Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο διακρατικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα “Χρυσοπράσινο Φύλλο”

                                                                                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/29.11.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 431/2016

 

Θέμα 25ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο διακρατικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα “Χρυσοπράσινο Φύλλο” που διοργανώνει το 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου»

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48610/25-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

7.       Φαρμάκης Γεώργιος

8.       Σταυρέλης Νικόλαος

9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,

10.    Οικονόμου Γεώργιος

11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να

12.    Παρτσινέβελος Κων/νος

13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

14.   Βλάσσης Δημήτριος

15.    Μπάκουλης  Δημήτριος,

16.    Λαμπρινός Παναγιώτης, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

19.     Νανόπουλος Βασίλειος

20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος

21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος         

22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)

23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου  ΗΔΘ)

24.    Καρασάββας Ιωάννης

25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)  

 

1.      Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε    

       στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

2.       Παππάς Αντώνιος

3.       Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 2ου ΕΗΔΘ)

4.      Κορδώσης Χρήστος      

5.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

6.      Σούκουλης  Ανδρέας

7.      Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

7.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

 

 

 

Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

1.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

2.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

3.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

5.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

7.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

9.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο διακρατικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα “Χρυσοπράσινο Φύλλο” που διοργανώνει το 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48510/25-11-2016 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχεις ως εξής:

 “Το 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 21071/31.05.2016 έγγραφο, τη συμμετοχή του Δήμου μας στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα που διοργανώνει στην πόλη μας από  1 έως 4 Δεκεμβρίου με την κάλυψη μέρους των απαιτούμενων δαπανών.

 Πρόκειται για το διακρατικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου «Το Χρυσοπράσινο Φύλλο» το οποίο λειτουργεί με επιτυχία από το 1994 και συντονίζεται από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου. Μεταξύ των στόχων του προγράμματος είναι η υιοθέτηση από τους μαθητές θετικών στάσεων και συμμετοχικών συμπεριφορών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευτικών και η ενδυνάμωση των ιστορικών εθνικών και πολιτιστικών δεσμών που συνδέουν τους δύο λαούς.  

 Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιούνται συναντήσεις εργασίας και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με την αναγκαιότητα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, επισκέψεις σε χώρους περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, παρουσίαση εργασιών των μαθητών από τις δύο χώρες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τη σχολική χρονιά 2016-2017 το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση εργασιών σε Ελλάδα και Κύπρο. Στην πόλη μας θα φιλοξενηθούν Κύπριοι μαθητές και εκπαιδευτικοί, ενώ από το 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου θα συμμετέχουν δεκαπέντε μαθητές, δύο εκπαιδευτικοί και μία συντονίστρια από τη Β/θμια Εκπαίδευση Ν. Κορινθίας.

 Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου στο εν λόγω πρόγραμμα με την κάλυψη της δαπάνης παράθεσης δείπνου στην Κυπριακή και Ελληνική αποστολή, ήτοι 40 άτομα, το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2016. Η δαπάνη της παράθεσης του δείπνου, ποσού έως 500,00€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων».  Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την συγκεκριμένη διοργάνωση και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού σε βάρος του ΚΑ 15/6474.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους”.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48513/25-11-2016 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Τη συμμετοχή του Δήμου στο διακρατικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου “Το Χρυσοπράσινο Φύλλο”, που διοργανώνει το 3ο Γυμνάσιο Κορίνθου στην Κόρινθο από 1 έως 4 Δεκεμβρίου 2016, με την κάλυψη μέρους των απαιτούμενων δαπανών και συγκεκριμένα της δαπάνης παράθεσης δείπνου στην Κυπριακή και Ελληνική αποστολή, ήτοι 40 άτομα, στις 3 Δεκεμβρίου 2016.

Εγκρίνει δαπάνη ποσού 500,00 € για την κάλυψη της δαπάνης παράθεσης δείπνου στην Κυπριακή και Ελληνική αποστολή, ήτοι 40 άτομα, στις 3 Δεκεμβρίου 2016.

 Η ανωτέρω δαπάνη ποσού έως 500, 00€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με ΚΑ 15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων».

 Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 500,00 €.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 431 / 2016.

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 30 – 11 – 2016

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης