Έγκριση μετάβασης στη Θεσσαλονίκη για το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ από 1-3/12/2016

                                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/29.11.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 426/2016

 

 

Θέμα 20ο Η.Δ.: «Έγκριση μετάβασης στη Θεσσαλονίκη για το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ από 1-3/12/2016»

 Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48610/25-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

7.       Φαρμάκης Γεώργιος

8.       Σταυρέλης Νικόλαος

9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,

10.    Οικονόμου Γεώργιος

11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να

12.    Παρτσινέβελος Κων/νος

13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

14.   Βλάσσης Δημήτριος

15.    Μπάκουλης  Δημήτριος,

16.    Λαμπρινός Παναγιώτης, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

19.     Νανόπουλος Βασίλειος

20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος

21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος         

22.   Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)

23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου  ΗΔΘ)

24.    Καρασάββας Ιωάννης

25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)  

 

1.           Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε    

       στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

2.       Παππάς Αντώνιος

3.       Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 2ου ΕΗΔΘ)

4.      Κορδώσης Χρήστος      

5.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

6.      Σούκουλης  Ανδρέας

7.      Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

7.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

 

 

 

 

 

 

1.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

4.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

5.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

6.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 3173/10-11-2016 πρόσκληση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) να συμμετάσχει ο Δήμος στις εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» από 1 Δεκεμβρίου έως και 3 Δεκεμβρίου 2016.

Το φετινό Συνέδριο διεξάγεται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη χρονική συγκυρία αφού είναι ανοικτά σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον του θεσμού της Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού. Ζητήματα όπως η Μεταρρύθμιση του κράτους και η υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου οργάνωσης της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης. Τα οικονομικά των Δήμων και η πρόσβαση μας στα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης. Η συμμετοχή της Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού στην τοπική ανάπτυξη. Τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούν οι Δήμοι. Η αναβάθμιση της καταστατικής θέσης και του ρόλου των αιρετών. Το εκλογικό σύστημα με το οποίο θα διεξαχθούν οι επόμενες δημοτικές εκλογές.

Στο διάλογο για την ενίσχυση του θεσμού του κράτους θα συμμετάσχουν πολιτειακοί , εκκλησιαστικοί και πολιτικοί παράγοντες Η συμμετοχή στο ανωτέρω Τακτικό Συνέδριο είναι σημαντική, δεδομένου ότι με την διατύπωση των  απόψεων θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση των προτάσεων της ΚΕΔΕ για τις αναγκαίες θεσμικές μεταρρυθμίσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στα θέματα που απασχολούν τους αιρετούς της χώρας όπως το εκλογικό σύστημα, οι πόροι, ο αναπτυξιακός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η καταστατική θέση των αιρετών.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος κάλεσε τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής. Ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ. Γεώργιος Οικονόμου, και Βασίλειος Νανόπουλος εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Επίσης ενδιαφέρον εκδήλωσε ο κ. Σπυρίδων Βορτελίνος Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου.

Οι συμμετέχοντες θα μεταβούν στη Θεσσαλονίκη ως εξής: ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, ο κ. Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νανόπουλος Βασίλειος και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Οικονόμου Γεώργιος οδικώς. Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Βορτελίνος Σπυρίδων θα μεταβεί αεροπορικώς. Η ημέρα αναχώρησης είναι η  30-11-2016 με ημέρα επιστροφής την 03-12-2016 (τρεις διανυκτερεύσεις).

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 3173/10-11-2016 πρόσκληση της ΚΕΔΕ και τις διατάξεις του άρθρου 140 του Ν. 3463/2006 και της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του N.4336/2015

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τη μετάβαση του Δημάρχου Κορινθίων κ. Αλέξανδρου Πνευματικού και των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Γεωργίου Οικονόμου και Βασιλείου Νανόπουλου καθώς και του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, Δ. Κορινθίων, κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου στη Θεσσαλονίκη στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», προκειμένου να συμμετάσχουν στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο, που διοργανώνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας από 01 Δεκεμβρίου έως και 03 Δεκεμβρίου 2016. 

Οι συμμετέχοντες θα μεταβούν στη Θεσσαλονίκη ως εξής: ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Νανόπουλος Βασίλειος και Οικονόμου Γεώργιος οδικώς, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, Δ. Κορινθίων, κ. Βορτελίνος Σπυρίδων θα μεταβεί αεροπορικώς με ημέρα αναχώρησης την  30-11-2016 και ημέρα επιστροφής την 03-12-2016 (τρεις διανυκτερεύσεις).

 Η εκτιμώμενη δαπάνη για τη μετακίνηση και διαμονή των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ.  Γεωργίου Οικονόμου, και Βασιλείου Νανόπουλου και του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου, Δ. Κορινθίων, κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνου ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1.400,00 € και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 00/6421.0001 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών».

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 426 / 2016.

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 30 – 11 – 2016

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης

 

Leave a Comment