Διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμή του αειμνήστου Θωμά Θωμαΐδη

                                                                                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/29.11.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 429/2016

 

Θέμα 23ο Η.Δ.: «Διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμή του αειμνήστου Θωμά Θωμαΐδη»

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48610/25-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

7.       Φαρμάκης Γεώργιος

8.       Σταυρέλης Νικόλαος

9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,

10.    Οικονόμου Γεώργιος

11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να

12.    Παρτσινέβελος Κων/νος

13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

14.   Βλάσσης Δημήτριος

15.    Μπάκουλης  Δημήτριος,

16.    Λαμπρινός Παναγιώτης, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

19.     Νανόπουλος Βασίλειος

20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος

21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος         

22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)

23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου   ΗΔΘ)

24.    Καρασάββας Ιωάννης

25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)  

 

1.      Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε     

       στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

2.       Παππάς Αντώνιος

3.       Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 2ου ΕΗΔΘ)

4.      Κορδώσης Χρήστος      

5.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

6.      Σούκουλης  Ανδρέας

7.      Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

7.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

 

 

 

Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

1.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

2.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

3.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

5.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

7.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

9.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διοργάνωση εκδήλωσης προς τιμή του αειμνήστου Θωμά Θωμαΐδη» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48510/25-11-2016 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχεις ως εξής:

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 158 § 3 του N.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να διοργανώσει εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου Θωμά Θωμαΐδη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 11.00π.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς Θωμαΐδης».

 

Ο Δήμος μας αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο που πρόσφερε ως Δήμαρχος κατά την 8ετή θητεία του και ως ελάχιστο φόρο τιμής, αποφάσισε να δώσει το όνομα του στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης μας. Στην εκδήλωση που πρόκειται να διοργανώσει στη μνήμη του, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη ονοματοδοσία του δημοτικού θεάτρου σε «Δημοτικό Θέατρο Θωμάς Θωμαΐδης» βάσει της υπ’ αριθ. 18/298/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εισηγούμαστε να αναλάβει ο Δήμος μας την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:

 

1. Παράθεση μπουφέ για τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης,   ήτοι 200 άτομα ποσού έως 1.002,00€ με Φ.Π.Α.

2. Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 250,00€ με Φ.Π.Α.

3. Προμήθεια μαρμάρινης πλακέτας ποσού έως 385,00€ με Φ.Π.Α.

4. Προμήθεια 200 προσκλήσεων, ποσού έως 211,00€ με Φ.Π.Α.

 

Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.848,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω εκδήλωση και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.848,00€ σε βάρος του ΚΑ 15/6471.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους”.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48510/25-11-2016 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη διοργάνωση εκδήλωσης αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου Θωμά Θωμαΐδη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 04-12-2016 στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο που προσέφερε ως Δήμαρχος κατά την 8ετή θητεία του. Κατά την εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί η επίσημη ονοματοδοσία του Δημοτικού Θεάτρου σε “Δημοτικό Θέατρο Θωμάς Θωμαΐδης” βάσει της αριθμ. 18/298/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1.848,00 € για τη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης, με το οποίο θα καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες:

1.       Παράθεση μπουφέ για τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, ήτοι 200 άτομα ποσού έως 1.002,00€ με Φ.Π.Α.

2.       Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, ποσού έως 250,00 € με Φ.Π.Α.

3.       Προμήθεια μαρμάρινης πλακέτας ποσού έως 385,00 € με Φ.Π.Α.

4.       Προμήθεια 200 προσκλήσεων, ποσού έως 211,00 € με Φ.Π.Α.

 Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.848,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις».

 Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 1.848,00 € .

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 429 / 2016.

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 30 – 11 – 2016

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης

    

Leave a Comment