Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ‘’Επισκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου

                                                                                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/29.11.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 416/2016

 

Θέμα 10ο Η.Δ.: «Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου ‘’Επισκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου’’»

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48610/25-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

7.       Φαρμάκης Γεώργιος

8.       Σταυρέλης Νικόλαος

9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,

10.    Οικονόμου Γεώργιος

11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να

12.    Παρτσινέβελος Κων/νος

13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

14.   Βλάσσης Δημήτριος

15.    Μπάκουλης  Δημήτριος,

16.    Λαμπρινός Παναγιώτης, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

19.     Νανόπουλος Βασίλειος

20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος

21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος        

22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)

23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου  

        ΗΔΘ)

24.    Καρασάββας Ιωάννης

25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ) 

 

1.      Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε    

       στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

2.       Παππάς Αντώνιος

3.       Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 2ου ΕΗΔΘ)

4.      Κορδώσης Χρήστος      

5.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

6.      Σούκουλης  Ανδρέας

7.      Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

7.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

 

 

 

 

 

 

1.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

4.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

5.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

6.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου ‘’Επισκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου’’» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:

1.     την αριθ. 42/2015 μελέτη της Τ.Υ του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «’Επισκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου», προϋπολογισμού 51.660,00 €

2.    την υπ’ αριθ. 27/341/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου

3.      το από 29-12-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

4.     την υπ’ αριθ. 3/20/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης του πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού έργων και ανάθεση εκτέλεσης του εν θέματι έργου που νομιμοποιήθηκε με το αρ. πρωτ. 411/10845/26-02-2016 έγγραφο του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Κορινθίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Επισκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου» με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της σχετικής δημοπρασίας κατά την οποία μειοδότρια αναδείχθηκε η εργοληπτική επιχείρηση «ΦΩΤΕΙΝΗ Α. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ».

5.      το υπ’ αριθ. πρωτ. 22950/08-06-2016 συμφωνητικό εργασιών συνολικού ποσού 24.777,66 € πλέον ΦΠΑ μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Πνευματικού και της ανάδοχης εργοληπτικής επιχείρησης «ΦΩΤΕΙΝΗ Α. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.».

6.     την αριθ. πρωτ. 38488/21-09-2016 εκπρόθεσμη αίτηση της κας Καραπαναγιώτη Α. Φωτεινής περί παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου και

7.    την από 06-10-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Κουϊνη Νικόλαο και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Η ΦΩΤΕΙΝΗ Α. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ δυνάμει της με Αριθ. Πρωτοκόλλου 22950/08-06-2016 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ’ αριθ. 42/2016 μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών Δ. Κορινθίων με συμβατικό χρόνο περαίωσης έως την 8-10-2016. Με την αριθ.  38488/21-09-2016 αίτηση ζητά παράταση εξήντα (60) ημερών για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και την εκτέλεση των εργασιών.

Ο επιβλέπων του ως άνω έργου και η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών συμφωνεί με τους λόγους για τους οποίους ζητείται η παράταση. Κατά συνέπεια η Υπηρεσία αποδέχεται της αιτία της ζητούμενης παράτασης και εισηγείται η προθεσμία να είναι δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι και την 08-12-2016 >>.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Παρατείνει τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ», εργολαβίας της επιχείρησης «ΦΩΤΕΙΝΗ Α. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι μέχρι τις 08-12-2016 με αναθεώρηση τιμών.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 416 / 2016.

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 05 – 12 – 2016

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης 

Leave a Comment