Έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 24/15.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 457/2016

 
Θέμα 7ο Η.Δ.: «Έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη ασφάλισης αστικής ευθύνης»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 50677/09-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία  (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Παρτσινέβελος Κων/νος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
12.   Βλάσσης Δημήτριος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
15.     Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,(αποχώρησε στο τέλος του 8ουΗΔΘ)        
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο μέσον του 5ου  
        ΕΗΔΘ)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Σούκουλης  Ανδρέας, (αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 8ου  ΗΔΘ)  
23.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 5ουΕΗΔΘ)
 
1.      Μελέτης Χρήστος 
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Οικονόμου Γεώργιος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ)
5.       Μπάκουλης  Δημήτριος, (προσήλθε στην αρχή του 5ου ΕΗΔΘ)
6.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
7.       Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
8.       Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε πριν την ψήφιση του ιδίου θέματος)
9.      Κορδώσης Χρήστος,(προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ)      
10. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη ασφάλισης αστικής ευθύνης των μαθητών, ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με το άρθρο 38 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήματα» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και αποσαφηνίζεται πλέον ότι τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης και ως εκ τούτου δύνανται να λαμβάνουν έκτακτες επιχορηγήσεις από τους οικείους δήμους, κατά τα οριζόμενα σε αυτήν.
Έχοντας υπόψη: α) την αριθ. 74/2016 απόφαση της Δ.Ε.Π. και β) την αριθ. 109/06-12-2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την οποία αιτήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο να την έκτακτη επιχορήγηση της Σ.Ε. με το ποσό των 5.000,00€, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη για την ασφάλιση των 4.572 μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορινθίων, για σωματική βλάβη και υλικές ζημιές από ατύχημα κατά την διάρκεια του σχολικού ωραρίου ή σε λοιπές εξωσχολικές δραστηριότητες.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο κ. Δήμαρχο, ο οποίος έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των μαθητών και την ομαλή  λειτουργία των σχολείων πρότεινε την έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου με το ποσό των 5.000,00 €, για την κάλυψη της δαπάνηςγια τηνασφάλιση αστικής ευθύνης των μαθητών.
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας, την αριθ. 74/2016 απόφαση της Δ.Ε.Π., την αριθ. 109/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής, το άρθρο 38 όπως αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 202 «Επιχορηγήσεις και βοηθήματα» του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο Κορινθίων, της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμου Κορινθίων με το ποσό των 5.000,00€, για την κάλυψη της δαπάνης για την ασφάλιση αστικής ευθύνης των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για σωματική βλάβη και υλικές ζημιές από ατύχημα κατά την διάρκεια του σχολικού ωραρίου ή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
 
Η ανωτέρω δαπάνη ποσού 5.000,00€ θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6731.0001 και τίτλο «Έκτακτη επιχορήγηση στη σχολική επιτροπή Μονάδων Α/θμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη της ασφάλισης αστικής ευθύνης των μαθητών» . 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  24 / 457 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19 – 12 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment