Έγκριση του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2017 του νομικού προσώπου ΚΚΠ

                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 25/23.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 465/2016

  
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Έγκριση του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2017 του νομικού προσώπου ΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄»
  
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 51937/19-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα  (21) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος 
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
17.     Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
20.    Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1.       Παππάς Αντώνιος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Μπάκουλης  Δημήτριος,
4.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
5.       Πανταζής Βασίλειος
6.      Κορδώσης Χρήστος
7.      Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8.      Γκουργιώτης Αλέξανδρος
9.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
10. Σούκουλης  Ανδρέας
11. Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
12. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 
 
 
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης μετίτλο «Έγκριση του προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2017 του νομικού προσώπου ΄΄ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 § 3 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006) για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των Νομικών Προσώπων του Δήμου που αφορούν τον προϋπολογισμό, απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»:
1. Αριθμ. 18/94/25-11-2016  σε ορθή επανάληψη περί έγκρισης προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. Έτους 2017 του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων και
2. Αριθμ. 20/106/22-12-2016 σε ορθή επανάληψη περί «τροποποίησης – επικαιροποίησης στοιχείων προϋπολογισμού έτους 2017 βάση του υπ΄αριθμ. 1792/14-12-2016 εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ..» και κάλεσε το Συμβούλιο να τις εγκρίνει.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο και τις διατάξεις του άρθρου 234 § 3 του Ν.3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2.  Μαρίας  (Ερικας) Καραμαλίκη και 3.  Σπυρίδωνα Ζαχαριά).
 
Εγκρίνει τις αριθμ. 18/94/25-11-2016 σε ορθή επανάληψη  και 20/106/22-12-2016 σε ορθή επανάληψη αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ” περί ψήφισης προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του ΚΕ.Π.ΑΠ. οικ. έτους 2017 και τροποποίηση – επικαιροποίηση στοιχείων προϋπολογισμού έτους 2017 βάση του υπ΄ αριθμ. 1792/14-12-2016 εγγράφου του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.. αντίστοιχα.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου τα έσοδα και έξοδα έχουν ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
 
ΕΞΟΔΑ
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
1.626.636,92 €
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
3.176.947,66 €
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
721.894,66€
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
92.000,00 €
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
697.000,00 €
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
743.981,15 €  
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
1.042.850,15€
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
75.452,92€
ΣΥΝΟΛΟ
4.088.381,73 €
 
4.088.381,73 €
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  25 / 465 / 2016.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28 – 12 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment