Έγκριση οδοιπορικών εξόδων, δαπάνης διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 24/15.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 459/2016
 
Θέμα 10ο Η.Δ.: «Έγκριση οδοιπορικών εξόδων, δαπάνης διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Βασιλείου Νανόπουλου»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 15η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 50677/09-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία  (23) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
6.       Φαρμάκης Γεώργιος
7.       Σταυρέλης Νικόλαος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Παρτσινέβελος Κων/νος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
12.   Βλάσσης Δημήτριος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
14.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
15.     Νανόπουλος Βασίλειος
16.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,(αποχώρησε στο τέλος του 8ουΗΔΘ)        
17.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
18.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο μέσον του 5ου  
        ΕΗΔΘ)
19.    Καρασάββας Ιωάννης
20.    Σούκουλης  Ανδρέας, (αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ)
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
22.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 8ου  ΗΔΘ)  
23.    Πιέτρης Τιμολέων, (αποχώρησε στο τέλος του 5ουΕΗΔΘ)
 
1.      Μελέτης Χρήστος 
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Οικονόμου Γεώργιος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ)
5.       Μπάκουλης  Δημήτριος, (προσήλθε στην αρχή του 5ου ΕΗΔΘ)
6.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
7.       Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
8.       Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε πριν την ψήφιση του ιδίου θέματος)
9.      Κορδώσης Χρήστος,(προσήλθε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο μέσον του 5ου ΕΗΔΘ)      
10. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, επτά (07) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
7.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Έγκρισης οδοιπορικών εξόδων, δαπάνης διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Βασιλείου Νανόπουλου», υπενθύμισε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 426/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίναμε τη μετάβαση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Βασιλείου Νανόπουλου, στη Θεσσαλονίκη στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», προκειμένου να συμμετάσχει στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο, που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε την 01 Δεκεμβρίου έως την 03 Δεκεμβρίου 2016.
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου την εισήγησητης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενο της έχει ως εξής:
«Σύμφωνα με την αρθμ. 426/29-11-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η μετάβαση του Δημοτικού Συμβούλου Βασίλειου Νανόπουλου στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να συμμετέχει στο τριήμερο ετήσιο τακτικό  συνέδριο της ΚΕΔΕ  το διάστημα από  1-3/12/2016.
 Η μετάβασή του πραγματοποιήθηκε οδικώς (Ιδιόκτητο Όχημα) για Θεσσαλονίκη με ημέρα  αναχώρησης την 30-11-2016 και ημέρα επιστροφής την 2-12-2016.
Η διαμονή  του έγινε στο Ξενοδοχείο Daios στη Θεσσαλονίκη.
Εσείς θα πρέπει να εγκρίνετε σύμφωνα με την  παρ. 1 του  άρθρου 5, άρθρο 7 & 8, άρθρο 10 & άρθρο 11 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.9 του Ν. 4336/2015 τις δαπάνες για τη καταβολή εξόδων: α) οδοιπορικά έξοδα β) ημερήσια αποζημίωση και γ) έξοδα διανυκτέρευσης:      
  – ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ)                       ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ : 326 € 
 

 

                                                                                     ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Α)  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
      Ολόκληρη αποζημίωση : 40 € / ημέρα 
           Αναλυτικά:
      2 ημέρες (30/11-1/12/2016 )  Χ  40 € = 80 €
 

 

      Συνολικό ποσό ημερήσιας αποζημίωσης =  80 €

 
Β)  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
      Αντίτιμο Εισιτηρίου ΚΤΕΛ : Κόρινθος – Θεσσαλονίκη  51 * 2 = 102 €
 

 

            Συνολικό ποσό οδοιπορικών εξόδων =  102 €

 
Γ) ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ  Πληρωμή Ξενοδοχείου (Εντός των ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης):
 (60 € + 20%*60€) *2=144 € (αρθρ 10 της υποπαρ.Δ.9 του Ν.4336/2015, παρ. 2, Κατηγορία ΙΙ)
 

 

Συνολικό ποσό εξόδων διανυκτέρευσης =  144 €

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ : 80 € + 102 € + 144 € =   326 €   
Η ημερήσια αποζημίωση, τα οδοιπορικά έξοδα  και τα έξοδα διανυκτέρευσης του Δημοτικού Συμβούλου Νανόπουλου Βασίλειου ποσού  326 € θα βαρύνουν την πίστωση του προϋ/σμού με ΚΑ 00/6421.0001  και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 10.000 €». 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, την αριθμ. 426/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις Ν. 4336/2015,  μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
                                    
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
– Εγκρίνει τα οδοιπορικά έξοδα, τις δαπάνες διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης, συνολικού ποσού 326,00 € του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νανόπουλου Βασιλείου για τη συμμετοχή του στο Ετήσιο Τακτικό  Συνέδριο της ΚΕΔΕ, που  διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη,  από 01-12-2016 έως 03-12-2016.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 326,00€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών» ποσού 10.000 €. 
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 326,00 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  24 / 459 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 19 – 12 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

 

Leave a Comment