Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου με τίτλο ΄΄Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση

                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                         
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 26/27.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 470/2016

 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου με τίτλο ΄΄Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων  και τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους΄΄»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 52572/23-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα  (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
6.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
17.    Μπάκουλης  Δημήτριος
18.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
1.       Παππάς Αντώνιος
2.       Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ 
3.      Κορδώσης Χρήστος,προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΗΔΘ 
4.      Γκουργιώτης Αλέξανδρος
5.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
6.      Σούκουλης  Ανδρέας
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΗΔΘ 
9.      Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης μετίτλο «Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου με τίτλο “ Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων και τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους’’» ενημέρωσε τα μέλη ότι σύμφωνα με την αριθμ. 123276/22.11.2016 (ΑΔΑ: Ω6ΦΔ4653Ο7-ΧΣΞ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εντάχθηκε στο Π.Δ.Ε. 2016 το εν θέματι έργο προϋπολογισμού 3.000.000,00€, το οποίο πρέπει να αποδεχθούμε.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 35/432/2016, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016, καθώς και τις από 22.12.2016 και 23.12.2016 εισηγήσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αντίστοιχα και ζήτησε την έγκρισή τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών, την αριθμ. 432/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α’/2013), μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
1.   Αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού 3.000.000,00 ευρώ για την εκτέλεση του έργου «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων» από το Υπουργείο Υποδομών – Μεταφορών και
2.   Τροποποιεί το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 35/432/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
Ως προς το σκέλος των εσόδων:
Δημιουργεί τον Κ.Α. 1322.0001 με τίτλο: «Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων» ποσού 3.000.000,00 €.
Μεταφέρει το ανωτέρω ποσό των 3.000.000,00€ στο Αποθεματικό και από εκεί λαμβάνει το ποσό των 3.000.000,00 € αντίστοιχα και  
 
Ως προς το σκέλος των εξόδων:
Εγγράφει  τον Κ.Α. 00/6737.0001 με τίτλο: “Προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου:«Έργα διάθεσης νερού από Ε.Ε.Λ. για άρδευση στο Δήμο Κορινθίων» προϋπολογισμού  3.000.000,00 €.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  26 / 470 / 2016.
 
 Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02 – 01 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment