Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ‘’Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου’’ και παράταση

                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 26/27.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 472/2016
 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου ‘’Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου’’ και παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσής του»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 52572/23-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα  (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
6.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
17.    Μπάκουλης  Δημήτριος
18.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
1.       Παππάς Αντώνιος
2.       Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ 
3.      Κορδώσης Χρήστος,προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΗΔΘ 
4.      Γκουργιώτης Αλέξανδρος
5.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
6.      Σούκουλης  Ανδρέας
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΗΔΘ 
9.      Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου ‘’Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου’’ και παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσής του», πρότεινε την διόρθωση του τίτλου του θέματος, διότι εκκρεμεί η συζήτηση του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου, στο Τεχνικό Συμβούλιο. Στην συνέχεια έθεσε υπόψη των Μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
1.     την αριθμ. 208/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου» προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α.,
2.  την αριθμ. 9/201/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.     τα από 06-05-2014 και 05-06-2014 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4.   την αριθ. 13/269/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1884/50734/2014 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και ανάδειξης της εταιρείας «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.» ως αναδόχου του έργου.
5.    το υπ’ αριθ. πρωτ. 55565/23-11-2015 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου  ποσού 177.816,86€ πλέον ΦΠΑ.
6.      την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28499/2016 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου του έργου, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά 6 ημερολογιακούς μήνες ήτοι μέχρι τις 23-01-2017
7.      την αριθ. 365/2016 ΑΔΣ περί παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου
8.      την υπ’ αριθμ. πρωτ. 51872/2016 εμπρόθεσμη αίτηση του αναδόχου του έργου, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 01-03-2017
9.  την από 16-12-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
      << H εργοληπτική επιχείρηση «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.» με την αριθ. Πρωτοκόλλου 55565/23-11-2015 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου ανέλαβε την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου» για την οποία είχε συνταχθεί η αριθ. 208/2013 μελέτη της Τ.Υ. προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 450.000 ΕΥΡΩ με συμβατικό χρόνο περαίωσης οκτώ (8) μήνες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 21/365/2016 απόφασή του ενέκρινε παράταση για την εκτέλεση του έργου μέχρι 30-12-2016.
Ο ανάδοχος με την αριθ. 51872/19-12-2016 εμπρόθεσμη αίτησή του προς το Δήμο ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 01-03-2017 λόγω δύσκολων καιρικών συνθηκών κατά τους χειμερινούς μήνες και λόγω της αποσπασματικής αντιμετώπισης της κατασκευής του έργου (τμήματα πεζοδρομίων σε διάφορες θέσεις) και λόγω ανάγκης έγκρισης Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα.
Η υπηρεσία μας έχοντας υπ’ όψιν :
α) τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (Αρθρ. 48 παρ. 8α, 9 και 10) το γεγονός ότι κατά τους χειμερινούς μήνες είναι δύσκολη η εκτέλεση εργασιών εκσκαφών και πλακόστρωσης, η εκτέλεση του έργου σε πολλά σημεία διάσπαρτα και ότι πρέπει να συνταχθεί και εγκριθεί Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 01-03-2017 με αναθεώρηση για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο.
Στοιχεία του έργου:
Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού  :               23-11-2015
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης συμφωνητικού    :     23-11-2015
Προθεσμία εκτέλεσης έργου     :                               8 Μήνες
Λήξη συμβατικής προθεσμίας      :                          23-07-2016
Λήξη 1ης παράτασης                                                30-12-2016 >> .
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Παρατείνει τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου», εργολαβίας της εταιρείας «ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.» μέχρι 01-03-2017 με αναθεώρηση τιμών.
 
 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  26 / 472 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 12 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment