Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016

                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                              
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 24/15.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 455/2016
 
Θέμα 5ο Η.Δ.: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 50677/09-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία  (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Παρτσινέβελος Κων/νος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
12.   Βλάσσης Δημήτριος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
15.     Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,(αποχώρησε στο τέλος του 8ουΗΔΘ)        
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο μέσον του 5ου  
        ΕΗΔΘ)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Σούκουλης  Ανδρέας, (αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 8ου  ΗΔΘ)  
23.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 5ουΕΗΔΘ)
 
1.                  Μελέτης Χρήστος  
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Οικονόμου Γεώργιος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ)
5.       Μπάκουλης  Δημήτριος, (προσήλθε στην αρχή του 5ου ΕΗΔΘ)
6.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
7.       Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
8.       Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε πριν την ψήφιση του ιδίου θέματος)
9.      Κορδώσης Χρήστος,(προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ)       
10. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 33/408/2016, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016, καθώς και την από 7.12. 2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, την αριθμ. 408/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016, όπως αναφέρεται στην υπ’ αριθμ. 33/408/2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και έχουν ως εξής:
 
 

ΜΕΡΟΣ Α’

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2016
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:
 
Μειώνει τον Κ.Α. 00/6731.0005 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στο Δήμο»προϋπολογισμού 30.000,00 € κατά το ποσό των 7000,00 ευρώ και τελική πίστωση 23.000,00 ευρώ
 
Από  την ανωτέρω μείωση λαμβάνει το ποσό των 7.000,00€ μεταφέρει αυτό στο αποθεματικό και από το αποθεματικό ενισχύει-δημιουργεί  ισόποσα τις  κάτωθι πιστώσεις:
1.       Δημιουργεί την πίστωση με Κ.Α. 00/6731.0001 και τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση στη σχολική επιτροπή Μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη της ασφάλισης αστικής ευθύνης των μαθητών»  με το ποσό των 5.000,00 €
2.       Ενισχύει την πίστωση με Κ.Α. 00/6735.0001 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους καισωματεία”, προϋπολογισμού 19.700,00€ με ποσό 2.000,00€ καιη πίστωση διαμορφώνεται σε 21.700,00€
Ψηφίζει τη διάθεση των ανωτέρω σχετικών πιστώσεων
 
ΜΕΡΟΣ  B
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2016
 
Ενισχύει τον κωδικό του συνεχιζόμενου έργου με τίτλο «Κατασκευή μικρού υπαίθριου θεάτρου-ανακατασκευή δημοτικού αναψυκτηρίου Αγίου Βασιλείου Τενέας» και Κ.Α. 35/7322.0016 με το ποσό των 10.000,00 ευρώ και έτσι ο  προϋπολογισμός του  έργου διαμορφώνεται σε 13.973,72 €
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2016
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:
 
1. Μειώνει τον Κ.Α. 20/6012.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» προϋπολογισμού 97.842,57€ κατά 4.000,00 € και έτσι  η  πίστωση διαμορφώνεται σε 93.842,57 €
2.Μειώνει τον Κ.Α. 00/6492.0001 με τίτλο «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» προϋπολογισμού 739.800,00€ κατά 99.462,20 € και έτσι η πίστωση διαμορφώνεται σε 640.337,80 €
3.Μειώνει τον Κ.Α. 30/6641.0001 με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 35.000,00€ κατά 10.000,00 € και έτσι η  πίστωση  διαμορφώνεται σε 25.000,00 €.
 
Από τις ανωτέρω μειώσεις λαμβάνει το ποσό των 113.462,20€, μεταφέρει αυτό στο αποθεματικό, από το αποθεματικό λαμβάνει το ποσό των 113.962,20€ και ενισχύει-δημιουργεί  ισόποσα τις  κάτωθι πιστώσεις:
 
1.Δημιουργεί τον Κ.Α. 30/8263.0001 6με τίτλο: ”Επιστροφή χρηματοδοτήσεων ΕΣΠΑ λόγω δημοσιονομικής διόρθωσης (Ν.4314/2014) ” με το ποσό των 99.462,20€
 
2.Ενισχύει τον Κ.Α. 20/6051.0001 με τίτλο: “Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη 12,5% μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού” προϋπολογισμού 146.301,60€ με το ποσό των 4.000,00€ και έτσι η πίστωση διαμορφώνεται σε 150.301,60€
 
3.Ενισχύει τον Κ.Α. 35/7322.0016 με τίτλο «Κατασκευή μικρού υπαίθριου θεάτρου -ανακατασκευή δημοτικού αναψυκτηρίου Αγίου Βασιλείου Τενέας» προϋπολογισμού 3.973,72€ με το ποσό των 10.000,00 € και έτσι η πίστωση διαμορφώνεται σε 13.973,72 €.
 
4.Ενισχύει τον Κ.Α. 40/6232.0001 με τίτλο: “Μισθώματα κτιρίων-Τεχνικών έργων ακινήτων” προϋπολογισμού 6.216,00€ με το ποσό των  500,00€ και έτσι η πίστωση διαμορφώνεται σε 6.716,00€
 
ΜΕΡΟΣ Γ’
 
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 424/16 ΑΔΣ και το υπ΄ αριθμ. 1985/2016 γραμμάτιο είσπραξης του Δήμου, έχει γίνει κατανομή ποσού 123.760,00€ που αφορά την Δ’ κατανομή για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Η αρχική εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό  2016 ανέρχεται στο ποσό των 457.043,76 €. Με την παρούσα κατανομή διαμορφώνεται σε 492.960,00 €. παρατηρείται  επομένως διαφορά ποσού 35.916,24€, το οποίο αποδέχεται  και τροποποιεί τον δημοτικό  προϋπολογισμό 2016, ως εξής:
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ:
Eνισχύει τον Κ.Α 0614.0001  με τίτλο: “ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91)”  προϋπολογισμού 457.043,76€, με το ποσό των 35.916,24€ και έτσι το  ποσό διαμορφώνεται σε  492.960,00€
 
Μεταφέρει ποσό 35.916,24€  στο αποθεματικό και λαμβάνει από το αποθεματικό  το ποσό των 35.916,24€  και ενισχύει ισόποσα την  κάτωθι πίστωση:
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:
 
Ενισχύει τον Κ.Α 00/6711.0001 με τίτλο: “Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές” προϋπολογισμού 457.043,76€ με το ποσό των 35.916,24€ και έτσι η πίστωση διαμορφώνεται σε  492.960,00€
 
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  24 / 455 / 2016.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16 – 12 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment