Έγκριση του 1ου ΑΠΕ έργου

                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 26/27.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 473/2016
 
Θέμα 4ο Η.Δ.: «Έγκριση του 1ου  ΑΠΕ του έργου “Τσιμεντόστρωση οδών στην Δ.Ε. Άσσου- Λεχαίου’’»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 52572/23-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα  (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
6.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
17.    Μπάκουλης  Δημήτριος
18.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
1.       Παππάς Αντώνιος
2.       Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ 
3.      Κορδώσης Χρήστος,προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΗΔΘ 
4.      Γκουργιώτης Αλέξανδρος
5.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
6.      Σούκουλης  Ανδρέας
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΗΔΘ 
9.      Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 1ου  ΑΠΕ του έργου “Τσιμεντόστρωση οδών στην Δ.Ε Άσσου- Λεχαίου’’»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
1.     την αριθμ. 41/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντόστρωση οδών στην Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου» προϋπολογισμού 24.221,00 €,
2.   την αριθμ. 27/340/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης για τη δημοπρασία του εν θέματι έργου,
3.    τα από 22/12/2015 και 13/01/2016 πρακτικά της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου,
4.   την υπ’ αριθμ. 3/18/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας και ανακήρυξης της εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» ως μειοδότη,
5.    το αριθμ. πρωτ. 16800/2016 συμφωνητικό εργασιών συνολικού ποσού 11.814,96 € (χωρίς Φ.Π.Α.) με το οποίο ανατίθεται η εκτέλεση του εν θέματι έργου στην Εταιρεία  «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε», με προθεσμία εκτέλεσης δύο (2) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης ήτοι μέχρι 05/07/2016.
6.     την αριθμ. 18/297/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αναβολής της συζήτησης του εν λόγω θέματος,
7.     τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου συνολικής δαπάνης 14.532,40 € (με Φ.Π.Α.) και την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει,
8.     την εισήγηση του υπαλλήλου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Ιωάννη Καραϊσκου, η οποία θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
<< Η Εργοληπτική Επιχείρηση ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. δυνάμει της υπ’ αριθμ. 16800/2016 συμβάσεως, ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 41/2015 της Δ.Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων.
 Από την Δ/νση ΤΥ συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ του εν λόγω έργου ο οποίος δεν παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση με την σύμβαση. Συντάχθηκε προκειμένου να καταστεί δυνατόν να συμπεριληφθούν αυξήσεις και μειώσεις σε ποσότητες εργασιών καθώς και εργασίες πρόσθετες από τις συμβατικές χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου βάσει των § 3,4 του άρθρου 57 του Ν 3669/2008 από την χρήση των απροβλέπτων και των επί έλαττον δαπανών. Επίσης γίνεται κάλυψη της αύξησης του ΦΠΑ από 23% σε 24% δια χρήσεως των απροβλέπτων.
Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη του παρόντος 1ου ΑΠΕ ανέρχεται σε 14.532,40€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) ίσο με την σύμβαση.
 Ο εν λόγω 1ος Α.Π.Ε. εγκρίθηκε από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημόσιων Έργων της Περιφέρειας με το πρακτικό 9/2016.
Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο >>.
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΆΣΣΟΥ- ΛΕΧΑΙΟΥ» ποσού 14.532,40 €, εργολαβίας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε», ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 41/2015 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  26 / 473 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 03 – 01 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

 

Leave a Comment