Διάθεση πιστώσεων

                                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                       

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 23/29.11.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 435/2016

 

Θέμα 29ο Η.Δ.: «Διάθεση πιστώσεων»

 Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 48610/25-11-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος

5.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

6.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος

7.       Φαρμάκης Γεώργιος

8.       Σταυρέλης Νικόλαος

9.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,

10.    Οικονόμου Γεώργιος

11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να

12.    Παρτσινέβελος Κων/νος

13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

14.   Βλάσσης Δημήτριος

15.    Μπάκουλης  Δημήτριος,

16.    Λαμπρινός Παναγιώτης, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος

18.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)

19.     Νανόπουλος Βασίλειος

20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος

21.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος         

22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)

23.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου   ΗΔΘ)

24.    Καρασάββας Ιωάννης

25.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

26.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας,  (αποχώρησε στο τέλος του 5ου  ΗΔΘ)  

 

1.      Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, (προσήλθε    

       στο τέλος του 2ου ΕΗΔΘ)

2.       Παππάς Αντώνιος

3.       Πανταζής Βασίλειος, (προσήλθε στο μέσον του 2ου ΕΗΔΘ)

4.      Κορδώσης Χρήστος      

5.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

6.      Σούκουλης  Ανδρέας

7.      Πιέτρης Τιμολέων

 

 

 

 

 

 

 

 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

7.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

 

 

 

 

 

 

1.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

4.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

5.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

6.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

7.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

8.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

9.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

10.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 29ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Διάθεσης πιστώσεων» ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωση της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.  

Οι διατάξεις  του ΠΔ 113/2010 και του  Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν τη  διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για όλες τις  κατηγορίες δαπανών.

Έχοντας  υπόψη  α) τον προϋπολογισμό του Δήμου μας που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 29/533/28-12-2015  απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 31/1116/28-1-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, β) την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την  πρόσληψη του Δικηγόρου, γ) τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄) παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

1

00/6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “Παυλίνα-Ιωάννα Φιλιππίδη”

Γνωμοδότηση στην αίτηση του κ.Δ.Αθανασόπουλου & Κ.Μελά περί εξώδικου συμβιβασμού.

198,40

2

00/6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗ”

Παράσταση,παρέμβαση & κατάθεση προτάσεων αίτηση-κλήση των Κων/νου Σπύρου Βραχνού  κ.λ.π

436,48

3

00/6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “Παυλίνα-Ιωάννα Φιλιππίδη”

Παράσταση για την συζήτηση της αίτησης καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως των Γ.Τσαμπανάκη & Ι. Καλατζάκη.

357,12

4

00/6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “Ζωή Ηλ.Παγωνάκη”

Παράσταση & κατάθεση προτάσεων στο Τριμελές Εφετείο Ναυπλίου κατά του Βασ.Τζαβαλιά.

503,44

5

00/6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “Παναγούλα Δημ. Μήτσουλα”

Παράσταση & υπόμνημα στο Τριμελές Διοικ.Πρωτοδικείο Κορίνθου κατά αποζημίωσης Αντωνίου Μελισσινού.

566,00

6

00/6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “Παναγιώτης Πίκουλας “

Παράσταση στο Μονομελές Κορίνθου του Αντιδημάρχου Χαρ.Ντιγκιρλάκη.

143,91

7

00/6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “Αργυρού Κωνσταντίνα”

Παράσταση και κατάθεση υπομνήματος κατά της αγωγής του Κων/νου Σπανορήγα.

598,04

8

00/6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “Αργυρού Κωνσταντίνα”

Παράσταση και κατάθεση υπομνήματος κατά της αγωγής του Στυλιανού Κοκώση.

332,32

9

00/6111.0001

Αμοιβή της Δικηγόρου ” ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ.ΓΚΟΤΣΗ”

Παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

426,80

10

00/6111.0001

Αμοιβή της Δικηγόρου ” ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΠ.ΓΙΑΛΟΥ”

Παράσταση & κατάθεση προτάσεων στο Εφετείο Ναυπλίου περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως του Π.Λόλη.

357,12

11

00/6111.0001

Αμοιβή της Δικηγόρου ” ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΠ.ΓΙΑΛΟΥ”

Παράσταση & κατάθεση προτάσεων στο Εφετείο Ναυπλίου περί καθορισμού τιμής μονάδος αποζημιώσεως του Αθ.Βασιλόπουλου.

357,12

12

00/6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “Αργυρού Κωνσταντίνα”

Παράσταση και κατάθεση υπομνήματος κατά της αίτησης ακύρωσης WIND AE

422,84

 

 

 

13

00/6111.0001

Αμοιβή της Δικηγόρου ” ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ”

Παράσταση και αναβολή στο Ειρηνοδικείο Κορίνθου της αιτήσεως του Γκότση Κων/νου

104,00

14

00/6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “Αργυρού Κωνσταντίνα”

Παράσταση και κατάθεση προτάσεων κατά της Γκίλλα Φιλιώς κ.λ.π

369,11

15

 

 

 

 

00/6111.0001

Αμοιβή της Δικηγόρου ” Ελισσάβετ ηλ.Τρυφωνοπούλου»

Παράσταση και κατάθεση αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής του Κωστάρα Γ κ.λ.π

259,16

16

00/6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “Παναγούλα Δημ. Μήτσουλα”

Παράσταση & υπόμνημα στο Τριμελές Διοικ.Εφετείο Τρίπολης κατά της αίτησης των Σαίνη Κ & ΜαγιάτηΙ.Σ

341,00

17

00/6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “Παναγιώτης Πίκουλας “

Παράσταση στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης κατά της 15/2013 αποφάσεως εναντίον του Τομάζου Θ.

422,84

18

00/6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡ.ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ”

Σύνταξη & κατάθεση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου για καθορισμό οριστικής τιμής

172,36

19

00/6111.0001

Αμοιβή της Δικηγόρου ” ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΠ.ΓΙΑΛΟΥ”

Σύνταξη γνωμοδότησης για καθορισμό τιμή μονάδος αποζημιώσεως (Κούτχια Ι. & Μ.Λάσκα)

198,40

20

00/6111.0001

Αμοιβή της Δικηγόρου ” ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΠ.ΓΙΑΛΟΥ”

Σύνταξη γνωμοδότησης για καθορισμό τιμή μονάδος αποζημιώσεως αίτησης των Βούλγαρη Η. κ.λ.π

198,40

21

00/6111.0001

Αμοιβή Δικηγόρου “ΜΙΧΑΗΛ Π. ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ”

Παράσταση στο Μονομελές Πλημ/κείου  Κορίνθου για την υπεράσπιση του Αντιδημάρχου Βατουσιάδη Νικόλαου.

145,08

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις  εισηγήσεις του Προέδρου και της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

               

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #198,40#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΠΑΥΛΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΑΣ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.

2. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #436,48#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΙΤΗ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.

3. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #357,12#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ ΠΑΥΛΙΝΑΣ – ΙΩΑΝΝΑΣ, για διάφορες υποθέσεις  του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.

4. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #503,44#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΠΑΓΩΝΑΚΗ ΗΛ. ΖΩΗΣ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.

5. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #566,00#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΜΗΤΣΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΑΣ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.

6. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #143,91#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσιος δικηγόρος.

7.  Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #598,04#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος

8. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #332,32#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.

9. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #426,80#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΓΚΟΤΣΗ ΚΩΝ. ΜΑΡΙΑΣ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.

10. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #357,12#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΓΙΑΛΟΥ ΑΠ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.

11. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #357,12#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΓΙΑΛΟΥ ΑΠ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.

12. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #422,84#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος.

13. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #104,00#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος

14. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #369,11#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος

15. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #259,16#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛ. ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος

16. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #341,00#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΜΗΤΣΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΑ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος

 17. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #422,84#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΠΙΚΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσιος δικηγόρος

18. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #172,36#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΠΑΠΑΒΕΝΕΤΙΟΥ ΧΡ. ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος

19. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #198,40#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΓΙΑΛΟΥ ΑΠ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος

20. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #198,40#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή της δικηγόρου ΓΙΑΛΟΥ ΑΠ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσια δικηγόρος

21. Εγκρίνει δαπάνη συνολικού ποσού #145,08#€ σε βάρος της εγγεγραμμένης στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016 πίστωσης με ΚΑ 00/6111.0001 και τίτλο «Αμοιβές Νομικών και Συμβολαιογράφων», για την αμοιβή του δικηγόρου ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ Π. ΜΙΧΑΗΛ, για υπόθεση του Δήμου Κορινθίων ως πληρεξούσιος δικηγόρος

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 435 / 2016.

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος, 01 – 12 – 2016

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης

    

Leave a Comment