Έγκριση δαπάνης για τις εορτές των Χριστουγέννων, του Νέου Έτους και των Φώτων

                                                                                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/29.11.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 428/2016
 
Θέμα 22ο Η.Δ.: «Έγκριση δαπάνης για τις εορτές των Χριστουγέννων, του Νέου Έτους και των Φώτων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48610/25-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος,
16.    Λαμπρινός Παναγιώτης, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
19.     Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος         
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου   ΗΔΘ)
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)  
 
1. Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε   στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
2.       Παππάς Αντώνιος
3.   Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 2ου ΕΗΔΘ)
4.      Κορδώσης Χρήστος      
5.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
6.      Σούκουλης  Ανδρέας
7.      Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
 
Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
1.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
2.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
3.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης δαπάνης για τις εορτές των Χριστουγέννων, του Νέου Έτους και των Φώτων» έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. πρωτ. 48507/25-11-2016 εισήγηση του Αντιδημάρχου Δ. Κορινθίων κ. Κεφάλα Σταύρου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής :
<<Κάθε χρόνο την παραμονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προσέρχονται στο Δημαρχείο φιλαρμονικές και χορωδίες από συλλόγους, σωματεία, φορείς, ΚΑΠΗ, κλπ για τα καθιερωμένα κάλαντα. Επίσης, από την 1η Ιανουαρίου κάθε χρόνου ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο δέχονται τις τοπικές Αρχές και τους πολίτες για ανταλλαγή ευχών στο Δημαρχείο, όπου προσφέρονται παραδοσιακά γλυκά, ποτά και αναψυκτικά. Επίσης ο Δήμος μας πρόκειται να διοργανώσει και φέτος εκδήλωση για τον Αγιασμό των Υδάτων στο λιμάνι της Κορίνθου στις 06.01.2017.
Για την πραγματοποίηση του εορτασμού των Χριστουγέννων, του νέου έτους και των Φώτων προτείνουμε ο Δήμος να καλύψει τις δαπάνες για :
 
1.  Προμήθεια ποτών, αναψυκτικών και ξηρών καρπών, ποσού έως 770,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
2.  Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων,  ποσού έως 760,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
3. Ηχητική κάλυψη για την τέλεση του αγιασμού των υδάτων στο λιμάνι της Κορίνθου στις 06.01.2017, ποσού έως 810,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 2.340,00€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016με ΚΑ 15/6471.0102 και τίτλο «Δαπάνες για εορτές Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και Αγιασμό Υδάτων». Παρακαλούμε για την σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις ανωτέρω εκδηλώσεις.>>
               
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006, την αριθ. πρωτ. 48507/25-11-2016 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Εγκρίνει δαπάνη ποσού 2.340,00€ για τον εορτασμό των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και του Αγιασμού των Υδάτων. Με το εν λόγω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για προμήθεια ποτών, αναψυκτικών και ξηρών καρπών, προμήθεια Χριστουγεννιάτικων εδεσμάτων,  και ηχητική κάλυψη για την τέλεση του αγιασμού των υδάτων συνολικού ποσού έως 2.340,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 2.340,00€ θα βαρύνει την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 15/6471.0102 και τίτλο «Δαπάνες για εορτές Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς και Αγιασμό Υδάτων».
 
Β) Ψηφίζει την διάθεση της ανωτέρω πίστωσης ποσού 2.340,00€.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 428 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 02 – 12 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης
 

Leave a Comment