Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου

                                                                                                                                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/29.11.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 432/2016

 

Θέμα 26ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του  Μουσικού Σχολείου Κορίνθου»

 Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48610/25-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

7.       Φαρμάκης Γεώργιος

8.       Σταυρέλης Νικόλαος

9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,

10.    Οικονόμου Γεώργιος

11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να

12.    Παρτσινέβελος Κων/νος

13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

14.   Βλάσσης Δημήτριος

15.    Μπάκουλης  Δημήτριος,

16.    Λαμπρινός Παναγιώτης, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

19.     Νανόπουλος Βασίλειος

20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος

21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος         

22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)

23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου  ΗΔΘ)

24.    Καρασάββας Ιωάννης

25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)  

 

1.      Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε    

       στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

2.       Παππάς Αντώνιος

3.       Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 2ου ΕΗΔΘ)

4.      Κορδώσης Χρήστος      

5.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

6.      Σούκουλης  Ανδρέας

7.      Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

7.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

 

 

 

Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

1.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

2.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

3.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

5.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

7.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

9.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

10.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του  Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 48508/25-11-2016 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχεις ως εξής:

«Το Μουσικό Σχολείο  Κορίνθου αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. 45828/08.11.2016 έγγραφο από το Δήμο μας τη χορήγηση της ηχητικής κάλυψης που απαιτείται για την εκδήλωση του Σχολείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Κορίνθου «ΘΩΜΑΣ ΘΩΜΑΙΔΗΣ».

Πρόκειται για τη θεσμοθετημένη Χριστουγεννιάτικη  εκδήλωση των Συνόλων του Μουσικού Σχολείου, για την πραγματοποίηση της οποίας προτείνουμε ο Δήμος μας να αναλάβει τη δαπάνη για την ηχητική της κάλυψη, ποσού έως 500,00€ συμπ. ΦΠΑ.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω εκδήλωση και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού 500,00€ προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία πολιτιστική εκδήλωση που σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και συνδέεται με την προαγωγή των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων του, τις δαπάνες της οποίας μπορεί να καλύψει ο Δήμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 §3β του Ν. 3463/2006.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

            Τη συμμετοχή του Δήμου στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των συνόλων του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου, η οποία                    θα πραγματοποιηθεί στις 21 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου Κορίνθου «ΘΩΜΑΣ                  ΘΩΜΑΙΔΗΣ», με το ποσό των 500,00 €.

Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η δαπάνη για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016 με Κ.Α. εξόδων 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις».

Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 500,00 €.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 432 / 2016.

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος,  01 – 11 – 2016

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment