους αστικού περιβάλλοντος και είναι εγκαταλειμμένα.
Τα στερεά απόβλητα περιλαμβάνονται αναλυτικά στα παραρτήματα ΙΑ και ΙΒ του άρθρου 17 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β’ 1909/2003), “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης”. Εξαιρούνται τα χαρακτηριζόμενα ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την 2001/118/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Ως δημοτικά (αστικά) απόβλητα νοούνται τα απόβλητα των κατοικιών, του οδοκαθαρισμού ή άλλα απόβλητα που μπορούν από τη φύση τους, το είδος τους, την εν γένει χρήση τους ή τη σύνθεσή τους να εξομοιωθούν με τα οικιακά (κεφάλαιο 20, παράρτημα ΙΒ, άρθρο 17 της ΚΥΑ 50910/2727/2003) .
Για τις ανάγκες του παρόντος Κανονισμού τα απόβλητα χαρακτηρίζονται ως δημοτικά (αστικά), ειδικά, τοξικά – επικίνδυνα και ανακυκλώσιμα.
 
1. Δημοτικά (αστικά) απόβλητα
1.                   Εσωτερικά μη ογκώδη απορρίμματα προερχόμενα από οικίες, καταστήματα, γραφεία, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, ιδρύματα, εκκλησίες, σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους στους οποίους εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες.
2.                   Εξωτερικά απορρίμματα, οποιασδήποτε φύσης και προέλευσης, που κείνται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα κ.λπ.
3.                   Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα, χόρτα κ.λπ.).
4.                   Επικίνδυνα οικιακά απόβλητα (σε μικρές ποσότητες), όπως μπαταρίες, φάρμακα, κλπ
5.                   Ογκώδη αστικά απορρίμματα (έπιπλα, στρώματα, ογκώδεις συσκευασίες κ.λπ.).
 
2. Ειδικά απόβλητα
1.       Υπολείμματα από δραστηριότητες μονάδων βιομηχανίας, βιοτεχνίας, οικοτεχνίας και κάθε άλλης μονάδας παραγωγής ή κατεργασίας του πρωτογενούς, δευτερογενούς ή τριτογενούς τομέα (π.χ. εργοστασίων, εργαστηρίων, συνεργείων, επιχειρήσεων τροφίμων και εστίασης, λαϊκών αγορών, ιχθυοπωλείων, κρεοπωλείων, σφαγείων και παρεμφερών μονάδων κοπής κρέατος, κ.α.) που δεν προσομοιάζουν με τα αστικά απορρίμματα, λόγω όγκου, ποσότητας, δυνατότητας μεταφοράς και τελικής επεξεργασίας (π.χ. μέταλλα, ξύλο, πριονίδι, χαρτί, πλαστικά, υφάσματα, χρώματα, κόλες, ρητίνες, σάπια φρούτα και υπολείμματα τροφών, ζωικά υποπροϊόντα από τη δραστηριότητα μονάδων κατεργασίας κρέατος, κλπ).
2.       Ιατρικά απόβλητα υγειονομικών μονάδων (νοσοκομείων και θεραπευτηρίων γενικά), εκτός εκείνων που προέρχονται από αίθουσες χειρουργείου και τοκετών, από παθολογοανατομικά – μικροβιολογικά – αιματολογικά εργαστήρια, από τμήματα λοιμωδών νόσων κ.λ.π., τα οποία οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους και η διαχείριση των οποίων ρυθμίζεται όπως επιτάσσει η ΚΥΑ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β΄/1-10-2003): ¨Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες¨.
3.       Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες, γνωστά και ως Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).
4.       Αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικώς, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα κατά τις κείμενες διατάξεις.
5.       Απόβλητα τα οποία δεν είναι δυνατό να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους και οχήματα, όπως π.χ. χρησιμοποιημένα ελαστικά οχημάτων, χρησιμοποιημένες μπαταρίες (συσσωρευτές) αυτοκινήτων –βιομηχανίας, κελύφη μελανιών εκτυπωτών, χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια και λιπαντικά έλαια, καθώς και οι συσκευασίες τους, χρησιμοποιημένα τηγανέλαια, κ.α. ανάλογα απορρίμματα.
6.       Απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού χώρων νεκροταφείων.
 
3. Τοξικά – επικίνδυνα απόβλητα
Περιλαμβάνουν όλα τα απορρίμματα που περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον (γεωργικά φάρμακα, ραδιενεργά, εκρηκτικά, τοξικά υλικά κ.λπ.), όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006, “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «Για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991″, η συλλογή, αποκομιδή και τελική διάθεση των οποίων γίνεται με τρόπους, μεθόδους και μεταφορικά μέσα διάφορα από τα συνήθη και μόνο όπως η κείμενη νομοθεσία ορίζει.
 
4. Ανακυκλώσιμα υλικά
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλα τα προς απόρριψη υλικά τα οποία με την κατάλληλη επεξεργασία μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε για να εξυπηρετήσουν τον αρχικό τους σκοπό, είτε άλλους σκοπούς. Η επεξεργασία αυτή μπορεί να γίνεται είτε σε κεντρική μονάδα διαχωρισμού των υλικών, είτε στην πηγή παραγωγής τους μέσω εφαρμογής προγραμμάτων διαλογής στην πηγή. Αυτά τα υλικά μπορεί να είναι:
1.      Γυάλινες συσκευασίες από νερό, αλκοολούχα ποτά, χυμούς, αναψυκτικά, βαζάκια τροφίμων κ.λπ.
2.      Χάρτινες συσκευασίες από δημητριακά, πίτσες, μπισκότα, ζάχαρη, απορρυπαντικά, οδοντόκρεμες, χαρτοσακούλες, χαρτοκιβώτια, έντυπο χαρτί (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία), κ.λπ.
3.      Πλαστικές συσκευασίες προϊόντων όπως γάλατα, χυμοί, νερά, αναψυκτικά, γιαούρτια, απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, αποσμητικά, κ.λπ., πλαστικές σακούλες κ.α.
4.      Μεταλλικές συσκευασίες (σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα) από αναψυκτικά, μπύρες, γάλατα εβαπορέ, καφέ, τοματοπολτό, κονσέρβες κ.λπ.
5.      Ξύλινες συσκευασίες, όπως κασόνια φρούτων και λαχανικών, παλέτες κ.λπ.
6.      Συσσωρευτές (μπαταρίες) κάθε είδους, μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες κ.α.), μικροσυσκευές (κλιματιστικά, φωτιστικά είδη, συσκευές τηλεπικοινωνίας, σεσουάρ, μίξερ, προϊόντα εικόνας και ήχου, εξοπλισμός πληροφορικής, ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά εργαλεία και παιχνίδια), ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, συσκευές αυτόματης διανομής, καταλύτες εξάτμισης οχημάτων, λάστιχα μηχανοκίνητων μέσων, λάδια πάσης φύσης (τηγανέλαια, καμένα λίπη, ορυκτέλαια).
7.      Οργανικό κλάσμα αστικών απορριμμάτων και ειδικότερα υπολείμματα τροφών από κατοικίες, επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.α., “πράσινα” απορρίμματα από εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου (κήποι, άλση, πλατείες κ.λπ.).
8.      Απόβλητα από ανακυκλώσιμα υλικά που δεν συνιστούν συσκευασίες. Τα απόβλητα αυτά μπορούν, λόγω του βασικού συνθετικού τους υλικού, να ανακυκλωθούν. Τέτοια απόβλητα μπορεί να είναι θραυσμένοι υαλοπίνακες, πλαστικά παιχνίδια, μεταλλικά αντικείμενα όπως πινακίδες, είδη οικιακής χρήσης (θραυσμένα πιάτα και ποτήρια), υλικά δομικών κατασκευών (μονωτικά, φελιζόλ, γυψοσανίδες, χαρτόνια κ.λπ.), εξαρτήματα υδραυλικών και αρδευτικών υλικών, ρούχα, υφάσματα, υπολείμματα από καθαρισμούς οδών, υπαίθριων αγορών καθώς και άλλα δημοτικά απόβλητα.
 
Άρθρο 4: Χώροι παραγωγής αποβλήτων και υπεύθυνοι τήρησης των διατάξεων
Κατοικίες
Κατοικίες θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, καθώς και τα συγκροτήματα κατοικιών (πολυκατοικίες), όπου κατοικούν, μόνιμα ή πρόσκαιρα, μεμονωμένα άτομα ή οικογένειες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, ενώ για τους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών και οικιστικών συγκροτημάτων είναι οι διαχειριστές τους. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, τότε υπεύθυνοι είναι όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και καταστημάτων του κτιρίου.
 
Επιχειρήσεις – Καταστήματα
Επιχειρήσεις – καταστήματα θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι όπου λειτουργούν κάθε φύσης εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα κάθε είδους εργαστήρια και βιοτεχνίες. Υπεύθυνοι για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού κατά περίπτωση είναι:
ü      Για τις προσωπικές επιχειρήσεις, ο ιδιοκτήτης ή ο διευθυντής τους.
ü      Για τις ανώνυμες εταιρίες, ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, ο διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος και ο  γενικός διευθυντής.
ü      Για ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, καθώς και για τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ο διαχειριστής.
ü      Για συνεταιρισμούς, ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
ü      Για σωματεία, ο πρόεδρος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
ü      Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από φυσικά πρόσωπα, τα πρόσωπα που τις αποτελούν.
ü      Για κοινοπραξίες αποτελούμενες από νομικά πρόσωπα, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων που τις αποτελούν.
 
Γραφεία
Γραφεία θεωρούνται οι αυτοτελείς χώροι, όπου ασκείται οποιοδήποτε επάγγελμα, μόνιμο ή προσωρινό. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι ο ιδιοκτήτης τους, νομέας ή κάτοχός τους.
 
Οικόπεδα
Οικόπεδα θεωρούνται οι ακάλυπτοι χώροι, περιφραγμένοι ή μη, εντός ή εκτός σχεδίου. Υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση του παρόντος Κανονισμού είναι ο κύριος, νομέας ή επικαρπωτής του οικοπέδου.
 
Βιομηχανικές – βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια
Βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εργαστήρια θεωρούνται οι στεγασμένοι ή υπαίθριοι χώροι, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις για παραγωγική δραστηριότητα και υποστηρικτικές δράσεις. Στις μονάδες αυτές ο υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των  διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ορίζεται με απόφαση της διεύθυνσης της μονάδας. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί τέτοιο πρόσωπο, υπεύθυνοι θεωρούνται ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής της μονάδας.
 
Υπεύθυνοι μεταφοράς και μεταφόρτωσης
Υπεύθυνοι μεταφοράς και μεταφόρτωσης θεωρούνται όσοι εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες, καθώς επίσης και οι οδηγοί, οι χειριστές μηχανημάτων και γενικά κάθε προσληφθείς από τους προαναφερόμενους ή άλλους επαγγελματίες.
 
Υπεύθυνοι ανεγειρόμενων οικοδομών
Για τις υπό ανέγερση οικοδομές κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, κ.λπ. υπεύθυνος είναι το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου στο όνομα των οποίων έχει εκδοθεί η αντίστοιχη οικοδομική άδεια, ο επιβλέπων μηχανικός και ο εργολάβος η υπεργολάβος, καθώς και κάθε πρόσωπο (χειριστής, οδηγός, εργάτης) που προβαίνει σε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.
 
Υπεύθυνοι οχημάτων
Για τα κάθε είδους οχήματα, υπεύθυνος για την καθαριότητα και την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού είναι ο οδηγός και το φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 
Άρθρο 5: Υποχρεώσεις του Δήμου
Με βάση τον παρόντα Κανονισμό οι υποχρεώσεις του Δήμου ορίζονται ως εξής:
1.    Η οργάνωση και επίβλεψη της διαλογής στην πηγή, προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, αποκομιδής, επεξεργασίας, μεταφοράς και διάθεσης των δημοτικών (αστικών) μη ογκωδών απορριμμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 1.1 του παρόντος Κανονισμού. Η αποκομιδή γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής, βάσει προγράμματος που καταρτίζει η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά αυτοκίνητα στους ενδεδειγμένους χώρους διαχείρισης, δηλ. Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), ή Σημείο Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑΥ) ή Μονάδα Μηχανικής Διαλογής Αστικών Στερών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης (ΜΜΔ-Κ), ώστε να υποστούν περαιτέρω διαλογή για την ανάκτηση μεγαλύτερου ποσοστού και ποιότητας ανακυκλώσιμων υλικών, ή σε εργοστάσια διαλογής ή ανακύκλωσης ή και όπου αλλού ορίσει η Δημοτική Αρχή ή στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ). Ο Δήμος οφείλει να διατηρεί τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης (κάδοι) σε καλή κατάσταση και να προβαίνει με τα μέσα που διαθέτει σε συχνό πλύσιμο, απολύμανση και συντήρησή τους.
2.    Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 1.3 του παρόντος Κανονισμού (παλιά έπιπλα, στρώματα, δένδρα, κλαδιά, φύλλα, κτλ) πραγματοποιείται από προκαθορισμένους από το Δήμο χώρους υποδοχής –εναπόθεσης – αποκομιδής ογκωδών απορριμμάτων και προϊόντων κηπευτικών εργασιών με την ονομασία ¨Πράσινα σημεία¨. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση αυτών πραγματοποιείται, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία Καθαριότητας, από τους δημότες ή βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει η ανωτέρω Υπηρεσία. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν από την αποκομιδή, να προκαταβάλουν το προβλεπόμενο τέλος.
3.    Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων η οποία γίνεται με εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης απορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους και ακάλυπτα οικόπεδα από την Υπηρεσία Καθαριότητας ανάλογα με τις εποχιακές ή τρέχουσες ανάγκες. Οι μέθοδοι καθαρισμού και η συχνότητά τους καθορίζεται από το Δήμο, δεδομένων των αναγκών, των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων μέσων και προσωπικού. Για την διατήρηση της καθαριότητας των εξωτερικών χώρων, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί σε κατάλληλες αποστάσεις εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής υπολοίπων κατανάλωσης, μικροαντικειμένων κ.λπ., αποκομίζοντας το περιεχόμενό τους σε τακτικά χρονικά διαστήματα.
4.    Η αποκομιδή και μεταφορά των ειδικών στερεών αποβλήτων, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2, πραγματοποιείται με ευθύνη και μέσα των ιδιωτών ή των φορέων, από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχεται η συγκεκριμένη κατηγορία απορριμμάτων. Ο Δήμος μπορεί κατά περίπτωση να αναλάβει την αποκομιδή κάποιων κατηγοριών ειδικών στερεών αποβλήτων, εφόσον έχει τη δυνατότητα και την υποδομή να εκτελέσει σχετικό πρόγραμμα. Στην τελευταία περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν πριν την αποκομιδή να έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο τέλος.
5.    Η ενημέρωση των δημοτών για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, των μηχανικών σαρώθρων και των λοιπών μέσων, τις ώρες σάρωσης και πλύσης οδών και των κοινόχρηστων χώρων και τις τυχόν αλλαγές.
6.    Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα της πόλης και των οικισμών, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών, τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων.
7.    Η λήψη μέτρων ασφάλειας των χώρων συλλογής απορριμμάτων για την αποφυγή ανάφλεξης και πρόκλησης πυρκαγιών.
8.    Η μέριμνα για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας των εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας.
9.    Η εναρμόνιση με τις νέες Αποφάσεις, Οδηγίες και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων φορέων, καθώς και με την κείμενη νομοθεσία για το περιβάλλον. Η προώθηση προγραμμάτων ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή ή άλλες κατάλληλες μεθόδους, όπως προβλέπεται από το Ν. 2939/2001 “Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων”.
10.              Η γνωστοποίηση στους δημότες, με κάθε πρόσφορο μέσο, του παρόντος Κανονισμού, όπως προβλέπεται από το άρ. 79 του Ν. 3463/2006 “Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων”, η συστηματική παρακολούθηση της τήρησής του και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στις περιπτώσεις καταστρατήγησής του.
 
Επιπλέον ο Δήμος επιδιώκει με τα μέσα που διαθέτει:
ü      Να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες εναλλακτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
ü      Να υλοποιήσει, αδειοδοτήσει και  λειτουργήσει ¨Πράσινα Σημεία¨ και ¨Κέντρα Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης και Διαλογής στην Πηγή¨.
ü      Να ιδρύει ή να συμμετέχει και να χρησιμοποιεί δίκτυα σταθμών μεταφόρτωσης αποβλήτων ή/και αδειοδοτημένους χώρους προσωρινής εναπόθεσης για ελαχιστοποίηση των διανυόμενων διαδρομών των δημοτικών απορριμματοφόρων.
ü      Να ελέγχει την ασφαλή διακίνηση και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων.
ü      Να προμηθεύεται και να χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό.
ü      Να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική εφαρμοσιμότητα και την οικονομική βιωσιμότητα.
ü      Να αναπτύσσει ολοκληρωμένη επικοινωνιακή πολιτική, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας αντιμετώπισης των προβλημάτων.
ü      Να συμβάλλει στην συνεχή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.
ü      Να ενισχύει την περιβαλλοντική αγωγή συνεργαζόμενος με εκπαιδευτικά ιδρύματα, με εθελοντικές ομάδες και με φορείς προστασίας του περιβάλλοντος.
 
Άρθρο 6: Εξαιρέσεις των υποχρεώσεων του Δήμου
Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΗΠ 50910/2727/2003 “Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης”, άρ. 7, παρ. 1β, οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των στερεών αποβλήτων εκτελούνται με ευθύνη των οικείων ΟΤΑ Α’ βαθμού. Οι παραπάνω φορείς μπορούν να μην δέχονται στερεά απόβλητα, εξαιρουμένων των οικιακών (απόβλητα των κατοικιών), τα οποία λόγω της σύνθεσης, του είδους ή της ποιότητας και της ποσότητάς τους ή επειδή παράγονται σε χώρους απρόσιτους και απομακρυσμένους, δεν καθιστούν με τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την πραγματοποίηση των εργασιών συλλογής και μεταφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του κυρίου, νομέα ή κατόχου του χώρου απ’ όπου προέρχονται τα απόβλητα και με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και τους Κανονισμούς Καθαριότητας των ΟΤΑ  Α’ βαθμού.
Ειδικότερα, ο Δήμος δεν υποχρεούται:
ü      Στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων του άρ. 3, παρ 3 του παρόντος Κανονισμού και γενικά όσων χαρακτηρίζονται ως τοξικά – επικίνδυνα ή διέπονται από ειδικές υγειονομικές διατάξεις, όπως: ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές – εύφλεκτες και διαβρωτικές ουσίες, απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή – επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλευτικών πόρων, απόβλητα προερχόμενα από εκμετάλλευση λατομείων, γεωργικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα ή υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων, εντομοκτόνων κ.λπ.
ü      Στην απομάκρυνση των προϊόντων και υλικών προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες (ΑΕΚΚ).
ü      Στην άρση και μεταφορά ογκωδών και βαρέων οχημάτων ή μηχανημάτων εργοστασίων και βιοτεχνιών, που εγκαταλείπονται σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους.
ü      Στη συντήρηση και καθαρισμό του αποχετευτικού δικτύου και του δικτύου ομβρίων, για τα οποία είναι αρμόδια η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κορίνθου (ΔΕΥΑΚ), πλην της αφαίρεσης απορριμμάτων και λοιπών στοιχείων άνωθεν των φρεατίων για την αποφυγή φραγής των οποίων είναι υπεύθυνη η Υπηρεσία Καθαριότητας.
ü      Στον καθαρισμό αλσών, πάρκων, προαυλίων και πρασιών που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. Η μέριμνα για την καθαριότητα ανήκει στους παραπάνω φορείς.
ü      Στην αποκομιδή απορριμμάτων που παράγουν ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις ή μισθώνουν χώρους από φορείς οι οποίοι απαλλάσσονται της καταβολής ανταποδοτικών τελών. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση ή εκμετάλλευση τα ακίνητά τους σε ιδιώτες υπόχρεους καταβολής τελών, ο Δήμος δικαιούται να βεβαιώνει ανταποδοτικά τέλη στους ενοικιαστές ή χρήστες του χώρου.
ü      Στην καθαριότητα των δημόσιων και δημοτικών χώρων που χρησιμοποιούνται από διάφορους φορείς για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Η ευθύνη ανήκει στους διοργανωτές, οι οποίοι οφείλουν να διατηρούν τους χώρους που διατίθενται καθαρούς κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων και να τους αποδίδουν στην κοινή χρήση, μετά το πέρας των εκδηλώσεων στην κατάσταση που τους παρέλαβαν.
ü      Στον καθαρισμό σταθμών και γραμμών που βρίσκονται σε στεγασμένους ή περιφραγμένους χώρους, οι οποίοι ανήκουν κατά κυριότητα, νομή ή κατοχή σε φορείς μέσων μαζικής μεταφοράς (ΟΣΕ, ΚΤΕΛ, κ.λπ.).
 
Σε περίπτωση απεργίας, ανωτέρας βίας, λήψης έκτακτων μέτρων, για λόγους δημόσιας τάξης ή διακοπής λειτουργίας των χώρων διάθεσης απορριμμάτων, ο Δήμος, μετά από σχετική ενημέρωση των δημοτών, δικαιούται να τροποποιεί ή και να διακόπτει μερικά ή συνολικά τα προγράμματα αποκομιδής, μέχρις ότου αρθούν τα έκτακτα μέτρα ή να επαναλειτουργήσουν οι χώροι διάθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές οι υπεύθυνοι οφείλουν να αποθηκεύουν τα απορρίμματα στο χώρο τους μέχρι την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της Υπηρεσίας, η οποία υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για τον περιορισμό της επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών.
 
Άρθρο 7: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απόβλητα
1.      Οι υπεύθυνοι για τα εσωτερικά μη ογκώδη αστικά απορρίμματα, όπως αυτά ορίζονται στο άρ. 3, παρ. 1, υποχρεούνται να είναι ενήμεροι για το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων που έχει καταρτίσει ο Δήμος για την περιοχή τους. Τις ημέρες και ώρες διέλευσης των απορριμματοφόρων, οφείλουν να έχουν συσκευασμένα τα απορρίμματά τους σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους, καλά κλεισμένους, τους οποίους πρέπει να τοποθετούν στον κάδο μηχανικής αποκομιδής που βρίσκεται πλησιέστερα στην οικία ή την επαγγελματική τους στέγη. Στην περίπτωση εφαρμογής προγραμμάτων διαλογής στην πηγή, οι δημότες οφείλουν να προβαίνουν σε χωριστή συλλογή των προδιαλεγμένων ρευμάτων και να το απορρίπτουν στους κατάλληλους κάδους, που θα έχουν διαφορετικό χρώμα και θα φέρουν ειδική σήμανση για τον σκοπό αυτό. Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση σάκων απορριμμάτων κατά τις ημέρες του Σαββάτου, της Κυριακής και των επίσημων αργιών.
2.      Οι κάδοι μηχανικής αποκομιδής, οι συμπιεστές και κάθε άλλο μέσο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις που υποδεικνύονται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου, η οποία είναι αρμόδια για την επιλογή των θέσεων, την αρχική εγκατάσταση, καθώς και την μετακίνηση ή αλλαγή θέσης (μόνιμης ή προσωρινής) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τους υπεύθυνους των κατοικιών.
α)
Η παρεμπόδιση κατασκευής ειδικών εσοχών – αποτμήσεων για την τοποθέτηση των κάδων μηχανικής αποκομιδής, η μετακίνηση των κάδων και των λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, η παρεμπόδιση τοποθέτησης προστατευτικών «Π», η αυθαίρετη αφαίρεση, καθώς και η εσκεμμένη φθορά τους, αποτελεί παράβαση και επισύρει κάθε φορά πρόστιμο  200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
β)
Η μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, συνεπεία πρόσκρουσης ή βανδαλισμού ή πρόκλησης πυρκαγιάς, επισύρει κάθε φορά πρόστιμο 400,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπήςενώ παράλληλα καταλογίζεται η δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης νέουκάδου.
 
γ)
Η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών και η αναγραφή συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης επισύρει κάθε φορά πρόστιμο 50,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
3.      Για λόγους που σχετίζονται με τη δημόσια υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την αισθητική της πόλης και του τοπίου, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής και τα λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης. Σε όσους παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλει πρόστιμο 100,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Εάν λόγω απεργίας ή άλλου σοβαρού λόγου ή αιτίας δεν είναι δυνατή η αποκομιδή των απορριμμάτων συστήνεται στους δημότες να μην βγάζουν τα απορρίμματά τους στους κάδους, αλλά να τα κρατούν στην οικία τους για ένα λογικό χρονικό διάστημα.
4.      Σε περιοχές όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την μηχανική αποκομιδή και χρήση κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να εναποθέτουν τα απορρίμματα σε ανθεκτικούς σάκους, καλά κλεισμένους και να τους τοποθετούν μπροστά από την ιδιοκτησία τους το πολύ μία ώρα πριν από τη διέλευση του απορριμματοφόρου του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση απορριμμάτων σε πλατείες, πάρκα, οικόπεδα, άλση, έξω από ξένη ιδιοκτησία, ή το κρέμασμά τους σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, καθώς και η ρίψη τους στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε ύψος. Στους παραβάτες των διατάξεων αυτών επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
5.      Ιδιώτες ή επιχειρήσεις που διατηρούν δικά τους μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδοι, συμπιεστές, καλάθια κ.λπ.), τα οποία βρίσκονται σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους, οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και να προστατεύουν το περιβάλλον από κινδύνους διαρροής ή διασποράς αποβλήτων. Σε περίπτωση παράβασης της διάταξης αυτής, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο 100,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
 
Άρθρο 8: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ογκώδη αστικά απόβλητα
Τα απορρίμματα αυτά δεν ανήκουν στην κατηγορία των “οικιακών αποβλήτων”. Παραλαμβάνονται από το Δήμο, μόνο εφόσον διαθέτει τα μέσα και έχει τη δυνατότητα αποκομιδής ογκωδών αστικών απορριμμάτων κατόπιν επικοινωνίας των υπευθύνων με τη Διεύθυνση Καθαριότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 5, παρ. 2, σε διαφορετική δε περίπτωση οι υπόχρεοι οφείλουν να τα απομακρύνουν με δικά τους μέσα και δαπάνες.
Στην περίπτωση που ο Δήμος έχει τη δυνατότητα αποκομιδής των απορριμμάτων αυτών, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:
α)
Να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου το προβλεπόμενο τέλος αποκομιδής 20,00 € (Ευρώ) ανά κυβικό μέτρο ή μονάδα αποκομιδής ή 80,00 € (Ευρώ) ανά πλήρες δρομολόγιο οχήματος.
β)
Να παραδίδουν τα αντικείμενα την ημέρα, την ώρα και στο σημείο που θα καθορίσει ο Δήμος.
γ)
Να μην εναποθέτουν ογκώδη αντικείμενα στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους χώρους από πριν, αλλά μόνο κατόπιν συνεννόησης με την Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου. Τα αντικείμενα πρέπει να τοποθετούνται σε τέτοιο σημείο ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να είναι ευχερής η αποκομιδή τους. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει το πρόστιμο που προβλέπεται στον Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου. Το παραπάνω πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
Ειδικότερα για τα ογκώδη αστικά απορρίμματα που προέρχονται από καταστήματα, γραφεία κ.λπ., οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο στα πάσης φύσης απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λπ.) δια συμπίεσης, περίδεσης ή άλλου πρόσφορου τρόπου. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο 100,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
Φύλλα, ξερά άνθη, κλαδιά, γκαζόν, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, κ.λπ., εάν έχουν μικρό όγκο και βάρος συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και τοποθετούνται στους ειδικούς κάδους κομποστοποίησης, εάν έχουν μεγάλο όγκο ακολουθείται η διαδικασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Στους μη συμμορφούμενους με την διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο 100,00 € (Ευρώ) για απορρίμματα με μικρό όγκο ή πρόστιμο το ύψος του οποίου ορίζεται στον Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου, για απορρίμματα με μεγάλο όγκο. Σε περίπτωση υποτροπής το παραπάνω πρόστιμο διπλασιάζεται.
 
Άρθρο 9: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα ειδικά απόβλητα
1.      Στην περίπτωση που ο Δήμος έχει τη δυνατότητα της αποκομιδής των ειδικών απορριμμάτων από βιομηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 2.1, του παρόντος Κανονισμού, συλλέγει τα απορρίμματα αυτά βάσει ειδικού προγράμματος που καταρτίζεται από την Διεύθυνση Καθαριότητας. Το πρόγραμμα ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής, που είναι 20,00 € (Ευρώ) ανά κυβικό μέτρο ή μονάδα αποκομιδής ή 80,00 € (Ευρώ) ανά πλήρες δρομολόγιο οχήματος.
2.      Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής των ειδικών απορριμμάτων που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 2.1, οι υπεύθυνοι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.λπ., υποχρεούνται να απομακρύνουν τα απορρίμματα με δικά τους μέσα και ευθύνη. Επίσης υποχρεούνται μέχρι την ημέρα της αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα σε εσωτερικούς χώρους των επιχειρήσεών τους και να μην τα βγάζουν στο πεζοδρόμιο, το οδόστρωμα ή άλλους κοινόχρηστους χώρους, ούτε να τα τοποθετούν εντός των μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων του Δήμου. Για τους παραβάτες ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 8, παρ. 1γ, δηλαδή θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει το πρόστιμο που προβλέπεται στον Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου. Το παραπάνω πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
3.      Τα σφαγεία, πτηνοσφαγεία, εργαστήρια κοπής κρέατος, αλλαντοποιεία, κρεοπωλεία και ιχθυοπωλεία, είτε λειτουργούν ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις είτε μέσα σε πολυκαταστήματα, αλλά ακόμα και όσοι δεν είναι επαγγελματίες των παραπάνω κλάδων, αλλά από τη δραστηριότητά τους παράγονται ζωικά υποπροϊόντα, παράγονται δηλαδή υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης τα οποία δεν καταναλώνονται από τον άνθρωπο όπως δέρματα, σπλάγχνα, οστά, λίπος, νεύρα κλπ, πρέπει τα υποπροϊόντα αυτά να τα συλλέγουν χωριστά από τα λοιπά απορρίμματα και να φροντίζουν για την αδρανοποίησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κοινοτικού Κανονισμού 1069/2009 (του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο) και του Π.Δ. 211/2006 ή με οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση των διατάξεων αυτών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, όλοι οι προαναφερόμενοι παραγωγοί ζωικών υποπροϊόντων υποχρεούνται:
ü      Να καταγράφουν καθημερινά τις παραγόμενες ποσότητες ζωικών υποπροϊόντων.
ü      Να εξασφαλίζουν τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
ü      Να εξασφαλίζουν την αποθήκευσή τους σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 211/2006.
ü      Να τηρούν μητρώο αποστολών και αρχείο συνοδευτικών εγγράφων σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 12 του Π.Δ. 211/2006.
ü      Να μην απορρίπτουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τα παραγόμενα ζωικά υποπροϊόντα τους στους κάδους των απορριμμάτων του Δήμου. Η συμμόρφωση των παραγωγών ζωικών υποπροϊόντων με τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις τους γίνεται με δική τους ευθύνη και δαπάνη ενώ η διαχείριση των υποπροϊόντων αυτών μπορεί να μην σταματά στην αδρανοποίηση αλλά να ακολουθεί και αξιοποίησή τους, σύμφωνη με τη νομοθεσία, για τη δημιουργία ζωοτροφών σαρκοφάγων ζώων (αξιοποίηση μέσω της εναλλακτικής διαχείρισης των ειδικών αυτών απορριμμάτων). Σε όσους δεν εφαρμόζουν τις ανωτέρω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
4.      Ειδικά για τα απόβλητα των νοσοκομείων και θεραπευτηρίων που αναφέρονται στο άρθρο 3, παρ. 2.2, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται:
α)
Για την ασφαλή συσκευασία και εναπόθεσή τους σε ειδικούς κάδους ή αυτοσυμπιεζόμενες κλειστές πρέσες.
β)
Για τον διαχωρισμό των μολυσματικών απορριμμάτων από τα μη μολυσματικά. Τα πρώτα τοποθετούνται σε ειδικούς ανθεκτικούς σάκους και οδηγούνται υποχρεωτικά προς καύση σε ειδικούς κλιβάνους με μέριμνα των υπευθύνων. Σε περίπτωση που γίνεται ανάμειξη των μολυσματικών με τα μη μολυσματικά απορρίμματα, ο Δήμος δεν αναλαμβάνει την αποκομιδή τους και επιβάλλει πρόστιμο 500,00 € (Ευρώ).
5.      Τα απόβλητα που αναφέρονται στο άρθρο 3, παρ. 2.3 του παρόντος Κανονισμού και είναι γνωστά ως απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), μεταφέρονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη ή του υπεύθυνου εργασιών σε χώρους ειδικά αδειοδοτημένους για την προσωρινή αποθήκευση ή/και επεξεργασία τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010, “Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)”.
α)
Απαγορεύεται η εναπόθεση επί του πεζοδρομίου, του οδοστρώματος ή άλλου κοινόχρηστου χώρου των παραπάνω απορριμμάτων άνευ αδείας από το Δήμο και χωρίς τη λήψη των ειδικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, που προβλέπονται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις και τον παρόντα Κανονισμό. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η εναπόθεση υλικών χωρίς κατάλληλη συσκευασία και χωρίς τη λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων για την ασφάλεια πεζών και οχημάτων και την αποφυγή ρύπανσης από διαρροή των υλικών. Τα απόβλητα αυτά αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους (containers), οι οποίοι τοποθετούνται σε κοινόχρηστο χώρο κατόπιν σχετικής άδειας από το Δήμο. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται στον Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Κορινθίων. Το παραπάνω πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
β)
Δεν επιτρέπεται η ανεξέλεγκτη διάθεση των ΑΕΚΚ σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, χείμαρροι, ρέματα, πάρκα ή δάση, εντός ή εκτός σχεδίου πόλης. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 € (Ευρώ) από το Δήμο, που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
6.      Όλα τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα μηχανήματα οχήματα που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους (Ο.Τ.Κ.Ζ.) κλπ (ειδικά απορρίμματα άρθρου 3. παρ. 2.4 του Κανονισμού), αποσύρονται συμφωνά με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους σε ειδικούς χώρους για διάλυση. Οι ιδιοκτήτες τους απαγορεύεται να τα εγκαταλείπουν στους δρόμους και στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου. Τα οχήματα και μηχανήματα που βρίσκονται σταθμευμένα επί του οδοστρώματος, σε κοινόχρηστο χώρο γενικά ή σε ακάλυπτη ξένη ιδιοκτησία  για περισσότερο από ένα (1) μήνα, θεωρούνται  στερεά απόβλητα και πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα από τους ιδιοκτήτες τους. Εάν παρέλθει ένας (1) μήνας από την ημερομηνία αποστολής έγγραφης ειδοποίησης προς τον ιδιοκτήτη, χωρίς να έχει μεριμνήσει για την απομάκρυνση του οχήματός του, αυτό μεταφέρεται από το Δήμο στις Μονάδες Παράδοσης ΟΤΚΖ, καταλογίζεται στον ιδιοκτήτη η δαπάνη μεταφοράς και επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
 
Τα των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, οχημάτων εν γένει κ.λ.π. ή τμημάτων αυτών, ως και των τροχόσπιτων, σκαφών και μηχανημάτων γενικά, ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α΄/5-3-2004) για την εναλλακτική διαχείριση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 79/Α΄/6-8- 2001) ¨Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων – ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και λοιπές διατάξεις¨. Με τις διατάξεις αυτές τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους αντιμετωπίζονται ως στερεά απόβλητα, η περισυλλογή των οποίων κατατείνει στην προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και ασφάλειας των πολιτών.
 
Οι εν λόγω διατάξεις έχουν ως ακολούθως:
1. Εγκαταλελειμμένο όχημα θεωρείται: α) Εκείνο που εγκαταλείπεται σε δημόσιους ή δημοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών, β) Εκείνο που εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους ή δημοτικούς, κοινοχρήστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ενενήντα (90) ημέρες, γ) Εκείνο που εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου, δ) Εκείνο που αποτελεί γενικό κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων.
 
2. Για τη συλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: α) Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου εντοπίζει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα και επικολλά σε εμφανές σημείο του οχήματος, ειδικό αυτοκόλλητο, που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλελειμμένο. Μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την επικόλληση η υπηρεσία του Δήμου ενημερώνει τις Υπηρεσίες Ασφαλείας για διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή εμπλοκής σε εγκληματική πράξη. Οι Υπηρεσίες Ασφαλείας υποχρεούνται να ενημερώσουν το Δήμο, για τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημέρες από την επικόλληση του αυτοκόλλητου, εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, περιέρχεται στην κατοχή του οικείου Δήμου. Σε περίπτωση που τα εγκαταλειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, ο Δήμος υποχρεούται πέραν των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο να αναζητήσει επιπλέον, εντός δέκα πέντε (15)  ημερών από την επικόλληση του ειδικού σήματος, μέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών, καθώς επίσης να ενημερώσουν και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ). Όταν το εγκαταλελειμμένο όχημα περιέλθει στην κατοχή του Δήμου, ο Δήμος υποχρεούται να παραδώσει το όχημα σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής της περιοχής του, το οποίο δέχεται αυτό δωρεάν. Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα παραμένουν στο σημείο συλλογής για δέκα (10) ημέρες από την ημέρα περισυλλογής τους. Εάν μέσα στο διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουμένως καταβάλλει τη δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί προωθείται προς τεμαχισμό. Εάν πρόκειται για όχημα που φέρει άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται από το Δήμο στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας. Οχήματα ή μηχανήματα που μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες τους, πριν την λήξη της προθεσμίας, σε παρακείμενη θέση, στην ίδια ευρύτερη περιοχή θεωρείται ότι συμπλήρωσαν τον χρόνο από την ημερομηνία της πρώτης καταγραφής και αποσύρονται σύμφωνα με τα παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση η εγκατάλειψη οχήματος ή μηχανήματος επί του οδοστρώματος ή σε άλλο δημόσιο ή δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, σε ακάλυπτη ξένη ιδιοκτησία, πάρκο, λόφο κ.λ.π. αποτελεί κατάληψη κοινοχρήστου χώρου, οπότε ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/80 και επιβάλλεται επιπλέον διοικητικό πρόστιμο, κυμαινόμενο ανάλογα με το είδος των οχημάτων (επιβατικά, μοτοσικλέτες, φορτηγά κ.α., κάθε είδους μηχανές, ανάλογα με τον όγκο, το βάρος και το ωφέλιμο φορτίο τους).
7.     Τα απορρίμματα και υπόλοιπα καθαρισμού χώρων νεκροταφείων (άρθρο 3, παρ. 2.6), που προσομοιάζουν με τα αστικά απορρίμματα, συλλέγονται και μεταφέρονται κατά το συνήθη τρόπο. Τα απόβλητα που προέρχονται από εκταφές θεωρούνται επικίνδυνα και γι’ αυτό το λόγο συσκευάζονται και μεταφέρονται με ειδικό τρόπο.
 
Άρθρο 10: Υποχρεώσεις υπευθύνων για τα τοξικά – επικίνδυνα απόβλητα
1.        Τα απόβλητα που αναφέρονται στο άρθρο 3, παρ. 3, συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται αποκλειστικά από τους υπεύθυνους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού. Η διαχείριση των απορριμμάτων αυτών πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η ΚΥΑ 13588/725, “Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ κ.λπ.”. Οι υπεύθυνοι οφείλουν να προβούν σε άμεση απομάκρυνσή των απορριμμάτων αυτών με δικά τους μέσα και μέχρι την ημέρα της αποκομιδής οφείλουν να κρατούν τα απορρίμματα συσκευασμένα σε ειδικούς προστατευμένους χώρους εντός της ιδιοκτησίας τους και να μην τα αφήνουν εκτεθειμένα στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε άλλους κοινόχρηστους χώρους. Στους παραβάτες, εκτός των κυρώσεων που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 1000,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
2.        Απαγορεύεται η ανάμειξη τοξικών – επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οικιακά, καθώς και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά μέσα αποκομιδής. Η μη συμμόρφωση με την ανωτέρω διάταξη επισύρει κάθε φορά πρόστιμο 1000,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
3.        Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται, αν τους ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, να παρουσιάζουν κατά τους ελέγχους αποδεικτικά της αποκομιδής και τελικής διάθεσης των τοξικών – επικίνδυνων αποβλήτων, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.
4.        Ειδικότερα για τα αμιαντούχα υλικά ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ Α’ 212/2006), της Οδηγίας 2003/18/ΕΚ και των τροποποιήσεών τους, που αναφέρουν ότι προ της έναρξης διαδικασίας κατεδάφισης ή συντήρησης κτιρίων, οι εργοδότες ή οι εργολάβοι οφείλουν να καταρτίζουν σχέδιο εργασίας και να λαμβάνουν όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Τα υλικά αυτά θα πρέπει να αφαιρούνται και στη συνέχεια να συλλέγονται, να αποθηκεύονται και να απορρίπτονται ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β’/2006). Δεν επιτρέπεται η αφαίρεση, μεταφορά και διαχείριση των αποβλήτων αμιάντου από τους μη έχοντες νόμιμη άδεια σχετικής αφαίρεσης αμιάντου, κατάλληλη τεχνογνωσία, μεθόδους και εξοπλισμό.
 
Άρθρο 11: Υποχρεώσεις υπευθύνων για την ανακύκλωση των αποβλήτων
1.      Η μείωση του όγκου των στερεών αποβλήτων πριν την τελική τους διάθεση είναι κεντρικός και προγραμματικός στόχος του Δήμου, καθώς η υλοποίηση του εξυπηρετεί δύο επιμέρους προτεραιότητες, αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και αφετέρου τη μείωση του κόστους αποκομιδής και διάθεσης των αποβλήτων που συλλέγονται. Η οικονομία αυτή μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας αλλά και σε ενδυνάμωση της κοινωνικής πολιτικής προς τους πιο αδύναμους εισοδηματικά. Ο στόχος της μείωσης του όγκου των αποβλήτων προς τελική διάθεση μπορεί να επιτευχθεί με την ενθάρρυνση της ορθολογικής διαχείρισης και αξιοποίησης των αποβλήτων μέσω της επαναχρησιμοποίησης μέρους αυτών, της συνεργασίας με τα πιστοποιημένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων και της κομποστοποίησης οργανικών αστικών αποβλήτων .
 
Η ορθολογική διαχείριση και η αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ. 4 του παρόντος Κανονισμού στοχεύει:
ü      Στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, τη μείωση του συνολικού όγκου πριν την τελική τους διάθεση.
ü      Στην επαναχρησιμοποίηση των υλικών και την ενθάρρυνση συνεργασιών με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και αξιοποίησης των αποβλήτων για διεύρυνση των δυνατοτήτων ανακύκλωσης – αξιοποίησής τους.
ü      Στην ανάληψη ευθυνών για εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων και από τους οικονομικούς παράγοντες (δημόσιους και ιδιωτικούς).
ü      Στην ανάδειξη του ρόλου των χρηστών και των καταναλωτών ως βασικών παραγόντων για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.
2.      Οι Δήμοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 “Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων κ.λπ.”, υποχρεούνται να καταρτίζουν και να υλοποιούν προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, είτε μόνοι, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς. Στην κατεύθυνση αυτή οι Δήμοι μπορούν να εφαρμόζουν:
ü      Προγράμματα  ενημέρωσης των δημοτών για την μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων, την προδιαλογή τους ανά ρεύμα αποβλήτου (οργανικά απόβλητα, χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλο, ηλεκτρικές συσκευές, κ.λπ.), με στόχο την μείωση του συνολικού τους όγκου πριν την τελική διάθεση, την εξοικονόμηση ενέργειας και τελικά την μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος.
ü      Τη δημιουργία ¨Πράσινων Σημείων¨ όπου οι πολίτες θα μπορούν να αποθέτουν διάφορα υλικά προς επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση (έπιπλα, μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, ρούχα, σκεπάσματα ή χαλιά, παιδικά παιχνίδια, σκληρά πλαστικά που δεν είναι συσκευασίες, αλλά και απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μαγειρικά έλαια, ελαστικά οχημάτων κ.α.). Στο ¨Πράσινο Σημείο¨ θα μπορούσε να γίνεται και συγκέντρωση ανάλογων υλικών από τις υπηρεσίες του Δήμου, με σκοπό να μοιραστούν μετά στα διάφορα ρεύματα ανακύκλωσης. Στόχος είναι η συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων και ειδικών αποβλήτων και η αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.
ü      Την εφαρμογή προγραμμάτων κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών αστικών αποβλήτων. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα μπορούσε να παράγει καλής ποιότητας compost (εδαφοβελτιωτικό), τροφοδοτούμενο με καθαρά οργανικά απορρίμματα.
3.      Ο Δήμος Κορινθίων έχει εκπονήσει και εγκρίνει Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων και θα εκτελέσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αστικών απορριμμάτων.
 
Ο Δήμος με στρατηγική στόχευση έχει επιλέξει και υλοποιεί ήδη τα ακόλουθα:
ü      Συμμετέχει στο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών – «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ», που διαχειρίζεται ο πιστοποιημένος διαχειριστής συσκευασίας “Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)”. Το πρόγραμμα αυτό αφορά τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασιών μέσω του συστήματος του “ΜΠΛΕ” κάδου. Σε μια προσπάθεια διεύρυνσης του παραπάνω προγράμματος, έχουν τοποθετηθεί μπλε “ΚΩΔΩΝΕΣ” – κάδοι τύπου καμπάνας, ειδικά για τις γυάλινες συσκευασίες. Το περιεχόμενο των “ΜΠΛΕ” κάδων και των κάδων τύπου καμπάνας μεταφέρεται σε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) για περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση.
ü      Συμμετέχει στοΣυλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), που διαχειρίζεται ο πιστοποιημένος διαχειριστής “Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.”. Το πρόγραμμα αυτό αφορά τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μέσω ειδικών κάδων. Το περιεχόμενο των κάδων αυτών συλλέγεται και μεταφέρεται από τον διαχειριστή σε πιστοποιημένες μονάδες για περαιτέρω επεξεργασία και αξιοποίηση.
 
Ενώ οργανώνει την υλοποίηση:
ü      Χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων συσκευασιών με τέσσερα (4) ρεύματα (χαρτί, γυαλί, μέταλλο, πλαστικό), οργανικών βιοαποδομήσιμων αστικών στερεών αποβλήτων, σύμμεικτων προδιαλεγμένων αποβλήτων, κλαδεμάτων και ογκωδών απορριμμάτων σε όλη την επικράτεια του Δήμου.
ü      Διαχείρισης των προδιαλεγμένων ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων.
ü      Λειτουργίας Πράσινων Σημείων και στις πέντε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.
ü      Λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοπαδομήσιμων αποβλήτων.
ü      Λειτουργίας Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων Υλικών.
4.      Οι κάτοικοι και οι επιχειρήσεις πρέπει να συμμετέχουν και να συμμορφώνονται με τους κανόνες που έχουν τεθεί από τις συμβάσεις του Δήμου με τα συλλογικά συστήματα για καθένα από τα διαφορετικά ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων. Αναλυτικά:
α)
Οι κάτοικοι πρέπει να ξεχωρίζουν στις κατοικίες, τα καταστήματα και τα γραφεία τους, το σύνολο των πλαστικών, γυάλινων, χάρτινων, αλουμινένιων και λευκοσιδηρών υλικών συσκευασίας και να τα τοποθετούν στους “ΜΠΛΕ” κάδους ανακύκλωσης, χωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα. Ειδικότερα τα μεγάλα χαρτοκιβώτια τοποθετούνται στους κάδους αφού προηγουμένως ελαχιστοποιηθεί ο όγκος τους. Αν δεν χωρούν στους κάδους τοποθετούνται με τάξη δίπλα σ’ αυτούς. Απαγορεύεται αυστηρά να τοποθετούνται οργανικά και γενικά συμβατικά απορρίμματα μέσα, επάνω ή δίπλα στους μπλε κάδους ανακύκλωσης συσκευασιών.
β)
Στις περιοχές όπου έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι για τη συλλογή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων, οι κάτοικοι οφείλουν να διαχωρίζουν και να ρίχνουν στους συγκεκριμένους κάδους τα οργανικά τους υπόλοιπα. Αυτά είναι υπολείμματα μαγειρεμένου φαγητού ή ωμών τροφίμων (όχι όμως μαγειρικά έλαια και λίπη), χαρτιά υγείας και κουζίνας (όχι φωτοδιασπώμενες σακούλες), υπολείμματα κήπων, όπως τεμαχισμένα κλαδιά μικρού μεγέθους από δέντρα και θάμνους, ξερά φύλλα, κομμένο γρασίδι, πριονίδι, κοπριά και χώμα από γλάστρες. Απαγορεύεται η ρίψη απορριμμάτων διαφορετικών από τα παραπάνω στους ειδικούς  κάδους βιοαποδομήσιμων αποβλήτων.
γ)
Οι κάτοικοι πρέπει να συλλέγουν χωριστά τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), δηλαδή παλιά πλυντήρια, ψυγεία, κουζίνες, κλιματιστικά, ηλεκτρικά σώματα θέρμανσης, τηλεοράσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρικοί λαμπτήρες , ραδιόφωνα, ηλεκτρικά σίδερα, τοστιέρες, καφετιέρες και γενικά οτιδήποτε λειτουργεί με ρεύμα ή μπαταρίες, καθώς και τα τηλέφωνα και καλώδια. Τα απόβλητα αυτά μεταφέρονται από τους κατοίκους σε χώρους υποδοχής που τους υποδεικνύει ο Δήμος ή σε ειδικούς κάδους οι
οποίοι έχουν τοποθετηθεί από τους υπεύθυνους του αντίστοιχου συστήματος συλλογικής – εναλλακτικής διαχείρισης σε επιλεγμένα σημεία για την διευκόλυνση της ξεχωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ. Εφόσον πρόκειται για ογκώδη αντικείμενα, αυτά μεταφέρονται από τον ίδιο το Δήμο, κατόπιν ειδοποίησης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, ή βάσει άλλου ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει η ανωτέρω Διεύθυνση. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, πριν από την αποκομιδή, να προκαταβάλουν το προβλεπόμενο τέλος, που είναι 20,00 € (Ευρώ) ανά κυβικό μέτρο ή μονάδα αποκομιδής ή 80,00 € (Ευρώ) ανά πλήρες δρομολόγιο οχήματος.Επίσης, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία και τοποθέτηση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, πρέπει να διαχειρίζονται τα ΑΗΗΕ που προκύπτουν από την δραστηριότητά τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
δ)
Οι κάτοικοι, επίσης πρέπει να διαχωρίζουν από τα υπόλοιπα απορρίμματά τους τις χρησιμοποιημένες φορητές μπαταρίες συσκευών από ηχητικά συστήματα, παιδικά παιχνίδια, οικιακές ηλεκτρικές μικροσυσκευές, κ.λπ. Οι φορητές μπαταρίες πρέπει να μεταφέρονται και να αποτίθενται στους ειδικούς κάδους συλλογής των αποβλήτων αυτών, οι οποίοι για τη διευκόλυνση των δημοτών, τοποθετούνται σε ειδικά σημεία (σχολικές μονάδες, καταστήματα, supermarkets, δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, ιδρύματα, χώροι άθλησης, χώροι πολιτιστικών δραστηριοτήτων και γενικά χώροι συνάθροισης των πολιτών), από τους υπεύθυνους του αντίστοιχου συστήματος συλλογικής – εναλλακτικής διαχείρισης ΑΦΗΣ.
ε)
Οι κάτοικοι, οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις πρέπει επίσης να φροντίζουν να μην ρίχνουν τα χρησιμοποιημένα και άδεια κελύφη των μελανιών των εκτυπωτών, μέσα στους κάδους των απορριμμάτων αλλά να τα τοποθετούν στους ειδικούς κάδους εναλλακτικής διαχείρισής τους, σε διάφορα σημεία της πόλης (υπηρεσίες, επιχειρήσεις, καταστήματα κλπ), εάν οι ίδιοι δεν αξιοποιούν μόνοι τους τη δυνατότητα που υπάρχει για το ξαναγέμισμα των κελυφών αυτών σε ορισμένα καταστήματα.
στ)
Τα φάρμακα, των οποίων η προθεσμία για κατανάλωση έχει παρέλθει, απορρίπτονται στους ειδικούς για το σκοπό αυτό κάδους που έχουν τοποθετηθεί από το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας-Τεχνολογίας στα φαρμακεία της περιοχής του Δήμου. Τα φάρμακα των οποίων η προθεσμία για κατανάλωση δεν έχει παρέλθει δεν απορρίπτονται στον κάδο των ληγμένων, αλλά μπορούν να προωθηθούν στο Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο είτε μέσω των φαρμακείων, είτε από τους ίδιους τους δημότες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση απαγορεύεται ρητά να απορρίπτονται τα μη χρησιμοποιημένα φάρμακα στο δίκτυο αποχέτευσης ή μαζί με τα αστικά απορρίμματα στους κάδους.
ζ)
Οι επιχειρήσεις ετοιμασίας και διάθεσης φαγητών όπως είναι τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, καντίνες, κέτερινγκ, κ.λπ., πρέπει να διαθέτουν τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά λάδια από τη δραστηριότητά τους σε εταιρείες συλλογής με τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις ώστε να διασφαλίζεται η περιβαλλοντικά σωστή διαχείριση των αποβλήτων αυτών και να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία. Οι εταιρείες αυτές που αξιοποιούν εναλλακτικά τα μαγειρικά λάδια ή τηγανέλαια (πχ. παραγωγή βιοκαυσίμων) διευκολύνουν τις επιχειρήσεις εστίασης στην περιβαλλοντικά σωστή διάθεση των αποβλήτων αυτών, αφού έτσι αποφεύγεται η απόρριψή τους στην αποχέτευση, στους αγωγούς όμβριων, στο έδαφος αλλά και η επαναφορά τους στην τροφική αλυσίδα. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί έως ότου εφαρμοστεί η εναλλακτική διαχείριση ιδιαίτερου ρεύματος των αποβλήτων αυτών (πχ. συγκέντρωση σε ¨Πράσινο Σημείο¨), ανάλογου με τα ρεύματα των προηγούμενων παραγράφων του άρθρου αυτού, οπότε θα δίνεται η δυνατότητα αυτά τα απόβλητα να οδηγηθούν εναλλακτικά και εκεί.
η)
Τα χρησιμοποιημένα ενδύματα – υποδήματα, εφόσον αυτά είναι σε καλή κατάσταση και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν μεταφέρονται και παραδίδονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, με ίδια μέσα των υπευθύνων ή σε συνεννόηση με τον Δήμο (Υπηρεσία Πρόνοιας), ώστε να διατεθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Ειδικότερα για την απόρριψη τους θα υπάρχουν εγκατεστημένοι ειδικοί κάδοι συλλογής στο ¨Πράσινο Σημείο¨.
θ)
Οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου σε αντικείμενα σχετικά με τη συντήρηση των οχημάτων ή και άλλες επιχειρήσεις από τη δραστηριότητα των οποίων δημιουργούνται ειδικά απόβλητα όπως μπαταρίες – συσσωρευτές αυτοκινήτων, ορυκτέλαια – λιπαντικά έλαια καθώς και συσκευασίες τους και ελαστικά οχημάτων, πρέπει να συλλέγουν χωριστά τα απόβλητα αυτά και να τα παραδίδουν στα αντίστοιχα συλλογικά συστήματα, προκειμένου να ανακυκλωθούν ή να αξιοποιηθούν. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε άλλη διαχείριση των αποβλήτων αυτών, όπως είναι η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους, είτε η διάθεσή τους σε άλλους φορείς πέραν των παραπάνω αδειοδοτημένων.
Για την μη τήρηση των διατάξεων  της παρ. 4 του παρόντος άρθρου επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
 
Άρθρο 12: Υποχρεώσεις πεζών – οδηγών και ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων
1.       Απαγορεύεται η απόρριψη από πεζούς ή οδηγούς, άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης σε δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους. Τα παραπάνω αντικείμενα πρέπει να ρίπτονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων ή στους κάδους απορριμμάτων. Σε όσους παραβιάζουν τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
2.       Η ρύπανση του οδοστρώματος ή άλλων κοινόχρηστων χώρων με λάδια κάθε είδους οχημάτων, μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα σε πεζούς και τροχοφόρα. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να φροντίζουν για την καλή κατάσταση των οχημάτων τους και σε περίπτωση διαρροής να μεριμνούν για τον καθαρισμό του χώρου. Σε έκτακτες περιπτώσεις, όπως διαρροή μετά από σύγκρουση, οι ιδιοκτήτες των οχημάτων οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως την Υπηρεσία Καθαριότητας. Στους παραβάτες της παρούσας διάταξης επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
3.       Οι ιδιοκτήτες σκύλων κλπ ζώων συντροφιάς πρέπει,  να λαμβάνουν κάθε πρόνοια για την αποκατάσταση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, τους οποίους τα ζώα αυτά ρυπαίνουν με τα απορρίμματά τους. Συγκεκριμένα πρέπει να συνοδεύουν τα ζώα τους κατά την έξοδο των τελευταίων από τις κατοικίες, τα καταστήματα κλπ χώρους όπου αυτά ζουν, να τα εποπτεύουν σε όλη τη διάρκεια της βόλτας τους και να καθαρίζουν τους κοινόχρηστους χώρους της πόλης από τα στερεά απορρίμματά τους. Για το σκοπό αυτό οι ιδιοκτήτες τους πρέπει στη διάρκεια της βόλτας των ζώων τους, να φέρουν πάντοτε μαζί τους μικρή σακούλα στην οποία και συλλέγουν τα τυχόν στερεά απορρίμματά τους με τη βοήθεια συστήματος μικρής σκούπας-φαρασιού ή έστω με τη βοήθεια κοινού χαρτιού. Η σακούλα αυτή θα αποτίθεται στους πράσινους κάδους του Δήμου. Μόνον με τις παραπάνω προϋποθέσεις επιτρέπεται η βόλτα των ζώων συντροφιάς στα πάρκα, στις πλατείες, στους δρόμους, στα πεζοδρόμια κλπ κοινόχρηστους χώρους της πόλης. Απαγορεύεται όμως αυστηρά η βόλτα των ζώων αυτών στους χώρους των παιδικών χαρών, ακόμα και με τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις, για να αποφευχθεί η ρύπανση των χώρων αυτών από τα υγρά απόβλητά τους, τα οποία δεν είναι δυνατόν να συλλεγούν και να επιδιωχθεί έτσι η διασφάλιση της υγείας των μικρών παιδιών. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται πρόστιμο 50,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
 
Άρθρο 13: Ρύπανση από διαφημίσεις
1.      Δεν επιτρέπεται η εμπορική διαφήμιση εκτός πλαισίων και ειδικών θέσεων διαφήμισης. Η ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέιγ βολάν, συνθήματα κ.λπ., καθώς και με αεροπανό επισύρει για τους παραβάτες πρόστιμο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
2.      Δεν επιτρέπεται η επικόλληση αγγελτηρίων κηδειών, μνημόσυνων κ.λπ. σε κολώνες της ΔΕΗ, ΟΤΕ, σε τοίχους οικιών, καταστημάτων κ.λπ. Τα παραπάνω αγγελτήρια επικολλούνται σε ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια τοποθετημένα σε χώρους οι οποίοι καθορίζονται από το Δήμο. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 € (Ευρώ), το οποίο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
3.      Δεν επιτρέπεται η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους (κόλλες, σχισμένες αφίσες, κ.λπ.), καθώς και η απαράδεκτη εμφάνιση διαφημιστικών ταμπλό. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
4.      Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους, που δεν έχουν οριστεί για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2946/2001 “Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις”, θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα από τον Δήμο. Σε βάρος των διαφημιστών που τοποθετούν τα πλαίσια και τις  διαφημίσεις, αλλά και των διαφημιζόμενων επιβάλλεται πρόστιμο 400,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
5.      Για την προβολή μηνυμάτων πολιτικού περιεχομένου αλλά και μηνύματα μαθητικών, φοιτητικών, συνδικαλιστικών και συνεταιριστικών οργανώσεων και ενώσεων προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 1491/1984.
 
Άρθρο 14: Αγάλματα, μνημεία, δημόσια κτίρια, αστικός εξοπλισμός
12.    Η ιστορία και η πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου, τα αγάλματα, μνημεία και κάθε χώρος ή αρχιτεκτονικό στοιχείο που προστατεύεται από την κείμενη νομοθεσία για το φυσικό κάλος ή την ιστορική του αξία, πρέπει να διατηρούνται καθαρά. Η ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημόσιων χώρων και κτιρίων, αποτελεί παράβαση και επισύρει πρόστιμο 500,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται και οι δαπάνες αποκατάστασης.
13.    Ο αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κάγκελα, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις λεωφορείων, καθώς και κάθε είδους πινακίδες κ.λπ.) πρέπει να διατηρείται καθαρός ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό του, που είναι η παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και να μην αποτελεί εστία μόλυνσης ή αισθητικής υποβάθμισης της πόλης. Η ρύπανση των στοιχείων αστικού εξοπλισμού αποτελεί παράβαση και επισύρει κάθε φορά πρόστιμο 50,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται και οι δαπάνες αποκατάστασης.
 
Άρθρο 15: Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
·         Οι υπεύθυνοι κάθε είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου παρατηρείται μεγάλη παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων (οργανικές ουσίες, συσκευασίες, κ.λπ.), οφείλουν να συσκευάζουν σε ειδικούς – ανθεκτικούς και καλά κλεισμένους σάκους τα ευπαθή και δύσοσμα απόβλητα (υπολείμματα τροφών, κόκαλα κ.λπ.) και να τα τοποθετούν στα μέσα μηχανικής αποκομιδής, το πολύ μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα αποκομιδής. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
·         Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, (χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, υπεραγορές, κ.λπ.), που παράγουν στερεά απόβλητα των οποίων είναι δυνατή η συμπίεση, υποχρεούνται να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους δια συμπίεσης ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περίδεση, κ.λπ.) και να τα εναποθέτουν στα μέσα μηχανικής αποκομιδής, τηρώντας τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. Τα ανωτέρω καταστήματα, όταν κατά την κρίση της Υπηρεσίας Καθαριότητας, είτε παράγουν υπερβολικά μεγάλες ποσότητες αστικών στερεών αποβλήτων, είτε τα απόβλητά τους λόγω σύνθεσης, είδους ή και ποιότητας διαφέρουν από τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα, έχουν την υποχρέωση της προσωρινής αποθήκευσης των απορριμμάτων τους με δική τους ευθύνη και δαπάνη. Ειδικότερα, οφείλουν να συσκευάζουν τα απόβλητά τους σε στεγανές σακούλες ερμητικά κλειστές και να τις τοποθετούν μέσα σε ιδιόκτητους κάδους. Οι κάδοι πρέπει να είναι επαρκείς για την παραγόμενη ποσότητα των απορριμμάτων, να φυλάσσονται σε ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης και να τοποθετούνται με ευθύνη τους σε κατάλληλο σημείο που θα υποδείξει η Υπηρεσία Καθαριότητας. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
·         Οι υπεύθυνοι καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως περίπτερα, κυλικεία, κ.α., όπου παράγονται κάθε μορφής απορρίμματα από την επιτόπια κατανάλωση των προσφερόμενων ειδών (καφές, αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό, κ.λπ.), οφείλουν να τοποθετούν επαρκή δοχεία και καλάθια απορριμμάτων, να φροντίζουν να τα αδειάζουν τακτικά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο. Ο αριθμός και η θέση τους θα προβλέπεται στην χορηγούμενη άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου και οι προδιαγραφές τους θα συμφωνούν με αυτές που έχει θεσπίσει ο Δήμος για τον αστικό εξοπλισμό καθαριότητας. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
 
Άρθρο 16: Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις
1.      Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν κατόπιν άδειας, κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, όπως καφενεία, καφετέριες, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια και άλλα καταστήματα, οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς με δικά τους μέσα, ανεξάρτητα από τον καθαρισμό τους από τα συνεργεία του Δήμου. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται επίσης να διαθέτουν κατάλληλο χώρο προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων σε εσωτερικό χώρο της επιχείρησής τους και να μεριμνούν για την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων. Η προσωρινή εναπόθεση των απορριμμάτων προς αποκομιδή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 15 του παρόντος Κανονισμού.
2.      Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων και το προσωπικό τους απαγορεύεται για οποιοδήποτε λόγο να τοποθετούν στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε πλατεία που βρίσκεται μπροστά από το κατάστημά τους, οποιαδήποτε αντικείμενα ή υλικά ακόμη και σχετικά με την εμπορική τους δραστηριότητα, όπως π.χ. ψυγεία, πάγκους, προθήκες, στέγαστρα, ζαρντινιέρες, καφάσια φρούτων, κιβώτια ποτών, παλιά σίδερα, μικροπροϊόντα, επισκευαζόμενες μηχανές, συσκευές ή και αυτοκίνητα, χαρτοκιβώτια κ.λ.π., εκτός αν έχει ληφθεί σχετική άδεια από την Δημοτική Αρχή, μετά την καταβολή του σχετικού τέλους, για κατάληψη πεζοδρομίου, οδοστρώματος ή και κοινόχρηστου χώρου σε προσδιορισμένο από την Δημοτική Αρχή χώρο και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης για τρίτη φορά εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από την πρώτη βεβαιωμένη, ο Δήμος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
3.      Ο χώρος που προσδιορίζεται για κατάληψη και για τον οποίο θα χορηγείται η άδεια της Δημοτικής Αρχής για χρήση από τον ενδιαφερόμενο καταστηματάρχη, θα σκουπίζεται και θα καθαρίζεται υποχρεωτικά σε όλη την έκταση και καθ’ όλη την διάρκεια της χρήσης του με έξοδα και ευθύνη του υπόχρεου αυτού. Επίσης θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα για να αποτρέπεται κάθε κίνδυνος διασκορπισμού των απορριμμάτων αυτών. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης για τρίτη φορά εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από την πρώτη βεβαιωμένη, ο Δήμος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
4.      Απαγορεύεται η διεξαγωγή εργασιών κάθε είδους καταστημάτων ή συνεργείων (π.χ. συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, συνεργεία ελαστικών αυτοκινήτων, συναρμολόγησης επίπλων ή άλλων ειδών κ.λ.π.) στα πεζοδρόμια ή καταστρώματα δρόμων. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
5.      Απαγορεύεται η εναπόθεση πάσης φύσεως υλικών συσκευασίας έξω από το χώρο των περιπτέρων. Οι υπεύθυνοι περιπτέρου υποχρεούνται να διατηρούν τον περιβάλλοντα χώρο του περίπτερου καθαρό σ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
6.      Απαγορεύεται να διοχετεύονται στους υπονόμους και στα δίκτυα απορροής μηχανέλαια από συνεργεία οχημάτων, μαγειρικά έλαια και λίπη από καταστήματα εστίασης, υγρά μπαταριών και γενικά κάθε είδους υγρά απόβλητα, που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
7.     Ειδικότερα επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής, οι οποίες ασκούν την δραστηριότητά τους εποχιακά, όπως είναι τα παραλιακά καταστήματα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στην αμμουδιά, ιδίως την καλοκαιρινή περίοδο, αμέσως μόλις ολοκληρώσουν την εποχιακή τους δραστηριότητα θα πρέπει να απελευθερώσουν οργανωμένα και με τάξη τον χώρο που έχουν καταλάβει από τραπεζοκαθίσματα, ξαπλώστρες, ομπρέλες, τέντες κ.λπ. και να παραδώσουν τον χώρο αυτό καθαρό στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής θα τιμωρούνται με πρόστιμο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Εάν διαπιστωθεί παράβαση της παραπάνω διάταξης για τρίτη φορά εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από την πρώτη βεβαιωμένη, ο Δήμος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
 
Άρθρο 17: Καθαριότητα οδών
Οι υπεύθυνοι των οχημάτων ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης υποχρεούνται να απομακρύνουν τα οχήματά τους την ημέρα και για τις ώρες που θα τους ενημερώσει σχετικά η Υπηρεσία Καθαριότητας, προκειμένου να διευκολύνονται οι προγραμματισμένες ή έκτακτες εργασίες καθαριότητας οδοστρώματος (πλύσιμο, σάρωση κλπ). Η παραπάνω ενημέρωση θα γίνεται την προηγούμενη ημέρα των εργασιών καθαρισμού με ευθύνη της Υπηρεσίας Καθαριότητας και με τους εξής δύο τρόπους: α) Με τοποθέτηση ενημερωτικών σημειωμάτων στα παρμπρίζ των αυτοκινήτων από την προηγούμενη ημέρα και με ανακοίνωση από τα τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή β) Με τοποθέτηση ενημερωτικής ταμπέλας στην αρχή και στο τέλος της οδού που πρόκειται να καθαριστεί.
Όσα αυτοκίνητα κατά την ημέρα των εργασιών καθαρισμού βρεθούν σταθμευμένα στους αντίστοιχους δρόμους παρά τη σχετική προειδοποίηση, θα απομακρύνονται με γερανοφόρο όχημα και όλα τα σχετικά έξοδα θα καταλογίζονται σε βάρος των ιδιοκτητών τους.
Απαγορεύεται η στάθμευση μπροστά από κάδους και η εμπόδιση της μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων και η παρεμπόδιση δημοτών στην εναπόθεση απορριμμάτων στους κάδους. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 € (Ευρώ) και μεταφορά του οχήματος με γερανό. Όλα τα σχετικά έξοδα θα καταλογίζονται σε βάρος των ιδιοκτητών τους.
 
Άρθρο 18: Λαϊκές αγορές, δημοτικές αγορές, υπαίθριο εμπόριο
1. Λαϊκές αγορές, δημοτικές αγορές
Ο Δήμος οφείλει να προστατεύει τη δημόσια υγεία και να διατηρεί καθαρούς τους κοινόχρηστους χώρους, όπου πραγματοποιούνται λαϊκές αγορές, αναλαμβάνοντας τον καθαρισμό τους αμέσως μετά το πέρας του ωραρίου λειτουργίας τους.
 
Για την τήρηση της καθαριότητας κατά την ώρα λειτουργίας των λαϊκών αγορών υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί, φυσικά πρόσωπα ή συνεταιριστικές οργανώσεις), έστω και αν οι ίδιοι αναπληρώνονται, υποβοηθούνται ή προσλαμβάνουν υπαλλήλους ή δεν παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στις λαϊκές αγορές, καθώς και το προσωπικό που απασχολούν.
Συγκεκριμένα, οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν:
 
α)
Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
β)
Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.
γ)
Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε εδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
δ)
Να μην ρυπαίνουν τον περιβάλλοντα χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.λπ.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.).
ε)
Να διευκολύνουν την Υπηρεσία Καθαριότητας στην αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό των λαϊκών αγορών, συμμορφούμενοι με τις υποδείξεις των εξουσιοδοτημένων οργάνων του Δήμου.
στ)
Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. Η παραμονή μετά το πέρας του νόμιμου ωραρίου, θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει το πρόστιμο που προβλέπεται στον Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Κορινθίων. Το παραπάνω πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής .
 
Τα ανωτέρω ισχύουν και για το χώρο της δημοτικής αγοράς εφόσον δεν υπάρχει ειδικός κανονισμός γι’ αυτόν.
 
2. Υπαίθριο εμπόριο
Οι μικροπωλητές που ασκούν τις δραστηριότητές τους εντός των ορίων ευθύνης του Δήμου, ανεξάρτητα από τον φορέα που τους έχει χορηγήσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος και την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, οφείλουν:
 
α)
Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν τον χώρο γύρω από τους πάγκους τους καθαρό.
β)
Να διαθέτουν ειδικά μέσα για την προσωρινή αποθήκευση μικροαπορριμμάτων για τους ίδιους και τους πελάτες τους. Τα μέσα αυτά πρέπει να διατηρούνται καθαρά με ευθύνη και φροντίδα των μικροπωλητών.
γ)
Να μην απορρίπτουν στους κοινόχρηστους χώρους υπολείμματα προϊόντων, άδειες συσκευασίες και άλλα απόβλητα, αλλά να τα εναποθέτουν στο πλησιέστερο μέσο προσωρινής αποθήκευσης του Δήμου.
δ)
Εφόσον στην περιοχή που ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες δεν πραγματοποιείται μηχανική αποκομιδή, οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να ελαχιστοποιούν με κάθε μέσο τον όγκο των συσκευασιών, να συσκευάζουν τα απόβλητα σε ανθεκτικές σακούλες και να τις περιδένουν με κατάλληλο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διασποράς.
ε)
Να αποσύρουν τους πάγκους και κάθε πρόσθετη κατασκευή από το χώρο εργασίας μετά την λήξη του ωραρίου, ώστε να είναι δυνατός ο γενικός καθαρισμός της περιοχής και να μην μετατρέπονται οι χώροι αυτοί σε εστίες μόλυνσης. Η παραμονή μετά το πέρας του νόμιμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει το πρόστιμο που προβλέπεται στον Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Κορινθίων.
 
3. Ρύπανση χώρων
Η ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών, δημοτικών αγορών και χώρων άσκησης υπαίθριου εμπορίου  του παρόντος άρθρου επισύρει πρόστιμο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
 
Άρθρο 19: Μεταφορά και φορτοεκφόρτωση αντικειμένων
1.       Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού ή υγρού φορτίου πρέπει να έχουν το φορτίο τους πλήρως προστατευμένο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς. Τα ανοικτά φορτηγά πρέπει να μεταφέρουν το φορτίο τους καλυμμένο με μουσαμά ή άλλο κατάλληλο μέσο προστασίας. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής θα τιμωρούνται με πρόστιμο 300,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
2.       Τα απορρίμματα οποιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, πρέπει να περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας με ευθύνη του μεταφορέα και του υπεύθυνου της επιχείρησης ή του καταστήματος. Ο Δήμος επιβάλλει σε όσους δεν συμμορφώνονται πρόστιμο 300,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
 
Άρθρο 20: Ρύπανση ακάλυπτων χώρων, δασών, ακτών, θαλασσών, κ.λπ.
Η με οποιοδήποτε τρόπο απόρριψη σε ακάλυπτους, δημόσιους χώρους εντός ή εκτός σχεδίου πόλης, ρέματα, δάση, παραλίες, θάλασσες κ.λπ., άχρηστων υλικών με συνέπεια τη σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τη δημιουργία εστιών μόλυνσης και την προσβολή της αισθητικής του τοπίου και του οικιστικού περιβάλλοντος απαγορεύεται αυστηρά. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται πρόστιμο 1000,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
 
Άρθρο 21: Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή μη)
1.      Όλες οι ιδιοκτησίες, κατοικημένες ή μη, οφείλουν να διατηρούνται καθαρές με ευθύνη των κατά περίπτωση υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 4 του παρόντος Κανονισμού.
2.      Η πλημμελής φροντίδα καθαριότητας σε ορισμένους ιδιωτικούς χώρους ενδέχεται να τους μετατρέψει σε εστίες ρύπανσης, δυσοσμίας και μόλυνσης της γύρω περιοχής με αυτονόητους κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Στις περιπτώσεις αυτές ο Δήμος ειδοποιεί με θυροκόλληση τους υπεύθυνους του ακινήτου να προχωρήσουν εντός προθεσμίας (10) δέκα εργάσιμων ημερών στον καθαρισμό της ιδιοκτησίας τους με δικά τους έξοδα και μέσα.
3.      Εάν μετά την παραπάνω πρώτη ειδοποίηση οι υπεύθυνοι αδιαφορούν ή αρνούνται να συμμορφωθούν, ο Δήμος κοινοποιεί και δεύτερη ειδοποίηση με επανάληψη της πρόσκλησης και νέα 5/ήμερη προθεσμία συμμόρφωσης. Μετά την άπρακτη πάροδο της δεύτερης και τελευταίας προθεσμίας, ο Δήμος, αφού προηγουμένως έχει μεριμνήσει για τη διεξαγωγή σχετικής αυτοψίας της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας και την παροχή σχετικής άδειας του αρμόδιου Εισαγγελέα, προβαίνει στον καθαρισμό ακαθάρτων ιδιωτικών ακινήτων και καταλογίζει όλες τις σχετικές δαπάνες σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού.
4.      Οι στεγασμένοι ή μη κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων (στοές, πρασιές, αυλές κ.λ.π.), πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη και αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους. Ο Δήμος, κατά τη διαδικασία της διάταξης της προηγουμένης παραγράφου του ιδίου άρθρου του παρόντος Κανονισμού, μπορεί να προβαίνει στον καθαρισμό ακαθάρτων κοινοχρήστων χώρων και να καταλογίζει τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης, περίφραξης και ασφάλισης του χώρου κ.λ.π. σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού.
5.      Σε επείγουσες περιπτώσεις, που ο κίνδυνος της δημόσιας υγείας από την έλλειψη καθαριότητας σε κάποιον ιδιωτικό χώρο είναι άμεσος και επικείμενος, ο Δήμος με μόνη την αυτοψία της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας και την άδεια του αρμόδιου Εισαγγελέα, μπορεί να προχωρήσει στον καθαρισμό του συγκεκριμένου χώρου ύστερα από μια (1) και μόνη ειδοποίηση των υπευθύνων με θυροκόλληση και άπρακτη πάροδο 24/ωρης προθεσμίας συμμόρφωσης.
 
Σε περίπτωση που οι εν λόγω χώροι διατίθενται από τους ιδιοκτήτες τους για την διενέργεια εκδηλώσεων (εκθέσεων, εμπορικών δραστηριοτήτων, κ.λπ.), οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να αποκομίσουν οι ίδιοι τα απορρίμματα που παράγονται.
Για κάθε παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
 
Άρθρο 22: Καθαριότητα οικοπέδων
1.       Οι υπεύθυνοι (ιδιοκτήτες ή νομείς ή κάτοχοι) οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων οφείλουν να διατηρούν τα ακίνητά τους πάντοτε καθαρά, ακόμη και όταν τρίτοι παρανόμως εναποθέτουν εντός αυτών απορρίμματα.
2.       Οι υπεύθυνοι οφείλουν να τα περιφράζουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και να προβαίνουν σε τακτική καθαριότητα και αποψίλωση σύμφωνα με το Π.Δ. της 12.4.1929 ¨Περί Περιφράξεως Οικοπέδων¨ (ΦΕΚ 148/18-4-1929).
3.       Ο Δήμος, εφ’ όσον διαπιστωθεί παράβαση της παρούσης διάταξης, εφαρμόζει αναλογικά τις διαδικασίες που προαναφέρονται στις διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 21 του παρόντος Κανονισμού και αποκαθιστά την καθαριότητα και την ασφάλεια του οικοπέδου, καταλογίζοντας όλες τις σχετικές δαπάνες καθαρισμού, απολύμανσης, περίφραξης και ασφάλισης του χώρου κ.λ.π. σε βάρος των υπευθύνων, όπως αυτοί περιγράφονται στη διάταξη του άρθρου 4 του παρόντος Κανονισμού.
4.       Κατά τα λοιπά για την καθαριότητα των οικοπεδικών εκτάσεων και λοιπών ακάλυπτων χώρων εφαρμόζονται το άρθρο 94, παρ. 1.26, του Ν.3852/2010 ¨Πρόγραμμα Καλλικράτης¨, όπως ισχύει και οι οικείες ποινικές διατάξεις. Σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 1.26 του Ν. 3852/2010 στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνεται και η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου Δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους και η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου προς καθαρισμό, το ύψος της οποίας προκύπτει από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα (παράβαση διατάξεων για την προφύλαξη από τη φωτιά).
5.       Επίσης δεν επιτρέπεται να προεξέχουν προς οδούς κοινής χρήσης από ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα κλαδιά δέντρων, θάμνοι κ.λ.π. είδη, τα οποία εμποδίζουν την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 7 της αρ. 1/2008 Αγορανομικής Διάταξης (ΦΕΚ 1691/Β΄/22- 8-2008). Οι ιδιοκτήτες τους οφείλουν να τα κλαδεύουν έγκαιρα. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος μπορεί να προβεί σε κοπή κλαδιών που δημιουργούν πρόβλημα στην ασφάλεια των πεζών και οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 290 Π.Κ. και του άρθρου 1008 του Α.Κ., χρεώνοντας στους υπόχρεους τη δαπάνη και επιβάλλοντας πρόστιμο 100,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
6.       Δεν επιτρέπεται η εντός οικοπέδων και λοιπών ιδιωτικών χώρων, προσωρινή αποθήκευση σιδήρων-μετάλλων, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών (ΣΚΡΑΠ) χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 200,00 € (Ευρώ), που διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
      Ο Δήμος ειδοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο τους ιδιοκτήτες ορίζοντας δεκαπενθήμερη προθεσμία συμμόρφωσης. Εάν η    
      προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τότε παρεμβαίνει και αποκαθιστά την καθαριότητα του οικοπέδου.
 
Άρθρο 23: Γενικά για οικοδομικές εργασίες, δημόσια έργα
Τα κάθε είδους έργα που εκτελούνται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου από ιδιώτες ή φορείς του δημοσίου, κοινωφελείς οργανισμούς, εργολάβους δημοσίων έργων κ.λπ., πρέπει να πληρούν όλους τους κανόνες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τον παρόντα Κανονισμό.
 
Σε κάθε περίπτωση οι υπεύθυνοι των έργων οφείλουν να τηρούν όλα τα μέτρα προστασίας πεζών και οχημάτων, να μην παρακωλύουν την κυκλοφορία, να μην δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργία της πόλης και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής κινδύνου διασποράς ή διαφυγής στο περιβάλλον δομικών και αδρανών υλικών και κάθε είδους άχρηστων αντικειμένων και αποβλήτων.
 
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αφορούν κάθε είδους οικοδομικές εργασίες (ανέγερση νέων οικοδομών, επισκευές, λοιπές οικοδομικές εργασίες), που εκτελούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου και κάθε εργασία που πραγματοποιείται σε κοινόχρηστους χώρους από οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή εργολάβους δημόσιων ή ιδιωτικών έργων.
 
Άρθρο 24: Οικοδομικές εργασίες
1.       Όλες οι οικοδομικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται μετά τη λήψη της νόμιμης άδειας από το Δήμο. Σε κάθε οικοδομική εργασία που γίνεται θα πρέπει να υπάρχει στο χώρο του εργοταξίου:
α)
Αντίγραφο της θεωρημένης από την Αστυνομία οικοδομικής άδειας.
β)
Η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία πινακίδα με τον αριθμό της άδειας και την ημερομηνία έκδοσής της
γ)
Άδεια κατάληψης – χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών ή για προσωρινή λειτουργία εργοταξίου. Η άδεια αυτή χορηγείται με την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του Κ.Ο.Κ., των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και των κανονισμών που διέπουν την χρήση των κοινόχρηστων χώρων. Οι άδειες εκδίδονται είτε για τοποθέτηση κάδου αδρανών υλικών με την προϋπόθεση ότι ο κάδος τοποθετείται σε ξύλα για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου, είτε για χρήση προστατευτικής περίφραξης με πανί, λαμαρίνα ή πλέγμα, είτε για τοποθέτηση ικριώματος με ασφαλή έδραση, στήριξη στην οικοδομή και προστατευτικό κάλυμμα και γενικά για κάθε εκτέλεση διαφόρων τεχνικών υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται μηνιαίο τέλος χρήσης το ύψος του οποίου ορίζεται στον Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Κορινθίων.
2.       Τα οικοδομικά υλικά τοποθετούνται σε συσκευασίες (παλέτες, κάδοι, κ.α.) μετά από χορήγηση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επιβάλλεται το προβλεπόμενο στον Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Κορινθίων πρόστιμο. Το παραπάνω πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
3.       Ο καθαρισμός και η αποκατάσταση του χώρου γίνεται εντός χρονικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη της άδειας χρήσης, με φροντίδα και δαπάνες του κατόχου της άδειας και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 6952/2011 “Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών”. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή χωρίς ο δικαιούχος να έχει προβεί στην αποκατάσταση του χώρου, ο Δήμος προβαίνει σ’ αυτήν με δικά του μέσα, καταλογίζοντας την δαπάνη στον δικαιούχο. Επιπλέον, η περίπτωση αυτή θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και καταλογίζεται το προβλεπόμενο στον Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Κορινθίων πρόστιμο. Το παραπάνω πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
4.       Κατά τη διάρκεια κατεδαφίσεων ή εκσκαφών οι παραπάνω υπεύθυνοι οφείλουν επίσης να τηρούν όλα τα παραπάνω προστατευτικά μέτρα. Τα απορρίμματα που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, και γενικά οικοδομικές εργασίες (ΑΕΚΚ) μεταφέρονται με ευθύνη του υπόχρεου στους ειδικούς χώρους που επίσημα έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι υποδοχής ΑΕΚΚ μετά από συνεννόηση με τη Υπηρεσία Καθαριότητας.
 
Άρθρο 25:  Δημόσια Έργα
1.       Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθρ. 15 του Ν. 4203/2013, οποιαδήποτε τομή ή εκσκαφή οδοστρώματος, ερείσματος, πεζόδρομου ή πεζοδρομίου εθνικής, επαρχιακής, δημοτικής ή κοινοτικής οδού, η οποία είναι απαραίτητη για την κατασκευή έργου, που εκτελείται από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο, επιτρέπεται να γίνει μόνο έπειτα από άδεια της αρμόδιας για τη συντήρηση της οδού Υπηρεσίας. Η άδεια θεωρείται από την αρμόδια Αστυνομική Αρχή πριν από την έναρξη των εργασιών. Στην άδεια ορίζεται ο χρόνος μέσα στον οποίο θα ενεργείται η πλήρης αποκατάσταση της φθοράς του οδοστρώματος από την επιχείρηση ή το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο και δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες συντήρησης των οδών υποχρεούνται μετά την παρέλευση της προθεσμίας, να αποκαθιστούν τις γενόμενες φθορές και να καταλογίζουν τη σχετική δαπάνη σε βάρος του οργανισμού, της επιχείρησης ή του προσώπου που εκτελεί ή για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο, κατά τις διατάξεις των δημοσίων εσόδων.
2.       Αν από τις παραπάνω εργασίες προκύπτουν ΑΕΚΚ, για την έκδοση της σχετικής άδειας από τον Δήμο είναι απαραίτητη η προσκόμιση σύμβαση συνεργασίας με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ ή Υπεύθυνη Δήλωση ότι θα συναφθεί σύμβαση συνεργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών. Ο διαχειριστής των ΑΕΚΚ τεχνικών υποδομών ή κτιριακών έργων μετά από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης τους οφείλει να καταθέτει, στην Υπηρεσία που επιβλέπει το έργο, βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
3.       Για τις εταιρείες που εκτελούν εργασίες εγκατάστασης τακτικής και έκτακτης συντήρησης των υπόγειων δικτύων διανομής και παροχετεύσεων φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εγκατάστασης, τακτικής και έκτακτης συντήρησης των μετρητικών και των ρυθμιστικών διατάξεων φυσικού αερίου, καθώς και για τις εταιρείες παραγωγής και διανομής θερμικής ενέργειας για την εγκατάσταση υπόγειων δικτύων διανομής θερμότητας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3, του άρθρ. 7 του Ν. 2364/1995. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές δεν απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε άδειας από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική, νομαρχιακή ή κοινοτική αρχή ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα και δεν καταβάλλεται τέλος χρήσης οδών, πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων ή οποιοδήποτε άλλο τέλος ή εισφορά υπέρ οποιουδήποτε. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της προηγούμενης παραγράφου.
4.       Γενικά, όπου προβλέπεται από το νόμο, οι πάροχοι δικτύων που εκτελούν εργασίες υποχρεούνται σε καταβολή τέλους, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, τέλος χρήσης υπεδάφους). Ειδικότερα οι πάροχοι δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών καταβάλλουν τέλος και καταθέτουνεγγυητική επιστολή για την καλή εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης στις οποίες αυτοί προβαίνουν στα πλαίσια των χορηγηθέντων δικαιωμάτων διέλευσης. Το τέλος και το ύψος της εγγύησης καθορίζονται στον υπ’ αριθ. 528/075/10-07-2009 Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων περί καθορισμού των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης για όλη την Ελλάδα (Άρθρο 27.5, Σελ. 32). Ο πάροχος υποχρεούται, με την ολοκλήρωση των έργων, να επαναφέρει στην πρότερη κατάσταση όλα τα πράγματα (ενδεικτικά αναφέρονται ασφαλτοτάπητες, πεζοδρόμια, ρείθρα, κράσπεδα, κ.λπ.), τα οποία έχουν υποστεί ζημιές κατά την εκτέλεση των έργων. Εάν κατά το χρόνο ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης εργασιών διαπιστωθούν από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού Υπηρεσίας ατέλειες στην αποκατάσταση (όπως λακκούβες κ.λπ.), ο πάροχος υποχρεούται να επαναλάβει άμεσα τις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης.
5.       Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων του παρόντος άρθρου επιβάλλεται το προβλεπόμενο στον Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Κορινθίων πρόστιμο και καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγυητική επιστολή. Το παραπάνω πρόστιμο διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής.
 
Άρθρο 26: Βεβαίωση παραβάσεων
Αρμόδια υπηρεσία για την διαπίστωση των παραβάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων ή άλλων διοικητικών μέτρων και κυρώσεων και την υποβολή μηνύσεων σε βάρος των παραβατών είναι η Υπηρεσία Καθαριότητας, μέσω των αρμοδίων υπαλλήλων της (προϊστάμενοι, επόπτες καθαριότητας κλπ). Αρμόδιο για την εφαρμογή του Κανονισμού είναι επίσης και οποιοδήποτε άλλο, κατά νόμο αρμόδιο και εντεταλμένο όργανο (π.χ. υγειονομικές, αστυνομικές αρχές, επιτροπές περιβάλλοντος).
 
Σε κάθε περίπτωση ο ∆ήμαρχος μπορεί, με αποφάσεις του, να αναθέτει σε δημοτικούς υπαλλήλους την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού και τη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων.
 
Τα όργανα αυτά εξουσιοδοτούνται να βεβαιώνουν κατά περίπτωση παραβάσεις και κατά συνέπεια υποχρεούνται να εφαρμόζουν με υπευθυνότητα και αυστηρότητα τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Οι παραπάνω κατά την επιβολή των κυρώσεων οφείλουν να επιδεικνύουν την Απόφαση αυτή με τα στοιχεία τους, εφόσον τους ζητηθεί από τον παραβάτη που είναι παρών κατά την διαπίστωση της παράβασης.
 
Οι προβλεπόμενες κυρώσεις του παρόντος κανονισμού επιβάλλονται σε ειδικό για το σκοπό αυτό αριθμημένο τριπλότυπο έντυπο το οποίο συντάσσεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα. Ένα αντίτυπο του παραδίδεται ή κοινοποιείται στον υπόχρεο, ένα δεύτερο παραδίδεται στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών για την είσπραξη του προστίμου, και το τρίτο παραμένει στο στέλεχος που διατηρεί η Υπηρεσία Καθαριότητας. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του παρόντος ορίζεται ενδεικτικά ο τύπος και η μορφή του εντύπου «Εκθεση βεβαίωσης παράβασης του Κανονισμού Καθαριότητας».
 
Άρθρο 27: Επιβολή, Αναπροσαρμογή προστίμων
1.       Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος Κανονισμού παρατίθεται πίνακας επιβαλλόμενων προστίμων ανά είδος παράβασης.
2.       Τα έσοδα που εισπράττονται από τις ανωτέρω περιπτώσεις θα αποτελούν έσοδο του Δήμου και θα προορίζονται για την Υπηρεσία Καθαριότητας.
3.       Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου με απόφασή του μπορεί να αναπροσαρμόζει το ύψος των προβλεπόμενων από τον παρόντα Κανονισμό προστίμων και επιβαλλομένων τελών. Η αναπροσαρμογή αυτή των τελών δεν μπορεί να γίνεται σε χρονικό διάστημα λιγότερο του έτους.
4.       Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος καταβάλει το πρόστιμο στο ταμείο του Δήμου εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα βεβαίωσης της παράβασης ή από την κοινοποίησή της και σε κάθε περίπτωση πριν από την άσκηση της προσφυγής. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.
 
Άρθρο 28: Ενστάσεις, Προσφυγές
1.       Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 5 του Ν. 1406/83 και τροποποιήθηκαν με την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95 και την παρ. 3β του άρθρου 17 του Ν. 3491/2006, συνιστάται σε κάθε Δήμο επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς και προστίμου μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων.
2.       Ένσταση – προσφυγή μπορεί να ασκήσει α) ο άμεσα ενδιαφερόμενος ή β) άλλο εξουσιοδοτημένο από τον ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Η ένσταση – προσφυγή μπορεί να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση της πράξης στον υπόχρεο ή από τότε που αποδεδειγμένα έλαβε πλήρη γνώση αυτής. Η ένσταση – προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Υπηρεσία Καθαριότητας), που την διαβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή στην Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφορών (όπως αυτή ορίζεται με την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/1995) του Δήμου.
3.       Κατά των επιβαλλομένων χρηματικών προστίμων και λοιπών διοικητικών ποινών του παρόντος Κανονισμού, επιτρέπεται η άσκηση των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ενδίκων μέσων και βοηθημάτων.
4.       Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 2717/1999 η προσφυγή ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών, η οποία αρχίζει από την κατά νόμο επίδοση της πράξης ή από τότε που αποδεδειγμένα έλαβαν πλήρη γνώση αυτής. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας καμία προσφυγή δεν γίνεται δεκτή. Οι παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού βεβαιώνονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες όπως καθορίζεται στο άρθρο 2.
5.       Ο παραβάτης μπορεί να εκθέσει τις αντιρρήσεις του στην Υπηρεσία Καθαριότητας εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης βεβαίωσης παράβασης του Κανονισμού Καθαριότητας. Στις περιπτώσεις που είτε ο παραβάτης δεν εμφανιστεί εντός της τριήμερης προθεσμίας, είτε οι αντιρρήσεις του κριθούν αβάσιμες, επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο για την παράβαση που έκανε.
 
Τα πρόστιμα, τέλη κ.λπ., επιβάλλονται με απόφαση Δημάρχου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις περί βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Δήμου και μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Άρθρο 29: Ισχύς Κανονισμού
1.       Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ παρατίθεται το βασικό θεσμικό νομικό πλαίσιο. Με βάση αυτό το ισχύον θεσμικό πλαίσιο καταρτίστηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας. Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπερισχύουν όταν δεν είναι αντίθετες με τις γενικές διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, τις υγειονομικές διατάξεις, τις αστυνομικές και άλλες ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
2.       Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού αρχίζει από την σχετική απόφαση έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Κανονισμός δημοσιεύεται κατά το πλήρες κείμενό του, όπως ορίζει το άρθρο 79, παρ. 4 του Ν. 3463/2006 και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 284 του ιδίου Νόμου, με τοιχοκόλληση με αποδεικτικό δημοσίευσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος στον οποίο και παραμένει. Από της ισχύος του παρόντος κανονισμού καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη προγενέστερων κανονιστικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
3.       Με τον πιο πάνω Κανονισμό της Υπηρεσίας Καθαριότητας δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Δήμου.
4.       Κάθε τι που δεν έχει προβλεφθεί από τον παρόντα Κανονισμό επιλύεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου.
5.       Η καθαριότητα του Δήμου αποβλέπει σε άνετες και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, και στηρίζεται στην ευαισθησία και ενημέρωση των συμπολιτών μας και τη συνεχή συνεργασία των δημοτών με τις Δημοτικές Υπηρεσίες. Κάθε δημότης έχει ηθική υποχρέωση να είναι ενεργός πολίτης, να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και να προβαίνει σε συστάσεις σε εκείνους που τις παραβιάζουν. Κάθε δημότης επίσης οφείλει να έχει κατά νου ότι η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων, να γνωστοποιεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, τις παραλείψεις των υπηρεσιών, τις παραβάσεις της υπηρεσίας καθαριότητας και των συνδημοτών σε σχέση με τις διατάξεις του παρόντος, οι οποίες υποπίπτουν στην αντίληψή του, ώστε να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα.
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Καθαριότητας αποτελούν τα παρακάτω Παραρτήματα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 
 


 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ
 
Α/Α
Άρθρο
Κανονισμού
Περιγραφή Παράβασης
Επιβαλλόμενο Πρόστιμο
1
Άρθρο 8,
          παρ. 1α
Αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των δημοτικών (αστικών) ογκωδών απορριμμάτων (έπιπλα, στρώματα, ογκώδεις συσκευασίες κ.λπ.), όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 1.5 του παρόντος Κανονισμού.
20,00 € (Ευρώ) ανά κυβικό μέτρο ή μονάδα αποκομιδής ή 80,00 € (Ευρώ) ανά πλήρες δρομολόγιο οχήματος.
2
Άρθρο 9,
παρ. 1
Αποκομιδή των ειδικών απορριμμάτων από βιομηχανικές, βιοτεχνικές και άλλες δραστηριότητες, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 3, παρ. 2.1, του παρόντος Κανονισμού.
20,00 € (Ευρώ) ανά κυβικό μέτρο ή μονάδα αποκομιδής ή 80,00 € (Ευρώ) ανά πλήρες δρομολόγιο οχήματος.
3
Άρθρο 11,
παρ. 4γ
Αποκομιδή ογκωδών αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).
20,00 € (Ευρώ) ανά κυβικό μέτρο ή μονάδα αποκομιδής και 80,00 € (Ευρώ) ανά πλήρες δρομολόγιο οχήματος.
4
Άρθρο 24,
παρ. 1γ
Χρήση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών ή για προσωρινή λειτουργία εργοταξίου.
Μηνιαίο τέλος χρήσης το ύψος του οποίου ορίζεται στον Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Κορινθίων
5
Άρθρο 25,
παρ. 4
Τομή ή εκσκαφή οδοστρώματος, ερείσματος, πεζόδρομου ή πεζοδρομίου εθνικής, επαρχιακής, δημοτικής ή κοινοτικής οδού, η οποία είναι απαραίτητη για την κατασκευή έργου, που εκτελείται από επιχείρηση κοινής ωφέλειας, νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
Τέλος το οποίο καθορίζεται στον υπ’ αριθ. 528/075/10-07-2009 Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων περί καθορισμού των τελών διέλευσης, των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης για όλη την Ελλάδα.
 
 
Όλα τα παρακάτω πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής
Α/Α
Άρθρο
Κανονισμού
Περιγραφή Παράβασης
Επιβαλλόμενο Πρόστιμο
1
Άρθρο 7,
παρ. 2α
Η παρεμπόδιση κατασκευής ειδικών εσοχών – αποτμήσεων για την τοποθέτηση των κάδων μηχανικής αποκομιδής, η μετακίνηση των κάδων και των λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, η παρεμπόδιση τοποθέτησης προστατευτικών «Π» και η αυθαίρετη αφαίρεσή τους, η εσκεμμένη φθορά των ανωτέρω μέσων.
200,00 € (Ευρώ)
2
Άρθρο 7,
παρ. 2β
Η μερική ή ολική καταστροφή κάδων ή άλλων μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων, συνεπεία πρόσκρουσης ή βανδαλισμού ή πρόκλησης πυρκαγιάς.
400,00 € (Ευρώ)
3
Άρθρο 7,
παρ. 2γ
Η επικόλληση αυτοκόλλητων, διαφημιστικών αφισών, η αναγραφή συνθημάτων σε κάδους ή άλλα μέσα προσωρινής αποθήκευσης.
50,00 € (Ευρώ)
4
Άρθρο 7,
παρ. 3
Η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής και τα λοιπά μέσα προσωρινής αποθήκευσης.
100,00 € (Ευρώ)
5
Άρθρο 7,
παρ. 4
Η τοποθέτηση απορριμμάτων σε πλατείες, πάρκα, οικόπεδα, άλση, έξω από ξένη ιδιοκτησία, το κρέμασμά τους σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού, η ρίψη τους στο δρόμο ή στο πεζοδρόμιο από οποιοδήποτε ύψος.
200,00 € (Ευρώ)
6
Άρθρο 7,
παρ. 5
Ο μη καθαρισμός των ιδιόκτητων μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδοι, συμπιεστές, καλάθια, κ.λπ.) που διατηρούνται από ιδιώτες ή επιχειρήσεις και βρίσκονται σε κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους.
100,00 € (Ευρώ)
7
Άρθρο 8,
παρ. 1γ
Η εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου, με αποτέλεσμα την παρακώλυση της κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων και τη δυσχέρεια της αποκομιδής τους.
Πρόστιμο το ύψος του οποίου
ορίζεται στον Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Κορινθίων
8
Άρθρο 8,
παρ. 2
Η παράλειψη ελαχιστοποίησης δια συμπίεσης, περίδεσης ή άλλου πρόσφορου τρόπου των πάσης φύσης ογκωδών απορριμμάτων συσκευασίας (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.λπ.) που τοποθετούνται προς αποκομιδή από καταστήματα, γραφεία, κ.λπ.
100,00 € (Ευρώ)
9
Άρθρο 8,
παρ. 3
Η παράλειψη συσκευασίας σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους και η μη τοποθέτηση στους ειδικούς κάδους κομποστοποίησης, των φύλλων, ξηρών ανθέων, κλαδιών, γκαζόν, υπολοίπων καθαρισμού κήπων, κ.λπ., εάν έχουν μικρό όγκο και βάρος, ή εάν αυτά έχουν μεγάλο όγκο, η μη τήρηση της διαδικασίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8, παρ. 1.
100,00 € (Ευρώ) για απορρίμματα
 με μικρό όγκο ή πρόστιμο το ύψος
 του οποίου ορίζεται στον Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Κορινθίων για απορρίμματα με
μεγάλο όγκο.
10
Άρθρο 9,
παρ. 2
Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που περιγράφονται στο άρθρο 9, παρ. 2, των υπευθύνων βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων κ.λπ., όταν ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αποκομιδής των ειδικών απορριμμάτων του άρθρου 3, παρ. 2.1. Για τους παραβάτες ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 8, παρ. 1γ. (Αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, που επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων).
Πρόστιμο το ύψος του οποίου
ορίζεται στον Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Κορινθίων.
 
11
Άρθρο 9,
 παρ. 3
Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που περιγράφονται στο άρθρο 9, παρ. 3, των υπευθύνων των επιχειρήσεων που παράγουν ζωικά υποπροϊόντα.
500,00 € (Ευρώ)
12
Άρθρο 9,
παρ. 4β
Η ανάμειξη των μολυσματικών με τα μη μολυσματικά απόβλητα.
500,00 € (Ευρώ)
13
Άρθρο 9,
παρ. 5α
Η μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 5α που αφορά τα ειδικά απόβλητα του άρθρου 3, παρ. 2.3 του παρόντος Κανονισμού και είναι γνωστά ως απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). (Η παράβαση θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων).
Πρόστιμο το ύψος του οποίου ορίζεται στον Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Κορινθίων.
14
Άρθρο 9,
παρ. 5β
Η ανεξέλεγκτη διάθεση των ΑΕΚΚ σε ακάλυπτους χώρους, όπως οικόπεδα, χείμαρρους, ρέματα, πάρκα ή δάση, εντός ή εκτός σχεδίου πόλης.
500,00 € (Ευρώ)
15
Άρθρο 9,
παρ. 6
Η μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 9, παρ. 6 του παρόντος Κανονισμού για τα αυτοκίνητα, οχήματα κ.λπ., που αναφέρονται στο άρθρο 3, παρ. 2.4 και βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ).
500,00 € (Ευρώ)
16
Άρθρο 10,
παρ. 1
Η μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 10, παρ. 1, σχετικά με την διαχείριση των τοξικών – επικίνδυνων αποβλήτων του άρθρου 3, παρ. 3 του παρόντος Κανονισμού.
1000,00 € (Ευρώ)
17
Άρθρο 10,
παρ. 2
Η ανάμειξη τοξικών – επικίνδυνων απορριμμάτων με τα οικιακά, καθώς και η τοποθέτησή τους σε κάδους και λοιπά μέσα αποκομιδής.
1000,00 € (Ευρώ)
18
Άρθρο 11, παρ. 4
Η μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 11 παρ. 4 σχετικά με την διαχείριση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων του άρθρου 3, παρ. 3.4 του παρόντος Κανονισμού.
100,00 € (Ευρώ)
19
Άρθρο 12,
παρ. 1
Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους, άχρηστων χαρτιών, πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών ατομικής χρήσης σε δρόμους, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους αντί για την ρίψη τους στα υπάρχοντα καλάθια ή τους κάδους απορριμμάτων.
50,00 € (Ευρώ)
20
Άρθρο 12,
παρ. 2
Η ρύπανση του οδοστρώματος ή άλλων κοινόχρηστων χώρων με λάδια κάθε είδους οχημάτων και η μη μέριμνα για τον καθαρισμό των παραπάνω χώρων.
200,00 € (Ευρώ)
21
Άρθρο 12,
παρ. 3
Η μη μέριμνα των ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τις ακαθαρσίες των ζώων τους.
50,00 € (Ευρώ)
22
Άρθρο 13,
παρ. 1
Η εμπορική διαφήμιση εκτός πλαισίων και ειδικών θέσεων διαφήμισης, η ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέιγ βολάν, συνθήματα, κ.λπ., καθώς και με αεροπανό.
200,00 € (Ευρώ)
23
Άρθρο 13,
παρ. 2
Η επικόλληση αγγελτηρίων κηδειών, μνημόσυνων κ.λπ. σε κολώνες της ΔΕΗ, ΟΤΕ, σε τοίχους οικιών, καταστημάτων κ.λπ. και σε κάθε περίπτωση η μη επικόλληση των παραπάνω αγγελτηρίων σε ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια τοποθετημένα σε χώρους οι οποίοι καθορίζονται από το Δήμο.
200,00 € (Ευρώ)
24
Άρθρο 13,
παρ. 3
Η εγκατάλειψη υπολειμμάτων διαφημιστικών πινακίδων και γιγαντοαφισών σε κοινόχρηστους χώρους (κόλλες, σχισμένες αφίσες, κ.λπ.), καθώς και η απαράδεκτη εμφάνιση   διαφημιστικών ταμπλό.
200,00 € (Ευρώ)
25
Άρθρο 13,
παρ. 4
Η τοποθέτηση πλαισίων και διαφημίσεων σε κοινόχρηστους χώρους που δεν έχουν οριστεί για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2946/2001 “Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις”.
400,00 € (Ευρώ)
26
Άρθρο 14,
παρ. 1
Η ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών δημόσιων χώρων και κτιρίων. (Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται και δαπάνες αποκατάστασης).
500,00 € (Ευρώ)
27
Άρθρο 14,
παρ. 2
Η ρύπανση των στοιχείων αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κολώνες ηλεκτροφωτισμού, στάσεις λεωφορείων, καθώς και κάθε είδους πινακίδες, κ.λπ.). (Στους παραβάτες, πέραν του προστίμου, καταλογίζονται και δαπάνες αποκατάστασης).
50,00 € (Ευρώ)
28
Άρθρο 15,
παρ. 1
Η παράλειψη συσκευασίας σε ειδικούς και καλά κλεισμένους σάκους των ευπαθών και δύσοσμων αποβλήτων (υπολείμματα τροφών, κόκαλα κ.λπ.) και η μη τοποθέτησή τους στα μέσα μηχανικής αποκομιδής από τους υπεύθυνους κάθε είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου παρατηρείται μεγάλη παραγωγή κάθε μορφής απορριμμάτων (οργανικές ουσίες, συσκευασίες, κ.λπ.).
200,00 € (Ευρώ)
29
Άρθρο 15,
παρ. 2
Η παράλειψη ελαχιστοποίησης του όγκου δια συμπίεσης ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περίδεση, κ.λπ.) και η μη τοποθέτηση στα μέσα μηχανικής αποκομιδής των στερεών αποβλήτων των οποίων είναι δυνατή η συμπίεση από τους υπεύθυνους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, υπεραγορές, κ.λπ.).
Η παράλειψη συσκευασίας σε ερμητικά κλειστές, στεγανές σακούλες και η μη τοποθέτηση σε ιδιόκτητους κάδους των αποβλήτων, όταν κατά την κρίση της Υπηρεσίας Καθαριότητας τα παραπάνω καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, είτε παράγουν υπερβολικά μεγάλες ποσότητες αστικών στερεών αποβλήτων, είτε τα απόβλητά τους λόγω σύνθεσης, είδους ή και ποιότητας διαφέρουν από τα υπόλοιπα στερεά απόβλητα.
200,00 € (Ευρώ)
30
Άρθρο 15,
παρ. 3
H πλημμελής τοποθέτηση δοχείων και καλαθιών απορριμμάτων και η απουσία μέριμνας για το τακτικό τους άδειασμα και την καθαριότητα του περιβάλλοντος χώρου από τους υπεύθυνους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως περίπτερα, κυλικεία, κ.α., όπου παράγονται κάθε μορφής απορρίμματα από την επιτόπια κατανάλωση των προσφερόμενων ειδών (καφές, αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό, κ.λπ.).
100,00 € (Ευρώ)
31
Άρθρο 16,
παρ. 2
Η τοποθέτηση στο πεζοδρόμιο, στο οδόστρωμα ή σε πλατεία, που βρίσκεται μπροστά από το κατάστημα τους, αντικειμένων ή υλικών σχετικών με την εμπορική τους δραστηριότητα.
200,00 € (Ευρώ)
32
Άρθρο 16,
παρ. 3
Η αμέλεια καθαρισμού των κοινόχρηστων χώρων που προσδιορίζονται για κατάληψη, ύστερα από σχετική άδεια της Δημοτικής Αρχής.
200,00 € (Ευρώ)
33
Άρθρο 16,
παρ. 4
Η διεξαγωγή εργασιών κάθε είδους καταστημάτων ή συνεργείων (π.χ. συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, συνεργεία ελαστικών αυτοκινήτων, συναρμολόγησης επίπλων ή άλλων ειδών κ.λ.π.) στα πεζοδρόμια ή καταστρώματα δρόμων.
200,00 € (Ευρώ)
34
Άρθρο 16,
παρ. 5
Η εναπόθεση πάσης φύσεως υλικών συσκευασίας έξω από το χώρο των περιπτέρων.
200,00 € (Ευρώ)
35
Άρθρο 16,
παρ. 6
Η απόρριψη στους υπονόμους και στα δίκτυα απορροής μηχανέλαια από συνεργεία οχημάτων, μαγειρικά έλαια και λίπη από καταστήματα εστίασης, υγρά μπαταριών και γενικά κάθε είδους υγρά απόβλητα, που μπορεί να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος
200,00 € (Ευρώ)
36
Άρθρο 16,
παρ. 7
Η απουσία μέριμνας για τον καθαρισμό κατειλημμένου χώρου και την απελευθέρωσή του από τραπεζοκαθίσματα, ξαπλώστρες, ομπρέλες, τέντες, κ.λπ., από τους υπεύθυνους επιχειρήσεων που ασκούν την δραστηριότητά τους εποχιακά, όπως είναι τα παραλιακά καταστήματα που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα στην αμμουδιά, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο.
200,00 € (Ευρώ)
37
Άρθρο 17
Η στάθμευση μπροστά από κάδους και η εμπόδιση της μηχανικής αποκομιδής των απορριμμάτων και η παρεμπόδιση δημοτών στην εναπόθεση απορριμμάτων στους κάδους.
200,00 € (Ευρώ)
38
Άρθρο 18,
παρ. 1στ
Η παράλειψη απομάκρυνσης των πάγκων πώλησης και των απούλητων προϊόντων από τους αδειούχους πωλητές μετά το πέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών. (Η παράλειψη αυτή θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων).
Πρόστιμο το ύψος του οποίου ορίζεται στον Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Κορινθίων.
39
Άρθρο 18,
παρ. 2ε
Η παράλειψη απόσυρσης των πάγκων και κάθε πρόσθετης κατασκευής από το χώρο εργασίας από τους μικροπωλητές μετά την λήξη του ωραρίου. (Η παραμονή μετά το πέρας του νόμιμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων).
Πρόστιμο το ύψος του οποίου ορίζεται στον Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Κορινθίων.
40
Άρθρο 18,
παρ. 3
Η ρύπανση χώρων λαϊκών αγορών, δημοτικών αγορών και χώρων άσκησης υπαίθριου εμπορίου του άρθρου 17 του παρόντος Κανονισμού.
200,00 € (Ευρώ)
41
Άρθρο 19,
παρ. 1
Η απουσία μέριμνας από τους υπεύθυνους μεταφοράς ώστε τα φορτηγά αυτοκίνητα και γενικά τα μεταφορικά μέσα ξηρού ή υγρού φορτίου να έχουν το φορτίο τους πλήρως προστατευμένο από κινδύνους διαρροής ή διασποράς και τα ανοικτά φορτηγά να μεταφέρουν το φορτίο τους καλυμμένο με μουσαμά ή άλλο κατάλληλο μέσο προστασίας.
300,00 € (Ευρώ)
42
Άρθρο 19,
παρ. 2
Η απουσία μέριμνας από τους μεταφορείς και τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων ή των καταστημάτων για την περισυλλογή μετά το πέρας κάθε εργασίας των απορριμμάτων οποιασδήποτε μορφής που παράγονται κατά την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων.
300,00 € (Ευρώ)
43
Άρθρο 20
Η με οποιοδήποτε τρόπο απόρριψη σε ακάλυπτους χώρους δημόσιους και ιδιωτικούς εντός ή εκτός σχεδίου πόλης, ρέματα, δάση, παραλίες, θάλασσες κ.λπ., άχρηστων υλικών με συνέπεια τη σοβαρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, τη δημιουργία εστιών μόλυνσης και την προσβολή της αισθητικής του τοπίου και του οικιστικού περιβάλλοντος.
1000,00 € (Ευρώ)
44
Άρθρο 21
Η μη τήρηση της καθαριότητας στους ιδιόκτητους ή τους κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων (στεγασμένους ή μη). Ακόμη η μη αποκομιδή των απορριμμάτων που παράγονται σε περίπτωση που οι εν λόγω χώροι διατίθενται από τους ιδιοκτήτες τους για την διενέργεια εκδηλώσεων (εκθέσεων, εμπορικών δραστηριοτήτων, κ.λπ.).
200,00 € (Ευρώ)
45
Άρθρο 22,
παρ. 4
H μη τήρηση από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των υποχρεώσεων καθαρισμού των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι εκατό (100) μέτρα από τα όριά τους.
0,5 € (Ευρώ) ανά τ.μ. οικοπεδικού χώρου
46
Άρθρο 22,
παρ. 5
Η παρεμπόδιση της ασφαλής κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, από κλαδιά δέντρων, θάμνοι κ.λπ. είδη, που προεξέχουν προς οδούς κοινής χρήσης από ιδιωτικά οικόπεδα και κτήματα.
100,00 € (Ευρώ)
47
Άρθρο 22,
παρ. 6
Η προσωρινή αποθήκευση εντός των οικοπέδων και λοιπών ιδιωτικών χώρων, σιδήρων-μετάλλων, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής και λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών (ΣΚΡΑΠ) χωρίς την απαιτούμενη άδεια.
200,00 € (Ευρώ)
48
Άρθρο 24,
παρ. 2
Η μη τοποθέτηση οικοδομικών υλικών σε συσκευασίες (παλέτες, κάδοι, κ.α.) μετά από χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου. (Η παράβαση αυτή θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων).
Πρόστιμο το ύψος του οποίου ορίζεται στον Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Κορινθίων.
49
Άρθρο 24,
παρ. 3
Η απουσία μέριμνας για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών ή για προσωρινή λειτουργία εργοταξίου εντός χρονικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την λήξη της άδειας χρήσης. (Η παράβαση αυτή θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων).
Πρόστιμο το ύψος του οποίου ορίζεται στον Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Κορινθίων.
50
Άρθρο 25,
παρ. 4
Η μη τήρηση των όρων του άρθρου 24 του παρόντος Κανονισμού Καθαριότητας από τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας που εκτελούν οποιαδήποτε τομή ή εκσκαφή οδοστρώματος, ερείσματος, πεζόδρομου ή πεζοδρομίου εθνικής, επαρχιακής, δημοτικής ή κοινοτικής οδού, η οποία είναι απαραίτητη για την κατασκευή έργου.
Πρόστιμο το ύψος του οποίου ορίζεται στον Κανονισμό Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Κορινθίων.
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 
Δήμος Κορινθίων
Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
Αδειμάντου & Σισσύφου – Κόρινθος
Τηλ.:27410-27004
Αύξων Αριθμός / Έτος………/..……..
 
ΕΚΘΕΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
 
1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ
Ονοματεπώνυμο:………………………………………………………………………………………………………………….
Όνομα Πατρός:……………………………………………..
Δ/νση Κατοικίας:……………………………………………
Ταχ. Κώδικας:………………………………………………
Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου:……………………………………..
Α.Φ.Μ.:………………………………………………………
Όνομα Μητρός:………………………………………………
Πόλη:…………………………………………………………..
Τηλ:…………………………………………………………….
Εκδ. Αρχή:…………………………………………………….
ΔΟΥ:……………………………………………………………
 
 
2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
Α. Τόπος και χρόνος τέλεσης παράβασης
Ημερ/νια:………………………………..Ώρα:………………………………..Διεύθυνση:……………………………………..
Περιοχή:…………………………………………..Δήμου Κορινθίων
Β. Είδος Παράβασης (συνοπτική περιγραφή και αναγραφή του σχετικού άρθρου Κανονισμού)
 
 
Γ. Επιβαλλόμενο Χρηματικό Πρόστιμο……………………€ ( καταβάλλεται στα ταμεία του Δήμου)
Απόψεις Ελεγχόμενου:
 
 
Ημερομηνία …… / …… / ……….
 
Ο ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ
(Υπογραφή – Ονομ/μο)
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
1.……………………………………………………………
2. ……………………………………………………………
□ Άρνηση Υπογραφής
Αντί αυτού επιδόθηκε
στ……………………….
………………………….
Θυροκολλήθηκε στην ως άνω δ/νση κατοικίας του υπόχρεου, παρουσία και του …………….………………….……….……………………..,ως μάρτυρα.
Ο Μάρτυρας
 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ
v      Ο παραβάτης μπορεί να εκθέσει τις αντιρρήσεις του στην Υπηρεσία Καθαριότητας εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης βεβαίωσης παράβασης του Κανονισμού Καθαριότητας.
v      Κατά της πράξης αυτής χωρεί ένσταση-προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον της αρμόδιας Υπηρεσίας Καθαριότητας ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επίδοση ή κοινοποίηση της στον υπόχρεο.
v      Η απόφαση επί της ενστάσεως αλλά και η ίδια η παρούσα έκθεση βεβαίωσης παράβασης, υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.
v      Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος καταβάλει το πρόστιμο στο ταμείο του Δήμου εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα βεβαίωσης της παράβασης ή από την κοινοποίησή της, και σε κάθε περίπτωση πριν από την άσκηση της προσφυγής.
v                            Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΒΑΣΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το βασικό νομικό θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τον παρόντα Κανονισμό έχει ως κατωτέρω:
1.      Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
2.      Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3.      Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α΄/22-10-1980): «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων».
4.      Ν. 1406/1983 (ΦΕΚ 182/Α΄/14-12-1983) «Ολοκλήρωση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, συγκρότηση Γενικής Επιτροποίας της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και ρύθμιση μερικών άλλων θεμάτων».
5.      Ν. 1491/1984 (ΦΕΚ 173/Α΄/13-11-1984): «Μέτρα για τη διευκόλυνση της διακίνησης των ιδεών, τον τρόπο διενέργειας της εμπορικής διαφήμισης, την ενίσχυση της αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις».
6.      Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Β΄/09-04-2012): «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός».
7.      Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α΄/16-10-1986): «Για την προστασία του περιβάλλοντος».
8.      Ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α΄/3-1-1989): «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις»
9.      Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄/ 31-7-1990): «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».
10. Ν. 1900/1990 (ΦΕΚ 125-17.9.1990): «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 323/1989), δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (Ν. 1622/1986) εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
11. Ν. 2307/95 (ΦΕΚ 113/Α΄/15-6-1995): «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
12. Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α΄/13-7-1995): «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις».
13. Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23-3-1999): «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
14. Ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97/Α΄/17-5-1997): «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας».
15. Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 79/Α΄/6-8-2001): «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων –Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
16. Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α΄/8-10-2001): «Υπαίθρια διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».
17. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α΄/25-4-2002): «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
18. Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α΄/10-3-2006): «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων − Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις».
19. Ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/2-10-2006): «Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
20. Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α΄/2-3-2007): «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. Ν. 2696/1999, Φ.Ε.Κ. 57/Α΄)».
21. Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ 94/Α’/23-6-2010): «Τροποποίηση της νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων και τον Εθνικό Οργανισμό Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
22. Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α΄/23-12-2008): «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
23. Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α΄/2-2-2012): «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό».
24. Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α΄/14-3-1983) «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις». (άρθρο 40 για εκσκαφές και αυθαίρετη κοπή δένδρων). 25.Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α΄/13-2-2012): «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος –Εναρμόνιση µε την Οδηγία 2008/99/ΕΚ -Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων –Εναρμόνιση µε την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
25. Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄/11-2-2014): «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
26. Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α΄/15-5-2014): «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
27. Π.Δ. της 12.4.1929 (ΦΕΚ 148/18-4-1929): «Περί περιφράξεως οικοπέδων».
28. Π.Δ. 27/1999 (ΦΕΚ 580/Δ΄/27-7-1999): «Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας».
29. Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α΄/5-3-2004): «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53 ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000».
30. Π.Δ. 211/2006 (ΦΕΚ 211/Α΄/5-10-2006): «Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο».
31. Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ 212/Α΄/9-10-2006): Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου».
32. Π.Δ. 283/1985 (ΦΕΚ 106/Α΄/31-5-1985): «Ποινικός Κώδικας».
33. Π.Δ. 456/1984 (ΦΕΚ 164/Α΄/24-10-1984): «Αστικός Κώδικας και εισαγωγικός του νόμος».
34. Π.Δ. 778/1980 (ΦΕΚ 193/Α΄/26-8-1980): «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών».
35. Π.Δ. 1073/1981 (ΦΕΚ 260/Α΄/16-9-1981): «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού».
36. Π.Υ.Σ. 49 της 15−12−2015 (ΦΕΚ 174/Α΄/15-12-2015): «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25−11−2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015».
37. ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β΄/28-3-2006): «Μέτρα, όροι, περιορισμοί για διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β΄604)».
38. ΚΥΑ 22912/1117 (ΦΕΚ 759/Β΄/6-6-2005) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων».
39. Υ.Α. 23615/651/Ε.103/2014 (ΦΕΚ 1184/Β΄/9-5-2014) «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις».
40. ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β΄/30-6-2006): «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ΄ αριθμ. 13588/725 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β΄383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991».
41. ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β΄/24-8-2010): «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
42. ΚΥΑ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β΄/1-10-2003): «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες».
43. ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β΄/22-12-2003): «Μέτρα και όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός ∆ιαχείρισης».
44. ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β΄/2-3-2007) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ’ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση) …».
45. Αγορανομική Διάταξη αριθμ. 1-2008 (ΦΕΚ 1691/Β΄/22-8-2008): «Ασφάλεια και προστασία του Αγροτικού Περιβάλλοντος και της πρόληψης αγροτικών αδικημάτων».
46. Πυροσβεστική Διάταξη 4 (ΦΕΚ 1346/Β΄/25-4-2012): «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών».
47. Πυροσβεστική Διάταξη 9 (ΦΕΚ 1459/Β΄/30-11-2000): «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις»
 
 
48. Πυροσβεστική Διάταξη 9Α (ΦΕΚ 1554/Β΄/10-11-2005): «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων
της υπ’ αριθμ. 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις» (Β΄ 1459)».
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  24 / 450 / 2016.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 12 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment