Διαγραφή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων

                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 24/15.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 458/2016
 
Θέμα 9ο Η.Δ.: «Διαγραφή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 50677/09-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία  (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Παρτσινέβελος Κων/νος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
12.   Βλάσσης Δημήτριος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
15.     Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,(αποχώρησε στο τέλος του 8ουΗΔΘ)        
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο μέσον του 5ου  
        ΕΗΔΘ)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Σούκουλης  Ανδρέας, (αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 8ου  ΗΔΘ)  
23.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 5ουΕΗΔΘ)
 
1.      Μελέτης Χρήστος 
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Οικονόμου Γεώργιος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ)
5.       Μπάκουλης  Δημήτριος, (προσήλθε στην αρχή του 5ου ΕΗΔΘ)
6.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
7.       Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
8.       Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε πριν την ψήφιση του ιδίου θέματος)
9.      Κορδώσης Χρήστος,(προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ)      
10. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Διαγραφής τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 23/11/2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< 1. Η κα Ντάσκα Νικολέττα με ΚΩΔ ΣΟΛ-81157, είναι χρεωμένη στην εγγραφή 283 με 114,26€ για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% έτους 2014 και στην εγγραφή 281 με 31,99€ ως πρόστιμο. Η ανωτέρω εξέδωσε την αρ. 15924/24.05.2012 άδεια λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια» στο Κόρφο.
Στις 29.09.2016 μας προσκόμισε αίτηση και την διακοπή της δραστηριότητας της καφετέριας της ΔΟΥ η οποία έγινε στις 25.02.2013. Θα πρέπει με απόφασή σας να γίνει διαγραφή των ανωτέρω ποσών πλέον προσαυξήσεων, διότι αφορούν έσοδα άλλων δραστηριοτήτων (είδη αλιείας κλπ) και όχι της καφετέριας.
    2.Η εταιρεία ILKΜονοπρόσωπη ΕΠΕ με ΚΩΔ. 81159, είναι χρεωμένη στην εγγραφή 156 με 353,79€ για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% έτους 2014 και στην εγγραφή 154 με 99,06€ ως πρόστιμο. Η ανωτέρω εταιρεία εξέδωσε την αρ. 32395/20.07.2012 άδεια λειτουργίας καταστήματος «Γαλακτοπωλείο» στην Κόρινθο.
Στις 10/10/16 μας προσκόμισε αίτηση διόρθωσης της χρέωσης για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2014 λόγω του ότι έχουν γίνει πωλήσεις χονδρικής δε ομοειδείς επιχειρήσεις. Από το ισοζύγιο πωλήσεων 2014 προκύπτει ότι έχουν γίνει πωλήσεις 15.867,62€ σε ομοειδείς επιχειρήσεις στις οποίες αναλογεί τέλος 78,94€ και πρόστιμο 22,10€ . Θα πρέπει με απόφασή σας να γίνει διαγραφή των ανωτέρω ποσών διότι αφορούν πωλήσεις προς επιτηδευματίες με σκοπό την μεταπώληση. Σε αυτήν την περίπτωση θα αποδοθεί το δημοτικό τέλος από τον επιτηδευματία που θα πραγματοποιήσει λιανικές πωλήσεις.
 
Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρου 174 Ν. 3463/2006) κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει: όταν  η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 174 § 1δ  του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
                 
  1. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Ντάσκα Νικολέττα με ΚΩΔ ΣΟΛ-81157 στην εγγραφή 283 με ποσό 114,26 € για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5 % έτους 2014 και εγγραφή 281 με ποσό 31,99 € ως πρόστιμο
  2. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη εταιρεία ILKΜονοπρόσωπη ΕΠΕ με ΚΩΔ. 81159 στην εγγραφή 156 με ποσό 78,94 € για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5 % έτους 2014 και εγγραφή 154 με ποσό 22,10 € ως πρόστιμο .
Για τους λόγους που αναλυτικά να αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  24 / 458 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29 – 12 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment