Τροποποίηση της αριθμ. 11/221/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/29.11.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 414/2016

 

Θέμα 8ο Η.Δ.: «Τροποποίηση της αριθμ. 11/221/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. ΥΠ. ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26-27.1».

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48610/25-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

7.       Φαρμάκης Γεώργιος

8.       Σταυρέλης Νικόλαος

9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,

10.    Οικονόμου Γεώργιος

11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να

12.    Παρτσινέβελος Κων/νος

13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

14.   Βλάσσης Δημήτριος

15.    Μπάκουλης  Δημήτριος,

16.    Λαμπρινός Παναγιώτης, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

19.     Νανόπουλος Βασίλειος

20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος

21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος         

22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)

23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου  

        ΗΔΘ)

24.    Καρασάββας Ιωάννης

25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)  

 

1.      Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε    

       στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

2.       Παππάς Αντώνιος

3.       Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 2ου ΕΗΔΘ)

4.      Κορδώσης Χρήστος      

5.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

6.      Σούκουλης  Ανδρέας

7.      Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

7.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

 

 

 

1.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

4.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

5.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

6.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση της αριθμ. 11/221/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. ΥΠ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26-27.1» ενημέρωσε ότι με την αριθμ. 11/221/2016 απόφασή μας, εγκρίναμε την υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Κατασκευή και λειτουργία Μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων» στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.26-27.1, συνολικού προϋπολογισμού 3.052.912,00 ευρώ, η οποία θα υλοποιηθεί με τρία (3) υποέργα :

(1)   Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων, προϋπολογισμού 1.690.307,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

(2)  Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων προϋπολογισμού 1.242.604,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

(3)     Επιστημονικός σύμβουλος για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος προϋπολογισμού 120.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την από 24.11.2016 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

<<Με την παρούσα εισήγηση προτείνεται η τροποποίηση της αριθμ. 11/221/2016 Α.Δ.Σ. προκειμένου να περιληφθούν στην υπό υποβολή πρόταση του Δήμου Κορινθίων και νέα υποέργα που αφορούν στη δημιουργία «Πράσινου Σημείου στη Δ.Ε. Κορίνθου» στη λειτουργία «Σταθμού μεταφόρτωσης χρησιμοποιημένων συσκευασιών και αποβλήτων συσκευασίας» και τέλος στη προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και απορριμματοφόρων οχημάτων».

Ειδικότερα προτείνεται η υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» με τα ακόλουθα υποέργα :

(1)  Προμήθεια εξοπλισμού μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων, προϋπολογισμού 1.800.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

(2) Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων, προϋπολογισμού 1.400.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

(3)    Επιστημονικός σύμβουλος για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος (κομπόστ), προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

(4)   Δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών, προϋπολογισμού 435.240,00 ευρώ [το ΣΜΑΥ θα λειτουργήσει στον ίδιο χώρο όπου και θα λειτουργήσει η Μονάδα Κομποστοποίησης, ήδη η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συντάσσει φάκελο για τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης της Μονάδας και έκδοσης Π.Π.Δ. για το ΣΜΑΥ].

(5)    Δημιουργία Πράσινου Σημείου στη Δ.Ε. Κορίνθου , προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ [σε χώρο που έχει μισθώσει ο Δήμος Κορινθίων].

(6)  Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων, προϋπολογισμού 669.600,00 ευρώ [αφορά στην προμήθεια δύο οχημάτων για την αποκομιδή και μεταφορά των οργανικών βιοαποδομίσιμων αποβλήτων και δύο οχημάτων για την αποκομιδή και μεταφορά των αποβλήτων συσκευασίας]

(7)  Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, προϋπολογισμού 260.000,00 ευρώ [αφορά στην προμήθεια καφέ και μπλε κάδων]>>.

 

Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθμ. 11/221/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

               

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Τροποποιεί την αριθμ. 11/221/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Υποβολή πρότασης στο Ε.Π. ΥΠ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 14.6ί.26-27.1» η οποία διαμορφώνεται ως κατωτέρω:

 

Α. Την υποβολή πρότασης του Δήμου Κορινθίων στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με τίτλο «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» με τα ακόλουθα υποέργα :

(1)   Προμήθεια εξοπλισμού μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων, προϋπολογισμού 1.800.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

(2) Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων, προϋπολογισμού 1.400.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

(3)  Επιστημονικός σύμβουλος για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος (κομπόστ), προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%).

(4)    Δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών, προϋπολογισμού 435.240,00 ευρώ [το ΣΜΑΥ θα λειτουργήσει στον ίδιο χώρο όπου και θα λειτουργήσει η Μονάδα Κομποστοποίησης, ήδη η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συντάσσει φάκελο για τροποποίηση της άδειας εγκατάστασης της Μονάδας και έκδοσης Π.Π.Δ. για το ΣΜΑΥ].

(5)   Δημιουργία Πράσινου Σημείου στη Δ.Ε. Κορίνθου, προϋπολογισμού 350.000,00 ευρώ [σε χώρο που έχει μισθώσει ο Δήμος Κορινθίων].

(6)     Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων , προϋπολογισμού 669.600,00 ευρώ [αφορά στην προμήθεια δύο οχημάτων για την αποκομιδή και μεταφορά των οργανικών βιοαποδομήσιμων αποβλήτων και δύο οχημάτων για την αποκομιδή και μεταφορά των αποβλήτων συσκευασίας].

(7)     Προμήθεια κάδων απορριμμάτων, προϋπολογισμού 260.000,00 ευρώ [αφορά στην προμήθεια καφέ και μπλε κάδων]

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό – Δήμαρχο Κορινθίων να προβεί στην υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων για την υποβολή της πρότασης και όλων  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών. 

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 414 / 2016.

 

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 20 – 12 – 2016

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης

    

Leave a Comment