Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016

                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/29.11.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 423/2016

 

Θέμα 17ο Η.Δ.: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016»

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48610/25-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

7.       Φαρμάκης Γεώργιος

8.       Σταυρέλης Νικόλαος

9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,

10.    Οικονόμου Γεώργιος

11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να

12.    Παρτσινέβελος Κων/νος

13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

14.   Βλάσσης Δημήτριος

15.    Μπάκουλης  Δημήτριος,

16.    Λαμπρινός Παναγιώτης, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

19.     Νανόπουλος Βασίλειος

20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος

21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος        

22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)

23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου    ΗΔΘ)

24.    Καρασάββας Ιωάννης

25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ) 

 

1.      Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε    

       στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

2.       Παππάς Αντώνιος

3.       Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 2ου ΕΗΔΘ)

4.      Κορδώσης Χρήστος      

5.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

6.      Σούκουλης  Ανδρέας

7.      Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

7.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

 

 

 

 

1.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

4.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

5.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

6.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας  η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενο της έχει ως εξής:

Α)Έχοντας υπόψη:

 1. Την υπ’ αρ. 56125 αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου μας, ως επικεφαλής εταίρου της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Κορινθίας  (ΦΕΚ 1064/5-6-2015), για την ένταξη της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» σύμφωνα με την υπ’ αρ.184/2015 απόφαση ΔΣ Κορινθίων.

 

2.    Την υπ’ αρ 997/19-5-2016 Απόφαση Ένταξης της πράξης (ΑΔΑ ΩΚ830Ξ7Φ-ΒΥΝ) με κωδ ΟΠΣ 5000165 και τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016», με δικαιούχο το Δήμο Κορινθίων  ως επικεφαλής εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης, προϋπολογισμού 1.455,679,48€ (κωδ εναρίθμου στην ΣΑ 2016ΣΕ093880014), με ημερομηνία έναρξης 1/6/2015, λήξης 31/3/2017 και ανάληψης νομικής δέσμευσης του κυρίου υποέργου από την 30/09/2016 και των υπόλοιπων υποέργων από ενάρξεως της πράξης δηλαδή από 01/06/2015.

 

3.    Την υπ’ αρ.πρωτ. Δ23/οικ./46856/3781 Υπουργική  Απόφαση  με θέμα: παράταση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης: ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016 »

Κατόπιν των ανωτέρω ζήτησε την παράταση του φυσικού αντικείμενου της πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016» έως την 31/12/2017 και του οικονομικού  αντικείμενου της ανωτέρω πράξης έως 31/03/2018.

Β) Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των Μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις υπ’ αριθμ. 31/375/2016, 31/376/2016 και 32/397/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016, καθώς και τις από 17.11.2016 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις αριθμ. 375, 376 και 397/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Παρατείνει την προθεσμία του φυσικού αντικείμενου της πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 – 2016» έως 31/12/2017 και του οικονομικού αντικείμενου της ανωτέρω πράξης έως 31/03/2018.

2) Την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016, όπως αναφέρεται στις υπ’ αριθμ. 31/375/2016, 31/376/2016 και 32/397/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και έχουν ως εξής:

Α’

 

 

ΜΕΡΟΣ Α’

Τροποποιεί τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2016

 

 

Σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 22/2016/000029472306 και 22/2016/000029506237 αποφάσεις καταβολής επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για το μήνα Σεπτέμβριο (96,83 €) και Οκτώβριο (5.305,32 €), ενισχύει πιστώσεις στον προϋπολογισμό  ως εξής:

 

 

Ως προς το μέρος των εσόδων:

Ενισχύει:

τον Κ.Α 1219.0002 με τίτλο: ‘’Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων» σύμφωνα με την ΚΥΑ 431879/οικ.3.1604 (ΦΕΚ 3172/β/26-11-20140)’’ προϋπολογισμού 42.908,59€, έσοδο 5.402,15€ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό  των 48.310,74€

 

Μεταφέρει αυτό στο αποθεματικό και από το αποθεματικό ενισχύει ισόποσα στο σκέλος των εξόδων την κάτωθι πίστωση:

Ως προς το μέρος των εξόδων:

 

Ενισχύει:

τον Κ.Α 00/6718.0027 με τίτλο: “Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του Ν. 4152/ 2013 (ΦΕΚ 107/ Α/ 09-05-2013) και με Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)” προϋπολογισμού 42.908,59€ με το ποσό των 5.402,15€  και η πίστωση  διαμορφώνεται στο ποσό των 48.310,74€ .

 

 

ΜΕΡΟΣ Β’

Για την κάλυψη ανάγκης δημιουργίας νέας κράτησης τροποποιεί τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 ως εξής:

Ως προς το μέρος των εσόδων:

Δημιουργεί :

τον Κ.Α 4142.0013 με τίτλο: “Κράτηση 0,06% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4412/2016 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων” με το ποσό των 10.000,00€

 Μεταφέρει από τα έσοδα το ποσό των 10.000,00€  από τις παραπάνω ενισχύσεις στο αποθεματικό  και μέσω αυτού ενισχύει :

 Ως προς το μέρος των εξόδων:

τον Κ.Α 8242.0013 με τίτλο: ‘’Κράτηση 0,06% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4412/2016 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης αρχής Δημοσίων Συμβάσεων” με το ποσό των 10.000,00€

 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 

Τροποποιεί τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2016

Ως προς το μέρος των εξόδων:

Μειώνει :

1.   τον Κ.Α. 20/6117.0025 με τίτλο «Διάθεση προς επεξεργασία προδιαλεγμένων ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 171.387,83€ κατά το ποσό των 3.000,00 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 168.387,83 ευρώ

2.    τον Κ.Α 30/6234.0001 με τίτλο «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Κορίνθου» προϋπολογισμού 20.000,00€  κατά το ποσό των 10.800,00 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 9.200,00 ευρώ

3.    τον Κ.Α 00/6526.0001 με τίτλο: “Χρεολύσια δανείων εσωτερικού” προϋπολογισμού 193.374,61€ κατά το ποσό των 6.200,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 187.174,61€

4.  την πίστωση 40/6012.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας» ποσού 15.365,14€ κατά 5.100€ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 10.265,14€

5.   την πίστωση 20/6012.0001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» ποσού 97.992,57€ κατά 150,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 97.842,57€

 Από τις ανωτέρω μειώσεις λαμβάνει το ποσό των 25.250,00€ μεταφέρει αυτό στο αποθεματικό και από το αποθεματικό ενισχύει -εντάσσει ισόποσα τις  κάτωθι πιστώσεις:

             Εντάσσει :

Την πίστωση με Κ.Α. 20/6613 και τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων»  3.000,00 ευρώ

 

Ενισχύει  :

1.   τον Κ.Α. 30/7133.0001 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και σκευών» προϋπολογισμού 10.000,00 € κατά 10.800,00 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 20.800,00 ευρώ

2.      τον Κ.Α 00/6521.0001 με τίτλο: ”Τόκοι δανείων εσωτερικού” προϋπολογισμού 83.959,48€ κατά 6.200,00 € και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 90.159,48€

 1.    τον Κ.Α. 15/6051.0005 με τίτλο «Λοιπές εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πολιτισμού, αθλητισμού & κοινωνικής πολιτικής» ποσού 6.511,08€ με 100,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 6.611,08€
 2.    τον Κ.Α. 35/6011.0001 με τίτλο«Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου» ποσού 192.383,12€ με 4.000,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 196.383,12€
 3.   τον Κ.Α. 20/6051.0008 με τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (αρ.19 παρ.1 Ν 3918/11)» ποσού 809,23€ με 150,00€  και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 959,23€
 4.   τον Κ.Α. 30/6052.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» ποσού 6.648,70€ με 1.000€ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 7.648,70€

Β΄

 

Τροποποιεί  το Δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2016  :

 

    1)Ως προς το μέρος των εξόδων:

 Καταργεί:

 τον Κ.Α. 60/6481.0003 με τίτλο : ΤΕΒΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016” ποσού 82.918,45€

 Μεταφέρει το ποσό στο αποθεματικό και από εκεί ισόποσα:

Δημιουργεί:

1.    τον Κ.Α.60/6117.0001 με τίτλο: ‘’Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος  ΤΕΒΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016” ποσού 79.140,00€ 

2.    τον Κ.Α.60/6474.0001 με τίτλο: “Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος  ΤΕΒΑ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015 -2016” ποσού 3.778,45 €

 

 

2) Ως προς το μέρος των εξόδων:

 Καταργεί:

τον Κ.Α. 60/6481.0002 με τίτλο : ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016 ποσού: 82.918,45

 Μεταφέρει το ποσό στο αποθεματικό και από εκεί ισόποσα:

    Δημιουργεί:

 1. τον Κ.Α. 60/6234.0001 με τίτλο: Μίσθωση  εξοπλισμού – οχημάτων   για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος ΤΕΒΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016»  με το ποσό των 10.000€ .
 2. τον Κ.Α. 60/6232.0003 με τίτλο:  “Μίσθωση ακινήτου  για την  υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016»  με το ποσό των 20.000,00 €
 3. τον Κ.Α. 60/6235.0001 με τίτλο:  “Μίσθωση επίπλων και σκευών και λοιπού  εξοπλισμού  για την  υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016»  με το ποσό των  5.000,00
 4. τον Κ.Α. 60/6117.0002 με τίτλο: “Δαπάνες προσωπικού με παροχή υπηρεσιών για  εργασίες διανομής αποθήκευσης για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016» με το ποσό των 32.040,00
 5. τον Κ.Α. 60/6278.0001 με τίτλο:  Δαπάνες φύλαξης  ακινήτων  – χώρων αποθήκευσης  τροφίμων για απόρους  για την  υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016» με το ποσό των 1.500,00
 6. τον Κ.Α. 60/6474.0002 με τίτλο: Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για την  υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016»  με το ποσό των 14.378,45

 

 

Γ’

 

 ΜΕΡΟΣ Α’

Τροποποιεί τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2016

 

 

  Ως προς το μέρος των εξόδων:

  Μειώνει:

1.    τον Κ.Α. 15/6471.0001 με τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις» προϋπολογισμού 102.200,00 € κατά το ποσό των 1.000,00 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 101.200,00 ευρώ

2.    τον Κ.Α. 00/6731.0002 με τίτλο «Προαιρετικές εισφορές σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς και οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας» προϋπολογισμού 5.711,60 € κατά το ποσό των 5.700,00 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 11,60 ευρώ

 

   Από την ανωτέρω μείωση λαμβάνει το ποσό των 6.700,00€ το μεταφέρει στο αποθεματικό και από το   αποθεματικό

   Ενισχύει :

1.     τον Κ.Α. 15/6474.0001 με τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων» προϋπολογισμού 5.000,00€ με το ποσό των 1.000,00  € και τελική πίστωση 6.000,00 €

2.    τον Κ.Α. 00/6735.0001 με τίτλο: “Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία”, προϋπολογισμού 18.000,00€ κατά 1.700,00€ και τελική πίστωση 19.700,00€

3.     τον Κ.Α 00/6736.0001 με τίτλο: “Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία”, προϋπολογισμού 38.000,00€ με το ποσό των 4.000,00 και τελική πίστωση 42.000,00 €

 

ΜΕΡΟΣ  B

Ως προς το μέρος των εσόδων :

Ενισχύει :

τον Κ.Α 4121.0001 με τίτλο: ”Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών”, προϋπολογισμού 250.000,00€ με το ποσό των 40.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 290.000,00 €

 Μεταφέρει από τα έσοδα το ποσό των 40.000,00€ από την παραπάνω ενίσχυση στο αποθεματικό  και μέσω αυτού:

 Ως προς το μέρος των εξόδων:

Ενισχύει:

τον Κ.Α 00/8221.0001 με τίτλο: ”Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών” προϋπολογισμού 250.000,00€ με το ποσό των 40.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 290.000,00 €

 

 

ΜΕΡΟΣ Γ’

 

Σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 36683/16-11-2016 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών-Δ/νση Οικονομικών Τ.Α -Τμήμα Οικονομικής Δ/σης και Προϋπολογισμού παρατηρήθηκε μη ορθή απεικόνιση στον προϋπολογισμό και συγκεκριμένα τα εγγεγραμμένα ποσά του Π.Δ.Ε στο σκέλος των εσόδων αποκλίνουν από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στις υπηρεσίες 60-69 στο σκέλος των δαπανών. Αυτό οφείλεται σε λανθασμένη εγγραφή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του ποσού των 600.000,00€ από Π.Δ.Ε στον 5123.0001 αντί του ορθού κωδικού 5124.0001. Τροποποιείται ως εξής:

 

Τροποποιεί τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2016

Ως προς το μέρος των εσόδων:

Μειώνει:

τον Κ.Α. 5123.0001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών» προϋπολογισμού 5.545.010,56€ κατά το ποσό των 600.000,00 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 4.945.010,56 ευρώ και μέσω του αποθεματικού :

Ενισχύει :

τον Κ.Α. 5124.0001 με τίτλο «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ και Εθνικό ΠΔΕ)» κατά 600.000,00 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 600.000,00 ευρώ

 

ΜΕΡΟΣ Δ’

 

Λαμβάνοντας υπόψη το αριθμ. 32671/4498/2016 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Αρκαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. με θέμα «Μελέτη αποχέτευσης και Βιολογικός καθαρισμός αναπτυξιακού συνδέσμου Βόχας» από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ», με το οποίο προτείνεται η ένταξη στο πίνακα των συνεχιζόμενων έργων έτους 2016 της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποχέτευσης και Βιολογικός καθαρισμός αναπτυξιακού συνδέσμου Βόχας» με πίστωση 29.361,61 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

Αποδέχεται το ποσό των 29.361,61 ευρώ  για τη «Μελέτη αποχέτευσης και Βιολογικός καθαρισμός αναπτυξιακού συνδέσμου Βόχας» με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, σύμφωνα με το αριθμ. 32671/4498/2016 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Αρκαδίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι..

Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα και το Δημοτικό Προϋπολογισμό ως εξής:

Ως προς το Τεχνικό πρόγραμμα:

Εντάσσει στο πίνακα των συνεχιζόμενων έργων έτους 2016 τη μελέτη με τίτλο «Μελέτη αποχέτευσης και Βιολογικός καθαρισμός αναπτυξιακού συνδέσμου Βόχας» με πίστωση 29.361,61 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

Τροποποιεί  το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016:

Ως προς το μέρος των εσόδων:

Δημιουργεί:

τον Κ.Α 1314.0008 με τίτλο: «Μελέτη αποχέτευσης και Βιολογικός καθαρισμός αναπτυξιακού συνδέσμου Βόχας» από το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ με το ποσό των 29.361,61€

Μεταφέρει από τα έσοδα το ποσό των 29.361,61€ από την παραπάνω ενίσχυση στο αποθεματικό  και μέσω αυτού:

 Ως προς το μέρος των εξόδων:

Δημιουργεί:

τον Κ.Α  25/7413.0001 με τίτλο: Μελέτη αποχέτευσης και Βιολογικός καθαρισμός αναπτυξιακού συνδέσμου Βόχας, με πηγή χρηματοδότησης το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, με ποσό 29.361,61€ .

 

  

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 423 / 2016.

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 05 – 12 – 2016

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης 

Leave a Comment