Έγκριση πίστωσης για την 19η εθελοντική αιμοδοσία της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος

                                                                                                              

                                                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                                                                                     (λόγω της εκ παραδρομής αναγραφής του αριθμού        
  ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                                                                                                                                                                   απόφασης 432/2016 αντί του ορθού 430/2016
                                                                                                                                                                                                                                                                              στην 1η σελίδα)       
 
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 23/29.11.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 430/2016
 
Θέμα 24ο Η.Δ.: «Έγκριση πίστωσης για την 19η εθελοντική αιμοδοσία της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48610/25-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος,
16.    Λαμπρινός Παναγιώτης, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
19.     Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος         
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)
23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου   ΗΔΘ)
24.    Καρασάββας Ιωάννης
25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)  
 
1.      Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε    
       στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 2ου ΕΗΔΘ)
4.      Κορδώσης Χρήστος      
5.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
6.      Σούκουλης  Ανδρέας
7.      Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
 
 
 
Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
1.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
2.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
3.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου καιεισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πίστωσης για την 19η εθελοντική αιμοδοσία της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος» έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ. πρωτ.  48509/25-11-2016 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κεφάλα Σταύρου η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Ο Δήμος Κορινθίων, σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, πρόκειται να διοργανώσει την 19η εθελοντική αιμοδοσία με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας για την αναγκαιότητα και τη διάδοση του σπουδαίου μηνύματος της εθελοντικής αιμοδοσίας. 
Για τη διοργάνωση της αιμοδοσίας η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016, στην αίθουσα του θεάτρου του Δημαρχείου Κορίνθου, προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1. Προμήθεια νερών, χυμών και σφολιατοειδών: τυροπιτάκια, λουκανοπιτάκια, σπανακοπιτάκια, ζαμπονοπιτάκια (εβδομήντα τεμάχια ανά είδος), ποσού έως 170,00€ συμπ. ΦΠΑ.
2. Προμήθεια αναμνηστικών – τιμητικών δώρων για τους  εθελοντές αιμοδότες, ήτοι εβδομήντα (70) σουβέρ με ψηφιακή εκτύπωση ποσού έως 205,00€ συμπ. ΦΠΑ.
3.Προμήθεια αυτοκόλλητου για το αεροπανό της αιμοδοσίας, ποσού έως 50,00 € συμπ. ΦΠΑ.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 425,00€θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω διοργάνωση και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσηε ποσού 425,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15/6473.0001  προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κεφάλα Σταύρου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
        Διοργανώνει την 19η εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου Κορινθίων, που θα πραγματοποιηθεί την 19η Δεκεμβρίου 2016 στην αίθουσα του θεάτρου του Δημαρχείου Κορίνθου σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και εγκρίνει δαπάνη ποσού 425,00 € συμπ. ΦΠΑ για την ανωτέρω διοργάνωση.
        Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για:
1. Προμήθεια νερών, χυμών και σφολιατοειδών: τυροπιτάκια, λουκανοπιτάκια, σπανακοπιτάκια, ζαμπονοπιτάκια (εβδομήντα τεμάχια ανά είδος), ποσού έως 170,00€ συμπ. ΦΠΑ.
2. Προμήθεια αναμνηστικών – τιμητικών δώρων για τους  εθελοντές αιμοδότες, ήτοι εβδομήντα (70) σουβέρ με ψηφιακή εκτύπωση ποσού έως 205,00€ συμπ. ΦΠΑ.
3.Προμήθεια αυτοκόλλητου για το αεροπανό της αιμοδοσίας, ποσού έως 50,00 € συμπ. ΦΠΑ.
        Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 425,00 €.
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 430 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  02 – 12 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment