Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού

                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 25/23.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 468/2016
 
 Θέμα 6ο Η.Δ.: «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού»
  
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 51937/19-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα  (21) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος 
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
4.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8.       Φαρμάκης Γεώργιος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
17.     Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
20.    Καρασάββας Ιωάννης
21.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
1.       Παππάς Αντώνιος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Μπάκουλης  Δημήτριος,
4.       Κοντογιώργος Αναστάσιος
5.       Πανταζής Βασίλειος
6.      Κορδώσης Χρήστος
7.      Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
8.      Γκουργιώτης Αλέξανδρος
9.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
10. Σούκουλης  Ανδρέας
11. Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
12. Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
 
 
 
 
 
 
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Κυριαζής  Αναστάσιος  - Δ.Κ. Γαλατακίου
9.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
10.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
14.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
15.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης μετίτλο «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 14.12.2016 εισήγηση του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας  της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<< Έχοντας υπόψη:
  1. το άρθρο 26 παρ 13 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α’) σύμφωνα με το οποίο, προκειμένου να επιστραφούν χρηματικά ποσά ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα, απαιτείται απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου.
  2. το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν.Δ. 318/69 με το οποίο ορίζεται ότι οι αξιώσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων φόρων, τελών, δικαιωμάτων, παραγράφονται με την παρέλευση τριετίας από το τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε η καταβολή.
                Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 49572 / 2-12-2016 αίτηση του κου Λυκούδη Άγγελου για επιστροφή χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα, στις 24/11/2016 κατατέθηκε στο λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων στην τράπεζα Πειραιώς, εκ παραδρομής, το ποσό των 620,00 ευρώ με αιτιολογία κατάθεσης ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ. Μετά από έλεγχο της ταμειακής υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει καμία οφειλή προς τον Δήμο. Ως εκ τούτου θα πρέπει να του επιστραφεί το ποσό των 620,00€. Η κατάθεση αυτή έχει απεικονιστεί στα βιβλία του Δήμου με το υπ. αρ. Γραμμάτιο Α 2095/30.11.2016.
                Η επιστροφή των ανωτέρω ποσών θα βαρύνει την πίστωση με ΚΑ 00/8261.0001 και τίτλο “Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών”>>. 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 26 § 13 του Β.Δ. 17-5/15.06.1959 και το άρθρου 26 § 1 του Ν.Δ. 318/69, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Την επιστροφή συνολικού ποσού 620,00 €στον κ. Λυκούδη Άγγελο του Παύλου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό πίστωση με ΚΑ 00/8261.0001 και τίτλο  «Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών».
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  25 / 468 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28 – 12 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment