Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου

                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                         
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 25/23.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 466/2016

 
Θέμα 4ο Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘’Ανάπλαση άλσους μνημείου Νικηταρά (Ηλεκτροφωτισμός)’’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 51937/19-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα  (21) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος 
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
17.     Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
20.    Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1.       Παππάς Αντώνιος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Μπάκουλης  Δημήτριος,
4.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
5.       Πανταζής Βασίλειος
6.      Κορδώσης Χρήστος
7.      Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8.      Γκουργιώτης Αλέξανδρος
9.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
10. Σούκουλης  Ανδρέας
11. Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
12. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 
 
 
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης μετίτλο «Έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘’Ανάπλαση άλσους μνημείου Νικηταρά (Ηλεκτροφωτισμός)’’» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του οικείου φακέλου, ως εξής:
 1. την αριθμ. 276/2009 μελέτη της ΤΥΔΚ για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση άλσους Μνημείου Νικηταρά (ηλεκτροφωτισμός)» προϋπολογισμού 100.377,73 € (χωρίς ΦΠΑ).
 2. την αριθμ. 245/2009 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Τενέας, περί καθορισμού έγκρισης όρων διακήρυξης για τη δημοπρασία του εν θέματι έργου.
 3. την υπ’ αριθ. 12/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμου Τενέας,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                περί έγκρισης των πρακτικών της ανωτέρω δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Ανάπλαση άλσους Μνημείου Νικηταρά (ηλεκτροφωτισμός)» που επικυρώθηκε με το αρ. πρωτ. 1872/2010 έγγραφο του Τμήματος Τοπ. Αυτ/σης της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Κορινθίας και με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της σχετικής δημοπρασίας κατά την οποία μειοδότης αναδείχθηκε ο Ανδρέας Νεοκ. Πλώτας.
 4. το υπ’ αριθ. πρωτ. 2320/2010 συμφωνητικό εργασιών συνολικού ποσού 54.399,52€ με  ΦΠΑ 21%,  με την ανάδοχη εργοληπτική εταιρεία «Ανδρέας Νεοκ. Πλώτας»
 5. την αριθμ. 139/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου τέως Δήμου Τενέας, περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση άλσους Μνημείου Νικηταρά (ηλεκτροφωτισμός)» ποσού 54.399,52€ και παράτασης εργασιών του έργου  δύο μηνών ήτοι μέχρι την 05-11-2010 με αναθεώρηση τιμών
 6. την αριθμ. 184/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου τέως Δήμου Τενέας, περί 2ης παράτασης εργασιών του έργου μέχρι την  31-12-2010
 7. τον 2ο ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση άλσους Μνημείου Νικηταρά (ηλεκτροφωτισμός)» ποσού 54.399,52 € με ΦΠΑ 23%  συνοδευόμενο από την αιτιολογική έκθεση, σύμφωνα με την οποία ο 2ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός και συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των εργασιών όπως ολοκληρώθηκαν.
 8. την αρ 16/εκτ.21/29-12-2010 απόφαση του Ν.Σ.Δ.Ε με την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του ανωτέρω έργου συνολικής δαπάνης 54.399,52 € με ΦΠΑ αναδόχου: ΠΛΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
 9. την αριθ. 523/2015 Α.Δ.Σ. περί συγκρότησης επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
 10. το από 05-12-2016 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του ανωτέρω έργου
 11. την από 09-12-2016 εισήγηση του υπαλλήλου κ. Ιωάννη Σωτ. Τσολάκη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Η εργοληπτική επιχείρηση ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΩΤΑΣ δυνάμει της υπ’ αριθ. 2320/2010 συμβάσεως ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 276/2009 της ΤΥΔΚ Κορινθίας συμβατικού ποσού 54.399,52€.
Το παρόν έργο περαιώθηκε με ημερομηνία περαίωσης την 30-12-2010 τα δε στοιχεία του έργου είναι τα ακόλουθα:
Τίτλος Έργου : “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ) “
Ανάδοχος : “ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΩΤΑΣ”
Προϋπολογισμός : 120.000,00€
Χρηματοδότηση : ΣΑΤΑ
Έκπτωση : 55,42%
Ποσόν Σύμβασης : 54.399,52€
Βεβαίωση περαίωσης : 30-12-2010
Τελική επιμέτρηση : 22-06-2011
Επιβλέπων Μηχανικός : Ιωάννης Σωτ. Τσολάκης
 
Βάσει της υπ’ αριθ. 523/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου το Δήμου Κορινθίων με την οποία συγκροτήθηκε η σχετική επιτροπή έγινε η προσωρινή και οριστική παραλαβή του ανωτέρω έργου και συντάχθηκε και υπογράφηκε το σχετικό πρωτόκολλο στις 05-12-2016.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο και τις διατάξεις του άρθρου 234 § 3 του Ν.3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑΡΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ)», με αριθμό μελέτης 276/2009 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κορινθίας, συμβατικού ποσού 54.399,52 €, σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3669/2008.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  25 / 466 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29 – 12 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment