Καθορισμός του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Κορινθίων

                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                        
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                              ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 24/15.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 456/2016

 
Θέμα 6ο Η.Δ.: «Καθορισμός του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2017 και εφεξής»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 50677/09-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία  (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Παρτσινέβελος Κων/νος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
12.   Βλάσσης Δημήτριος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
15.     Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,(αποχώρησε στο τέλος του 8ουΗΔΘ)        
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο μέσον του 5ου  
        ΕΗΔΘ)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Σούκουλης  Ανδρέας, (αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 8ου  ΗΔΘ)  
23.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 5ουΕΗΔΘ)
 
1.                  Μελέτης Χρήστος  
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Οικονόμου Γεώργιος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ)
5.       Μπάκουλης  Δημήτριος, (προσήλθε στην αρχή του 5ου ΕΗΔΘ)
6.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
7.       Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
8.       Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε πριν την ψήφιση του ιδίου θέματος)
9.      Κορδώσης Χρήστος,(προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ)       
10. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Καθορισμού του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2017 και εφεξής» ενημέρωσε τα  μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την 409/2016 Α.Δ.Σ. ψηφίσθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κορινθίων και στο άρθρο 15 προβλέπεται η καταβολή του ημερήσιου δικαιώματος προσέλευσης στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κορινθίων. Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών την υπ΄ αριθμ. 33/410/13-12-2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το καθορισμό Ημερήσιου Ανταποδοτικού Τέλους πωλητών Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2017 και εφεξής και η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 <<Με την αριθμ.  23/409/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ψηφίσθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κορινθίων, στο άρθρο 15 του οποίου προβλέπεται η καταβολή του ημερήσιου δικαιώματος προσέλευσης στους προσερχόμενους στις λαϊκές αγορές και περαιτέρω ότι τα θέματα σχετικά με την καταβολή, το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του δικαιώματος αυτού, θα καθορισθούν με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τις κείμενες διατάξεις.
 Περαιτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1Ζ΄ του άρ. 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή των Δήμων, εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο αυτών, την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Το δημοτικό συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, εκδίδει σχετική κανονιστική απόφαση, επαρκώς αιτιολογημένη, λαμβανομένων υπόψη και των αναφερομένων στην υπ΄ αρ. 41/12243/14-6-2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.
    Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’), ορίζεται ότι:
«1. Οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές της χώρας κάτοχοι επαγγελματικών ή παραγωγικών αδειών υποχρεούνται να καταβάλουν ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος στους φορείς λειτουργίας αυτών, το οποίο προορίζεται για την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών, τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών. Το ύψος του ημερήσιου τέλους, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής και είσπραξής του, καθώς και κάθε σχετικό θέμα, ρυθμίζονται  με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου. Ως προς τον καθορισμό του ύψους του τέλους, η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αιτιολογείται ειδικά, λαμβάνοντας υπόψη τον ανταποδοτικό χαρακτήρα αυτού.
   Εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων, λειτουργούν οι παρακάτω λαϊκές αγορές:
1.- Λαϊκή Αγορά Κορίνθου (σε διαφορετικές θέσεις για την χειμερινή και καλοκαιρινή περίοδο), με ημέρα λειτουργίας το Σάββατο.
2.- Λαϊκή Αγορά  ΙΩΝΙΑΣ (Συνοικισμού), με ημέρα λειτουργίας την Τετάρτη.
3.- Λαϊκή Αγορά Σοφικού, με ημέρα λειτουργίας το Σάββατο.
4.- Λαϊκή Αγορά Χιλιομοδίου, με ημέρα λειτουργίας Δευτέρα.
5.- Λαϊκή Αγορά Γαλατακίου, με ημέρα λειτουργίας την Τρίτη.
6.- Λαϊκή Αγορά Αθικίων, με ημέρα λειτουργίας την Τρίτη.με ημέρα λειτουργίας την Τρίτη.
 Για την εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω λαϊκών αγορών κατά τις ημέρες που αυτές πραγματοποιούνται, απασχολούνται δύο (2) υπάλληλοι του Δήμου – εκ περιτροπής- για την καταγραφή των προσερχομένων σε αυτήν επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών πωλητών, προκειμένου στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η χρέωσή τους με το καθορισθέν μέχρι σήμερα τέλος. Πέραν αυτών και για την καθαριότητα του χώρου, απασχολούνται : α) ένα(1) απορριμματοφόρο πλήρως στελεχωμένο (1 οδηγός και 2 συνοδοί), β) ένα(1) όχημα ανακύκλωσης πλήρως στελεχωμένο (1 οδηγός και 1 συνοδός),  και γ) ένα(1) μηχανικό σάρωθρο (σκούπα) με το χειριστή του, μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου.
 Θα πρέπει λοιπόν να συνυπολογιστούν τα εξής κόστη : α)έξοδα μισθοδοσίας των παραπάνω υπαλλήλων, β) έξοδα καυσίμων των οχημάτων, γ)έξοδα συντήρησης και επισκευής των οχημάτων, δ)ασφάλιστρα οχημάτων ε) έξοδα ειδών καθαριότητας (καθαριστικά, χημικά, σακούλες, γάντια κ.λ.π.), στ)είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, ζ)έξοδα χημικών τουαλετών, η)έξοδα διαγράμμισης των οδών,  θ)έξοδα προμήθειας γραφικής ύλης, ι) δυνητική κατανομή ποσού ύψους 5% στις ομοσπονδίες ή στους συλλόγους παραγωγών και πωλητών.
 Συνεπώς, υπάρχει  πραγματικό κόστος λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, που θα πρέπει να καλυφθεί με το ανάλογο ανταποδοτικό ημερήσιο τέλος από τους προσερχόμενους σε αυτήν πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες), το οποίο και θα διασφαλίζει την κάλυψη των πάσης φύσεως λειτουργικών αναγκών της, των συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών και το οποίο θα αποτελεί αντιστάθμισμα της ειδικής αντιπαροχής η οποία συνιστάται στη χρήση των κοινόχρηστων χώρων και στην κατάληψη του πεζοδρομίου.
 Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους στους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήμων του άρθρου 21 του β.δ. 24- 9/20.10.1958 (Α’ 171) για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α’ 171).
 Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή ισχύος της άδειας η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου. Σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης των οφειλών η αναστολή αίρεται αμέσως αυτοδίκαια.
 
2.Το ημερήσιο τέλος της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται ως εξής:
α) Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που, με βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα. Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από έναν (1) μήνα και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας.
β) Οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης στις λαϊκές αγορές υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους μόνον για όσες ημέρες προσέρχονται σε αυτές.»
 Στο Δήμο ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ και ειδικότερα όσον αφορά τον αριθμό των αδειών (παραγωγικών και επαγγελματικών), ισχύουν τα παρακάτω, σύμφωνα με στοιχεία του οικονομικού έτους 2015 και κατά προσέγγιση.
 
1.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:
Αριθμός παραγωγικών αδειών   :   150
Αριθμός επαγγελματικών αδειών:   50
 
2.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΙΩΝΙΑΣ(Συνοικισμού):
Αριθμός παραγωγικών αδειών:     50
Αριθμός επαγγελματικών αδειών: 20
 
3.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΟΦΙΚΟΥ
Αριθμός παραγωγικών αδειών:     10
Αριθμός επαγγελματικών αδειών:  5
 
4.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ:
Αριθμός παραγωγικών αδειών:     20
Αριθμός επαγγελματικών αδειών: 10
 
5.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΤΑΚΙΟΥ:
Αριθμός παραγωγικών αδειών:     30
Αριθμός επαγγελματικών αδειών: 10
 
6.- ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΘΙΚΙΩΝ:
Αριθμός παραγωγικών αδειών:     30
Αριθμός επαγγελματικών αδειών: 10
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ         : 290
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ  :  105
 
 Τα έξοδα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ήτοι το ποσοστό του 40% που θα παραμείνει στο Δήμο, ανέρχονται σε  60.403,20  ευρώ αναλυόμενα ως εξής:
 
 Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία και η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου,  αναφορικά με τα κόστη, τα έξοδα της εν λόγω υπηρεσίας αναλύονται ως εξής:
1.- Αποδοχές υπαλλήλων :                24.017,76  ευρώ
2.- Καύσιμα οχημάτων:     18.096,00 ευρώ
3.- Συντήρηση οχημάτων:                   2.847,52 ευρώ
4.- Ασφάλιστρα οχημάτων:                    300,00 ευρώ
5.- Έξοδα διαγράμμισης:                       300,00 ευρώ
6.- Χημικές τουαλέτες:          4.320,00 ευρώ
7.- Μπλοκ καταγραφής:           511,56 ευρώ
8.- Υλικά (γάντια, σακούλες, καθαριστικά κ.λ.π):            1.240,24 ευρώ
9.- Είδη ατομικής προστασίας υπαλλήλων και γάλα:1.219,72 ευρώ
 Σύνολο εξόδων : 52.852,80 ευρώ (αποτελεί ποσοστό 35% του εισπραττόμενου τέλους).  (Σύνολο 1).
 Επίσης, ο Δήμος δύναται να αποδώσει τυχόν συνδρομή (σε ποσοστό 5% του εισπραττόμενου τέλους) στην αντιπροσωπευτικότερη Ομοσπονδία ή Σύλλογο των επαγγελματιών και των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Κορινθίων: 7.550,40 ευρώ (Σύνολο 2).
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ(1+2):     60.403,20 ευρώ.
  Δηλαδή, το σύνολο των 60.403,20 ευρώ, αποτελεί το ποσοστό 40% του εισπραττόμενου  ανταποδοτικού ημερήσιου τέλους.
 
 Το υπόλοιπο ποσοστό 60% που ανέρχεται σε 90.604,80 ευρώ (Σύνολο 3), υποχρεούται ο Δήμος να το αποδώσει στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το οποίο θα εγγραφεί ως έσοδο στην εν λόγω Περιφέρεια.
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (1+2+3)=151.008,00  ευρώ. 
 
 Σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας, τα έσοδά μου πρέπει να ανέρχονται σε  151.008,00  ευρώ αναλυόμενα ως εξής:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Α)Θέσεις 2,5 μέτρων(Πόλη της Κορίνθου)
Παραγωγικές άδειες 150 χ 2,40 ευρώ/τ.μ.χ2,5 μέτραχ52 ημέρες= 46.800,00 ευρώ
Επαγγελματικές άδειες 50χ2,40ευρώ/τ.μ. χ2,5 μέτραχ52 ημέρες= 15.600,00 ευρώ
 
Α)Θέσεις 3 μέτρων(Συνοικισμός Κορίνθου)
Παραγωγικές άδειες 50 χ 2,40 ευρώ/τ.μ.χ3 μέτραχ52 ημέρες= 18.720,00 ευρώ
Επαγγελματικές άδειες 20χ2,40 ευρώ/τ.μ. χ3 μέτραχ52 ημέρες=7.488,00 ευρώ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Α)Θέσεις 4 μέτρων (Αθίκια)
Παραγωγικές άδειες 30χ 2,40 ευρώ/τ.μ.χ4  μέτραχ52 ημέρες= 14.976,00 ευρώ
Επαγγελματικές άδειες 10χ2,40 ευρώ/τ.μ. χ4 μέτραχ52 ημέρες=4.992,00 ευρώ
 
Β)Θέσεις 4 μέτρων (Γαλατακίου)
Παραγωγικές άδειες 30χ 2,40 ευρώ/τ.μ.χ4  μέτραχ52 ημέρες= 14.976,00 ευρώ
Επαγγελματικές άδειες 10χ2,40 ευρώ/τ.μ. χ4 μέτραχ52 ημέρες=4.992,00 ευρώ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ
Α)Θέσεις 4 μέτρων (Σοφικό )
Παραγωγικές άδειες 10χ 2,40 ευρώ/τ.μ.χ4  μέτραχ52 ημέρες= 4.992,00 ευρώ
Επαγγελματικές άδειες 5χ2,40 ευρώ/τ.μ. χ4 μέτραχ52 ημέρες=2.496,00 ευρώ
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΝΕΑΣ
Α)Θέσεις 4 μέτρων (Χιλιομόδι)
Παραγωγικές άδειες 20χ 2,40 ευρώ/τ.μ.χ4  μέτραχ52 ημέρες= 9.984,00 ευρώ
Επαγγελματικές άδειες 10χ2,40 ευρώ/τ.μ. χ4 μέτραχ52 ημέρες=4.992,00 ευρώ
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   :  151.008,00 ευρώ.
 
  Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
– το άρθρο 7 του Ν.4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α’)
– τις πάσης φύσεως λειτουργικές ανάγκες για τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών
– το γεγονός ότι οι προσερχόμενοι στις λαϊκές αγορές απολαμβάνουν ως αντιστάθμισμα του ημερήσιου τέλους, ειδική αντιπαροχή η οποία συνιστάται στη χρήση των κοινόχρηστων χώρων και στην κατάληψη του πεζοδρομίου και στις ενέργειες που γίνονται για τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών και για τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, κάτι που καθιστά το εν λόγω ημερήσιο τέλος ανταποδοτικό.
 
  Προτείνεται
Α) Ο καθορισμός του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους που υποχρεούνται να καταβάλουν οι επαγγελματίες πωλητές και παραγωγοί που προσέρχονται στους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, ανάλογα με το χώρο που καταλαμβάνουν νομίμως, ως εξής :
α) Σε 2,40 ευρώ/τρέχον  μέτρο για όλες τις λαϊκές αγορές.
   Το ύψος του ανωτέρω ημερήσιου τέλους καθορίζεται με γνώμονα τις πάσης φύσεως λειτουργικές ανάγκες για τη διασφάλιση συνθηκών δημόσιας υγείας, τη φύλαξη των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση και την προβολή αυτών.
Β)i) Οι επαγγελματίες πωλητές των λαϊκών αγορών υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους ανάλογα με τον αριθμό των ημερών που, με βάση τη σχετική άδεια, δικαιούνται να δραστηριοποιούνται κάθε ημερολογιακό μήνα.
ii) Οι παραγωγοί που κατέχουν άδεια προσέλευσης στις λαϊκές αγορές υποχρεούνται στην καταβολή του ημερήσιου τέλους μόνον για όσες ημέρες προσέρχονται σε αυτές.
iii) Από το ημερήσιο τέλος απαλλάσσονται οι επαγγελματίες πωλητές, οι οποίοι δεν προσέρχονται στις λαϊκές αγορές, λόγω ανικανότητας προς εργασία, η οποία διαρκεί περισσότερο από έναν (1) μήνα και βεβαιώνεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα ή λόγω ανωτέρας βίας.
Γ) Οι επαγγελματίες πωλητές, οι παραγωγοί πωλητές καθώς επίσης οι συνεταιριστικές οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών θα καταβάλλουν το τέλος ανά δίμηνο και όχι πέραν της 10ης του επόμενου από τη λήξη εκάστου διμήνου μήνα. Η πληρωμή των τελών θα γίνεται αποκλειστικά στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων, αποκλειομένης της περίπτωσης καταβολής του τέλους στους υπαλλήλους του Δήμου που απασχολούνται στους συγκεκριμένους χώρους για την καταγραφή των προσερχόμενων επαγγελματιών πωλητών και παραγωγών.
  Εναλλακτικά, οι πωλητές, επαγγελματίες και παραγωγοί, θα μπορούν να καταβάλλουν το ημερήσιο τέλος που τους αναλογεί και στο λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος Κορινθίων στην τράπεζα με την οποία συνεργάζεται και την οποία Τράπεζα θα υποδεικνύει κάθε φορά η Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. Στην περίπτωση αυτή και αφού επιβεβαιωθεί το ποσό κατάθεσης, η ταμειακή υπηρεσία θα εκδίδει το σχετικό διπλότυπο είσπραξης το οποίο και θα αποστέλλει με μέριμνά της στον οφειλέτη.
Δ) Η μη καταβολή του ημερήσιου τέλους από υπόχρεο για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή ισχύος της άδειας η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μεταγενέστερης εξόφλησης των οφειλών η αναστολή αίρεται αμέσως αυτοδίκαια.
Ε) Το ανωτέρω ποσό αποτελεί το μοναδικό ανταποδοτικό τέλος προς το Δήμο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στους χώρους αυτού με τη μορφή τελών καθαριότητας, τελών κατάληψης πεζοδρομίου και χρήσης κοινόχρηστων χώρων. Το ποσό αυτό καθορίζεται σε ποσοστό 40% του εισπραττόμενου ημερήσιου τέλους.
ΣΤ) Οι υπόχρεοι καταβολής του ημερήσιου τέλους απαλλάσσονται από το τέλος υπέρ δήμων του άρθρου 21 του β.δ. 249/20.10.1958 (Α’171) για την καθαριότητα και αποκομιδή των απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές και από το τέλος για τη χρήση των χώρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών της παρ. 9 του άρθρου 13 του β.δ. 24-9/20.10.1958 (Α’171).
Ζ) Το καθοριζόμενο, ως άνω, ημερήσιο τέλος διατίθεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.4264/14, όπως ισχύει.
 
Κατόπιν ο Προεδρεύων  προτείνει να εισηγηθεί η  Οικονομική Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τον καθορισμό Ημερήσιου Ανταποδοτικού Τέλους πωλητών Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2017 και εφεξής, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 
Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, την εισήγηση του Προεδρεύοντος  και τις διατάξεις  της  περ. ζ της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τον καθορισμό  Ημερήσιου Ανταποδοτικού Τέλους πωλητών Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2017 και εφεξής,  όπως ακριβώς και αναλυτικά  αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης>> .
 
Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Νανόπουλο  ο οποίος πρότεινε να μη γίνει αύξηση του ποσού που αφορά τους εμπόρους και να ισχύουν οι χρεώσεις που ίσχυαν έως τώρα.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη  τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις διατάξεις των: 1) άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06, 2)  την περίπτωση ζ΄ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 3)την αριθ. 409/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και 4) την αριθμ. 410/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. :1) Νανόπουλου Βασιλείου και 2) Καραμαλίκη Μαρίας – (Έρρικας))
 
Τον καθορισμό του Ημερήσιου Ανταποδοτικού Τέλους πωλητών Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κορινθίων και  θα ισχύσουν από 01/01/2017 και εφεξής, ανάλογα με το χώρο που καταλαμβάνουν νομίμως, σε 2,40 ευρώ/τρέχον  μέτρο για όλες τις λαϊκές αγορές και σύμφωνα με το ιστορικό της παρούσας απόφασης .
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  24 / 456 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22 – 12 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment