Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) έργου

                                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                       
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 26/27.12.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 474/2016

 
Θέμα 5ο Η.Δ.: «Έγκριση του 2ου  ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου “Ανακατασκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κατακαλίου”»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 52572/23-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα  (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
6.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
9.       Σταυρέλης Νικόλαος
10.    Οικονόμου Γεώργιος
11.    Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος
13.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.   Βλάσσης Δημήτριος
15.    Λαμπρινός Παναγιώτης,
16.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
17.    Μπάκουλης  Δημήτριος
18.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
19.    Νανόπουλος Βασίλειος
20.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
21.    Πανταζής Βασίλειος
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
 
1.       Παππάς Αντώνιος
2.       Μελέτης Χρήστος,προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ 
3.      Κορδώσης Χρήστος,προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΗΔΘ 
4.      Γκουργιώτης Αλέξανδρος
5.      Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
6.      Σούκουλης  Ανδρέας
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης,προσήλθε στην έναρξη του 1ου ΗΔΘ 
9.      Πιέτρης Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
4.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
9.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
10.    Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
13.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
14.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
15.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του 2ου  ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου “Ανακατασκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κατακαλίου σε Πολιτιστικό Κέντρο”» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
1.    την αριθμ. 206/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κατακαλίου  σε Πολιτιστικό Κέντρο» 45.000,00,
2.   την αριθμ. 28/578/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.        τα από 14-01-2014 και 27-01-2014 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4.        την αριθ. 2/57/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου στον Σάββα Γ. Καπελλάκο Ε.Δ.Ε.,
5.        το υπ’ αριθ. πρωτ. 10114/16-03-2016 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 24.750,65 € πλέον ΦΠΑ,
6.       την αριθ. 319/2016 ΑΔΣ περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου
7.       την αριθμ. 23/412/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου ‘’Ανακατασκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κατακαλίου σε Πολιτιστικό Κέντρο’’ και παράταση συμβατικής προθεσμίας
8.       τον 2ο Α.Π.Ε., (τακτοποιητικό) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου  για το ανωτέρω έργο.
9.        την από 19-12-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον  υπάλληλο κ.  Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Η επιχείρηση ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΣ Ε.Δ.Ε. δυνάμει της  υπ’ αριθ. 10114/16-03-2016 συμβάσεως ανέλαβε την κατασκευή του έργου του θέματος με αριθμό μελέτης 206/2013 της Τ.Υ. του Δήμου με προθεσμία εκτέλεσης του έργου τέσσερις (4) μήνες.
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 412/2016 απόφασή του ενέκρινε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 30-11-2016.
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ’ όψιν:
α) Την από 25/11/2016 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
β) Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (Αρθρ. 48 παρ. 8α, 9 και 10, και το γεγονός ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί και εκκρεμεί η έγκριση του 2ου τακτοποιητικού Α.Π.Ε. για την τακτοποίηση μικρών μεταβολών στις ποσότητες των εργασιών.
 
 
Γ) Το γεγονός ότι επήλθαν μικρές διαφοροποιήσεις στις ποσότητες των εργασιών εν σχέσει με τον εγκεκριμένο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, οι οποίες πρέπει να τακτοποιηθούν προκειμένου να μπορέσει να γίνει η παραλαβή του έργου.
Ο παρών 2ος Α.Π.Ε. είναι συνολικής δαπάνης 30.443,29 € εκ των οποίων 24.551,04 € για εργασίες, και 5.892,25€ για Φ.Π.Α.
Ως προς τον εγκεκριμένο 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα, ο παρών 2ος τακτοποιητικός  Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας, δεν παρουσιάζει καμμία μεταβολή.
Συνοπτικά ο 2ος Α.Π.Ε. αναλύεται ως εξής:
2ος Α.Π.Ε.
Συμβατικές εργασίες με ΕΟ κ’ έκπτωση   :            24.551,04 €
Απρόβλεπτη δαπάνη  :                                                            € 
Αναθεώρηση     :                                                           -         €
ΦΠΑ 24%       :                                                         5.892,25 €
 Σύνολο                                                                   30.443,29 €
 
Μετά τα παραπάνω :
Προτείνεται :
Έχοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι το έργο εκτελείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Η έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.  Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου  «Ανακατασκευή παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κατακαλίου σε Πολιτιστικό Κέντρο» Αναδόχου της επιχείρησης Σάββας Καπελλάκος.Ε.Δ.Ε. συνολικής δαπάνης 30.443,29€.
Παρακαλούμε για την έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο .
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα τακτοποιητικό του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΑΚΑΛΙΟΥ σε Πολιτιστικό Κέντρο», συνολικής δαπάνης 30.443,29 €, εργολαβίας «Σάββας Καπελλάκος Ε.Δ.Ε.», που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία σύμφωνα με την αριθμ. 206/2013 μελέτη και έχουν θεωρηθεί από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  26 / 474 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 – 12 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης

Leave a Comment