Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2017

                                                                                                                          

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                         
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 27/27.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 481/2016
 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2017»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 266, και το Ν. 4172/2013 άρθρο 77, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 52573/23-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι  (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
6.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
17.    Μπάκουλης  Δημήτριος
18.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Κορδώσης Χρήστος
23.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
24.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
 
1.       Παππάς Αντώνιος
2.       Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο μέσον του θέματος 
3.      Γκουργιώτης Αλέξανδρος
4.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
5.      Σούκουλης  Ανδρέας
6.       Καρασάββας Ιωάννης
7.      Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης έτους 2017», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τα εξής:
·         Τις διατάξεις του άρθρου 155 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α΄) «Περιεχόμενο και τύπος προϋπολογισμού».
·         Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α΄/23-07-2013) «Προϋπολογισμός Δήμων».
·         Την ΚΥΑ οικ. 23976/22.7.2016 (ΦΕΚ 2311 Β΄) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων»
·         Την αριθμ. 1844/16-11-2016 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας ΟΤΑ επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου.
·         Την αριθμ. 34/424/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, με την οποία συντάσσει τον προϋπολογισμό εσόδων κι εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση το ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης έτους 2017 και τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 (άρθρο 72 § 1 περιπτ. α΄).
 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν επί του θέματος.
 
Πήρε το λόγο ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μιχαήλ Χατζή, ο οποίος είπε ότι για μια ακόμη χρονιά καλούμαστε να συζητήσουμε και εν συνεχεία να ψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό  του  Δήμου Κορινθίων της επόμενης χρονιάς, τον  προϋπολογισμό  του έτους 2017.
Τα τελευταία  χρόνια και πέρυσι κληθήκαμε να διαχειριστούμε την οικονομική κατάσταση του Δήμου, αφουγκραζόμενοι την πραγματικότητα που όλοι βιώνουμε, ταυτισμένοι στην Οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα, στις κοινωνικές ανισορροπίες  και ανακατατάξεις που έχουν δημιουργήσει οι κοινωνικές και οι πολιτικές ανισότητες, η παγκοσμιοποίηση, η κρίση των θεσμών, η κρίση των αξιών,  αναλογιζόμενοι την ιστορική μας ευθύνη έναντι πάντων και κυρίως των επερχόμενων γενεών.
Αυτήν την  κρίση την διαχειριστήκαμε και την διαχειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πετύχαμε στους σκοπούς μας και προσαρμοστήκαμε στις τρέχουσες Οικονομικές συγκυρίες με το λιγότερο δυνατό οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό κόστος.
Οι συνδημότες μας,  μας εμπιστεύθηκαν την διαχείριση του Δήμου γνωρίζοντες εκ των προτέρων  ότι  έχουμε τις γνώσεις, το σθένος, την δύναμη, την ΒΟΥΛΗΣΗ, την ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΒΟΥΛΗΣΗ να εφαρμόσουμε και να υλοποιήσουμε το Πολιτικό – Οικονομικό  – Τεχνικό – Κοινωνικό – Αναπτυξιακό  πρόγραμμα μας.
 
 
 
Για την κατάρτιση του Π/Υ της νέας χρονιάς ολοκληρώθηκαν  το προηγούμενο διάστημα  όλες οι προβλεπόμενες διεργασίες ώστε να τεθεί αυτός σε εφαρμογή, με δεδομένο ότι ο Π/Υ δεν αποτελεί  μόνον  παροχή και αντιπαραβολή οικονομικών στοιχείων αλλά αποτελεί την επίτευξη των στόχων της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΑΡΧΗΣ, αποτελεί ένα πολιτικό εργαλείο.
Ο Π/Υ του Δήμου είναι αποτέλεσμα μιας σημαντικής δουλειάς  που έγινε τα τελευταία χρόνια για τον εξορθολογισμό  και το νοικοκύρεμα  των οικονομικών του Δήμου και το οποίο συνεχίζεται με  ακόμη πιο γρήγορους ρυθμούς, ώστε  να επιτύχουμε τόσο την οικονομική βιωσιμότητα  του Δήμου, όσο κι εκείνες τις αναπτυξιακές πολιτικές που θα δημιουργήσουν προστιθέμενη  αξία και θα αποφέρουν έσοδα.
Μέσα σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον ανεύρεσης Πόρων και δυσάρεστους αιφνιδιασμούς από το Κεντρικό Κράτος τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου Κορινθίων αποτελούν τον αδιάψευστο μάρτυρα ενός Δήμου με οικονομική υγεία, ενός Δήμου που όχι απλά στέκεται στα πόδια του έχοντας την δύναμη  να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία όλων των δομών του, αλλά με δικούς του πόρους να χρηματοδοτεί  έργα και δράσεις προς όφελος των πολιτών.
Δεν αντιδράσαμε, ούτε αντιδρούμε, ούτε αρνηθήκαμε προτάσεις ή εφικτές και υλοποιήσιμες σκέψεις άλλων πολιτικών Δημοτικών παρατάξεων, ούτε είπαμε ποτέ ότι δεν συζητάμε και άλλους σχεδιασμούς έτσι ώστε μέσα από τον διάλογο και την διαβούλευση να προκύψει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, όμως τέτοιες προτάσεις  ΔΕΝ  είχαμε, αν εξαιρέσουμε την πρόταση περί διαχείρισης των απορριμμάτων που έγινε απ’ την «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ».
Και τον προϋπολογισμό του 2017 τον διακρίνει αλήθεια, υπευθυνότητα, σύνεση και σοβαρότητα, περιέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που σε προδιαθέτουν για την υλοποίηση του, την πραγματοποίηση του και την εφαρμογή του, πάντα βέβαια με προοπτική και βλέψεις προς την ανάπτυξη, την πρόοδο και την δημιουργία.
Οι προτάσεις μας, οι στοχεύσεις μας και  οι στόχοι μας, ΔΕΝ είναι ουτοπικοί  ή ανεδαφικοί  ή απραγματοποίητοι, παρά εφικτοί, πραγματοποιήσιμοι  και εφαρμόσιμοι με δεδομένο ότι έχουμε δημιουργήσει και κατασκευάσει  το υπόστρωμα, τις βάσεις και τις κατάλληλες συνθήκες που απαιτούν οι καιροί και η σύγχρονη  εποχή και προπαντός η δημιουργηθείσα νέα κατάσταση πραγμάτων στην οποία είμαστε απόλυτα έτοιμοι να προσαρμοστούμε.
Όταν όλη η Ελληνική Κοινωνία στέναζε και στενάζει απ’ την κοινωνικοοικονομική κρίση, ο Δήμος Κορινθίων συνέχιζε και λειτουργούσε απτόητα και ανεπηρέαστα, συνέχιζε το έργο του, συνεχίζοντας  τα έργα που εκτελούνταν και εκτελούνται στα Διοικητικά του όρια χωρίς να φανεί το μέγεθος της Κρίσης αφού με τις υποδομές του, την λειτουργικότητα των φορέων του, την αποφασιστικότητα αλλά και την διορατικότητα και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ευαισθησία και ευθύνη της Δημοτικής Αρχής επιτεύχθηκε το καλύτερο δυνατό  αποτέλεσμα.
Πορευθήκαμε και  πορευόμαστε υπεύθυνα, ατενίζουμε το μέλλον του Δήμου μας με αισιοδοξία και ελπίδα και τούτο διότι βαδίζουμε σε στερεή βάση, απόρροια της εφαρμοζόμενης όλα αυτά τα χρόνια πολιτικής μας, σε όλους τους τομείς, σε όλους τους τομείς αλλά και σε όλα τα επίπεδα τα οποία σταθερά και καθημερινά βελτιώνουμε, ενισχύουμε και υποβοηθάμε με ΕΜΠΝΕΥΣΗ, προγραμματισμό, προσήλωση, αστείρευτη ενέργεια, όραμα, διάθεση  αλλά και πολύ μεράκι.
Είμαστε μπροστά, πάμε μπροστά παρακολουθούμε  τις εξελίξεις τα νέα προγράμματα, επεξεργαζόμαστε τις νέες εφαρμογές, έχουμε πλήρως ευθυγραμμιστεί με τις σύγχρονες απαιτήσεις, προοδεύουμε, αναπτυσσόμαστε, εξελισσόμαστε με πρωτεύοντα στόχο και σκοπό  και  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΙΔΕΑ τον ΑΝΘΡΩΠΟ και την ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
Στον Οικονομικό τομέα είμαστε το σημείο αναφοράς, το υπόδειγμα όλων των άλλων Δήμων και μάλιστα σε επίπεδο Επικράτειας.       
Μέσα σ’  αυτή  την πολιτική και οικονομική συγκυρία αυξήθηκε το ταμειακό απόθεμα του Δήμου κατά 6.000.000,00 ευρώ περίπου, χωρίς να αυξηθούν τα τέλη ή άλλα είδη εσόδων, θέσαμε σε κίνηση τον μηχανισμό  είσπραξης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας, αναμένεται  να βελτιωθεί η εικόνα των εσόδων, αφού εντός του 2017 θα εισέλθει σε άλλη βάση η διαδικασία είσπραξης τους, σε εφαρμογή πάντα των Νέων Κανονισμών που ψηφίστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά κι αυτών που θα έρθουν για ψήφιση στα αμέσως προσεχή Δημοτικά Συμβούλια και στην συνέχεια σε εφαρμογή.
Στο τμήμα των εσόδων και εξόδων η πιο σημαντική μεταβολή που επέρχεται είναι η ολοκλήρωση της αποπληρωμής των παρακρατηθέντων οφειλών του Κράτους το 2016.
Μια δεύτερη σημαντική μεταβολή που δεν επιδρά στον Π/Υ μας  ουσιαστικά αλλά διαμορφώνει το σύνολό του σε χαμηλότερο επίπεδο  είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων από τον Μητροπολιτικό μας Δήμο σε όλους τους Δήμους τα Π.Ε. Κορινθίας.
Η επιχορήγηση του Δήμου ανήλθε το 2016 σε 6.636.207,60 ευρώ ενώ με την αλλαγή  αυτή διαμορφώνεται σε 3.867.556,98 ευρώ.
Στο ποσό αυτό έχει συμπεριληφθεί η επιχορήγηση και για τον Δήμο Συκιωνίων προκειμένου να συνεχισθεί απρόσκοπτα η διαδικασία χορήγησης των επιδομάτων, ενώ σταδιακά θα μεταφερθεί η αρμοδιότητα  στον Δήμο αυτό.
Το έτος 2017 πιστεύουμε ότι θα αυξήσουμε τα έσοδα του Δήμου με ακόμη συνετότερη πολιτική, όμως προσοχή αυτό δεν θα γίνει σε βάρος των ασθενέστερων οικονομικά και κοινωνικά τάξεων τις οποίες προστατεύουμε,
 
 
απόρροια της κοινωνικής μας πολιτικής και της χωρίς ιδιοτέλεια προσήλωσης στο συμφέρον των δημοτών που διακατέχει την Δημοτική Αρχή.
Με υποπολλαπλάσια  ΣΑΤΑ δεν πτοούμαστε παρά εφαρμόζουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα 11.000.000,00 ευρώ περίπου, αναζητήσαμε και πετύχαμε νέες πηγές εσόδων και τούτο το πετύχαμε με τα νέα εφαρμοστικά προγράμματα όπως μέσω του Πράσινου Ταμείου, του ΕΣΠΑ, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του ΣΕΣ (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης).
Η προσδοκώμενη αύξηση των εσόδων σε καμιά  περίπτωση δεν σημαίνει μείωση των κονδυλίων στην κοινωνική  κυρίως πολιτική του Δήμου, σε  καμιά περίπτωση δεν θα στερήσουμε στους συνδημότες μας τα αυτονόητα και όσα απαιτούνται έτσι ώστε η παρατεταμένη Οικονομική  κρίση που μαστίζει την χώρα και όλους τους Έλληνες να ξεπεραστεί με τον πιο ανώδυνο τρόπο.
Με την υλοποίηση σημαντικών δράσεων από τα επιμέρους νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις του Δήμου: όπως η ΔΕΥΑΚ  η οποία πρόκειται να υλοποιήσει το έργο της διάθεσης των νερών από το ΕΕΛ για την άρδευση των κτημάτων στο Δήμο Κορινθίων, καθώς επίσης και του έργου της προμήθειας και της εγκατάστασης του τηλεμετρικού συστήματος διαχείρισης του ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης. . όπως το Λιμενικό ταμείο, που πρόκειται να εκτελέσει έργα διαμόρφωσης ζώνης λιμένα, έργα εξομοίωσης στο λιμάνι του Κόρφου  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! δημιουργούμε ένα ευρύτερο πλαίσιο προστασίας, ανάπτυξης και προόδου σε όλους τους τομείς.
Καθιερώνουμε με προσεγμένη οικονομική πολιτική το δικαίωμα του κάθε δημότη στη συμμετοχή του στα κοινωνικά, αθλητικά και πολιτιστικά δρώμενα στο Δήμο δια της ενίσχυσης και της υποστήριξης των κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών φορέων που προάγουν τον πολιτισμό και την κοινωνία.
Προστατεύσαμε και Προστατεύουμε τη Δημοτική περιουσία με την καταγραφή όλων των ιδιοκτησιών που μας ανήκουν, επίσης την αυξάνουμε αυτήν με την αγορά των απαραίτητων ακινήτων.
Περιορίζουμε τις δαπάνες και μηδενίζουμε τις σπατάλες, σεβόμενοι και το τελευταίο ευρώ του Δημότη, περιορίζουμε επίσης τα λειτουργικά έξοδα στα απολύτως αναγκαία.
Ο προϋπολογισμός του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2017 παρουσιάζεται ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδά του συνολικού ποσού 64.796.331,66 ευρώ ενώ το χρηματικό υπόλοιπο ανέρχεται σε 17.698.237,70 ευρώ.
Αποτελούμε υπόδειγμα της συνετούς και σωστής οικονομικής διαχείρισης όλων των άλλων Δήμων της χώρας, την ίδια ώρα που άλλοι Δήμοι προσπαθούν να βρουν τα βήματα τους.
Είμαστε σε θέση να προγραμματίζουμε και να υλοποιούμε έργα εκατομμυρίων ευρώ κι αυτό χάρη στην μεθοδικότητα αλλά και την αποφασιστικότητα που αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις.
Είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε άμεσα σε κάθε πρόσκληση κάθε Αρμόδιου και εμπλεκόμενου φορέα για την εφαρμογή νέων προτάσεων, νέων δομών και νέων στοχεύσεων.
Είμαστε έτοιμοι σε εφαρμογή του Οικονομικού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου κι αυτό χάρη στην οικονομική μας ευμάρεια να δημοπρατήσουμε και να εντάξουμε νέα έργα που θα δώσουν νέα ώθηση και νέα δυναμική στον Δήμο.
Η πρόοδος και η ανάπτυξη του δήμου διέρχεται απ’ την Οικονομική του Πολιτική την οποία με μεγάλη φειδώ, με μεγάλη προσοχή,  με απόλυτη προσήλωση και κυρίως με μεγάλη ακρίβεια εφαρμόζουμε.     
Ευχαριστώ την Δ/ντρια, τους προϊστάμενους των τμημάτων και τους υπαλλήλους των Οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου τόσο για την συνεργασία μου μαζί τους καθ όλο το οικονομικό έτος αλλά και για την συνεργασία μας για την κατάρτιση του παρόντος Π/Υ
Τα ψυχρά νούμερα του προϋπολογισμού αντιστοιχούν σε ένα πλέγμα λειτουργιών και δράσεων απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, την εξυπηρέτηση του δημότη και τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη του Δήμου.
Αυτό καλούμαστε να ψηφίσουμε σήμερα.
Ο κ. Βασίλειος Νανόπουλος μεταξύ των άλλων, είπε ότι σημασία σε ένα προϋπολογισμό έχει το που τίθενται οι στόχοι. Οφείλω να αναγνωρίσω ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία, όπως η πρόβλεψη κωδικών για ορκωτούς λογιστές για απομαγνητοφωνήσεις πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για τα αδέσποτα ζώα. Να αναφέρω επίσης ότι θα έπρεπε σε ορισμένους κωδικούς να υπήρχε μεγαλύτερη χρηματοδότηση, όπως για τα σχολεία , παιδικές χαρές , εισφορά σε χρήμα, επιμόρφωση προσωπικού, αμοιβές νομικών και δικαστικών επιμελητών. Επίσης προτείνω να δοθεί πάλι η πάγια προκαταβολή στους Προέδρους των Κοινοτήτων, προκειμένου να αντιμετωπίσουν προβλήματα της καθημερινότητας. Η επέκταση του Δημοτικού Φωτισμού πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο ο κωδικός  και να  προβλεφθεί έργο εξοικονόμησης ενέργειας.  Ο Προϋπολογισμός είναι στόχος και στρατηγική, που με τον παρόντα προϋπολογισμό δεν φαίνεται. Λείπουν έργα οικονομικής ανάπτυξης και προσέλκυσης επιχειρηματικότητας. Δεν αναφέρεται τίποτα για το επιχειρηματικό πάρκο. Δεν προβλέπονται κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας, αστέγων και γενικά δεινοπαθούντων..  Οι δημότες μας περιμένουν και χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση διαφόρων έργων. Και κυρίως οι κάτοικοι των παραλιακών Δήμων σε ότι αφορά έργα αποχέτευσης, για τουριστικούς λόγους. Για τα ανείσπρακτα γενικά είναι πολύ μεγάλο το ποσό και δεν φαίνεται το τι έχουμε κάνει για την είσπραξή τους. Να ρωτήσω για τα χρεωλύσια δάνεια αν αφορούν ένα η περισσότερους πρώην Δήμους.
 
Σε ότι αφορά τις εισφορές σε χρήμα με την εφαρμογή του ΓΠΣ, παρατηρώ ότι τα ποσά είναι μεγάλα. Ερωτώ, τι σκοπεύει να κάνει ο Δήμος για να μην επιβαρύνονται οι δημότες μας;
Τελειώνοντας, εκτός από αυτά που ανέφερα παραπάνω, να τονίσω ότι οι προτεραιότητες μας  είναι διαφορετικές από τις δικές σας  και είναι κοντά σε αυτές που οι δημότες θέλουν. Για όλα αυτά θα καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό έτους 2017.
Ο κ. Παναγιώτης Ψηλογιαννόπουλος, μεταξύ άλλων, είπε ότι πρόκειται για ένα νομότυπο προϋπολογισμό δεν έχει προσανατολισμό και αναπτυξιακή κατεύθυνση. Δεν προβλέπονται κονδύλια για δράσεις της νεολαίας μας, για τους ανέργους και αστέγους. Επίσης, να ρωτήσω τι γίνεται με τη χρηματοδότηση των αθλητικών –πολιτιστικών φορέων του Δήμου μας;  Εδώ σημειώνουμε ότι υπάρχουν πολλές περικοπές κεντρικών πόρων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Διαπιστώνουμε ότι η κοινωνική πολιτική δεν είναι στις προτεραιότητες του Δήμου. Η μόνη δραστηριότητα για την αντιμετώπιση της φτώχειας είναι αυτή με την UNESCO.  Ακόμα, υπάρχουν πολλές ανείσπρακτες οφειλές. Ποιες είναι  οι πρωτοβουλίες του Δήμου για την είσπραξή τους;  Για την τουριστική προβολή , δεν  αναφέρονται δράσεις. Να επιμείνω στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, είναι σημαντικό , όπως και τα κτιριακά σχέδια κυρίως για τα σχολεία. Δεν προβλέπεται  δαπάνη για εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τη ΔΕΗ και το δημοτικό Φωτισμό. Γενικά είμαστε άλλης φιλοσοφίας για τη λειτουργία του Δήμου και τον καταμερισμό  των κονδυλίων στο προϋπολογισμό. Για όλα αυτά θα καταψηφίσουμε τον προϋπολογισμό έτους 2017.
Τέλος, ο κ. Δήμαρχος, αφού συμφώνησε με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κου Μιχαήλ Χατζή, πρόσθεσε ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου είναι στη σωστή κατεύθυνση και έχει χαρακτήρα κοινωνικό και αναπτυξιακό, παρόλο τις κρατικές περικοπές. Είναι πραγματικός, νοικοκυρεμένος  και υλοποιήσιμος, γιατί αυτά που περιγράφονται είναι θέματα της καθημερινότητας που αγγίζουν τους πολίτες. Ακόμη, να τονίσω ότι ο Δήμος  κάνει προσπάθειες  για να εισπραχθεί το μεγαλύτερο μέρος των οφειλομένων.
Πιστεύω ότι είναι ένας νοικοκυρεμένος  λέω και  πάλι  προϋπολογισμός που έχει συνταχθεί υπό αυτές τις συνθήκες που βιώνει η Χώρα μας  και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να υπερψηφίσουν τον προϋπολογισμό.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο  αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, τις τοποθετήσεις των Συμβούλων και του Δημάρχου, την αριθμ. 424/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και την ΚΥΑ οικ. 23976/22.7.2016 (ΦΕΚ 2311 Β΄)
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με την θετική ψήφο (19) συμβούλων
(μειοψηφούντων των: 1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Κων/νου Δημητρόπουλου, 3. Χρήστου Κορδώση,  4. Μαρίας (Έρρικα) Καραμαλίκη,  5.Σπύρου Ζαχαριά, 6. Βασιλείου Πανταζή, 7. Μαρίας  Δημητριάδη και 8. Παναγιώτη Ψηλογιαννόπουλου)  
 
Ψηφίζει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του Δήμου έτους 2017, όπως συντάχθηκε με την αριθμ. 424/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εμφανίζει αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα, ως εξής:
 
ΕΣΟΔΑ                                                                                                                                                                  EURO
ΤΑΚΤΙΚΑ                                                                                                                                                                               20.943.305,02
ΕΚΤΑΚΤΑ                                                                                                                                                                               3.186.603,78
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ                               528.786,06
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.                           18.681.258,92
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ                                                               3.758.140,18
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ                                                                                                                                17.698.237,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                                                                            64.796.331,66
ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ                                                                                                 26.771.405,65
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ                                                                                                                                                                                                       14.180.685,00
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ                                23.799.020,89
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ                                                                                                                                                                         45.220,12
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                                                                                                                                            64.796.331,66
 
Ψηφίζει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης  έτους  2017 του Δήμου Κορινθίων, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί  τα Ολοκληρωμένα Πλαίσια Δράσης έτους 2017 των νομικών του προσώπων: α) «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 
 
 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» (αρ. αποφάσεων 94/2016 <ορθή επανάληψη> και 106/2016 <<ορθή επανάληψη>>), β) «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (αριθ. απόφασης 90/2016) και γ) «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» (αριθ. απόφασης  124/2016)  και αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  27 / 481 / 2016.
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 29 – 12 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος  Γ. Χασικίδης

Leave a Comment