Έγκριση διάθεσης πίστωσης για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις

                                                                                                                       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/29.11.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 427/2016

 

Θέμα 21ο Η.Δ.: «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις».

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48610/25-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

7.       Φαρμάκης Γεώργιος

8.       Σταυρέλης Νικόλαος

9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,

10.    Οικονόμου Γεώργιος

11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να

12.    Παρτσινέβελος Κων/νος

13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

14.   Βλάσσης Δημήτριος

15.    Μπάκουλης  Δημήτριος,

16.    Λαμπρινός Παναγιώτης, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

19.     Νανόπουλος Βασίλειος

20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος

21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος         

22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)

23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου   ΗΔΘ)

24.    Καρασάββας Ιωάννης

25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)  

 

1.      Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε    

       στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

2.       Παππάς Αντώνιος

3.       Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 2ου ΕΗΔΘ)

4.      Κορδώσης Χρήστος      

5.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

6.      Σούκουλης  Ανδρέας

7.      Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

7.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

 

 

 

1.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

4.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

5.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

6.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 25-11-2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο “Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις” προϋπολογισμού 5.208,00 € (με Φ.Π.Α) και παρέθεσε την ανωτέρω μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

«Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάχθηκε και αφορά χριστουγεννιάτικες  εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία Περιβολάκια στην πόλη της Κορίνθου.

Α/Α

Περιγραφή Εργασίας

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)

ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ 24%

(€)

1

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κατ’ αποκοπή

1

4.200,00

5.208,00€

Η ανάθεση της παρούσας σύμβασης θα γίνει με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 και 3852/2010.

 Ο Δήμος στα πλαίσια της πολιτιστικής του πολιτικής διοργανώνει το 1ο Παγκορινθιακό Πολυθεματικό  Φεστιβάλ «ευρείας απήχησης», με τίτλο “Corinthians Christmas Festival 2016” , με  επί μέρους δράσεις που θα λάβουν χώρα στην πλατεία «περιβολάκια» της Κορίνθου, από 17 έως 23 Δεκεμβρίου 2016.

Ουσιώδες στοιχείο της συγκεκριμένης πολιτιστικής δραστηριότητας, που απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό με στόχο τη διαμόρφωση πολιτιστικής συνείδησης σε ότι αφορά την αξία των άϋλων πολιτιστικών αγαθών του Νομού   Κορινθίας, αποτελεί το «πολιτιστικό αγαθό».

Στις παράλληλες εκδηλώσεις του 1ου  Παγκορινθιακού Πολυθεματικού Φεστιβάλ, εκτός των καλλιτεχνικών δρώμενων, θα συζητηθούν θέματα σε πολλαπλά επίπεδα, αρχής γενομένης από το αστικό περιβάλλον και το δημόσιο χώρο, την σύγχρονη πολιτισμική και αναπτυξιακή ταυτότητα της Κορινθίας, την ανάδειξη της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, τον πολιτιστικό
τουρισμό  κ.α.


Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, ενώ στον χώρο των εκδηλώσεων θα υπάρχουν παρουσίες παραγωγών με τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, χριστουγεννιάτικα είδη & αξεσουάρ,_ καθώς και τίτλοι επιλεγμένων βιβλίων με θέμα την Κορίνθια. Αντικείμενο της παρούσας είναι η πλήρης υλοποίηση του έργου με τίτλο «Corinthians Christmas Festival 2016» που περιλαμβάνει τις υποδομές υποστήριξης και φιλοξενίας των εκθετών, την διαχείριση του πολιτιστικού προγράμματος  και των παράλληλων εκδηλώσεων του Φεστιβάλ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ:
Stand με : τοπικά παραδοσιακά προϊόντα, χριστουγεννιάτικα είδη & αξεσουάρ, τίτλοι επιλεγμένων βιβλίων με θέμα την Κορινθία.


ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ:
 Η πλατεία είναι γεμάτη με το νόημα…
Επαγγέλματα που…χάθηκαν! _
 Ο μαύρος χρυσός της Ελλάδας_
Έκθεση Σκίτσων με διαγωνιστικό χαρακτήρα και θέμα: «Η διατροφή μέσα
από τη λαϊκή παράδοση»
Περίπτερο Κοινωνικού Δικτύου
Αλληλέγγυας Δράσης _
Τέχνης Διέξοδοι _
ΣΙΝΕΜΑ ΜΕ ΘΕΑ_
Παζαράκι Φορέων Ειδικής Εκπαίδευσης με τίτλο : «Αναζητώντας την ισοτιμία, διεκδικώντας τη συμμετοχή, στα
“Περιβολάκια”  όλοι μαζί»_ Γωνιά Λαϊκής Παράδοσης με τίτλο «θησαυροί»  της Γιαννιώτικης Αργυροχρυσοχοΐας_
Φοιτητικό  Στέκι_ Στέκι Νέων Εργαζομένων – Ανέργων-

 Θέατρο των Γεύσεων_

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ :_

Σάββατο 17 Δεκέμβρη _  Θεατροποιημένα παραμύθια _ Προβολή ντοκιμαντέρ _ Street Mode Festival _

Κυριακή 18 Δεκέμβρη :_ «Γεύσεις Παράδοσης… Μνήμες  Πολιτισμού»_  «Το σχολείο του Καραγκιόζη»_ Βιβλιοπαρουσίαση _ Προβολή ταινίας _ Live Stage : _«Ανατολής και Μεσογείου…γωνία!»

Δευτέρα 19 Δεκέμβρη :_  Προβολή ταινίας_ Ο δρόμος έχει τη δική του… μουσική Folk, Country, Rock & Roll, Bluegrass,Indie Rock_

Τρίτη  20 Δεκέμβρη :_  Προβολή ντοκιμαντέρ _ ΑΝΟΙΧΤΉ ΣΥΖΉΤΗΣΗ : Διαχείριση Άυλης Πολιτιστικής  Κληρονομιάς, Τοπική Κοινωνία και Βιώσιμη Ανάπτυξη_ Live Stage : «Αύρα Θαλασσινή» _


Τετάρτη 21 Δεκέμβρη:Προβολή ταινίας  Βιβλιοπαρουσίαση  _ Live Stage : “Εν Κορίνθω…”

Πέμπτη 22 Δεκέμβρη:Προβολή ταινίας  Δρόμου Δρώμενα  Live Stage :

«Αντάμα στο μονοπάτι της  Φιλίας και του Πολιτισμού»

Παρασκευή 23 Δεκέμβρη :  Προβολή ταινίας  Απονομή βραβείων του διαγωνισμού κόμικ – σκίτσου – γελοιογραφίας, με θέμα : «Η διατροφή μέσα από τη λαϊκή παράδοση»  Live Stage με την παγκοσμίου κύρους δημιουργό,   πολυοργανοπαίκτρια, συνθέτρια, ερμηνεύτρια, και παιδαγωγό Nana Simopoulos


Η δαπάνη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 15/6471.0102 του προϋπολογισμού έτους 2016 με το ποσό των 5.208,00€».

 

Σημειώνεται ότι πρόκειται για πολιτιστικές εκδηλώσεις που μπορεί να διοργανώσει ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006, αφού σχετίζονται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και συνδέονται με την προαγωγή των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 25-11-2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και τις διατάξεις του 158 § 3α του Ν. 3463/2006

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Τη διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στη πλατεία Παναγή Τσαλδάρη (Περιβολάκια) από 17-12-2016 έως και 23-12-2016.

 Εγκρίνει δαπάνη ποσού 5.208,00 € (με το Φ.Π.Α) κατ΄ αποκοπή για την οργάνωση, επιμέλεια και συντονισμό των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην από 25-11-2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 5.208,00€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 15/6471.0102 και τίτλο «Δαπάνες για τις εορτές Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς και Αγιασμό Υδάτων».

Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 5.208,00 €.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 427 / 2016.

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 01 – 12 – 2016

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης

    

Leave a Comment