Έγκριση έκθεσης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής για το γ΄τρίμηνο 2016

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                     
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 25/23.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 467/2016
  
Θέμα 5ο Η.Δ.: «Έγκριση έκθεσης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής για το γ΄ τρίμηνο 2016»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 51937/19-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα  (21) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος 
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
17.     Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
20.    Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1.       Παππάς Αντώνιος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Μπάκουλης  Δημήτριος,
4.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
5.       Πανταζής Βασίλειος
6.      Κορδώσης Χρήστος
7.      Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8.      Γκουργιώτης Αλέξανδρος
9.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
10. Σούκουλης  Ανδρέας
11. Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
12. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 
 
 
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση έκθεσης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής για το β΄ τρίμηνο 2016» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω:
1.       Τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1β του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010), σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του Δήμου.
2.       Τις διατάξεις του άρθρου 266 § 9 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 43 § 4 του Ν. 3979/2011 και του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.
3.       Την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 2007/09.09.2011, τεύχος Β΄) περί “Καθορισμού των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών”.
4.       Την αριθ. πρωτ 49922/05-12-2016 σε ορθή επανάληψη εισηγητική έκθεση γ΄ τριμήνου του έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
5.       Την υπ’ αριθμ. 33/409/13-12-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί σύνταξης έκθεσης αποτελεσμάτων γ΄ τριμήνου έτους 2016. 
 
Το Δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 72 § 1β και 266 § 9 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011, την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την αριθμ. 33/409/13-12-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ.:1.Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Μαρίας (Έρρικας) Καραμαλίκη) και 3. Σπυρίδωνα Ζαχαριά)
 
Εγκρίνει την έκθεση εσόδων και εξόδων του Δήμου Κορινθίων που αφορά το τρίτο τρίμηνο του έτους 2016, όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 33/409/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και έχει ως εξής:
                                   


 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016
Ημερομηνία από 01/01/2016 έως 30/09/2016
 
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
%
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
%
1
2
2/1
3
3/1
3/2
0
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
24.221.388,56
18.927.401,98
78,14
17.769.829,28
73,36
93,88
01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
172.661,09
474.618,41
274,88
414.300,36
239,95
87,29
02
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
202.634,52
153.857,65
75,93
153.857,65
75,93
100,00
03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
5.747.989,27
3.973.794,63
69,13
3.973.794,63
69,13
100,00
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.134.837,49
862.885,40
76,04
732.283,18
64,53
84,86
05
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
1.298.457,88
1.881.828,97
144,93
976.647,08
75,22
51,90
06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
15.559.264,12
11.492.127,67
73,86
11.492.127,67
73,86
100,00
07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
105.544,19
88.289,25
83,65
26.818,71
25,41
30,38
1
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
7.803.729,34
1.294.043,73
16,58
1.250.423,01
16,02
96,63
11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
0,00
240,00
0,00
240,00
0,00
100,00
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
1.622.988,07
172.308,59
10,62
172.308,59
10,62
100,00
13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
6.099.890,64
637.694,50
10,45
637.694,50
10,45
100,00
14
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
70.780,63
452.796,75
639,72
409.176,03
578,09
90,37
16
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
10.070,00
31.003,89
307,88
31.003,89
307,88
100,00
2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
482.240,33
1.090.977,02
226,23
270.817,99
56,16
24,82
21
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
452.240,33
842.508,88
186,30
259.442,99
57,37
30,79
22
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
30.000,00
248.468,14
828,23
11.375,00
37,92
4,58
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
17.464.489,11
17.337.909,63
99,28
343.031,36
1,96
1,98
31
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
17.464.489,11
17.337.909,63
99,28
343.031,36
1,96
1,98
4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
3.978.453,83
2.541.384,49
63,88
2.147.932,00
53,99
84,52
41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
3.947.453,83
1.914.011,14
48,49
1.900.858,78
48,15
99,31
42
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
31.000,00
627.373,35
2.023,79
247.073,22
797,01
39,38
5
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
13.281.065,45
13.281.065,45
100,00
13.281.065,45
100,00
100,00
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
13.281.065,45
13.281.065,45
100,00
13.281.065,45
100,00
100,00
 
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ
67.231.366,62
54.472.782,30
   35.063.099,09
                                
 
                                  ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Ημερομηνία από 01/01/2016 έως 30/09/2016
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ
%
ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ
%
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
%
 
 
 
1
2
2/1
3
3/1
4
5
5/1
5/3
6
Έξοδα χρήσης
31.337.561,61
25.610.382,95
81,72
15.693.956,60
50,08
15.427.035,37
14.719.242,09
46,97
93,79
60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
7.773.327,52
7.348.892,83
94,54
5.092.782,66
65,52
5.092.781,26
4.690.327,56
60,34
92,10
61
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
1.334.513,68
797.792.67
59,78
408.704,31
30,63
405.954,05
379.487,58
28,44
92,85
62
Παροχές τρίτων
3.950.432,33
3.169.702,20
80,24
1.860.896,15
47,11
1.830.920,02
1.778.623,57
45,02
95,58
63
Φόροι – Τέλη
356.957,45
273.070,62
76,50
98.649,53
27,64
100.630,83
100.630,83
28,19
102,01
64
Λοιπά γενικά έξοδα
3.986.177,63
1.704.165,27
42,75
225.196,75
5,65
182.163,67
162.459,50
4,08
72,14
65
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης
312.334,09
307.334,09
98,40
225.483,96
72,19
225.408,96
225.325,94
72,14
99,93
66
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
3.241.954,16
1.865.516,83
57,54
331.054,98
10,21
289.738,29
262.669,09
8,10
79,34
67
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις -Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές
10.292.864,75
10.113.908,44
98,26
7.450.180,77
72,38
7.298.430,80
7.119.718,02
69,17
95,56
68
Λοιπά έξοδα
89.000,00
30.000,00
33,71
1.007,49
1,13
1.007,49
0,00
0,00
0,00
7
Επενδύσεις
12.864.213,52
5.966.159,00
46,38
746.397,43
5,80
707.840,64
490.509,53
3,81
65,72
71
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
4.540.930,07
1.187.310,61
26,15
238.496,86
5,25
238.023,87
36.356,07
0,80
15,24
73
Έργα
7.889.445,03
4.356.175,97
55,22
494.099,97
6,26
456.016,17
440.352,86
5,58
89,12
74
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
427.838,42
422.672,42
98,79
13.800,60
3,23
13.800,60
13.800,60
3,23
100,00
75
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
22.983.134,35
5.640.522,86
24,54
3.705.679,80
16,12
3.265.011,90
2.547.644,88
11,08
68,75
81
Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
2.124.790,11
2.117.569,03
99,66
1.782.196,12
83,88
1.341.528,22
625.078,71
29,42
35,07
82
Λοιπές αποδόσεις
3.983.453,83
3.522.953,83
88,44
1.923.483,68
48,29
1.923.483,68
1.922.566,17
48,26
99,95
85
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
16.874.890,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Αποθεματικό
46.457,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91
Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό
46.457,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ
67.231.366,62
37.217.064,81
 
20.146.033,83
 
19.399.887,91
17.757.396,50
 
 
 
                                                                                               ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3
                                                          ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ –   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016
 
 
Τέλος Προηγούμενου Έτους
Προηγούμενο Τρίμηνο
Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Μεταβολή %
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1
2
3
3/2
Α
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
17.857.340,64
17.748.638,17
194.323.841,25
10,95
1
Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κ.λ.π.
17.742.957,22
17.737.427,85
194.312.630,93
10,95
2
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
11.210,32
11.210,32
11.210,32
1,00
3
Λοιπές απαιτήσεις
103.173,10
0,00
0,00
 
Β
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
13.551.043,35
15.615.123,52
17.083.964,80
1,09
1
Ταμείο
11.010,74
2.594,11
653,62
0,25
2
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
13.540.032,61
15.612.529,41
17.083.311,18
1,09
Γ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
21.514,18
144.007,64
273.719,05
1,90
1
Έξοδα επόμενων χρήσεων
21.514,18
144.007,64
273.719,05
1,90
2
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
0,00
0,00
0,00
 
3
Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί ενεργητικού
0,00
0,00
0,00
 
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
Τέλος Προηγούμενου Έτους
Προηγούμενο Τρίμηνο
Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2016
Μεταβολή %
1
2
3
3/2
Α
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
1.194.104,79
1.099.707,63
1.052.509,05
0,96
1
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες
1.194.104,79
1.003.143,94
1.003.143,94
1,00
2
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Τράπεζες
0,00
96.563,69
49.365,11
0,51
Β
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.657.927,88
1.567.560,04
1.646.390,30
1,05
1
Προμηθευτές
1.610.506,23
1.666.188,97
1.739.404,77
1,04
3
Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη
36.081,81
-1.214,72
11.112,13
-9,15
4
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11.339,84
-97.414,21
-104.126,60
1,07
5
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
342.183,11
-322.914,13
-438.436,52
1,36
Γ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
34.639,64
30.950,81
36.974,99
1,19
1
Έσοδα επόμενων χρήσεων
34.639,64
30.950,81
36.974,99
1,19
2
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα)
0,00
0,00
0,00
 
3
Λοιποί μεταβατικοί λογ/σμοί Παθητικού
0,00
0,00
0,00
 


 
β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, στον προϋπολογισμό δεν έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.
Σύμφωνα με την οδηγία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Αρ Πρωτ. Οικ 2/98253/0094 30-11-2011):
“ ελέγχεται η διαθεσιμότητα όχι μόνο των πιστώσεων του προϋπολογισμού αλλά και αυτή της επάρκειας ταμειακών διαθεσίμων. Η εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό, δεν σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα πληρωμής, αφού η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται μόνο αν υλοποιούνται οι προβλέψεις των εσόδων του προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό οι προβλέψεις του προϋπολογισμού θα πρέπει να επανεκτιμώνται σε τακτά διαστήματα και να λαμβάνονται μέτρα διόρθωσης. Σε περίπτωση υστέρησης των εσόδων θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανάλογα το επίπεδο των δαπανών. Να παρακολουθείται η μηνιαία εξέλιξη των δεσμεύσεων και να λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα σε περίπτωση που σωρεύονται ανεξόφλητες υποχρεώσεις.”
 
Οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν την τήρηση και λειτουργία των μητρώων δεσμεύσεων .
 
Από τα οικονομικά στοιχεία τα οποία σας παραθέτουμε προκύπτει ότι στη γραμμή εσόδων 5 (έσοδα ΠΟΕ προηγούμενων ετών 32-85) η αρνητική απόκλιση -35,12% οφείλεται στο γεγονός ότι ενώ μειώθηκε  με την 1η αναμόρφωση του έτους 2016 το προϋπολογισθέν ποσό από τα 885.534,61€  στα 589.598,70€ , δεν αποτυπώνεται η διαφορά αυτή στη στοχοθεσία  έτους 2016,
 
Στοιχεία                                                                                                                               
Γραμμή ΟΠΔ
“Ίδια έσοδα”
Γραμμή ΟΠΔ
“έσοδα ΠΟΕ”
Γραμμή ΟΠΔ
“Σύνολο Εσόδων”
Γραμμή ΟΠΔ
“Σύνολο Εξόδων”
Γραμμή ΟΠΔ
“Απλήρωτες υποχρεώσεις”
Κριτήριο του αρθρ. 2 της ΚΥΑ 7261/13
Στόχοι περιόδου Ιανουάριος-Σεπτέμβρης έτους 2016
3761165,83
528726
30929233
26100386
801656
4027191
Εκτέλεση περιόδου Ιανουάριος -Σεπτέμβρης έτους 2016
6988974,02
343031,36
35062856,43
17758750,28
1492490,32
15811615,83
Ποσά απόκλισης Ιανουάριος -Σεπτέμβρης έτους 2016
3227808,19
-185694,64
4133623,43
8341635,72
-690834,32
11784424,83
Ποσοστό απόκλισης Ιανουάριος -Σεπτέμβρης έτους 2016
85,82
-35,12
13,36
31,96
 
 
 
 Ο Δήμος προέβει σε αναμόρφωση με την υπ΄αριθμ. 47/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΛΚ5ΩΛ7-8Ε1) του προϋπολογισμού έτους 2016, προκειμένου να αποτυπώνονται σε αυτόν τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία όπως διαμορφώθηκαν την 31/12/2015 και να καταστεί ρεαλιστικός ως προς την εκτέλεσή του.
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την επάρκεια των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου, την υλοποίηση των προβλέψεων των συνολικών εσόδων του Δήμου που υπερτερούν έναντι των συνολικών δαπανών, κρίνουμε πως δεν υπάρχουν αποκλίσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται αναπροσαρμογή στο επίπεδο των δαπανών.

  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  25 / 467/ 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28 – 12 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment