Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/29.11.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 421/2016

 

Θέμα 15ο Η.Δ.: «Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης ‘’Υπηρεσία on line διαχείρισης του στόλου οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων»

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48610/25-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

7.       Φαρμάκης Γεώργιος

8.       Σταυρέλης Νικόλαος

9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,

10.    Οικονόμου Γεώργιος

11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να

12.    Παρτσινέβελος Κων/νος

13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

14.   Βλάσσης Δημήτριος

15.    Μπάκουλης  Δημήτριος,

16.    Λαμπρινός Παναγιώτης, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

19.     Νανόπουλος Βασίλειος

20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος

21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος         

22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)

23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου  ΗΔΘ)

24.    Καρασάββας Ιωάννης

25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)  

 

1.      Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε    

       στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

2.       Παππάς Αντώνιος

3.       Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 2ου ΕΗΔΘ)

4.      Κορδώσης Χρήστος      

5.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

6.      Σούκουλης  Ανδρέας

7.      Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

7.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

 

 

 

 

 

 

1.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

4.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

5.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

6.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Συγκρότησης επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης ‘’Υπηρεσία on line διαχείρισης του στόλου οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:

1.       την αριθ. 32/2015 μελέτη της Τ.Υ του Δήμου Κορινθίων προϋπολογισμού 69.696,00 €

2.       την υπ’ αριθ. 24/284/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού  

3.       τις αριθ. 4/34/2016, 4/35/2016, 4/36/2016 & 4/37/2016 σχετικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

4.       την υπ’ αριθ. 4/38/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί ανάθεσης εκτέλεσης της εν λόγω υπηρεσίας και της με αρ. πρωτ. 1732/43565/17-06-2016 απόφασης του Γ.Γ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.

5.       την οικονομική και τεχνική προσφορά της αναδόχου επιχείρησης με την επωνυμία : Link Technologies S.A.

6.       την με αριθ. 29180/15-7-2016 Ανακοίνωση Ανάθεσης προς την ανάδοχο Εταιρεία

7.    την αριθ. πρωτ. 45930/08-11-2016 σύμβαση  συνολικού ποσού 47.139,84 € (συμπ. Φ.Π.Α.) μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Πνευματικού και της ανάδοχης επιχείρησης με την επωνυμία «Link Technologies S.A.» και

8.       την από 08-11-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο κα Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Λαμβάνοντας υπόψη :

1)    Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν. 3852/2010

2)    Τις διατάξεις των άρθρων 216, 221 παρ 11δ & 11ε    και 344 του Ν 4412/2016

3)  Την αριθ. 45930/8-11-2016 σύμβαση με τίτλο «Υπηρεσίες online διαχείρισης του στόλου οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων» .

Παρακαλούμε όπως ορίσετε Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης «Υπηρεσία online διαχείρισης του στόλου οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων» .

Προτεινόμενα μέλη για τη συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής είναι:

Τακτικά Μέλη

      Ιωάννης Τσολάκης ως Πρόεδρος

      Κωνσταντίνος Παπανικολάου

      Ευδοκία Παντελέων

Αναπληρωματικά Μέλη

      Πέτρου Γεώργιος

      Σκλίας Παναγιώτης

      Παπαδάς Σπυρίδων

 

Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Επιτροπής είναι αυτά που ορίζονται στα άρθρα 216 έως και 221 του Ν. 4412/2016 >>

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις : του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α/114/2006), του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010), το Π.Δ. 28/80, την ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400Β/20-12-2012), του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-07-2010), του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α) και το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204Α/15-09-2011) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3588/2007 και όπως τροποποιήθηκε και με το Ν. 4038/2012 και την ΚΥΑ Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400Β)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Συγκροτεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της σύμβασης «Υπηρεσία online διαχείρισης του στόλου οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Κορινθίων» η οποία αποτελείται από τα εξής μέλη:

Τακτικά Μέλη οι κ.κ. : Ιωάννης Τσολάκης ως Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Παπανικολάου και Ευδοκία Παντελέων

Αναπληρωματικά Μέλη οι κ.κ. :  Πέτρου Γεώργιος, Σκλίας Παναγιώτης και Παπαδάς Σπυρίδων

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 421 / 2016.

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 08 – 12 – 2016

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.


 

Χρήστος Γ. Χασικίδης 

Leave a Comment