Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στη πράξη ΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ)΄΄ -ΝΕΑ ΦΑΣΗ

                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                           
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 24/15.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 452/2016
 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στη πράξη ΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ)΄΄ -ΝΕΑ ΦΑΣΗ με κωδικό ΟΠΣ 5002212»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 50677/09-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία  (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Παρτσινέβελος Κων/νος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
12.   Βλάσσης Δημήτριος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
15.     Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,(αποχώρησε στο τέλος του 8ουΗΔΘ)        
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο μέσον του 5ου  
        ΕΗΔΘ)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Σούκουλης  Ανδρέας, (αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 8ου  ΗΔΘ)  
23.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 5ουΕΗΔΘ)
 
1.      Μελέτης Χρήστος 
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Οικονόμου Γεώργιος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ)
5.       Μπάκουλης  Δημήτριος, (προσήλθε στην αρχή του 5ου ΕΗΔΘ)
6.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
7.       Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
8.       Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε πριν την ψήφιση του ιδίου θέματος)
9.      Κορδώσης Χρήστος,(προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ)      
10. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στη πράξη ΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ)΄΄ -ΝΕΑ ΦΑΣΗ με κωδικό ΟΠΣ 5002212»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγησητου Δημάρχου, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενο της έχει ως εξής:
 
<<  Με την αριθμ. 120/2012 απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Κορινθίων είχε αποφασίσει την Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Δια βίου Μάθησης στον Δήμο μας.
Μετά τις απαραίτητες ενέργειες, υπεγράφη Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης . Το ΚΔΒΜ του Δήμου μας λειτούργησε επιτυχημένα έως τον  Ιανουάριο  του 2016 προσφέροντας δωρεάν πλήθος προγραμμάτων εθνικής και τοπικής εμβέλειας στους Δημότες .
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στον Δήμο Κορινθίων όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα στο τέλος Ιανουαρίου του έτους 2016 .
Στις 14-11-2016 εκδόθηκε από την Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και θρησκευμάτων  η αρ. πρωτ. 2328/14-11-2016 πρόσκληση, με την οποία καλούνται οι Δήμοι να υποβάλλουν αίτηση  ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή τους στην πράξη  « Κέντρα δια βίου μάθησης  (Κ.Δ.Β.Μ.) Νέα φάση » προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων , σύμφωνα με τον Ν.3879/2010 .
Οι Δήμοι που θα ενταχθούν στην ανωτέρω δράση θα υποστηριχθούν:
1.  στην επιλογή, αμοιβή, καθοδήγηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του προσωπικού που προβλέπεται για την υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. (Υπεύθυνοι Εκπαίδευσης, με χρέη επιστημονικού συμβούλου του Δήμου και οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και Εκπαιδευτές),
2.   στην κάλυψη των δαπανών για την οργάνωση και την υλοποίηση των Προγραμμάτων Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας στα τμήματα των Κ.Δ.Β.Μ.,
3.      στην ανάπτυξη υποστηρικτικών εργαλείων για τα Κ.Δ.Β.Μ. και
4.      στη συνολική επιστημονική και διοικητική υποστήριξη των Κ.Δ.Β.Μ. στο πλαίσιο της υλοποίησης της εγκεκριμένης Πράξης.
 
Οι Δήμοι που θα ενταχθούν στην ανωτέρω δράση αναλαμβάνουν:
1.     τη διάθεση των χώρων διοίκησης και εκπαίδευσης του Κ.Δ.Β.Μ.,
2.   τον ορισμό Υπευθύνου Εκπροσώπου του Δήμου, ως συνεργάτη για την υλοποίηση των Πράξεων, ο οποίος θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
·         Ανάπτυξη τοπικής επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.Δ.Β.Μ.
·         Υποδοχή και συγκέντρωση αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευομένων.
·         Ενημέρωση ενηλίκων πολιτών επί των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
·         Ανίχνευση τοπικών εκπαιδευτικών αναγκών.
·         Προώθηση τοπικών προγραμμάτων του Δήμου.
·         Διοργάνωση και προώθηση τοπικών εκδηλώσεων.
·        Έκδοση βεβαιώσεων παρακολούθησης, οι οποίες συνυπογράφονται από το Δήμο, το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ και την Γ..Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ .
3.   τον ορισμό Υπευθύνου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου (όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας), ως συνεργάτη για την υλοποίηση των Πράξεων, ο οποίος θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
·        Υποδοχή και συγκέντρωση αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευομένων.
·        Ενημέρωση ενηλίκων πολιτών επί των παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
4.      την υποστήριξη της επικοινωνιακής πολιτικής του Κ.Δ.Β.Μ. σε τοπικό επίπεδο,
5.      την οργάνωση των αντίστοιχων τμημάτων με την υποστήριξη του Υπεύθυνου Εκπαίδευσης.
 
Οι Δήμοι, οι οποίοι θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση και θα κριθούν ότι πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, θα υπογράψουν Σύμφωνο Συνεργασίας για την ένταξή τους στην ως άνω Πράξη, με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).
 
Σύμφωνα με την πρόσκληση  απαιτείται απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου  σχετικά με :
Α) την ίδρυση  Κέντρου δια βίου μάθησης του Δήμου , σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3879/2010 . Στην απόφαση θα πρέπει να αναφέρεται τουλάχιστον ένας χώρος διοίκησης και  ένας χώρος εκπαίδευσης , που διατίθενται στο Κ.Δ.Β.Μ ( σε περίπτωση που ο Δήμος έχει ήδη λάβει σχετική απόφαση , λόγω συμμετοχής του στην  υλοποίηση  προγραμμάτων που τροποποιούνται δομικά στοιχεία  αυτής π.χ. χώρος εκπαίδευσης .)
Β)τη συμμετοχή του Δήμου στην εγκεκριμένη πράξη«Κέντρα δια βίου μάθησης (ΚΔΒΜ) –Νέα φάση »με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και την υπογραφή σχετικού συμφώνου συνεργασίας .
Γ)  τον ορισμό Υπεύθυνου εκπροσώπου του Δήμου .
 
Κατόπιν των  παραπάνω και προκειμένου ο Δήμος Κορινθίων να ενταχθεί στην παραπάνω Πράξη, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει τα εξής :
1.     Την συμμετοχή του Δήμου στην εγκεκριμένη Πράξη « Κέντρα δια βίου μάθησης (ΚΔΒΜ)  -Νέα  φάση » με κωδικό ΟΠΣ 5002212 και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων  για την υπογραφή Συμφώνου συνεργασίας.
2.   Τον ορισμό  υπεύθυνου του Δήμου Κορινθίων για το «Κέντρο Δια βίου Μάθησης ΚΔΒΜ για την νέα φάση του προγράμματος ». Ο ίδιος θα φροντίσει για την υποβολή φακέλου αίτησης συμμετοχής στην πράξη σύμφωνα με οριζόμενα στην αριθ. 2328/14-11-2016 πρόσκληση και την υποβολή του στην Γενική Γραμματεία Δια βίου μάθησης  Ο Υπεύθυνος θα πρέπει να διαθέτει εμπειρία στην οργάνωση και υλοποίηση  προγραμμάτων εκπαίδευσης  ενηλίκων Ως εκ τούτου ορίζεται ο ίδιος που ορίστηκε και  την προηγούμενη περίοδο ο οποίος διαθέτει πολυετή  εμπειρία στην  οργάνωση και υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων.
 Στοιχεία Υπευθύνου Δήμου για το Κέντρο Δια βίου μάθησης :  
 Στεργιοπούλου Αλεξάνδρα  ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού – Τακτικός Υπάλληλος Δήμου  Κορινθίων.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την εισήγηση του Δημάρχου, την αριθμ. πρωτ. 2328/14-11-2016 πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας  Δια βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και θρησκευμάτων, μετά από διαλογική συζήτηση 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 

Α. Την υποβολή  αιτήματος ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων με κωδικό ΟΠΣ 5002212 
στην πράξη  «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης  (Κ.Δ.Β.Μ.) – Νέα Φάση», προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, σύμφωνα με τον Ν.3879/2010.
 
Β.  Ορίζει υπεύθυνη με τις προαναφερόμενες αρμοδιότητες  για το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κορινθίων
 την  κα Στεργιοπούλου Αλεξάνδρα  ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού – Τακτική Υπάλληλο Δήμου  Κορινθίων, για την νέα φάση του προγράμματος με κωδικό ΟΠΣ 5002212.  Η ίδια  θα φροντίσει για την υποβολή φακέλου αίτησης συμμετοχής στην πράξη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. 2328/14-11-2016 πρόσκληση και την υποβολή του στην Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης.
 
Γ.  Εξουσιοδοτεί τον κ. Πνευματικό Αλέξανδρο – Δήμαρχο Κορινθίων, για την υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας και οτιδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο απαιτείται για την ολοκλήρωση της ένταξης του, προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  24 / 452 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16 – 12 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

 

Leave a Comment